18.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 100/6


VERORDENING (EG) Nr. 317/2009 VAN DE COMMISSIE

van 17 april 2009

tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad van 25 april 2005 tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (1), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aangezien de Verenigde Staten er niet in zijn geslaagd de Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA – wet Voortzetting van dumping en handhaving van subsidie) in overeenstemming te brengen met hun verplichtingen uit hoofde van de WTO-overeenkomsten, wordt ingevolge Verordening (EG) nr. 673/2005 met ingang van 1 mei 2005 een aanvullend ad-valoremrecht van 15 % geheven op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika. Conform de door de WTO verleende machtiging om tariefconcessies aan de Verenigde Staten te schorsen, past de Commissie de mate van deze schorsing jaarlijks aan aan de mate waarin de voordelen voor de Gemeenschap op dat moment door de CDSOA worden tenietgedaan of uitgehold.

(2)

De uitbetalingen in het kader van de CDSOA tijdens het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, hebben betrekking op antidumping- of antisubsidierechten die in de loop van het boekjaar 2008 (1 oktober 2007 – 30 september 2008) werden geïnd. Aan de hand van gegevens die zijn gepubliceerd door de Customs and Border Protection van de Verenigde Staten, is de mate waarin voor de Gemeenschap voordelen werden tenietgedaan of uitgehold, berekend op 16,31 miljoen USD.

(3)

Aangezien de mate waarin de voordelen voor de Gemeenschap werden tenietgedaan of uitgehold, is afgenomen en bijgevolg ook de mate waarin de tariefconcessies van de Gemeenschap worden geschorst, moeten de producten van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 673/2005 die in 2006 en 2007 aan de lijst van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 zijn toegevoegd, eerst van de lijst van bijlage I bij die verordening worden geschrapt. Vier producten van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 moeten vervolgens van de lijst van bijlage I bij die verordening worden geschrapt in de volgorde van die lijst.

(4)

Een aanvullend ad-valoremrecht van 15 % op uit de Verenigde Staten ingevoerde producten van de gewijzigde bijlage I vertegenwoordigt voor een periode van één jaar een handelswaarde die het bedrag van 16,31 miljoen USD niet overschrijdt.

(5)

Om te voorkomen dat goederen waarop geen aanvullend ad-valoremrecht van 15 % meer zal worden toegepast laattijdig worden ingeklaard, moet deze verordening in werking treden op de dag van haar bekendmaking.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor handelssancties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 april 2009.

Voor de Commissie

Catherine ASHTON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 110 van 30.4.2005, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

De producten waarop de aanvullende rechten zullen worden toegepast, worden aan de hand van hun achtcijferige GN-code geïdentificeerd. De omschrijving van de producten die onder deze codes zijn ingedeeld, is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 82 van 31.3.2005, blz. 1.”