16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/6


RICHTLIJN 2009/2/EG VAN DE COMMISSIE

van 15 januari 2009

tot eenendertigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1), en met name op artikel 28,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 3, van Richtlijn 67/548/EEG worden de criteria en de procedure voor de harmonisatie van de indeling en het kenmerken van stoffen vermeld. Krachtens de punten 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5 van bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG moet het bedrijfsleven informatie aan de lidstaten verstrekken en moeten de lidstaten zo spoedig mogelijk voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en kenmerking indienen wanneer er informatie beschikbaar komt op grond waarvan een stof voldoet aan de criteria om als mutagene, carcinogene of voor de voortplanting vergiftige stof te worden ingedeeld.

(2)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat een lijst van gevaarlijke stoffen, alsmede bijzonderheden over de indeling en kenmerking van elke stof. Deze lijst dient met aangemelde nieuwe stoffen en andere reeds bestaande stoffen te worden uitgebreid, terwijl de lijst tevens op een aantal punten aan de technische vooruitgang dient te worden aangepast. Bovendien is het nodig dat bepaalde stoffen uit die bijlage worden geschrapt.

(3)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat reeds talrijke groepsvermeldingen, met name voor metaalverbindingen die volgens een aanpak met groepering en „read across” op basis van de analogie tussen stoffen zijn beoordeeld.

(4)

Bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG bevat ook bepaalde groepsvermeldingen waarvoor de leden van de groep zijn geïdentificeerd en de indeling volgens een aanpak met groepering en „read across” is afgeleid, met name voor aardoliestromen en gassen.

(5)

In bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG wordt bepaald dat de voor indeling en kenmerking vereiste gegevens uit een aantal verschillende bronnen kunnen worden verkregen, waaronder de resultaten van gevalideerde structuur/activiteit-relaties en het oordeel van deskundigen.

(6)

De indeling van de in deze richtlijn vermelde nikkelverbindingen is gebaseerd op de effecten van het Ni(2+)-ion en op de beschikbare gegevens voor nikkelverbindingen. De indeling is afgeleid door de nikkelverbindingen op basis van de oplosbaarheid in water in categorieën te groeperen (zoals groepen onoplosbare, slecht oplosbare en oplosbare nikkelverbindingen). De oplosbaarheid in water is gebruikt als eerste criterium om deze categorieën te definiëren, aangezien nikkelverbindingen met een vergelijkbare oplosbaarheid in water een vergelijkbare biologische beschikbaarheid van het Ni(2+)-ion en een vergelijkbare systemische toxiciteit zullen hebben. Dit rechtvaardigt een „read across” binnen groepen vanuit de stoffen waarvoor uit de beschikbare adequate testgegevens een specifiek systemisch effect blijkt, naar de stoffen waarvoor deze testgegevens ontbreken. Voor bepaalde effecten is een „read across” tussen groepen gerechtvaardigd, aangezien over het hele oplosbaarheidsinterval vergelijkbare effecten zijn waargenomen. Zo blijkt uit epidemiologisch onderzoek dat zowel oplosbare als onoplosbare nikkelverbindingen (aan beide uitersten van het oplosbaarheidscala) plaatselijke carcinogene effecten in de ademhalingswegen hebben. Er zijn daarom goede redenen om aan te nemen dat ook slecht oplosbare verbindingen (tussen deze uitersten in) vergelijkbare carcinogene eigenschappen hebben.

(7)

Als onderdeel van een beoordeling van alle beschikbare informatie over de nikkelverbindingen kan de oplosbaarheid in water voor veel effecten en stoffen als benadering van de systemische biologische beschikbaarheid van het Ni(2+)-ion worden gebruikt

(8)

De indeling en kenmerking van de in deze richtlijn opgenomen stoffen dient te worden herzien als er nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar komt. In deze context moet, met name gelet op het feit dat de nikkelindustrie onlangs voorlopige, gedeeltelijke en niet intercollegiaal getoetste informatie heeft ingediend, bijzondere aandacht worden besteed aan de resultaten van de toekomstige besprekingen binnen het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) over de carcinogeniteit van nikkelverbindingen of aan relevante nieuwe wetenschappelijke conclusies of interpretaties van de gegevens die zijn gebruikt voor de totstandkoming van de indeling voor de nikkelverbindingen in deze richtlijn.

(9)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen met het oog op de opheffing van de technische handelsbelemmeringen voor de handel in gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen die overeenkomen met de vermeldingen in bijlage 1A bij deze richtlijn worden vervangen door de in die bijlage opgenomen vermeldingen;

b)

de vermeldingen in bijlage 1B bij deze richtlijn worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG opgenomen vermeldingen;

c)

de vermeldingen in bijlage 1C bij deze richtlijn worden geschrapt.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 2009 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van de tekst van deze bepalingen en van een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt daarin naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 januari 2009.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.


BIJLAGE 1A

Index No

Chemische naam

Nota's voor stoffen

EC No

CAS No

Indeling

Kenmerken

Concentratiegrenzen

Nota's voor preparaten

001-002-00-4

lithiumaluminiumhydride

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutyltinwaterstofboraat

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

zouten van cyaanwaterstof met uitzondering van complexe cyaniden zoals ferro- en ferricyaniden en kwikoxycyanide

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichloorfenyl)-1,1-dimethylureum

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat) (polymeer), complex met zinkzout

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

mangaanethyleenbis(dithiocarbamaat) (polymeer)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl[(dibutylamino)thio]methylcarbamaat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl-N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninaat

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

stikstofdioxide; [1]

distikstoftetraoxide [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethylfosforodithioaat;

[met ≤ 0,03 % isomalathion]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim [ISO];

α-(diethoxyfosfinothioylimino)fenylacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chloorethyl)fosfaat

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinaat-ammonium (ISO);

ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatriumsulfide;

natriumsulfide

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammoniumperchloraat;

[met ≥ 80 % deeltjes van 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

natriumdichromaat

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobaltoxide

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobaltsulfide

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkelmonoxide; [1]

nikkeloxide; [2]

bunseniet [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkeldioxide

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkeltrioxide

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkel(II)sulfide; [1]

nikkelsulfide; [2]

milleriet [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkeldisulfide;

nikkelsubsulfide; [1]

heazlewoodiet [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkeldihydroxide; [1]

nikkelhydroxide [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinatrium-(2-(α-(3-(4-chloor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatofenylazo)benzylideenhydrazino)-4-sulfonatobenzoato)koper(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arseenzuur en zijn zouten, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

seleenverbindingen met uitzondering van cadmium sulfoselenide en met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

zilvernitraat

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

hydroxytricyclohexylstannaan;

tri(cyclohexyl)tinhydroxide

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetaat (ISO);

trifenyltinacetaat

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhydroxide (ISO);

trifenyltinhydroxide

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

tin(II)methaansulfonaat

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodylbenzeen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

calciumjodylbenzoaat

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

kwik

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

kwikdichloride;

kwik(II)chloride

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uraniumverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Een mengsel van: (1′-α,3′-α,6′-α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxaan-5,2′-norcaraan);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro(1,3-dioxaan-5,2′-norcaraan)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribroommethaan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichloorpropeen; [1]

(Z)-1,3-dichloorpropeen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-joodpropeen;

allyljodide

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-methylpropaan-2-ol;

tert-butylalcohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalcohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ethyleenoxide;

oxiraan

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chloorethyl)ether

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrocellulosen

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chloormethyl)ether;

oxybis(chloormethaan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-methoxypropaan-2-ol;

propyleenglycolmonomethylether

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexaan;

4-vinylcyclohexeendiepoxide

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxaan;

paraldehyde

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctaan;

metaldehyde

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methyl-2-pyrrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

zouten van oxaalzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylchloride

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-ethoxyethylacetaat;

ethylglycolacetaat

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-chloor-o-tolyloxyazijnzuur

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

zouten en esters van MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

zouten en esters van MCPA

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleïnezuur

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

barnsteenzuuranhydride

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propylchloorformiaat;

chloormierenzuur, propylester;

n-propylchloorformiaat

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-methoxy-1-methylethylacetaat

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminezuur, reactieprodukten met N-(C12-14-alkyl)propyleendiamine

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

clopyralid (ISO);

3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butylacrylaat

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

een mengsel van: Ca-salicylaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd);

Ca-fenolaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd);

Ca-gesulfureerde fenolaten (vertakt C10-14 en C18-30 gealkyleerd)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butyronitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

cyanogeen

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyclohexylideen-2-fenyl-acetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotolueen; [1]

dinitrotolueen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamide)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylbenzidine

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyclohexylamine

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

ethyldimethylamine

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-methyl-m-fenyleendiamine;

2,4-tolueendiamine

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

methenamine;

hexamethyleentetramine

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

methylfenyleendiamine;

diaminotolueen;

[technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EC-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EC-nr. 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylammoniumwaterstofsulfaat; [1]

hydroxylaminefosfaat; [2]

hydroxylaminediwaterstoffosfaat; [3]

hydroxylamine-4-methylbenzeensulfonaat [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanide (ISO);

dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide;

met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

methylisocyanaat

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

zouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

ethyl-2-(isocyanatosulfonyl)benzoaat

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalizouten en aardalkalizouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

thalliumthiocyanaat

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

metaalzouten van thiocyaanzuur, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imide

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

een mengsel van: 2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzeen;

2,2′-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzeen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Minerale vezels, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde;

[Synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van meer dan 18 gewichtsprocent]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Vuurvaste keramische vezels, Vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde;

[Synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


BIJLAGE 1B

Index No

Chemische naam

Nota's voor stoffen

EC No

CAS No

Indeling

Kenmerken

Concentratiegrenzen

Nota's voor preparaten

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

diethylmethoxyboraan

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formylfenylboronzuur

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

natriumperboraat; [1]

perboorzuur, natriumzout; [2]

perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [3]

natriumperoxometaboraat; [4]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat; [5]

natriumperoxoboraat;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

natriumperboraat; [1]

perboorzuur, natriumzout; [2]

perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [3]

natriumperoxometaboraat; [4]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat; [5]

natriumperoxoboraat;

[met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

natriumperoxoboraat, hexahydraat;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat; [1]

perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]

perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat; [3]

natriumperoxoboraat, hexahydraat;

[met ≥ 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-tolueensulfonyl)ureum

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

tert-butyl-(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamaat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-tolueensulfonyl)-N′-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum;

3-({[(4-methylfenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)fenyl-4-methylbenzeensulfonaat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

mengsel van: N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-fenylureum];

N-(4-[[4-[[(fenylamino)carbonyl]amino]fenylmethyl]fenyl]-N′-cyclohexylureum;

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-cyclohexylureum]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-octyl]ureum

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

diethyldimethylammoniumhydroxide

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

aluminium-magnesium-carbonaat-hydroxide-perchloraat-hydraat

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyfenyl)(3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

butaan-2-on-O,O′,O″-(fenylsilylidyn)trioxim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octaanthioaat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbut-2-yl)trimethoxysilaan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilaan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

mengsel van: O,O′,O″,O‴-silaantetrayltetrakis(4-methyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomeren)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reactieproduct van amorfe silica (50-85%), butyl(1-methylpropyl)magnesium (3-15%), tetraethylorthosilicaat (5-15%) en titaantetrachloride (5-20%)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxy-3′-methoxyfenyl)propyl]trimethoxysilaan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridesilicaat

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dicumylfenyl)neopentyldifosfiet;

3,9-bis[2,4-bis(1-fenyl-1-methylethyl)fenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecaan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyldifenylfosfaat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-m-fenyleenbifosfaat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenyl(fenylmethyl)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methyl-1-butaansulfonamide (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutylfosfoniumnonafluor-1-butaansulfonaat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

mengsel van: kalium-o-tolueenfosfonaat;

kalium-m-tolueenfosfonaat;

kalium-p-tolueenfosfonaat

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

mengsel van: dimethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

diethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat;

methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiofosfonzuur

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenylbutyl)fosfinezuur

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

zwavel

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-methyl-2-propaanthiol hydrochloride

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammoniumperchloraat;

[met < 80 % deeltjes van 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kaliumtitaanoxide (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadieen-1-yl]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadieen]-titaan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikkelpoeder;

[deeltjes met diameter < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikkel, mat

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkeldiperchloraat;

perchloorzuur, nikkel(II)zout

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]

diammoniumnikkelbis(sulfaat) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkelbis(sulfamidaat);

nikkelsulfamaat

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkelbis(tetrafluorboraat)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkeldiformiaat; [1]

mierenzuur, nikkelzout; [2]

mierenzuur, kopernikkelzout [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkeldi(acetaat); [1]

nikkelacetaat [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkeldibenzoaat

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkel(II)stearaat;

nikkel(II)octadecanoaat

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkeldilactaat

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkel(II)octanoaat

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkeldifluoride; [1]

nikkeldibromide; [2]

nikkeldijodide; [3]

nikkelkaliumfluoride [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkelhexafluorsilicaat

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkelselenaat

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkelwaterstoffosfaat; [1]

nikkelbis(diwaterstoffosfaat); [2]

trinikkelbis(orthofosfaat); [3]

dinikkeldifosfaat; [4]

nikkelbis(fosfinaat); [5]

nikkelfosfinaat; [6]

fosforzuur, calciumnikkelzout; [7]

difosforzuur, nikkel(II)zout [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkeldicyanide

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkelchromaat

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkel(II)silicaat; [1]

dinikkelorthosilicaat; [2]

nikkelsilicaat(3:4); [3]

kiezelzuur, nikkelzout; [4]

triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkelhexacyanoferraat

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkelbis(arsenaat);

nikkel(II)arsenaat

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkeloxalaat; [1]

oxaalzuur, nikkelzout [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkeltelluride

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkeltetrasulfide

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkelbis(arseniet)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobaltnikkel grijze periklaas;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobaltnikkeldioxide; [2]

kobaltnikkeloxide [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkeltintrioxide;

nikkelstannaat

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkeltriuraandecaoxide

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkeldithiocyanaat

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkeldichromaat

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkel(II)seleniet

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkelselenide

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kiezelzuur, loodnikkelzout

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkeldiarsenide; [1]

nikkelarsenide [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikkelbariumtitaan lichtgeel prideriet;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkeldichloraat; [1]

nikkeldibromaat; [2]

ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkel(II)trifluoracetaat; [1]

nikkel(II)propionaat; [2]

nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]

nikkel(II)waterstofcitraat; [4]

citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]

citroenzuur, nikkelzout; [6]

nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]

2-ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]

dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]

nikkel(II)isooctanoaat; [10]

nikkelisooctanoaat; [11]

nikkelbis(isononanoaat); [12]

nikkel(II)neononanoaat; [13]

nikkel(II)isodecanoaat; [14]

nikkel(II)neodecanoaat; [15]

neodecaanzuur, nikkelzout; [16]

nikkel(II)neoundecanoaat; [17]

bis(D-gluconato-O 1,O 2)nikkel; [18]

nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]

nikkel(II)palmitaat; [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]

(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]

(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]

(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]

(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]

(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]

vetzuren, C6-19-vertakte, nikkelzouten; [29]

vetzuren, C8-18-en C18-onverzadigd, nikkelzouten; [30]

2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkel(II)sulfiet; [1]

nikkeltelluurtrioxide; [2]

nikkeltelluurtetraoxide; [3]

molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkelboride (NiB); [1]

dinikkelboride; [2]

trinikkelboride; [3]

nikkelboride; [4]

dinikkelsilicide; [5]

nikkeldisilicide; [6]

dinikkelfosfide; [7]

nikkelboorfosfide [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialuminiumnikkeltetraoxide; [1]

nikkeltitaantrioxide; [2]

nikkeltitaanoxide; [3]

nikkeldivanadiumhexaoxide; [4]

kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide; [5]

nikkelzirkoniumtrioxide; [6]

molybdeennikkeltetraoxide; [7]

nikkelwolfraamtetraoxide; [8]

olivijn, nikkelgroen; [9]

lithiumnikkeldioxide; [10]

molybdeennikkeloxide; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobaltlithiumnikkeloxide

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

mengsel van: 2,2′-[[cis-1,2-cyclohexaandiylbis(nitrilomethylideen)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-kopercomplex;

2,2′-[[trans-1,2-cyclohexaandiylbis(nitrilomethylidyne)]bis[fenolaat]](2-)N,N′,O,O′-kopercomplex

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

aluminium-magnesium-zink-carbonaat-hydroxide

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrazink(2+)bis(hexacyanokobalt(3+))diacetaat

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

mengsel van: mono-en diglycerolen van canola-olie;

canola-oliezuuramide van N-[3-(tridecyloxy)propyl]-1,3-propaandiamine, vertakt;

N,N-diorganodithiocarbamaatmolybdeencomplex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

mengsel van: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannaan;

bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;

bis(1-fenyl-1,3-decaandionyl)dioctylstannaan;

((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-fenyl-1,3-decaandionyl)dioctylstannaan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

mengsel van: tri-p-tolyltinhydroxide;

hexa-p-tolyldistannoxaan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)sulfiet, trihydraat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hydroxydisulfitoplatina(II)zuur

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platina(IV)nitraat/salpeterzuuroplossing

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

barium calcium cesium lood samarium strontium bromide chloride fluoride jodide europium-gedoteerd

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

mengsel van: sec-butylfenyl(fenyl)methaan, mengsel van isomeren;

1-(sec-butylfenyl(fenyl)-2-fenylethaan, mengsel van isomeren;

1-(sec-butylfenyl-1-fenylethaan, mengsel van isomeren

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyclohexadeca-1,9-dieen

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

mengsel van: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptaan;

exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptaan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexylbicyclo[2.2.1]hept-2-een

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

mengsel van: 5-endo-butylbicyclo[2.2.1]hept-2-een;

5-exo-butylbicyclo[2.2.1]hept-2-een (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butaansulfinaat

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-broom-4,6-difluoraniline

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-joodbut-1-een

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenyl)methanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride …%;

glycidyltrimethylammoniumchloride …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyraan;

galaxolide;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-methoxy-2-methylbutaan;

tert-amylmethylether

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoxycyclohexaan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-indeen-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-tert-butylfenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-methoxyfenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propaan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-61

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride;

[met < 0,1 % 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride;

[met ≥ 0,1 % 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-brohydroxy-6-methyltetrahydropyraan-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-oxo-1-oxacyclotetradecaan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyclopentylideencyclopentanol;

1,1′-bi(cyclopentylideen)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)hexaan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erytromycine A9-oxime (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribohexopiranosyl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-tridesoxy-3-dimethylamino-β-D-xylohexapiranosyl)oxy)oxacyclotetradecaan-2-on-10-oxime (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′-(4-(4-methoxyfenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bisbenzeen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimethylethyl)dioxy]carbonyl]oxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], ether met 2,2-bis(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (4:1);

reactieproduct van: α-hydro-ω-((chloorcarbonyl)oxy)poly(oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)), ether met 2,2-bis(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol, met kalium-1,1-dimethylethylperoxalaat

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyraan;

6-fluor-2-(2-oxiranyl)chromaan

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium-(Z)-3-chloor-3-(4-chloorfenyl)-1-hydroxy-2-propeen-1-sulfonaat

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furaan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenylpropaan-1,2-diol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-(4-oxiranylmethoxyfenyl)ethoxy]-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecaan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

mengsel van: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)-3-methylbutaan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)-3-methylbutaan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)pentaan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindeen-5-ylideen)pentaan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoindeen-5-yl)-3-methylbut-3-een-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoindeen-5-yl)-3-methylbut-3-een-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0(1,6)]undec-5-een

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabroombisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabroom-4,4′-isopropylideendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;

4-tert-octylfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleïne

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazool-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenyleenbis(1-methylethylideen))bisfenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormethylfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenylethaan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chloor-6-fluorfenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonylbisfenol, polymeer met ammoniumchloride (NH4Cl), pentachloorfosforaan en fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-ethoxy-2,3-difluorbenzeen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

mengsel van: 1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), monoester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol;

1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), diester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol;

1,2-naftochinondiazide-5-sulfonylchloride (of -sulfonzuur), triester met 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl)fenyl)ethylideen)bisfenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-methyl-5-tert-butylthiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chloor-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyde;

3-[(E)-2-(7-chloor-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyde

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

5-fenyl-3-methylpentaan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyclopropyl-3-(2-methylthio-4-trifluormethylfenyl)-1,3-propaandion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidine-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)antrachinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenyleen)bis[5-chloor-1H-isoindool]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(methylfenyl)amino]-1,6-difenyl-4Z-hexeen-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-een-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)cyclohexanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxyandrost-4-een-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trieen-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyclohexadecanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosaan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimethyl-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]thiazinylideen]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofuraan-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]methanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dichloorfenyl)-3,4-dihydro-2H-naftaleen-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)fenyl)-2-methylpropaan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolaat

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

mengsel van: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9 en 10-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethylideen-3-oxatricyclo[6.2.1.0(2,7)]undecaan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

ethyl-7-chloor-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridine-3-carboxylaat

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadionnatriumbisulfiet;

1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaftaleen-2-sulfonzuur, natriumzout

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadionnicotinamidebisulfiet;

1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaftaleen-2-sulfonzuur, verbinding met nicotinamide (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatriumnitrilotriacetaat

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemectin (ISO);

[mengsel van milbemycine A3 (CAS-nr. 51596-10-2) en milbemycine A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-ethylhexyl-2-ethylhexanoaat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutylftalaat

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroctaansulfonzuur;

heptadecafluoroctaan-1-sulfonzuur; [1]

kaliumperfluoroctaansulfonaat;

kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat; [2]

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat; [3]

ammoniumperfluoroctaansulfonaat;

ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat; [4]

lithiumperfluoroctaansulfonaat;

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

clodinafop-propargyl (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl-4-nitrobenzeensulfonaat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolyl)boterzuur, adduct met 4-ethylmorfoline

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-fenylbutyl)fosfinyl]azijnzuur

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

acrylzuur, 3-(trimethoxysilyl)propylester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

mengsel van: 2-(2-((oxo(fenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyloxo(fenyl)acetaat;

(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)oxo(fenyl)acetaat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di(1,1-dimethylpropyl)fenoxy)propyl]-1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)naftamide

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-chloor-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatofenyl)diazenyl]-2,7-naftaleendisulfonaat

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride;

(1S)-2-chloor-1-methyl-2-oxoethylacetaat

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartaat

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-broom-2-methylpropylpropionaat

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoethoxy)sulfonyl]fenylazo}naftaleen-2-sulfonaat

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hydroxybenzoëzuur, 2-butyloctylester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuraan-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenylacetaat

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)-3-thiofeencarbonzuur;

2-formamido-3-thiofeencarbonzuur

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-trithiaundecamethyleen-1,11-dimethacrylaat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinaat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

methyl-2,2-dimethyl-6-methyleencyclohexaancarboxylaat

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium-2-(4-fluor-6-(methyl(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-1,7-disulfonaat

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-erytro-hexaanzuur, 2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethylideen)-1,1-dimethylethylester;

tert-butyl-2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-yl]acetaat

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxy-2-(R,S)-butyryloxymethyl-1,3-oxathiolaan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chloorcarbonyl)-2-methylfenyl]acetaat

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-methyl-1,5-pentaandiamine-1,3-benzeendicarboxylaat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium-2-(nonanoyloxy)benzeensulfonaat

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

ethyl-N 2-dodecanoyl-L-argininaat hydrochloride

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaftaleen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatofenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenylamino)-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonaat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroxy-γ-butyrolacton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

ethyl-6,8-dichlooroctanoaat

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

natriumzout van 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloor-6-[(2-methyl-4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfofenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoethaansulfonyl)fenylamino)-6-(4-(2-sulfatoethaansulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-ureidofenylazo)naftaleen-1,3,6-trisulfonaat

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dichloor-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)fenyl)sulfonyl)amino)-2-naftalenyl)sulfonyl)-4,11-trifenodioxazinedisulfonzuur, lithiumkaliumnatriumzout

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftaleen-2-yl)azo]fenyl]amino]-6-chloor-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oxysulfonato)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]fenyl]-3-aminopropaanzuur

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenylazo]fenylazo}naftaleen-4,6,8-trisulfonzuur, trinatriumzout

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimethylethyl-4′-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

methyl-2-(acetylamino)-3-chloorpropionaat

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-ethylhexyl)naftaleen-2,6-dicarboxylaat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

methyl-2-chloorsulfonyl-4-(methaansulfonylaminomethyl)benzoaat

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-methyl-2-ethyl-but-2-enoaat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindool-2-yl)-5-oxopentaanzuur

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

chloor-1-ethylcyclohexylcarbonaat

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxaan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

methyl(9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoaat

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butyl)benzofuraan-3-yl)carbonyl)fenoxy)propylammoniumoxalaat;

(5-amino-2-butylbenzofuraan-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]methanon, dioxalaat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

diethyl-1,4-cyclohexaandicarboxylaat

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

mengsel van: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl(2-benzoyl)benzoaat;

1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl(2-benzoyl)benzoaat;

x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(of -ethyl)(2-benzoyl)benzoaat

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinoliniumtosylaat

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

mengsel van: cis-9-octadeceendizuur;

cis-9-cis-12-octadecadieendizuur;

hexadecaandizuur;

octadecaandizuur

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

mengsel van: 2-methylnonaandizuur;

2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecaandizuur;

2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecaandizuur;

8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecaandizuur

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrrolidine-1-yl-N-{[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl}-L-valinaat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

mengsel van: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-een-2-carboxylaat;

ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-een-2-carboxylaat

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

mengsel van: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammoniumdi(acetaat);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetaat);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammoniumdi(acetaat)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxaan-4-yl)acetaat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

mengsel van: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecaanzuur;

9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecaanzuur;

dihexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat;

1-octadecyl,19-hexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat;

dioctadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecaandioaat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

complex mengsel van Chinese gomhars, post reacted met acrylzuur

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

mengsel van: methyl-3-((1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat;

methyl-3-((1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkenen, C12-14, hydroformyleringsproducten, destillatieresiduen, C-(waterstofsulfobutaandioaten), dinatriumzouten

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammonium-2-cocoyloxyethaansulfonaat

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methyleen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenyleen]di(naftaleen-1-sulfonaat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

mengsel van: 2-{3,6-bis[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3,6-bis[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2-ethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimethylfenyl)methylamino]-6-[(2,5-dimethylfenyl)methylamino]xanthylium-9-yl}benzeensulfonaat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyclohexa-1,4-dienyl-1-methoxycarbonylmethylammoniumchloride

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

mengsel van: methyl-1,4-dimethylcyclohexaancarboxylaat („para-isomeer” inclusief cis-en trans-isomeren);

methyl-1,3-dimethylcyclohexaancarboxylaat („meta-isomeer” inclusief cis-en trans-isomeren)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimethyl[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetramethoxy-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetyl)-S,S′-bi(L-homocysteinyl)diimino]dihexanoaat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnesiumzouten, vetzuren, C16-18 en C18 onverzadigd, vertakt en lineair

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

zinkzouten, vetzuren, C16-18 en C18 onverzadigd, vertakt en lineair

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl-2-(1-(diethylaminohydroxyfenyl)methanoyl)benzoaat

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

ethyl-5,5-difenyl-2-isoxazoline-3-carboxylaat

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitril hydrobromide

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl)-1H-pyrazool-3-carbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-methyl-2-[(2-nitrofenyl)amino]-3-thiofeencarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hydroxybenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cyanomethyltrimethylammoniummethylsulfaat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

muskusketon;

3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetofenon;

4′-tert-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxybis(benzeensulfonylazide)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimethoxyfenylazo]benzoaat

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzeensulfonzuur, 3,3′-(methyleenbis((dihydroxyfenyleen)azo))bis-, kaliumnatriumzout;

kaliumnatrium-3-[(E)-(6-{3,4-dihydroxy-2-[(Z)-(3-sulfonatofenyl)diazenyl]benzyl}-2,3-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzeensulfonaat

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reactiemengsel van: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahydroxy-5,5′-diacetyldifenylmethaan en 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftaleensulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naftaleensulfonylchloride

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrofenyl)azo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

mengsel van: 1,1,1-tris(fenyl-4′-(3″-diazo-3″,4″-dihydro-4″-oxonaftaleen-1″-sulfonato)ethaan;

1,1,1-tris(fenyl-4′-(6″-diazo-5″,6″-dihydro-5″-oxonaftaleen-1″-sulfonato)ethaan;

reactieproduct van 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)ethaan met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloride (2:1);

reactieproduct van 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)ethaan met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloride en 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloride (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinatrium[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftaleen)azo)-(4′-nitrobenzeen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylcarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzeen)diolato-O,O,N]chromaat(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)fen-2-ylazo)benzeen-1,3-diolbis(methaansulfonaat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)fen-2-ylazo)benzeen-1,3-diolsulfaat

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

mengsel van: 2,2′-dimethyl-2,2′-azobutaannitril;

2-methylpentaannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropaannitril);

2,2′-dimethyl-2,2′-azoheptaannitril;

2-methylheptaannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropaannitril);

2-methylheptaannitril-2-azo-2′-(2′-methylbutaannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

mengsel van: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluorpyrimidine-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluorpyrimidine-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

mengsel van: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natriumbis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftylazo)-5′-methyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]cupraat(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

mengsel van: 3-[[4-chloor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-5-[[4-chloor-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]benzoëzuur;

3,5-bis[[4-chloor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]benzoëzuur

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-5-(2-carboxyfenylazo)-6-hydroxynaftaleen-2-sulfonaat

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

mengsel van: trinatrium-2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethaansulfonyl)fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoaat(5-)-κ-O)cupraat(II);

dinatrium-2-((1-(5-etheensulfonyl-2-hydroxy-κ-O-fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoaat-κ-O-(5-))cupraat(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

mengsel van: trinatrium-3-(5-(2,6-difluorpyrimidine-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluor-6-morfoline-4-yl-1,3,5-triazine-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonaat;

trinatrium-3-(5-(4,6-difluorpyrimidine-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluor-6-morfoline-4-yl-1,3,5-triazine-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonaat

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

mengsel van: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftaleensulfonaat;

diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaftaleen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyfenyl)azo)benzoaat

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

mengsel van: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propaanzuur, trinatriumzout;

3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propaanzuur, dinatriumzout

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

mengsel van: 3-[5-(4-etheensulfonylbutyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chloor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftaleen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur, natriumzout;

3-[5-(4-(2-chloorethaansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chloor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftaleen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur, natriumzout

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

mengsel van: trinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

dinatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-5-{4-chloor-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)fenylazo]-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-kresol, ester met 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftaleensulfonaat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

mengsel van: pentanatriumbis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

tetranatrium[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III);

trinatriumbis[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftaleen-2-azobenzeen-1,2′-diolato]kobaltaat(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

mengsel van: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)fenylazo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

mengsel van: pentanatrium-2-[[8-[[4-chloor-6-[[4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)]fenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftaleen-1,5-disulfonaat;

2-[[8-[[4-chloor-6-[[4-[[2-ethenyl]sulfonyl]fenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftaleen-1,5-disulfonaat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

ijzer, complexen met gediazoteerd 4-aminobenzeensulfonamide, gediazoteerd 3-aminobenzeensulfonzuur, gediazoteerd 3-amino-4-hydroxybenzeensulfonamide, gediazoteerd 3-amino-4-hydroxy-N-fenylbenzeensulfonamide, gediazoteerd 5-amino-2-(fenylamino)benzeensulfonzuur en resorcinol, natriumzouten

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride …%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine;

diaminobenzidine

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimethanil (ISO);

N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazine hydrochloride; [1]

piperazine dihydrochloride; [2]

piperazinefosfaat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyclopropyl-6-methyl-N-fenylpyrimidine-2-amine

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dichloorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naftaleenamine-2-hydroxy-2-fenylacetaat

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazine-1-yl)-benzo[d]isothiazool hydrochloride

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-ethylfenylhydrazine hydrochloride

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazool-5-yl]-N′-hydroxy-4-nitrobenzeencarboximidamide

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reactieproduct van difenylamine, fenothiazine en alkenen, vertakt (C8-10, C9-rijk)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chloorfenyl)(1H-imidazool-1-yl)methyl]-1,2-benzeendiamine dihydrochloride

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

1-(6-chloorpyridine-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidine-2-ylideenamine

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on;

[met < 0,5% formamide (EC-nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on;

[met ≥ 0,5% formamide (EC-nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reactieproducten van diisopropanolamine met formaldehyde (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinamine

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl-(S)-2-[(2′-cyanobifenyl-4-ylmethyl)pentanoylamino]-3-methylbutyraat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylammoniumdiwaterstoffosfaat

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-ethyl-3-trimethoxysilyl-2-methylpropaanamine

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichloor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)aniline

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxyethyl)(2-hydroxypropyl)ammoniumacetaat

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chloor-4-(3-fluorbenzyloxy)aniline

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(gehydrogeneerde talk C16-18-alkyl)hydroxylamine

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

mengsel van: 1-[di(4-octylfenyl)aminomethyl]-5-methyl-1H-benzotriazool;

1-[di(4-octylfenyl)aminomethyl]-4-methyl-1H-benzotriazool;

mengsel van: N-[(5-methyl-1H-benzotriazool-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylfenyl)aniline;

N-[(4-methyl-1H-benzotriazool-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylfenyl)aniline

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidine-2-carbonzuur 4-cyanobenzylamide hydrochloride

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

mengsel van: ethyl-2-((4-(5,6-dichloorbenzothiazool-2-ylazo)fenyl)ethylamino)benzoaat;

ethyl-2-((4-(6,7-dichloorbenzothiazool-2-ylazo)fenyl)ethylamino)benzoaat

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butaan-1,4-dioato(4-))ijzer(3+) monohydraat

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkyl(koolzaadolie), bis(2-hydroxyethyl)ammoniumfluoride

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-methoxyfenyl)ethyl]cyclohexanolacetaat

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, reactieproducten met 1-piperazineethaanamine en tallolie

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antraceensulfonzuur, dinatriumzout, reactieproducten met 2-[[3-[(4,6-dichloor-1,3,5-triazine-2-yl)ethylamino]fenyl]sulfonyl]ethylwaterstofsulfaat, natriumzouten

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

mengsel van: 4-amino-3-(4-etheensulfonyl-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxy-6-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat kalium/natrium;

4-amino-5-hydroxy-6-(5-{4-chloor-6-[4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-2-sulfonatofenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxyethaansulfonyl)fenylazo)naftaleen-2,7-disulfonaat kalium/natrium

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

ethidiumbromide;

3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfenantridiniumbromide

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutaanamide

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-ethylcarbazool;

9-ethylcarbazool-3-ylamine

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanide (ISO);

dichloor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methaansulfenamide;

[met < 0,1 % (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidine-2-on;

dimethylpropyleenureum

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinoline

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

triticonazool (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chloorbenzylideen)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-methyl)cyclopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketoconazool;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metconazool (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chloorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazool-1-ylmethyl)cyclopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxybenzotriazool, watervrij; [1]

1-hydroxybenzotriazool, monohydraat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat;

[met < 0,5 % N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat;

[met ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jood-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazool

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimethylcarbamoyl)imidazoliumchloride

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chloor-2-fluor-5-methylfenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazool

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzothiazool-2(3H)-on hydrochloride

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyfenyl)-1-piperazinyl)fenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazool-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N″-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-tert-butylfenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4]triazool-7-carbonzuur, 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-hexyldecaanzuur, [4-(6-tert-butyl-7-chloor-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazool-2-yl)fenylcarbamoyl]methylester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-chloor-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazool-4-ylideen]-3-methylpenta-1,3-dienyl)-3-methylcarbamoyl-5-oxidopyrazool-1-yl)benzeen-1,4-disulfonaat

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-broomfenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazool

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis(6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazolium-1-yl)-3-(4-fenylazo)-1H-pyridine-2-on)ethyleendilactaat

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

hoofdcomponent 1 (isomeer 1): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 1 (isomeer 2): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 2: 2,3-bis{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfofenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout;

hoofdcomponent 3: 2,3-bis{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}propaan, natriumzout

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazool-1-yloctadecaan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimethyl-1-{[2-methoxy-5-(2-methylbutoxycarbonyl)fenylcarbamoyl][2-octadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazine-3-yl]methyl}imidazool-4,5-dicarboxylaat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-ylazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfonyloxyethylsulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazine-2-ylamino)benzeensulfonaat

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-methyl-2-(4-fenoxyfenoxy)ethoxy)pyridine

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indoliumbromide

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroxy-4-octyloxyfenyl)-2H-benzotriazool

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)-9H-fluoreen-9-ylmethylcarbonaat

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

clothianidine (ISO);

3-[(2-chloor-1,3-thiazool-5-yl)methyl]-2-methyl-1-nitroguanidine

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-methylthiazool

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

3-fenyl-1-methyl-1-piperazine

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-3-(3,4-methyleendioxyfenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

methyl-5-nitrofenylguanidine

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(2-fenyl-4-methyl-1-piperazinyl)benzeenmethanol monohydrochloride

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazool-1-yl)butyl)-1H-isoindool-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidine-2-on;

4-decyl-1,3-oxazolidine-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-ylideen]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienylideen]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-3-carboxylaat

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimethylolpropaantris(3-aziridinylpropanoaat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chloorfenylisocyanaat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-methyleenbis(3-chloor-2,6-diethylfenylisocyanaat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazool-5-carboxamide

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO);

(E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]aceetamide

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamide (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolyloxy)butyramide

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

cyazofamide (ISO);

4-chloor-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazool-1-sulfonamide

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazool-1-yl)aceetamide

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfonatoethyl)pyridinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimethylpropaanamido)]fenylazo-3-(2-chloor-5-(2-(3-pentadecylfenoxy)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-2-pyrazoline-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenylaceetamide

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(p-chloorfenyl)glycinamide

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidine-4-yl)aceetamide;

(4-aceetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)oxidanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-een-4-on hydrochloride

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexyldecyloxy)benzamide

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoaceetanilide

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl(4-methylfenylsulfonyl)amino)fenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazool-3-ylamino)-4-chloorfenyl)tetradecaanamide;

N-[3-({4-[(2-{butyl[(4-methylfenyl)sulfonyl]amino}fenyl)thio]-5-oxo-1-(2,4,6-trichloorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazool-3-yl}amino)-4-chloorfenyl]tetradecaanamide

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((2-cyano-4,6-dinitrofenyl)azo)fenyl)aceetamide

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chloor-N-(4-methylfenyl)aceetamide

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydrochloride

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-methyldodecaan-1-sulfonanilide

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimethylbutylideen)-3-hydroxy-2-naftohydrazide

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-methoxybenzamide

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]acridine-6-yl)benzamide

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chloor-1,4-fenyleen)bis(3-oxobutaanamide)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidine-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-octadecanoylaminofenyl)pentaanzuuramide

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis(2-methoxyethyl)amino]-2-(6-broom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)fenyl]aceetamide

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamide

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylfenyl)butaanamide

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazine-3-yl]-5′-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-yl)-2′-[(2-ethylhexyl)thio]aceetanilide

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-diethoxy-N,N-dimethylaceetamide

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

dinatriumzout van 1-hydroxy-4-(β-(4-(1-hydroxy-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naftylazo)fenoxy)ethoxy)-N-dodecyl-2-naftamide

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

mengsel van: kalium-N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctaansulfonamidaat;

N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctaansulfonamide

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroxyoctadecaanamide-N-methyleen]benzeen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

mengsel van: N,N′-ethaan-1,2-diylbis(hexaanamide);

12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecaanamide;

N,N′-ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaanamide)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

mengsel van: 2,2′-[(3,3′-dichloor[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)]-3-oxobutaanamide;

2-[[3,3′-dichloor-4′-[[1[[(2,4-dimethylfenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylfenyl)-3-oxobutaanamide;

2-[[3,3′-dichloor-4′-[[1[[(2,4-dimethylfenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylfenyl)-3-oxobutaanamide

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

mengsel van: N-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)fenyl]aceetamide;

N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindool-5-ylazo)-5-diethylaminofenyl]aceetamide

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N′-octylureum]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

mengsel van: 1,2-dimethylpropylideendihydroperoxide;

dimethyl-1,2-benzeendicarboxylaat

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

laccase

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


BIJLAGE 1C

De vermeldingen in bijlage I met de volgende nummers worden geschrapt:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.