14.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/7


VERORDENING (EG) Nr. 20/2009 VAN DE COMMISSIE

van 13 januari 2009

tot vaststelling van de specificaties voor de speciale module 2010 over de combinatie van werk en gezin, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (1), en met name op artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 365/2008 van de Commissie van 23 april 2008 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2010, 2011 en 2012 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (2) omvat een speciale module over de combinatie van werk en gezin.

(2)

Beschikking 2008/618/EG van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (3), de routekaart van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (4) en het Europees pact voor gendergelijkheid (5) moedigen de lidstaten aan maatregelen te nemen om een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor allen te bevorderen op het stuk van kinderopvang, opvangvoorzieningen voor andere afhankelijke personen en de bevordering van ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen. Daarom is een uitgebreide verzameling van vergelijkbare gegevens over de combinatie van werk en gezin vereist om de vorderingen bij de doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie te kunnen volgen en het effect van recent beleid op dit gebied te kunnen meten.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gedetailleerde lijst van informatie die in 2010 in het kader van de speciale module over de combinatie van werk en gezin moet worden verzameld, is in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 januari 2009.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3.

(2)  PB L 112 van 24.4.2008, blz. 22.

(3)  PB L 198 van 26.7.2008, blz. 47.

(4)  COM(2006) 92 definitief.

(5)  Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 23 en 24 maart 2006.


BIJLAGE

ARBEIDSKRACHTENENQUÊTE

Specificatie van de speciale module 2010 over de combinatie van werk en gezin

1.

Betrokken lidstaten en regio’s: alle.

2.

De variabelen zullen als volgt worden gecodeerd:

De labels voor de variabelen van de arbeidskrachtenenquête in de kolom „Betreft” verwijzen naar bijlage III bij Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie van 25 april 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de codering voor de indiening van de gegevens vanaf 2009, het gebruik van een substeekproef voor de verzameling van gegevens over structurele variabelen en de vaststelling van de referentiekwartalen betreft (1).

Naam

Kolom

Code

Omschrijving

Betreft

REGCARE

197

 

De betrokkene zorgt regelmatig voor andere kinderen tot 14 jaar (met uitzondering van in het huishouden wonende eigen kinderen/stiefkinderen) of voor zorgbehoevende zieke, gehandicapte, oudere familieleden/vrienden van 15 jaar of ouder

iedereen van 15 tot en met 64 jaar

1

Ja, voor andere kinderen tot 14 jaar

2

Ja, voor zorgbehoevende familieleden/vrienden van 15 jaar of ouder

3

Ja, voor andere kinderen tot 14 jaar en voor zorgbehoevende familieleden/vrienden van 15 jaar of ouder

4

Neen

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

CHILDCAR

198

 

Gebruik van kinderopvang per week voor het jongste in het huishouden wonende kind (inclusief betaalde opvangouders en peuter- en kleuteronderwijs; met uitzondering van verplicht onderwijs)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar met ten minste één eigen kind of stiefkind tot 14 jaar dat in het huishouden woont

 

Kinderopvang gedurende … per week

1

hoogstens 10 uur

2

meer dan 10 uur en hoogstens 20 uur

3

meer dan 20 uur en hoogstens 30 uur

4

meer dan 30 uur en hoogstens 40 uur

5

meer dan 40 uur

6

Geen kinderopvang

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

IMPFACIL

199

 

Effect van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van opvangfaciliteiten op het feit dat niet of slechts in deeltijd gewerkt wordt

iedereen van 15 tot en met 64 jaar en (FTPTREAS ≠ 3 en SEEKREAS ≠ 3 en (REGCARE = 1 – 3 of met ten minste één eigen kind of stiefkind tot 14 jaar dat in het huishouden woont)) en FTPT ≠ 1

1

Geschikte kinderopvang niet beschikbaar of te duur

2

Geschikte zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen niet beschikbaar of te duur

3

Geschikte kinderopvang en geschikte zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen niet beschikbaar of te duur

4

Opvangfaciliteiten niet van invloed op beslissing inzake arbeidsmarktparticipatie

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

NOWRECHI

200

 

Voornaamste reden (verband houdend met de kinderopvang) om niet of slechts in deeltijd te werken

iedereen van 15 tot en met 64 jaar en (NEEDCARE = 1,3 of IMPFACIL = 1,3)

1

Geen kinderopvang beschikbaar

2

Beschikbare kinderopvang te duur

3

Beschikbare kinderopvang van onvoldoende kwaliteit

4

Andere redenen die verband houden met het gebrek aan geschikte kinderopvangmogelijkheden

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

NOWRECAR

201

 

Voornaamste reden (verband houdend met de zorg voor andere afhankelijke personen) om niet of slechts in deeltijd te werken

iedereen van 15 tot en met 64 jaar en (NEEDCARE = 2,3 of IMPFACIL = 2,3)

1

Geen zorg beschikbaar

2

Beschikbare zorg te duur

3

Beschikbare zorg van onvoldoende kwaliteit

4

Andere redenen die verband houden met het gebrek aan geschikte zorg

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

VARHOURS

202

 

Flexibele werktijden

iedereen van 15 tot en met 64 jaar en STAPRO = 3

1

Werkdag met vaste werktijden of door de werkgever vastgestelde flexibele werktijden

 

Werkrooster naar keuze van de werknemer binnen een van de volgende schema’s:

2

Flexibele werktijden / Opsparing van gewerkte uren

3

Vast aantal dagelijkse uren, maar enige flexibiliteit binnen de dag

4

Bepaalt werktijden zelf (geen formele regeling)

5

Andere

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

POSSTEND

203

 

Mogelijkheid om begin en/of einde van de werkdag om gezinsredenen aan te passen (met ten minste één uur)

VARHOURS = 1,3,5,blanco

1

Doorgaans mogelijk

2

Zelden mogelijk

3

Niet mogelijk

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

POSORGWT

204

 

Mogelijkheid om de werktijd zo te organiseren dat men om gezinsredenen hele dagen vrij kan nemen (zonder gebruik te maken van vakantiedagen)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar en STAPRO = 3

1

Doorgaans mogelijk

2

Zelden mogelijk

3

Niet mogelijk

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

REDWORK

205

 

Kortere arbeidstijden om minstens een maand lang voor het jongste kind in het huishouden te zorgen (exclusief moederschapsverlof)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar met ten minste één eigen kind of stiefkind tot 8 jaar dat in het huishouden woont en (WSTATOR = 1,2 of (EXISTPR = 1 en REFYEAR-YEARPR <= leeftijd van het jongste kind + 1))

1

Ja

2

Neen

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

STOPWORK

206

 

Gestopt met werken om minstens een maand lang voor het jongste kind in het huishouden te zorgen (exclusief moederschapsverlof)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar met ten minste één eigen kind of stiefkind tot 8 jaar dat in het huishouden woont en (WSTATOR = 1,2 of (EXISTPR = 1 en REFYEAR-YEARPR <= leeftijd van het jongste kind + 1))

1

Neen

 

Ja, gestopt met werken gedurende in totaal

2

hoogstens 3 maanden

3

meer dan 3 maanden en hoogstens 6 maanden

4

meer dan 6 maanden en hoogstens 1 jaar

5

meer dan 1 jaar

6

Heeft het werk nog niet hervat

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

PARLEAVE

207

 

Voltijds ouderschapsverlof van minstens één maand om voor het jongste kind in het huishouden te zorgen (exclusief moederschapsverlof)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar met ten minste één eigen kind of stiefkind tot 8 jaar dat in het huishouden woont

1

Neen, heeft geen voltijds ouderschapsverlof van minstens één maand genomen

 

Ja, heeft voltijds ouderschapsverlof genomen voor in totaal

2

hoogstens 3 maanden

3

meer dan 3 maanden en hoogstens 6 maanden

4

meer dan 6 maanden en hoogstens 1 jaar

5

meer dan 1 jaar

6

Verlof loopt nog

9

Niet van toepassing (niet in filter inbegrepen)

blanco

Geen antwoord

 

210/215

 

Wegingscoëfficiënt voor de speciale module 2010 (facultatief)

iedereen van 15 tot en met 64 jaar

0000-9999

De kolommen 210-213 bevatten gehele getallen

00-99

De kolommen 214-215 bevatten decimalen


(1)  PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57.