9.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 144/3


VERORDENING (EG) Nr. 473/2009 VAN DE RAAD

van 25 mei 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36 en 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 11 en 12 december 2008 heeft de Europese Raad een Europees economisch herstelplan goedgekeurd dat voorziet in prioritaire maatregelen waardoor de economieën van de lidstaten zich sneller kunnen aanpassen aan de huidige uitdagingen. Het berust op een inspanning die neerkomt op ongeveer 1,5 % van het bbp van de Europese Unie, hetgeen overeenkomt met ongeveer 200 miljard EUR.

(2)

Van bovengenoemd bedrag moet 1 020 miljoen EUR via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) ter beschikking worden gesteld van alle lidstaten voor de ontwikkeling van breedbandinternet in plattelandsgebieden en ter versterking van concrete acties die verband houden met de prioriteiten die zijn vastgelegd in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (2) (hierna „de nieuwe uitdagingen” genoemd).

(3)

Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet op verschillende punten worden gewijzigd om de lidstaten het vereiste rechtskader te bieden voor de aanwending van het bedrag van 1 020 miljoen EUR, in aansluiting op de wijzigingen die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 74/2009 (3), op grond waarvan de financiële middelen die voortvloeien uit de toepassing van de aanvullende verplichte modulatie, en ongebruikte middelen die voortvloeien uit artikel 136 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (4), door de lidstaten mogen worden gebruikt voor concrete acties in verband met de nieuwe uitdagingen.

(4)

Aangezien het eigen middel, bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c), van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (5), in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen een bijzonder gewicht heeft, is het passend er bij wijze van uitzondering in te blijven voorzien dat de Raad, met gekwalificeerde meerderheid en op voorstel van de Commissie, het noodzakelijke besluit aanneemt tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s.

(5)

Omdat krachtens het Europees economisch herstelplan extra middelen moeten worden vrijgemaakt als communautaire steun voor plattelandsontwikkeling, moeten de lidstaten hun nationaal strategisch plan herzien. Aangezien alle lidstaten vanaf 2009 extra middelen zullen ontvangen, moeten alle lidstaten hun nationaal strategisch plan voor 15 juli 2009 herzien.

(6)

In de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2008 wordt verklaard dat de Europese Raad in het bijzonder zijn steun verleent aan het idee dat in het kader van het Europees economisch herstelplan de ontwikkeling van het hogesnelheidsinternet wordt gestimuleerd, ook in in dat opzicht slecht voorziene gebieden. Omdat de toegang tot internet in plattelandsgebieden vaak ontoereikend is, moet de steun voor breedbandinfrastructuur op het platteland worden versterkt via de steunverlening in het kader van het ELFPO. Gezien het belang van deze prioriteit moeten de lidstaten overeenkomstig hun behoeften de met deze prioriteit samenhangende concrete acties voor eind 2009 in hun programma opnemen. Een lijst van soorten concrete acties op het gebied van breedbandinfrastructuur moet worden vastgesteld opdat de lidstaten de relevante maatregelen binnen het rechtskader voor plattelandsontwikkeling kunnen identificeren.

(7)

Aangezien de extra middelen uit het Europees economisch herstelplan in 2009 en 2010 beschikbaar zullen worden gesteld voor alle lidstaten, moeten alle lidstaten de soorten concrete acties in verband met de nieuwe uitdagingen reeds in 2009 in hun plattelandsontwikkelingsprogramma opnemen.

(8)

De verplichting om voor 15 juli 2009 een herzien plattelandsontwikkelingsprogramma in te dienen, moet derhalve voor alle lidstaten gelden.

(9)

Wegens het aanvullende, specifieke en bindende gebruik van de financiële middelen die voortvloeien uit de toepassing van de verplichte modulatie op grond van Verordening (EG) nr. 73/2009, van de bedragen die voortvloeien uit artikel 136 van die verordening, en van de bedragen die krachtens het Europees economisch herstelplan beschikbaar moeten worden gesteld als communautaire steun voor plattelandsontwikkeling, zullen deze middelen naar alle waarschijnlijkheid geen effect hebben op het bestaande evenwicht tussen de met de steun voor plattelandsontwikkeling beoogde doelstellingen.

(10)

In de plattelandsgebieden is er vaak een tekort aan breedbandinfrastructuur, zowel kleinschalig als grootschalig. Dit laatste aspect kan van cruciaal belang zijn voor de dienstverlening in minder toegankelijke plattelandsgebieden. Om de beschikbare middelen optimaal te benutten en een aanzienlijke ontwikkeling van breedbandinternet op het platteland mogelijk te maken, moeten alle daarvoor vereiste concrete acties subsidiabel zijn, ongeacht de omvang van de betrokken infrastructuur. De bestaande beperking inzake de omvang van de infrastructuur voor basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en -bevolking mag derhalve niet gelden voor de concrete acties met betrekking tot breedbandinfrastructuur.

(11)

Voor het bereiken van de specifieke beleidsdoelstellingen met betrekking tot de versterking van de concrete acties in verband met de nieuwe uitdagingen en de ontwikkeling van de breedbandinternetinfrastructuur moet worden bepaald dat de financiële middelen die krachtens het Europees economisch herstelplan beschikbaar moeten worden gesteld als communautaire steun voor plattelandsontwikkeling, moeten worden aangewend voor specifieke doeleinden en moet deze verplichting worden gecombineerd met de bestaande verplichtingen inzake het gebruik van de bedragen die voortvloeien uit de verplichte modulatie en de bedragen die voortvloeien uit artikel 136 van Verordening (EG) nr. 73/2009.

(12)

Gezien het belang van de concrete acties op het gebied van breedband op communautair niveau moet de bij Verordening (EG) nr. 74/2009 vastgestelde verhoging van de bijdrage uit het ELFPO ook gelden voor dat soort concrete acties ten einde de toepassing ervan te vergemakkelijken.

(13)

Ter ondersteuning van lidstaten die bijzonder sterk door de economische crisis worden getroffen en die moeilijkheden ondervinden om de voor steunverlening uit het ELFPO vereiste nationale financiering te vinden, moeten in 2009 bij wijze van uitzondering hogere medefinancieringspercentages worden toegestaan.

(14)

Aangezien de in de voorgestelde wijzigingen opgenomen maatregelen geen afbreuk doen aan de legitieme verwachtingen van de marktdeelnemers en reeds voor 2009 moeten gelden, moet deze verordening van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2009.

(15)

Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

Om ervoor te zorgen dat het Europees economisch herstelplan in aanmerking wordt genomen voor de begrotingsdiscipline moeten de bepalingen betreffende het begrotingsmaximum voor de door het ELGF gefinancierde uitgaven als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 (6) worden aangepast door ook de bedragen in aanmerking te nemen die in het kader van het herstelpakket overeenkomstig Besluit 2009/434/EG van de Raad van 25 mei 2009 houdende wijziging van Besluit 2006/493/EG tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s (7) in rubriek 2 voor plattelandsontwikkeling zijn vastgesteld, alsook het bedrag voor projecten op energiegebied waartoe kan worden besloten volgens procedure als uiteengezet in de Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering, in het kader van het Europees economisch herstelplan, van projecten op het gebied van energie en breedbandinternet, alsmede van de GLB-„check-up” (8). Verordening (EG) nr. 1290/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 12 bis wordt vervangen door:

„Artikel 12 bis

Herziening

1.   Naar aanleiding van de in artikel 10 bedoelde herziening van de communautaire strategische richtsnoeren herzien de lidstaten hun nationaal strategisch plan volgens de in artikel 12, lid 1, bedoelde procedure.

2.   Het herziene nationaal strategisch plan als bedoeld in lid 1 wordt uiterlijk op 15 juli 2009 aan de Commissie toegezonden.”.

2)

Artikel 16 bis wordt vervangen door:

„Artikel 16 bis

Specifieke concrete acties in verband met bepaalde prioriteiten

1.   Uiterlijk op 31 december 2009 nemen de lidstaten, overeenkomstig hun eigen behoeften, in hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s soorten concrete acties op die verband houden met de volgende prioriteiten, als beschreven in de communautaire strategische richtsnoeren en nader uitgewerkt in de nationale strategische plannen:

a)

klimaatverandering,

b)

hernieuwbare energie,

c)

waterbeheer,

d)

biodiversiteit,

e)

begeleidende maatregelen voor de herstructurering van de zuivelsector,

f)

innovatie met betrekking tot de onder a) tot en met d) genoemde prioriteiten,

g)

breedbandinternetinfrastructuur in plattelandsgebieden.

De soorten concrete acties die met de in de eerste alinea, onder a) tot en met f), vermelde prioriteiten verband houden, zijn gericht op het bereiken van effecten zoals de potentiële effecten die in bijlage II zijn vermeld. Een indicatieve lijst van soorten concrete acties en hun potentiële effecten is opgenomen in bijlage II. Een lijst van de soorten concrete acties die met de in de eerste alinea, onder g), vermelde prioriteit verband houden, is opgenomen in bijlage III.

De herziene plattelandsontwikkelingsprogramma’s in verband met de concrete acties als bedoeld in dit lid, worden uiterlijk op 15 juli 2009 bij de Commissie ingediend.

2.   Met ingang van 1 januari 2009 kan voor de in lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde soorten concrete acties de in bijlage I vastgestelde steunintensiteit met 10 procentpunten worden verhoogd.

3.   Uiterlijk op 31 december 2009 dient elk programma voor plattelandsontwikkeling tevens de volgende elementen te bevatten:

a)

de lijst van soorten concrete acties en de in artikel 16, onder c), bedoelde gegevens betreffende de in lid 1 bedoelde specifieke soorten concrete acties;

b)

een tabel met, voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013, de communautaire bijdrage per maatregel voor de in lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde soorten concrete acties, en de communautaire bijdrage per maatregel voor de in lid 1, onder g), bedoelde soorten concrete acties.”;

3)

In artikel 17 wordt lid 3 vervangen door:

„3.   De bedragen die overeenstemmen met de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van de in artikel 69, lid 5 bis, bedoelde verplichte modulatie, alsmede, vanaf 2011, de bedragen die voortvloeien uit artikel 136 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (9) en het in artikel 69, lid 2 bis, van de onderhavige verordening bedoelde bedrag worden niet meegerekend in de totale ELFPO-bijdrage op basis waarvan de minimale financiële bijdrage van de Gemeenschap per as wordt berekend overeenkomstig de leden 1 en 2 van het onderhavige artikel.

4)

Aan artikel 56 wordt de volgende zin toegevoegd:

„De beperking inzake de omvang van de infrastructuur is niet van toepassing voor de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), bedoelde concrete acties.”.

5)

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

„2 bis   Het deel van het in lid 1 bedoelde bedrag dat voortvloeit uit de verhoging van het totaalbedrag van de vastleggingskredieten zoals vastgesteld bij Besluit 2006/493/EG van de Raad van 19 juni 2006 tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s (10), gewijzigd bij Besluit 2009/434/EG (11), wordt aangewend voor de soorten concrete acties die verband houden met de in artikel 16 bis, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde prioriteiten.

b)

de leden 5 bis en 5 ter worden vervangen door:

„5 bis   In het tijdvak 1 januari 2010-31 december 2015 besteden de lidstaten een bedrag dat overeenstemt met de bedragen die voortvloeien uit de verplichte modulatie die overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009 is toegepast, alsmede, met ingang van 2011, de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 136 van die verordening, exclusief als communautaire steun in het kader van de bestaande plattelandsontwikkelingsprogramma’s voor concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van de onderhavige verordening.

Voor nieuwe lidstaten, zoals omschreven in artikel 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt de datum „1 januari 2010” in de eerste alinea vervangen door „1 januari 2013”.

De eerste en de tweede alinea zijn niet van toepassing op Bulgarije en Roemenië.

In het tijdvak 1 januari 2009-31 december 2015 besteden de lidstaten een bedrag dat overeenstemt met het aandeel van de lidstaten in het in lid 2 bis bedoelde bedrag, exclusief als communautaire steun in het kader van de bestaande plattelandsontwikkelingsprogramma’s voor concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis, lid 1, van de onderhavige verordening.

5 ter   Indien aan het einde van de looptijd van het programma blijkt dat het werkelijke bedrag aan communautaire bijdragen dat is besteed aan de in lid 5 bis bedoelde concrete acties, lager ligt dan het in lid 5 bis bedoelde bedrag, stort de lidstaat het verschil ten belope van het bedrag waarmee de beschikbare toewijzingen voor andere dan in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties zijn overschreden, terug in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Indien aan het einde van de looptijd van het programma het werkelijke bedrag aan communautaire bijdragen dat is besteed aan de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), bedoelde concrete acties lager ligt dan het in artikel 5 bis, eerste alinea, van het onderhavige artikel bedoelde bedrag, stort de lidstaat bovendien het verschil ten belope van het bedrag waarmee het bedrag aan communautaire bijdragen dat is besteed aan de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), bedoelde concrete acties de uit hoofde van lid 5 bis, vierde alinea, beschikbare toewijzingen heeft overschreden, terug in de begroting van de Europese Gemeenschappen. Indien evenwel het werkelijke bedrag aan communautaire bijdragen dat is besteed aan andere dan de in artikel 16 bis, lid 1, bedoelde concrete acties, lager ligt dan de voor die soorten acties beschikbare toewijzingen, wordt het terug te storten bedrag verminderd met dat verschil.”.

6)

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 4 wordt de tweede alinea vervangen door:

„In afwijking van de in lid 3 vastgestelde maxima kan de procentuele bijdrage uit het ELFPO worden verhoogd met 90 % voor convergentieregio’s en met 75 % voor niet-convergentieregio’s voor de in artikel 16 bis genoemde maatregelen tot het bedrag dat voortvloeit uit de verplichte modulatie overeenkomstig artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 73/2009, het in artikel 69, lid 2 bis, van de onderhavige verordening bedoelde bedrag, alsmede, met ingang van 2011, de bedragen die voortvloeien uit artikel 136 van Verordening (EG) nr. 73/2009.”;

b)

het volgende lid wordt ingevoegd:

„4 ter   In afwijking van de in de leden 3 en 4 vastgestelde maxima mag het percentage van de uit het ELFPO verleende bijdrage worden verhoogd met ten hoogste 10 procentpunten voor de uitgaven die door de lidstaten in de loop van 2009 moeten worden gedaan. De in de leden 3 en 4 vastgestelde maxima blijven echter wel gelden voor de totale overheidsuitgaven die in de loop van de programmeringsperiode worden gedaan.”.

7)

In bijlage II wordt de titel vervangen door:

8)

Er wordt een bijlage III toegevoegd, waarvan de tekst is weergegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1290/2005 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   Het jaarlijkse maximum voor de uitgaven uit het ELGF wordt gevormd door de maximumbedragen die voor dit Fonds zijn vastgesteld in het meerjarige financiële kader zoals bepaald in het interinstitutionele akkoord verlaagd met de in lid 2 bedoelde bedragen en:

a)

verlaagd met het bij Besluit 2009/434/EG van de Raad van 25 mei 2009 houdende wijziging van Besluit 2006/493/EG tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s (12) voor steun voor plattelandsontwikkeling toegevoegde bedrag dat niet wordt gedekt door de marge onder rubriek 2 van het financieel kader van het Interinstitutioneel Akkoord buiten het submaximum voor ELGF-uitgaven;

b)

verlaagd met iedere eventuele verlaging van het maximum van rubriek 2 in verband met de financiering van projecten op energiegebied waartoe kan worden besloten volgens de procedure als vermeld in de Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering, in het kader van het Europees economisch herstelplan, van projecten op het gebied van energie en breedbandinternet, alsmede van de GLB-„check-up” (13).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 mei 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ŠEBESTA


(1)  Advies van 6 mei 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.

(3)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 100.

(4)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(5)  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(6)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

(7)  Zie bladzijde 25 van dit Publicatieblad.

(8)  PB C 108 van 12.5.2009, blz. 1.

(9)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.”;

(10)  PB L 195 van 15.7.2006, blz. 22.

(11)  PB L 144 van 9.6.2009, blz. 25.”;

(12)  PB L 144 van 9.6.2009, blz. 25.

(13)  PB C 108 van 12.5.2009, blz. 1.”.


BIJLAGE

„BIJLAGE III

Lijst van soorten concrete acties in verband met de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), bedoelde prioriteit

Prioriteit: Breedbandinfrastructuur op het platteland

Soorten concrete acties

Artikelen en maatregelen

Totstandbrenging van, en verschaffen van toegang tot, breedbandinfrastructuur, met name omleidingsvoorzieningen en gronduitrusting (bv. vaste systemen, terrestrische draadloze systemen, satellietsystemen of combinaties daarvan)

Artikel 56: basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en -bevolking

Modernisering van bestaande breedbandinfrastructuur

Artikel 56: basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en -bevolking

Aanleg van passieve breedbandinfrastructuur (bv. civieltechnische werken zoals kabelgoten, en andere onderdelen van het netwerk zoals dark fibre enz.), ook in combinatie met andere infrastructuurvoorzieningen (energie, transport, water, riolen enz.).

Artikel 56: basisvoorzieningen voor de plattelandseconomie en -bevolking”