31.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/70


VERORDENING (EG) Nr. 218/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2009

inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (herschikking)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Comité statistisch programma,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Nu deze richtlijn opnieuw wordt gewijzigd, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van de betrokken bepalingen te worden overgegaan.

(2)

De verstrekking van nauwkeurige en tijdige statistieken over de vangsten van vaartuigen van de lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen, is noodzakelijk voor het beheer van de communautaire visbestanden.

(3)

In het bij Besluit 81/608/EEG van de Raad (4) goedgekeurde Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot oprichting van de visserijcommissie voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, is bepaald dat de Gemeenschap voornoemde commissie op verzoek de beschikbare statistieken dient over te leggen.

(4)

Het advies dat krachtens de samenwerkingsovereenkomst tussen de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee en de Gemeenschap (5) bij die organisatie wordt ingewonnen, heeft meer nut indien statistieken over de activiteiten van de communautaire vissersvloot beschikbaar zijn.

(5)

In het bij Besluit 82/886/EEG van de Raad (6) goedgekeurde Verdrag inzake de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan en tot oprichting van de Organisatie voor de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan (Nasco), is bepaald dat de Gemeenschap voornoemde organisatie op verzoek de beschikbare statistieken dient over te leggen.

(6)

Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage IV (het equivalent van de Statlant-vragenlijsten).

(7)

Er is behoefte aan nadere, bij visserijstatistieken en bij het beheer van de visserij van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan gebruikte definities en beschrijvingen.

(8)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7).

(9)

De Commissie wordt in het bijzonder de bevoegdheid verleend om de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden, alsmede de omschrijvingen van deze visserijgebieden en de mate waarin gegevens mogen worden samengevoegd, aan te passen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Iedere lidstaat dient bij de Commissie gegevens in over de jaarlijkse nominale vangsten door in die lidstaat geregistreerde of de vlag van die lidstaat voerende vaartuigen die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen.

De gegevens over de nominale vangsten omvatten alle aangevoerde of op zee overgeladen visserijproducten in elke vorm, met uitzondering van de hoeveelheden die na de vangst in zee teruggeworpen, aan boord geconsumeerd of als aas aan boord gebruikt zijn. De gegevens omvatten niet de aquacultuurproductie. De gegevens worden geregistreerd in de vorm van het levendgewichtequivalent van deze aanvoer of overslag tot op één ton nauwkeurig.

Artikel 2

1.   Er dienen gegevens te worden ingediend over de nominale vangsten van elk van de in bijlage I genoemde vissoorten in elk van de in bijlage II opgenomen en in bijlage III omschreven statistische visserijgebieden.

2.   De gegevens betreffende elk kalenderjaar dienen binnen zes maanden na afloop van het jaar te worden ingediend. Indien voor een bepaalde combinatie vissoort/visserijgebied in het betrokken jaar geen vangsten werden genoteerd, is het niet noodzakelijk gegevens te verstrekken. De gegevens over soorten die in een lidstaat van ondergeschikt belang zijn, behoeven niet apart te worden ingediend, doch mogen worden opgenomen in een verzamelpost, mits het gewicht van de aldus vermelde producten niet meer uitmaakt dan 10 % van het gewicht van de totale vangst in die lidstaat in die maand.

3.   De Commissie kan de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden, alsmede de omschrijvingen van deze visserijgebieden en de mate waarin gegevens mogen worden samengevoegd, wijzigen.

Die maatregelen, die niet essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 3

Tenzij anders bepaald in de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid, is het een lidstaat toegestaan steekproeftechnieken te gebruiken voor het afleiden van vangstgegevens voor die delen van de visserijvloot waarvoor volledige registratie van de gegevens disproportionele toepassing van administratieve procedures mee zou brengen. De lidstaat dient in het overeenkomstig artikel 6, lid 1, in te dienen verslag een nauwkeurige beschrijving van deze steekproefprocedures op te nemen en precies aan te geven welk deel van het totaal der gegevens door deze procedures werd verkregen.

Artikel 4

De lidstaten dienen hun verplichtingen jegens de Commissie overeenkomstig de artikelen 1 en 2 na te komen door de gegevens in te dienen op een magnetische drager, waarvan het formaat in bijlage IV is vastgesteld.

De lidstaten kunnen gegevens indienen overeenkomstig het in bijlage V beschreven formaat.

De lidstaten kunnen met voorafgaande toestemming van de Commissie gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken.

Artikel 5

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 72/279/EEG van de Raad (8) ingestelde Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, hierna „het comité” te noemen.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

Artikel 6

1.   Uiterlijk 1 januari 1993 dienen de lidstaten bij de Commissie een gedetailleerd verslag in waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens betreffende de vangsten werden verkregen en hoe representatief en betrouwbaar deze zijn. In samenwerking met de lidstaten stelt de Commissie een samenvatting van deze verslagen op.

2.   De lidstaten stellen de Commissie binnen drie maanden na indiening van hun verslag in kennis van elke wijziging van de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.

3.   De in lid 1 bedoelde verslagen over de methoden, de beschikbaarheid van gegevens en de betrouwbaarheid van gegevens worden evenals andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening eens per jaar onderzocht in de bevoegde werkgroep van het comité.

Artikel 7

1.   Verordening (EEG) nr. 3880/91 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2009.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

H.-G. PÖTTERING

De voorzitter

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  Advies van het Europees Parlement van 17 juni 2008 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van 26 februari 2009.

(2)  PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1.

(3)  Zie bijlage VI.

(4)  PB L 227 van 12.8.1981, blz. 21.

(5)  Samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (PB L 149 van 10.6.1987, blz. 14).

(6)  PB L 378 van 31.12.1982, blz. 24.

(7)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(8)  PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.


BIJLAGE I

Lijst van vissoorten in de commerciële vangststatistieken voor de noordoostelijke Atlantische Oceaan

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de nominale vangsten van de met een sterretje (*) aangeduide vissoorten. Voor de overige vangsten is nauwkeurige aanduiding van de afzonderlijke vissoorten facultatief, maar voor zover de gegevens niet voor afzonderlijke vissoorten worden ingediend, moeten zij in verzamelcategorieën worden ondergebracht. De lidstaten kunnen gegevens over niet in de lijst opgenomen vissoorten indienen onder nauwkeurige aanduiding van de vissoort.

Opmerking

:

n.e.g. = niet elders genoemd.

Nederlandse naam

3-lettercode

Wetenschappelijke naam

Engelse naam

Brasems n.e.g.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Windvoorn

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Blankvoorn

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Karper

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Kroeskarper

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Zeelt

FTE

Tinca tinca

Tench

Karpers n.e.g.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Snoek

FPI

Esox lucius

Northern pike

Snoekbaars

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Rivierbaars

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Kwabaal

FBU

Lota lota

Burbot

Zoetwatervissen n.e.g.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Steuren n.e.g.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Paling

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Kleine marene

FVE

Coregonus albula

Vendace

Houtingen n.e.g.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Zalm

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Zeeforel

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Forellen n.e.g.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Zalmforellen n.e.g.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Spiering

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Zalmachtigen n.e.g.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Grote marene

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Houting

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Prikken n.e.g

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Elft

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Diadrome haringachtigen

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Diadrome vissen

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Scharretong

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Viervlekkige scharretong

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims

Tarbot

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Griet

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Heilbot

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Schol

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Zwarte heilbot

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Witje

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Lange schol

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Schar

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Steenschol

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Bot

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Tong

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Franse tong

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Senegalese tong

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Tong n.e.g.

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles n.e.i.

Platvissen n.e.g.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes spp.

Torsk

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Kabeljauw

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Mooie meid

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Leng

LIN (*)

Molva molva

Ling

Blauwe leng

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Gaffelkabeljauw

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Schelvis

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Europese nawaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Koolvis

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Pollak

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Arctische kabeljauw

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Kever

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Steenbolk

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Blauwe wijting

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Wijting

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Grenadiervis

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Moras

MOR

Moridae

Morid cods

Dwergbolk

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Groenlandse kabeljauw

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Arctische kabeljauw

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Kabeljauwachtigen n.e.g.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Grote zilvervis

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Zilversmelt

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Zilvervissen n.e.g.

ARG

Argentina spp.

Argentines

Congeraal

COE

Conger conger

European conger

Zonnevis

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Zeebaars

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Grote zeebaars

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Atlantische wrakbaars

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Zaagbaarzen

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Knorvissen n.e.g.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Ombervis

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Zeebrasem

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Rode zeebrasem

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Grootoogtandbrasem

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Tandbrasems n.e.g.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Gewone zeebrasem

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Goudbrasem

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Bokvis

BOG

Boops boops

Bogue

Zeebrasems n.e.g.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Mul

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Grote pieterman

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Zeewolf

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Gevlekte zeewolf

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Puitaal

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Zandspieringen

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Atlantische grondels

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Roodbaarzen

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Schorpioenvissen

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Ponen

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Snotdolf

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Zeeduivel

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Zwarte zeeduivel

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Zeeduivel

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i

Stekelbaarzen

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Zeebrasem

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Tandbrasem

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Zeesnippen

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Gestreepte baars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Zeewolf n.e.g.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Diepzeeroodbaars

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Roodbaars

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Engelse poon

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Grauwe poon

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Poon

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Gestreepte poon

CTZ

Trigloporuslastiviza

Streaked gurnard

Bandvis

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Zwarte kardinaalvis

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Middellandse-Zeeslijmkop

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Gevlekte lipvis

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Bruine lipvis

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Roodbaars

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Bodembaarsachtigen n.e.g.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Geep

GAR

Belone belone

Garfish

Makreelgeep

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Harders n.e.g.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Zeepiranha

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Horsmakreel

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Blauwe horsmakreel

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Middellandse-Zeehorsmakreel

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Horsmakrelen n.e.g.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i

Grote gaffelmakreel

LEE

Lichia amia

Leerfish

Braam

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Koornaarvissen

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Pelagische baarsachtigen n.e.g.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Atlantische haring

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardientjes n.e.g.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardine

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Sprot

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Ansjovis

ANE (*)

Engraulis encrasicholus

European anchovy

Haringachtigen n.e.g.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Boniet

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Zwaardvis

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Kogeltonijn

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Gewone tonijn

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Witte tonijn

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Geelvintonijn

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Gestreepte bonito

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Grootoogtonijn

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonijnachtigen n.e.g.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Spaanse makreel

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makreel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelen en tonijnen n.e.g.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

IJsvis

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Zwarte haarstaart

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Makreelachtigen n.e.g.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Haringhaai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Reuzenhaai

BSK

Cetorrhinus maximus

Basking shark

Doornhaai

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Groenlandse haai

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Doornhaaien n.e.g.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Roggen n.e.g.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Doornhaaien en hondshaaien

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Haaien n.e.g.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Hondshaaien n.e.g.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Zwartmond-hondshaai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Hondshaai

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Hondshaaien n.e.g

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Hondshaai

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Slaaphaai

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Ruwe doornhaai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Kleine ruwe doornhaai

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

Donkere doornhaai

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Portugese doornhaai

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Zwarte doornhaai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Zwarte doornhaaien

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Spitssnuitdoornhaai

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Portugese hondshaai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

CYP

Centroscymnus crepidater

Longnose velvet dogfish

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Mestand ijshaai

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Zwarte haai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Doornhaai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Zeevarkenhaai

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Braamhaai

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Roggen n.e.g.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Sterrog

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Blonde rog

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Zandrog

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Kleinoogrog

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Golfrog

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Spitsneusrog

RJA

Rostroraja alba

White skate

Rog

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Draakvis

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Zeekatten n.e.g.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Draakvissen n.e.g.

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Zeeratten

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Kraakbeenvissen n.e.g.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Bodemvissen n.e.g.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pelagische vissen n.e.g.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Zeevis n.e.g.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Beenvissen n.e.g.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Noordzeekrab

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Gewone strandkrab

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Spinkrab

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Zeekrabben n.e.g.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Zwemkrabben

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Langoesten n.e.g.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Zeekreeft

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Noorse kreeft

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Steurgarnaal

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Noorse garnaal

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Noordzeegarnaal

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Peneide garnalen n.e.g.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Palaemonide garnalen

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Steurgarnalen

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crangonide garnalen

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Garnalen n.e.g.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Eendenmosselen n.e.g.

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Kreeft n.e.g.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Springkrab

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Zeewaterschelpdieren n.e.g.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i

Wulk

WHE

Buccinium undatum

Whelk

Alikruik

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Alikruiken n.e.g.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Oester

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Japanse oester

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Holle oesters n.e.g.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Mossel

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Mosselen n.e.g.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Grote mantelschelp

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Bonte mantel

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Sint-jacobsschelpen n.e.g

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Kokkel

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Tapijtschelp

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Noordkromp

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Tweekleppigen n.e.g.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Messcheden

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Tapijtschelp

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Venusschelp

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Venusschelpen n.e.g.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Strandschelp n.e.g.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Zaagjes

DON

Donax spp.

Donax clams

Kokkels

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Zeeoren

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Buikpotigen n.e.g.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ovale standschelp

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Gewone zeekat

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Pijlinktvissen n.e.g.

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Kortvinpijlinktvis

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Achtarmige inktvissen n.e.g.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Inktvissen n.e.g.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Zeekatten, dwerginktvissen

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Pijlinktvis

SQE (*)

Todarodes Sagittatus

European flying squid

Koppotigen n.e.g.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Weekdieren

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zeester

STH

Asterias rubens

Starfish

Zeesterren n.e.g.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Eetbare zee-egel

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Zeeappel

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Stekelhuidigen n.e.g.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Zeekomkommers n.e.g.

CUX

Holothurioidea

Sea cucumbers n.e.i.

Stekelhuidigen n.e.g.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Violet-zakpijp

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Manteldieren n.e.g.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Degenkrab

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Aquatische invertebraten n.e.g.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Bruinwieren

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Iers mos

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Gelidiumwieren

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartinawieren

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Kalkwieren n.e.g.

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Roodwieren

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Zeegrassen n.e.g.

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Wier

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Zeegras

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Slawier

UVU

Ulva lactuca

Algen

Algen n.e.g.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


BIJLAGE II

Statistische visserijgebieden in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan waarvoor gegevens moeten worden verstrekt

ICES-sector Ia

ICES-sector Ib

ICES-deelsector IIa 1

ICES-deelsector IIa 2

ICES-deelsector IIb 1

ICES-deelsector IIb 2

ICES-sector IIIa

ICES-sector IIIb, c

ICES-sector IVa

ICES-sector IVb

ICES-sector IVc

ICES-deelsector Va 1

ICES-deelsector Va 2

ICES-deelsector Vb 1a

ICES-deelsector Vb 1b

ICES-deelsector Vb 2

ICES-sector VIa

ICES-deelsector VIb 1

ICES-deelsector VIb 2

ICES-sector VIIa

ICES-sector VIIb

ICES-deelsector VIIc 1

ICES-deelsector VIIc 2

ICES-sector VIId

ICES-sector VIIe

ICES-sector VIIf

ICES-sector VIIg

ICES-sector VIIh

ICES-deelsector VIIj 1

ICES-deelsector VIIj 2

ICES-deelsector VIIk 1

ICES-deelsector VIIk 2

ICES-sector VIIIa

ICES-sector VIIIb

ICES-sector VIIIc

ICES-deelsector VIIId 1

ICES-deelsector VIIId 2

ICES-deelsector VIIIe 1

ICES-deelsector VIIIe 2

ICES-sector IXa

ICES-deelsector IXb 1

ICES-deelsector IXb 2

ICES-deelsector Xa 1

ICES-deelsector Xa 2

ICES-sector Xb

ICES-deelsector XIIa 1

ICES-deelsector XIIa 2

ICES-deelsector XIIa 3

ICES-deelsector XIIa 4

ICES-sector XIIb

ICES-sector XIIc

ICES-sector XIVa

ICES-deelsector XIVb 1

ICES-deelsector XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Opmerkingen

1.

De statistische visserijgebieden die beginnen met „ICES” zijn vastgesteld en begrensd door de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee.

2.

De statistische visserijgebieden die beginnen met „BAL” zijn vastgesteld en begrensd door de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee.

3.

De gegevens moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn. „Onbekende” en geaggregeerde gebieden mogen alleen worden gebruikt als geen gedetailleerde informatie beschikbaar is. Als gedetailleerde informatie wordt verstrekt, blijven de geaggregeerde categorieën ongebruikt.

Statistische visserijgebieden in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Omschrijving van de ICES-deelgebieden en -sectoren voor visserijstatistieken en voorschriften inzake de visserij in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan

ICES-gebied (noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan)

Alle wateren van de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee en de daarmee in verbinding staande zeeën, begrensd door een lijn van de geografische noordpool langs de meridiaan van 40o00′ WL tot de noordkust van Groenland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Groenland tot een punt op 44o00′ WL, vandaar recht zuid tot 59o00′ NB, vandaar recht oost tot 42o00′ WL, vandaar recht zuid tot 36o00′ NB, vandaar recht oost tot een punt op de kust van Spanje (Punta Marroqui) op 5o36′ WL, vandaar in noordwestelijke en noordelijke richting langs de zuidwestkust van Spanje, de kust van Portugal, de noordwest- en noordkust van Spanje en de kust van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland tot het meest westelijke punt van haar grens met Denemarken, vandaar langs de westkust van Jutland tot Thyborøn, vandaar in zuidelijke en oostelijke richting langs de zuidkust van de Limfjord tot Egensekloster, vandaar in zuidelijke richting langs de oostkust van Jutland tot het meest oostelijke punt van de grens van Denemarken met Duitsland, vandaar langs de kust van Duitsland, Polen, Rusland, Litouwen, Letland, Estland, Rusland, Finland, Zweden en Noorwegen, en de noordkust van Rusland tot Khaborova, vandaar over de westelijke toegang van Straat Joegor, vandaar in westelijke en noordelijke richting langs de kust van het eiland Wajgatsj, vandaar over de westelijke toegang van de Karische Poort, vandaar west- en noordwaarts langs de kust van het zuidelijke eiland van Nova Zembla, vandaar over de westelijke toegang van Straat Matotsjkin, vandaar langs de westkust van het noordelijke eiland van Nova Zembla tot een punt op 68o30′ OL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

Dit gebied valt samen met gebied 27 (noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan) van de Internationale Statistische Standaardclassificatie van Visserijgebieden van de FAO.

ICES-deelgebied I

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische noordpool langs de meridiaan van 30o00′ OL tot 72o00′ NB, vandaar recht west tot 26o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Noorwegen, vandaar in oostelijke richting langs de kust van Noorwegen en Rusland tot Khaborova, vandaar over de westelijke toegang van Straat Joegor, vandaar in westelijke en noordelijke richting langs de kust van het eiland Wajgatsj, vandaar over de westelijke toegang van de Karische Poort, vandaar west- en noordwaarts langs de kust van het zuidelijke eiland van Nova Zembla, vandaar over de westelijke toegang van Straat Matotsjkin, vandaar langs de westkust van het noordelijke eiland van Nova Zembla tot een punt op 68o30′ OL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

ICES-sector Ia

Het gedeelte binnen deelgebied I ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

73,98 NB

33,70 OL

74,18 NB

34,55 OL

74,36 NB

35,28 OL

74,71 NB

36,38 OL

75,14 NB

37,57 OL

75,45 NB

38,31 OL

75,84 NB

39,05 OL

76,26 NB

39,61 OL

76,61 NB

41,24 OL

76,96 NB

42,81 OL

76,90 NB

43,06 OL

76,75 NB

44,48 OL

75,99 NB

43,51 OL

75,39 NB

43,18 OL

74,82 NB

41,73 OL

73,98 NB

41,56 OL

73,17 NB

40,66 OL

72,20 NB

40,51 OL

72,26 NB

39,76 OL

72,62 NB

38,96 OL

73,04 NB

37,74 OL

73,37 NB

36,61 OL

73,56 NB

35,70 OL

73,98 NB

33,70 OL

ICES-sector Ib

Het gedeelte van deelgebied I buiten sector Ia.

ICES-deelgebied II

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische noordpool langs de meridiaan van 30o00′ OL tot 72o00′ NB, vandaar recht west tot 26o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Noorwegen, vandaar in westelijke en zuidwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot 62o00′ NB, vandaar recht west tot 4o00′ 00′ WL, vandaar recht noord tot 63o00′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

ICES-sector IIa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 62o00′ NB, vandaar recht west tot 4o00′ WL, vandaar recht noord tot 63o00′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, vandaar recht noord tot 72o30′ NB, vandaar recht oost tot 30o00′ 00′ OL, vandaar recht zuid tot 72o00′ NB, vandaar recht west tot 26o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Noorwegen, en vandaar in westelijke en zuidwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot het beginpunt.

ICES-deelsector IIa 1

Het gedeelte van sector IIa binnen de lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

73,50 NB

00,20 WL

73,50 NB

07,21 OL

73,45 NB

07,28 OL

73,14 NB

07,83 OL

72,76 NB

08,65 OL

72,49 NB

09,33 OL

72,31 NB

09,83 OL

72,18 NB

10,29 OL

71,98 NB

09,94 OL

71,91 NB

09,70 OL

71,64 NB

08,75 OL

71,36 NB

07,93 OL

71,13 NB

07,42 OL

70,79 NB

06,73 OL

70,17 NB

05,64 OL

69,79 NB

05,01 OL

69,56 NB

04,74 OL

69,32 NB

04,32 OL

69,10 NB

04,00 OL

68,86 NB

03,73 OL

68,69 NB

03,57 OL

68,46 NB

03,40 OL

68,23 NB

03,27 OL

67,98 NB

03,19 OL

67,77 NB

03,16 OL

67,57 NB

03,15 OL

67,37 NB

03,18 OL

67,18 NB

03,24 OL

67,01 NB

03,31 OL

66,84 NB

03,42 OL

66,43 NB

03,27 OL

66,39 NB

03,18 OL

66,23 NB

02,79 OL

65,95 NB

02,24 OL

65,64 NB

01,79 OL

65,38 NB

01,44 OL

65,32 NB

01,26 OL

65,08 NB

00,72 OL

64,72 NB

00,04 OL

64,43 NB

00,49 WL

64,84 NB

01,31 WL

64,92 NB

01,56 WL

65,13 NB

02,17 WL

65,22 NB

02,54 WL

65,39 NB

03,19 WL

65,47 NB

03,73 WL

65,55 NB

04,19 WL

65,59 NB

04,56 WL

65,69 NB

05,58 WL

65,96 NB

05,60 WL

66,22 NB

05,67 WL

66,47 NB

05,78 WL

67,09 NB

06,25 WL

67,61 NB

06,62 WL

67,77 NB

05,33 WL

67,96 NB

04,19 WL

68,10 NB

03,42 WL

68,33 NB

02,39 WL

68,55 NB

01,56 WL

68,86 NB

00,61 WL

69,14 NB

00,08 OL

69,44 NB

00,68 OL

69,76 NB

01,18 OL

69,97 NB

01,46 OL

70,21 NB

01,72 OL

70,43 NB

01,94 OL

70,63 NB

02,09 OL

70,89 NB

02,25 OL

71,14 NB

02,35 OL

71,35 NB

02,39 OL

71,61 NB

02,38 OL

71,83 NB

02,31 OL

72,01 NB

02,22 OL

72,24 NB

02,06 OL

72,43 NB

01,89 OL

72,60 NB

01,68 OL

72,75 NB

01,48 OL

72,99 NB

01,08 OL

73,31 NB

00,34 OL

73,50 NB

00,20 WL

ICES-deelsector IIa 2

Het gedeelte van sector IIa dat niet binnen deelsector IIa 1 valt.

ICES-sector IIb

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische noordpool langs de meridiaan van 30o00′ OL tot 73o30′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

ICES-deelsector IIb 1

Het gedeelte van sector IIb begrensd door de volgende coördinaten:

Breedtegraad

Lengtegraad

73,50 NB

07,21 OL

73,50 NB

00,20 WL

73,60 NB

00,48 WL

73,94 NB

01,88 WL

74,09 NB

02,70 WL

74,21 NB

05,00 WL

74,50 NB

04,38 WL

75,00 NB

04,29 W

75,30 NB

04,19 WL

76,05 NB

04,30 WL

76,18 NB

04,09 WL

76,57 NB

02,52 WL

76,67 NB

02,10 WL

76,56 NB

01,60 WL

76,00 NB

00,80 OL

75,87 NB

01,12 OL

75,64 NB

01,71 OL

75,21 NB

03,06 OL

74,96 NB

04,07 OL

74,86 NB

04,55 OL

74,69 NB

05,19 OL

74,34 NB

06,39 OL

74,13 NB

06,51 OL

73,89 NB

06,74 OL

73,60 NB

07,06 OL

73,50 NB

07,21 OL

ICES-deelsector IIb 2

Het gedeelte van sector IIb dat niet binnen deelsector IIb 1 valt.

ICES-deelgebied III

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 7o00′ OL, vandaar recht zuid tot 57o30′ NB, vandaar recht oost tot 8o00′ OL, vandaar recht zuid tot 57o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Denemarken, vandaar langs de noordwest- en oostkust van Jutland tot Hals, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Egensekloster, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Jutland tot het meest oostelijke punt op de grens van Denemarken en Duitsland, en vandaar langs de kust van Duitsland, Polen, Rusland, Litouwen, Letland, Estland, Rusland, Finland, Zweden en Noorwegen tot het beginpunt.

ICES-sector IIIa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 7o00′ OL, vandaar recht zuid tot 57o30′ NB, vandaar recht oost tot 8o00′ OL, vandaar recht zuid tot 57o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Denemarken, vandaar langs de noordwest- en oostkust van Jutland tot Hals, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Egensekloster, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Jutland tot Hassensør, vandaar over de Grote Belt tot Gniben, vandaar langs de noordkust van Seeland tot Gilbjerg Hoved, vandaar over de noordelijke toegangswegen van de Sont tot Kullen op de kust van Zweden, en vandaar in oostelijke en noordelijke richting langs de westkust van Zweden en de zuidkust van Noorwegen tot het beginpunt.

ICES-sector IIIb en c

De wateren begrensd door een lijn vanaf Hassensør op de oostkust van Jutland tot Gniben op de westkust van Seeland tot Gilbjerg Hoved, vandaar over de noordelijke toegangswegen van de Sont tot Kullen op de kust van Zweden, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Zweden tot de vuurtoren van Falsterbo, vandaar over de zuidelijke toegang van de Sont tot de vuurtoren van Stevns, vandaar langs de zuidoostkust van Seeland, vandaar over de oostelijke toegang van de Storstrøm, vandaar langs de oostkust van het eiland Falster tot Gedser, vandaar naar Darsser Ort op de kust van Duitsland, en vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van Duitsland en de oostkust van Jutland tot het beginpunt.

ICES-deelsector 22 (BAL 22)

De wateren begrensd door een lijn vanaf Hassensør (56o09′NB, 10o44′ OL) op de oostkust van Jutland tot Gniben (56o01′ NB, 11o18′ OL) op de westkust van Seeland, vandaar langs de west- en zuidkust van Seeland tot een punt op 12o00′ OL, vandaar recht zuid tot het eiland Falster, vandaar langs de oostkust van het eiland Falster tot Gedser Odde (54o34′ NB, 11o58′OL), vandaar recht oost tot 12o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Duitsland, vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van Duitsland en de oostkust van Jutland tot het beginpunt.

ICES-deelsector 23 (BAL 23)

De wateren begrensd door een lijn van Gilbjerg Hoved (56o08′ NB, 12o18′ OL) op de noordkust van Seeland tot Kullen (56o18′ NB, 12o28′OL) op de kust van Zweden, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Zweden tot de vuurtoren van Falsterbo (55o23′ NB, 12o50′ OL), vandaar over de zuidelijke toegang van de Sont tot de vuurtoren van Stevns (55o19′ NB, 12o29′ OL) op de kust van Seeland, en vandaar in noordelijke richting langs de oostkust van Seeland tot het beginpunt.

ICES-deelsector 24 (BAL 24)

De wateren begrensd door een lijn vanaf de vuurtoren van Stevns (55o19′ NB, 12o29′ OL) op de oostkust van Seeland, over de zuidelijke toegang van de Sont tot de vuurtoren van Falsterbo (55o23′ NB, 12o50′ OL) op de kust van Zweden, vandaar langs de zuidkust van Zweden tot de vuurtoren van Sandhammaren (55o24′ NB, 14o12′ OL), vandaar naar de vuurtoren van Hammerodde (55o18′ NB, 14o47′ OL) op de noordkust van Bornholm, vandaar langs de west- en zuidkust van Bornholm tot een punt op 15o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Polen, vandaar in westelijke richting langs de kust van Polen en Duitsland tot een punt op 12o00′ 00′ OL, vandaar recht noord tot een punt op 54o34′ NB en 12o00′ OL, vandaar recht west tot Gedser Odde (54o34′ NB, 11o58′ OL), vandaar langs de oost- en noordkust van het eiland Falster tot een punt op 12o00′ OL, vandaar recht noord tot de zuidkust van Seeland, en vandaar in westelijke en noordelijke richting langs de westkust van Seeland tot het beginpunt.

ICES-deelsector 25 (BAL 25)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van Zweden op 56o30′ NB, vandaar recht oost tot de westkust van het eiland Öland, vandaar via het zuiden van het eiland Öland tot een punt op de oostkust op 56o30′ NB, recht oost tot 18o00′ OL, vandaar recht zuid tot de kust van Polen, vandaar in westelijke richting langs de kust van Polen tot een punt op 15o00′ OL, vandaar recht noord tot het eiland Bornholm, vandaar langs de zuid- en westkust van Bornholm tot de vuurtoren van Hammerodde (55o18′ NB, 14o47′ OL), vandaar tot de vuurtoren van Sandhammaren (55o24′ NB, 14o12′ OL) op de zuidkust van Zweden, en vandaar in noordelijke richting langs de oostkust van Zweden tot het beginpunt.

ICES-deelsector 26 (BAL 26)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 56o30′ NB en 18o00′ OL, vandaar recht oost tot de westkust van Letland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Letland, Litouwen, Rusland en Polen tot een punt op de Poolse kust op 18o00′ OL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector 27 (BAL 27)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van het Zweedse vasteland op 59o41′ NB en 19o00′ OL, vandaar recht zuid tot de noordkust van het eiland Gotland, vandaar in zuidelijke richting langs de westkust van Gotland tot een punt op 57o00′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ OL, vandaar recht zuid tot 56o30′ NB, vandaar recht west tot de oostkust van het eiland Öland, vandaar via het zuiden van het eiland Öland tot een punt op de westkust daarvan op 56o30′ NB, vandaar recht west tot de kust van Zweden, en vandaar in noordelijke richting langs de oostkust van Zweden tot het beginpunt.

ICES-deelsector 28 (BAL 28)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 58o30′ NB en 19o00′ OL, vandaar recht oost tot de westkust van het eiland Saaremaa, vandaar via het noorden van het eiland Saaremaa tot een punt op de oostkust ervan op 58o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Estland, vandaar in zuidelijke richting langs de westkust van Estland en Litouwen tot een punt op 56o30′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ OL, vandaar recht noord tot 57o00′ NB, vandaar recht oost tot de westkust van het eiland Gotland, vandaar in noordelijke richting tot een punt op de noordkust van Gotland op 19o00′ OL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector 28-1 (BAL 28.1)

De wateren in het westen begrensd door een lijn van de vuurtoren van Ovisi (57o 34.1234′ NB, 21o 42.9574′ OL) op de westkust van Letland naar de zuidelijke rots van Kaap Loode (57o 57.4760′ NB, 21o 58.2789′ OL) op het eiland Saaremaa, vandaar in zuidelijke richting naar het meest zuidelijke punt van het schiereiland Sõrve en vandaar in noordoostelijke richting langs de oostkust van het eiland Saaremaa, en in het noorden begrensd door een lijn van 58o 30.0′ NB, 23o 13.2′ OL naar 58o30′ NB, 23o 41.1′ OL.

ICES-deelsector 28-2 (BAL 28.2)

Het gedeelte van deelsector 28 buiten deelsector 28-1.

ICES-deelsector 29 (BAL 29)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van het Zweedse vasteland op 60o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van het Finse vasteland, vandaar in zuidelijke richting langs de west- en zuidkust van Finland tot een punt op de zuidkust van het Finse vasteland op 23o00′ OL, vandaar recht zuid tot 59o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van het Estse vasteland, vandaar in zuidelijke richting langs de westkust van Estland tot een punt op 58o30′ NB, vandaar recht west tot de oostkust van het eiland Saaremaa, vandaar via het noorden van het eiland Saaremaa tot een punt op de westkust daarvan op 58o30′ NB, vandaar recht west tot 19o00′ OL, vandaar recht noord tot een punt op de oostkust van het Zweedse vasteland op 59o41′ NB, en vandaar in noordelijke richting langs de oostkust van Zweden tot het beginpunt.

ICES-deelsector 30 (BAL 30)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van Zweden op 63o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van het Finse vasteland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Finland tot een punt op 60o30′ NB, vandaar recht west tot de kust van het Zweedse vasteland, en vandaar in noordelijke richting langs de oostkust van Zweden tot het beginpunt.

ICES-deelsector 31 (BAL 31)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van Zweden op 63o30′ NB, vandaar via het noorden van de Botnische Golf tot een punt op de westkust van het Finse vasteland op 63o30′ NB, en vandaar recht west tot het beginpunt.

ICES-deelsector 32 (BAL 32)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Finland op 23o00′ OL, vandaar via het oosten van de Finse Golf tot een punt op de westkust van Estland op 59o00′ NB, vandaar recht west tot 23o00′ OL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelgebied IV

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 62o00′ NB, vandaar recht west tot 4o00′ WL, vandaar recht zuid tot de kust van Schotland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Schotland en Engeland tot een punt op 51o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Frankrijk, vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland tot het meest westelijke punt van haar grens met Denemarken, vandaar langs de westkust van Jutland tot Thyborøn, vandaar in zuidelijke en oostelijke richting langs de zuidkust van de Limfjord tot Egensekloster, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Hals, vandaar in westelijke richting langs de noordkust van de Limfjord tot het meest zuidelijke punt van Agger Tange, vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Jutland tot een punt op 57o00′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ OL, vandaar recht noord tot 57o30′ NB, vandaar recht west tot 7o00′ OL, vandaar recht noord tot de kust van Noorwegen, en vandaar in noordwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot het beginpunt.

ICES-sector IVa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Noorwegen op 62o00′ NB, vandaar recht west tot 3o00′ WL, vandaar recht zuid tot de kust van Schotland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Schotland tot een punt op 57o30′ NB, vandaar recht oost tot 7o00′ OL, vandaar recht noord tot de kust van Noorwegen, en vandaar in noordwestelijke richting langs de kust van Noorwegen tot het beginpunt.

ICES-sector IVb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Denemarken op 57o00′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ OL, vandaar recht noord tot 57o30′ NB, vandaar recht west tot de kust van Schotland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Schotland en Engeland tot een punt op 53o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Duitsland, vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Jutland tot Thyborøn, vandaar in zuidelijke en oostelijke richting langs de zuidkust van de Limfjord tot Egensekloster, vandaar over de oostelijke toegang van de Limfjord tot Hals, vandaar in westelijke richting langs de noordkust van de Limfjord tot het meest zuidelijke punt van Agger Tange, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Jutland tot het beginpunt.

ICES-sector IVc

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Duitsland op 53o30′ NB, vandaar recht west tot de kust van Engeland, vandaar in zuidelijke richting tot een punt op 51o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Frankrijk, en vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk, België, Nederland en Duitsland tot het beginpunt.

ICES-deelgebied V

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 68o00′ NB en 11o00′ WL, vandaar recht west tot 27o00′ WL, vandaar recht zuid tot 62o00′ NB, vandaar recht oost tot 15o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o30′ NB, vandaar recht oost tot 4o00′ WL, vandaar recht noord tot 63o00′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-sector Va

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 68o00′ NB en 11o00′ WL, vandaar recht west tot 27o00′ WL, vandaar recht zuid tot 62o00′ NB, vandaar recht oost tot 15o00′ WL, vandaar recht noord tot 63o00′ NB, vandaar recht oost tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector Va 1

Het gebied binnen de rechthoek bepaald door de volgende coördinaten:

Breedtegraad

Lengtegraad

63,00 NB

24,00 WL

62,00 NB

24,00 WL

62,00 NB

27,00 WL

63,00 NB

27,00 WL

63,00 NB

24,00 WL

ICES-deelsector Va 2

Het gedeelte van sector Va buiten deelgebied Va 1.

ICES-sector Vb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 63o00′ NB en 4o00′ WL, vandaar recht west tot 15o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 4o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector Vb 1

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 63o00′ NB en 4o00′ WL, vandaar recht west tot 15o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 10o00′ WL, vandaar recht noord tot 61o30′ NB, vandaar recht oost tot 8o00′ WL, vandaar volgens een loxodroom tot een punt op 61o15′ NB en 7o30′ WL, vandaar recht zuid tot 60o30′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o30′ NB, vandaar recht oost tot 4o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector Vb 1a

Het gedeelte van deelsector Vb 1 ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

60,49 NB

15,00 WL

60,71 NB

13,99 WL

60,15 NB

13,29 WL

60,00 NB

13,50 WL

60,00 NB

15,00 WL

60,49 NB

15,00 WL

ICES-deelsector Vb 1b

Het gedeelte van deelsector Vb 1 buiten deelsector Vb 1a.

ICES-deelsector Vb 2

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 60o00′ NB en 10o00′ WL, vandaar recht noord tot 61o30′ NB, vandaar recht oost tot 8o00′ WL, vandaar langs een loxodroom tot een punt op 61o15′ NB en 7o30′ WL, vandaar recht zuid tot 60o30′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, en vandaar recht west tot het beginpunt.

ICES-deelgebied VI

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordkust van Schotland op 4o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o30′ NB, vandaar recht west tot 5o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 54o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Ierland, vandaar in noordelijke en oostelijke richting langs de kust van Ierland en Noord-Ierland tot een punt op de oostkust van Noord-Ierland op 55o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Schotland, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Schotland tot het beginpunt.

ICES-sector VIa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordkust van Schotland op 4o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o30′ NB, vandaar recht west tot 5o00′ WL, vandaar recht zuid tot 60o00′ NB, vandaar recht west tot 12o00′ WL, vandaar recht zuid tot 54o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Ierland, vandaar in noordelijke en oostelijke richting langs de kust van Ierland en Noord-Ierland tot een punt op de oostkust van Noord-Ierland op 55o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Schotland, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Schotland tot het beginpunt.

ICES-sector VIb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 60o00′ NB en 12o00′ WL, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 54o30′ NB, vandaar recht oost tot 12o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIb 1

Het gedeelte van sector VIb ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

54,50 NB

18,00 WL

60,00 NB

18,00 WL

60,00 NB

13,50 WL

60,15 NB

13,29 WL

59,65 NB

13,99 WL

59,01 NB

14,57 WL

58,51 NB

14,79 WL

57,87 NB

14,88 WL

57,01 NB

14,63 WL

56,57 NB

14,34 WL

56,50 NB

14,44 WL

56,44 NB

14,54 WL

56,37 NB

14,62 WL

56,31 NB

14,72 WL

56,24 NB

14,80 WL

56,17 NB

14,89 WL

56,09 NB

14,97 WL

56,02 NB

15,04 WL

55,95 NB

15,11 WL

55,88 NB

15,19 WL

55,80 NB

15,27 WL

55,73 NB

15,34 WL

55,65 NB

15,41 WL

55,57 NB

15,47 WL

55,50 NB

15,54 WL

55,42 NB

15,60 WL

55,34 NB

15,65 WL

55,26 NB

15,70 WL

55,18 NB

15,75 WL

55,09 NB

15,79 WL

55,01 NB

15,83 WL

54,93 NB

15,87 WL

54,84 NB

15,90 WL

54,76 NB

15,92 WL

54,68 NB

15,95 WL

54,59 NB

15,97 WL

54,51 NB

15,99 WL

54,50 NB

15,99 WL

54,50 NB

18,00 WL

ICES-deelsector VIb 2

Het gedeelte van sector VIb buiten deelsector VIb 1.

ICES-deelgebied VII

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Ierland op 54o30′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Frankrijk, vandaar in noordelijke en noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot een punt op 51o00′ NB, vandaar recht west tot de zuidoostkust van Engeland, vandaar in westelijke en noordelijke richting langs de kust van Engeland, Wales en Schotland tot een punt op de westkust van Schotland op 55o00′ NB, vandaar recht west tot de kust van Noord-Ierland, vandaar in noordelijke en westelijke richting langs de kust van Noord-Ierland en Ierland tot het beginpunt.

ICES-sector VIIa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Schotland op 55o00′ NB, vandaar recht west tot de kust van Noord-Ierland, vandaar in zuidelijke richting langs de kust van Noord-Ierland en Ierland tot een punt op de zuidkust van Ierland op 52o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Wales, vandaar in noordoostelijke en noordelijke richting langs de kust van Wales, Engeland en Schotland tot het beginpunt.

ICES-sector VIIb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Ierland op 54o30′ NB, vandaar recht west tot 12o00′ WL, vandaar recht zuid tot 52o30′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Ierland, en vandaar in noordelijke richting langs de westkust van Ierland tot het beginpunt.

ICES-sector VIIc

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 54o30′ NB en 12o00′ WL, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 52o30′ NB, vandaar recht oost tot 12o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIIc 1

Het gedeelte van sector VIIc begrensd door de volgende coördinaten:

Breedtegraad

Lengtegraad

54,50 NB

15,99 WL

54,42 NB

15,99 WL

54,34 NB

16,00 WL

54,25 NB

16,01 WL

54,17 NB

16,01 WL

54,08 NB

16,01 WL

53,99 NB

16,00 WL

53,91 NB

15,99 WL

53,82 NB

15,97 WL

53,74 NB

15,96 WL

53,66 NB

15,94 WL

53,57 NB

15,91 WL

53,49 NB

15,90 WL

53,42 NB

15,89 WL

53,34 NB

15,88 WL

53,26 NB

15,86 WL

53,18 NB

15,84 WL

53,10 NB

15,88 WL

53,02 NB

15,92 WL

52,94 NB

15,95 WL

52,86 NB

15,98 WL

52,77 NB

16,00 WL

52,69 NB

16,02 WL

52,61 NB

16,04 WL

52,52 NB

16,06 WL

52,50 NB

16,06 WL

52,50 NB

18,00 WL

54,50 NB

18,00 WL

54,50 NB

15,99 WL

ICES-deelsector VIIc 2

Het gedeelte van sector VIIc buiten deelsector VIIc 1.

ICES-sector VIId

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 51o00′ NB, vandaar recht west tot de kust van Engeland, vandaar in westelijke richting langs de zuidkust van Engeland tot 2o00′ WL, vandaar zuidwaarts tot de kust van Frankrijk (Cap de la Hague), en vandaar in noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot het beginpunt.

ICES-sector VIIe

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Engeland op 2o00′ WL, vandaar in zuidelijke en westelijke richting langs de kust van Engeland tot een punt op de zuidwestkust op 50o00′ NB, vandaar recht west tot 7o00′ WL, vandaar recht zuid tot 49o30′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Frankrijk, vandaar in noordelijke en noordoostelijke richting langs de kust van Frankrijk tot Cap de la Hague, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-sector VIIf

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Wales op 5o00′ WL, vandaar recht zuid tot 51o00′ NB, vandaar recht west tot 6o00′ WL, vandaar recht zuid tot 50o30′ NB, vandaar recht west tot 7o00′ WL, vandaar recht zuid tot 50o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Engeland, en vandaar langs de zuidwestkust van Engeland en de zuidkust van Wales tot het beginpunt.

ICES-sector VIIg

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Wales op 52o00′ NB, vandaar recht west tot de zuidoostkust van Ierland, vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van Ierland tot een punt op 9o00′ WL, vandaar recht zuid tot 50o00′ NB, vandaar recht oost tot 7o00′ WL, vandaar recht noord tot 50o30′ NB, vandaar recht oost tot 6o00′ WL, vandaar recht noord tot 51o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot de zuidkust van Wales, en vandaar in noordwestelijke richting langs de kust van Wales tot het beginpunt.

ICES-sector VIIh

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 50o00′ NB en 7o00′ WL, vandaar recht west tot 9o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot 49o30′ NB, vandaar recht west tot 7o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-sector VIIj

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Ierland op 52o30′ NB, vandaar recht west tot 12o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot 9o00′ WL, vandaar recht noord tot de zuidkust van Ierland, en vandaar in noordelijke richting langs de kust van Ierland tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIIj 1

Het gedeelte van sector VIIj ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

48,43 NB

12,00 WL

48,42 NB

11,99 WL

48,39 NB

11,87 WL

48,36 NB

11,75 WL

48,33 NB

11,64 WL

48,30 NB

11,52 WL

48,27 NB

11,39 WL

48,25 NB

11,27 WL

48,23 NB

11,14 WL

48,21 NB

11,02 WL

48,19 NB

10,89 WL

48,17 NB

10,77 WL

48,03 NB

10,68 WL

48,00 NB

10,64 WL

48,00 NB

12,00 WL

48,43 NB

12,00 WL

ICES-deelsector VIIj 2

Het gedeelte van sector VIIj buiten deelsector VIIj 1.

ICES-sector VIIk

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 52o30′ NB en 12o00′ WL, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot 12o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIIk 1

Het gedeelte van sector VIIk ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

48,00 NB

18,00 WL

52,50 NB

18,00 WL

52,50 NB

16,06 WL

52,44 NB

16,07 WL

52,36 NB

16,08 WL

52,27 NB

16,09 WL

52,19 NB

16,09 WL

52,11 NB

16,09 WL

52,02 NB

16,08 WL

51,94 NB

16,07 WL

51,85 NB

16,07 WL

51,77 NB

16,05 WL

51,68 NB

16,04 WL

51,60 NB

16,02 WL

51,52 NB

15,99 WL

51,43 NB

15,96 WL

51,34 NB

15,93 WL

51,27 NB

15,90 WL

51,18 NB

15,86 WL

51,10 NB

15,82 WL

51,02 NB

15,77 WL

50,94 NB

15,73 WL

50,86 NB

15,68 WL

50,78 NB

15,63 WL

50,70 NB

15,57 WL

50,62 NB

15,52 WL

50,54 NB

15,47 WL

50,47 NB

15,42 WL

50,39 NB

15,36 WL

50,32 NB

15,30 WL

50,24 NB

15,24 WL

50,17 NB

15,17 WL

50,10 NB

15,11 WL

50,03 NB

15,04 WL

49,96 NB

14,97 WL

49,89 NB

14,89 WL

49,82 NB

14,82 WL

49,75 NB

14,74 WL

49,69 NB

14,65 WL

49,62 NB

14,57 WL

49,56 NB

14,48 WL

49,50 NB

14,39 WL

49,44 NB

14,30 WL

49,38 NB

14,22 WL

49,32 NB

14,13 WL

49,27 NB

14,04 WL

49,21 NB

13,95 WL

49,15 NB

13,86 WL

49,10 NB

13,77 WL

49,05 NB

13,67 WL

49,00 NB

13,57 WL

48,95 NB

13,47 WL

48,90 NB

13,37 WL

48,86 NB

13,27 WL

48,81 NB

13,17 WL

48,77 NB

13,07 WL

48,73 NB

12,96 WL

48,69 NB

12,85 WL

48,65 NB

12,74 WL

48,62 NB

12,64 WL

48,58 NB

12,54 WL

48,55 NB

12,43 WL

48,52 NB

12,32 WL

48,49 NB

12,22 WL

48,46 NB

12,11 WL

48,43 NB

12,00 WL

48,00 NB

18,00 WL

ICES-deelsector VIIk 2

Het gedeelte van sector VIIk buiten deelsector VIIk 1.

ICES-deelgebied VIII

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 48o00′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 43o00′ NB, vandaar recht oost tot de westkust van Spanje, en vandaar in noordelijke richting langs de kust van Spanje en Frankrijk tot het beginpunt.

ICES-sector VIIIa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 48o00′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ WL, vandaar recht zuid tot 47o30′ NB, vandaar recht oost tot 6o00′ WL, vandaar recht zuid tot 47o00′ NB, vandaar recht oost tot 5o00′ WL, vandaar recht zuid tot 46o00′ NB, vandaar recht oost tot de kust van Frankrijk, en vandaar in noordwestelijke richting langs de kust van Frankrijk tot het beginpunt.

ICES-sector VIIIb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de westkust van Frankrijk op 46o00′ NB, vandaar recht west tot 4o00′ WL, vandaar recht zuid tot 45o30′ NB, vandaar recht oost tot 3o00′ WL, vandaar recht zuid tot 44o30′ NB, vandaar recht oost tot 2o00′ WL, vandaar recht zuid tot de noordkust van Spanje, en vandaar langs de noordkust van Spanje en de westkust van Frankrijk tot het beginpunt.

ICES-sector VIIIc

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordkust van Spanje op 2o00′ WL, vandaar recht noord tot 44o30′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, vandaar recht zuid tot 43o00′ NB, vandaar recht oost tot de westkust van Spanje, en vandaar in noordelijke en oostelijke richting langs de kust van Spanje tot het beginpunt.

ICES-sector VIIId

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 48o00′ NB en 8o00′ WL, vandaar recht west tot 11o00′ WL, vandaar recht zuid tot 44o30′ NB, vandaar recht oost tot 3o00′ WL, vandaar recht noord tot 45o30′ NB, vandaar recht west tot 4o00′ WL, vandaar recht noord tot 46o00′ NB, vandaar recht west tot 5o00′ WL, vandaar recht noord tot 47o00′ NB, vandaar recht west tot 6o00′ WL, vandaar recht noord tot 47o30′ NB, vandaar recht west tot 8o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIIId 1

Het gedeelte van sector VIIId ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

48,00 NB

11,00 WL

48,00 NB

10,64 WL

47,77 NB

10,37 WL

47,45 NB

09,89 WL

46,88 NB

09,62 WL

46,34 NB

10,95 WL

46,32 NB

11,00 WL

48,00 NB

11,00 WL

ICES-deelsector VIIId 2

Het gedeelte van sector VIIId buiten deelsector VIIId 1.

ICES-sector VIIIe

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 48o00′ NB en 11o00′ WL, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 43o00′ NB, vandaar recht oost tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector VIIe 1

Het gedeelte van sector VIIIe ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

43,00 NB

18,00 WL

48,00 NB

18,00 WL

48,00 NB

11,00 WL

46,32 NB

11,00 WL

44,72 NB

13,31 WL

44,07 NB

13,49 WL

43,00 NB

13,80 WL

ICES-deelsector VIIIe 2

Het gedeelte van sector VIIIe buiten deelsector VIIIe 1.

ICES-deelgebied IX

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordwestkust van Spanje op 43o00′ NB, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 36o00′ NB, vandaar recht oost tot een punt op de zuidkust van Spanje (Punta Marroqui) op 5o36′ WL, vandaar in noordwestelijke richting langs de zuidwestkust van Spanje, de kust van Portugal en de noordwestkust van Spanje tot het beginpunt.

ICES-sector IXa

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de noordwestkust van Spanje op 43o00′ NB, vandaar recht west tot 11o00′ WL, vandaar recht zuid tot 36o00′ NB, vandaar recht oost tot een punt op de zuidkust van Spanje (Punta Marroqui) op 5o36′ WL, vandaar in noordwestelijke richting langs de zuidwestkust van Spanje, de kust van Portugal en de noordwestkust van Spanje tot het beginpunt.

ICES-sector IXb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 43o00′ NB en 11o00′ WL, vandaar recht west tot 18o00′ WL, vandaar recht zuid tot 36o00′ NB, vandaar recht oost tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-deelsector IXb 1

Het gedeelte in sector IXb ingesloten door een lijn die de volgende punten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

43,00 NB

18,00 WL

43,00 NB

13,80 WL

42,88 NB

13,84 WL

42,04 NB

13,64 WL

41,38 NB

13,27 WL

41,13 NB

13,27 WL

40,06 NB

13,49 WL

38,75 NB

13,78 WL

38,17 NB

13,69 WL

36,03 NB

12,73 WL

36,04 NB

15,30 WL

36,02 NB

17,90 WL

36,00 NB

18,00 WL

43,00 NB

18,00 WL

ICES-deelsector IXb 2

Het gedeelte van sector IXb buiten deelsector IXb 1.

ICES-deelgebied X

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 48o00′ NB en 18o00′ WL, vandaar recht west tot 42o00′ WL, vandaar recht zuid tot 36o00′ NB, vandaar recht oost tot 18o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-sector Xa

Het gedeelte van deelgebied X ten zuiden van 43o NB.

ICES-deelsector Xa 1

Het gedeelte van sector Xa ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

36,00 NB

18,00 WL

36,00 NB

22,25 WL

37,58 NB

20,62 WL

39,16 NB

21,32 WL

40,97 NB

23,91 WL

41,35 NB

24,65 WL

41,91 NB

25,79 WL

42,34 NB

28,45 WL

42,05 NB

29,95 WL

41,02 NB

35,11 WL

40,04 NB

35,26 WL

38,74 NB

35,48 WL

36,03 NB

31,76 WL

36,00 NB

32,03 WL

36,00 NB

42,00 WL

43,00 NB

42,00 WL

43,00 NB

18,00 WL

36,00 NB

18,00 WL

ICES-deelsector Xa 2

Het gedeelte van sector Xa buiten deelsector Xa 1.

ICES-sector Xb

Het gedeelte van deelgebied X ten noorden van 43o NB.

ICES-deelgebied XII

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 62o00′ NB en 15o00′ WL, vandaar recht west tot 27o00′ WL, vandaar recht zuid tot 59o00′ NB, vandaar recht west tot 42o00′ WL, vandaar recht zuid tot 48o00′ NB, vandaar recht oost tot 18o00′ WL, vandaar recht noord tot 60o00′ NB, vandaar recht oost tot 15o00′ WL, en vandaar recht noord tot het beginpunt.

ICES-sector XIIa

Het gedeelte van deelgebied XII ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

62,00 NB

15,00 WL

62,00 NB

27,00 WL

59,00 NB

27,00 WL

59,00 NB

42,00 WL

52,50 NB

42,00 WL

52,50 NB

18,00 WL

54,50 NB

18,00 WL

54,50 NB

24,00 WL

60,00 NB

24,00 WL

60,00 NB

18,00 WL

60,00 NB

15,00 WL

62,00 NB

15,00 WL

ICES-deelsector XIIa 1

Het gedeelte van sector XIIa ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

52,50 NB

42,00 WL

56,55 NB

42,00 WL

56,64 NB

41,50 WL

56,75 NB

41,00 WL

56,88 NB

40,50 WL

57,03 NB

40,00 WL

57,20 NB

39,50 WL

57,37 NB

39,00 WL

57,62 NB

38,50 WL

57,78 NB

38,25 WL

57,97 NB

38,00 WL

58,26 NB

37,50 WL

58,50 NB

37,20 WL

58,63 NB

37,00 WL

59,00 NB

36,77 WL

59,00 NB

27,00 WL

60,85 NB

27,00 WL

60,69 NB

26,46 WL

60,45 NB

25,09 WL

60,37 NB

23,96 WL

60,22 NB

23,27 WL

60,02 NB

21,76 WL

60,00 NB

20,55 WL

60,05 NB

18,65 WL

60,08 NB

18,00 WL

60,00 NB

18,00 WL

60,00 NB

24,00 WL

54,50 NB

24,00 WL

54,50 NB

18,00 WL

52,50 NB

18,00 WL

52,50 NB

42,00 WL

ICES-deelsector XIIa 2

Het gedeelte van sector XIIa ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

60,00 NB

20,55 WL

60,00 NB

15,00 WL

60,49 NB

15,00 WL

60,44 NB

15,22 WL

60,11 NB

17,32 WL

60,05 NB

18,65 WL

60,00 NB

20,55 WL

ICES-deelsector XIIa 3

Het gedeelte van sector XIIa ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

59,00 NB

42,00 WL

56,55 NB

42,00 WL

56,64 NB

41,50 WL

56,75 NB

41,00 WL

56,88 NB

40,50 WL

57,03 NB

40,00 WL

57,20 NB

39,50 WL

57,37 NB

39,00 WL

57,62 NB

38,50 WL

57,78 NB

38,25 WL

57,97 NB

38,00 WL

58,26 NB

37,50 WL

58,63 NB

37,00 WL

59,00 NB

36,77 WL

59,00 NB

42,00 WL

ICES-deelsector XIIa 4

Het gedeelte van sector XIIa ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

62,00 NB

27,00 WL

60,85 NB

27,00 WL

60,69 NB

26,46 WL

60,45 NB

25,09 WL

60,37 NB

23,96 WL

60,22 NB

23,27 WL

60,02 NB

21,76 WL

60,00 NB

20,55 WL

60,05 NB

18,65 WL

60,11 NB

17,32 WL

60,44 NB

15,22 WL

60,49 NB

15,00 WL

62,00 NB

15,00 WL

62,00 NB

27,00 WL

ICES-sector XIIb

Het gedeelte van deelgebied XII ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

60,00 NB

18,00 WL

54,50 NB

18,00 WL

54,50 NB

24,00 WL

60,00 NB

24,00 WL

60,00 NB

18,00 WL

ICES-sector XIIc

Het gedeelte van deelgebied XII ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

52,50 NB

42,00 WL

48,00 NB

42,00 WL

48,00 NB

18,00 WL

52,50 NB

18,00 WL

52,50 NB

42,00 WL

ICES-deelgebied XIV

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische noordpool langs de meridiaan van 40o00′ WL tot de noordkust van Groenland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Groenland tot een punt op 44o00′ WL, vandaar recht zuid tot 59o00′ NB, vandaar recht oost tot 27o00′ WL, vandaar recht noord tot 68o00′ NB, vandaar recht oost tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

ICES-sector XIVa

De wateren begrensd door een lijn vanaf de geografische noordpool langs de meridiaan van 40o00′ WL tot de noordkust van Groenland, vandaar in oostelijke en zuidelijke richting langs de kust van Groenland tot een punt op Kap Savary op 68o30′ NB, vandaar recht zuid langs de meridiaan van 27o00′ WL tot 68o00′ NB, vandaar recht oost tot 11o00′ WL, en vandaar recht noord tot de geografische noordpool.

ICES-sector XIVb

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Groenland op 44o00′ WL, vandaar recht zuid tot 59o00′ NB, vandaar recht oost tot 27o00′ WL, vandaar recht noord tot een punt op Kap Savary op 68o30′ NB, en vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van Groenland tot het beginpunt.

ICES-deelsector XIVb 1

Het gedeelte van sector XIVb ingesloten door een lijn die de volgende coördinaten met elkaar verbindt:

Breedtegraad

Lengtegraad

59,00 NB

27,00 WL

59,00 NB

36,77 WL

59,35 NB

36,50 WL

59,50 NB

36,35 WL

59,75 NB

36,16 WL

60,00 NB

35,96 WL

60,25 NB

35,76 WL

60,55 NB

35,50 WL

60,75 NB

35,37 WL

61,00 NB

35,15 WL

61,25 NB

34,97 WL

61,50 NB

34,65 WL

61,60 NB

34,50 WL

61,75 NB

34,31 WL

61,98 NB

34,00 WL

62,25 NB

33,70 WL

62,45 NB

33,53 WL

62,50 NB

33,27 WL

62,56 NB

33,00 WL

62,69 NB

32,50 WL

62,75 NB

32,30 WL

62,87 NB

32,00 WL

63,03 NB

31,50 WL

63,25 NB

31,00 WL

63,31 NB

30,86 WL

63,00 NB

30,61 WL

62,23 NB

29,87 WL

61,79 NB

29,25 WL

61,44 NB

28,61 WL

61,06 NB

27,69 WL

60,85 NB

27,00 WL

59,00 NB

27,00 WL

ICES-deelsector XIVb 2

Het gedeelte van sector XIVb buiten deelsector XIVb 1.


BIJLAGE IV

Formaat voor de indiening van vangstgegevens betreffende het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan

Magnetische dragers

Banden: Negen sporen met een dichtheid van 1 600 of 6 250 BPI en EBCDIC- of ASCII-codering, bij voorkeur zonder label. Indien een label wordt gebruikt, dient een eindebestandlabel te worden ingevoegd.

Floppy disks: MS-DOS-formaat, 3,5″ 720 K of 1,4 MB-schijven of 5,25″ 360 K of 1,2 MB-schijven.

Recordformaat

Byte nr.

Informatie-eenheid

Opmerkingen

1-4

Land (ISO 3-lettercode)

Bijvoorbeeld: FRA = Frankrijk

5-6

Jaar

Bijvoorbeeld: 90 = 1990

7-8

Groot visgebied FAO

Bijvoorbeeld: 27 = noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan

9-15

Sector

Bijvoorbeeld: IVa = ICES-sector IVa

16-18

Vissoort

3-lettercode

19-26

Vangst

Aantal metrieke ton

Opmerkingen:

a)

Alle velden dienen rechts te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties ervóór. Alle alfanumerieke velden dienen links te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties erna.

b)

Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

c)

Hoeveelheden (byte 19-26) die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als „-1” te worden geregistreerd.

d)

Onbekende hoeveelheden (byte 19-26) dienen als „-2” te worden geregistreerd.


BIJLAGE V

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN VANGSTGEGEVENS OP MAGNETISCHE GEGEVENSDRAGERS BETREFFENDE DE NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

A.   Codeerformaat

De gegevens moeten worden ingediend als records met variable lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld

Opmerkingen

Land

3-lettercode (bv. FRA = Frankrijk)

Jaar

bv. 2001 of 01

Groot visgebied FAO

27 = noordoostelijke Atlantische Oceaan

Sector

bv. IV a = ICES-sector IV a

Vissoort

3-lettercode

Vangst

Aantal metricke ton

a)

Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nawkeurig, te worden geregistreerd.

b)

Hoeveelheden die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als „-1” te worden geregistreerd.

c)

Landencodes:

Oostenrijk

AUT

België

BEL

Bulgarije

BGR

Cyprus

CYP

Tsjechië

CZE

Duitsland

DEU

Denemarken

DNK

Spanje

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrijk

FRA

Verenigd Koninkrijk

GBR

Engeland en Wales

GBRA

Schotland

GBRB

Noord-Ierland

GBRC

Griekenland

GRC

Hongarije

HUN

Ierland

IRL

IJsland

ISL

Italië

ITA

Litouwen

LTU

Luxemburg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederland

NLD

Noorwegen

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Roemenië

ROU

Slowakije

SVK

Slovenië

SVN

Zweden

SWE

Turkije

TUR

B.   Methode van indiening van de gegevens bij de Europese Commissie

De gegevens moeten zoveel mogelijk in een elektronisch formaat (bv. als e-mailbijlage) worden ingediend.

Zo niet wordt de indiening van een bestand op een 3,5” HD-diskette aanvaard.


BIJLAGE VI

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad

(PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1)

 

Verordening (EG) nr. 1637/2001 van de Commissie

(PB L 222 van 17.8.2001, blz. 20)

 

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1)

Uitsluitend bijlage I, punt 4

Verordening (EG) nr. 448/2005 van de Commissie

(PB L 74 van 19.3.2005, blz. 5)

 


BIJLAGE VII

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 3880/91

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, eerste alinea

Artikel 4, eerste alinea

Artikel 4, tweede alinea

Artikel 4, tweede alinea

Artikel 4, derde alinea

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 6, leden 1 en 2

Artikel 6, leden 1 en 2

Artikel 6, lid 3

Artikel 6, lid 4

Artikel 6, lid 3

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII