10.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 267/20


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 oktober 2009

inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2009 aan de programma's van de lidstaten met betrekking tot de controle, inspectie en bewaking van visserijactiviteiten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7592)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Spaanse en de Zweedse taal zijn authentiek)

(2009/746/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht (1), en met name op artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten hebben hun visserijcontroleprogramma's voor 2009 bij de Commissie ingediend, samen met de aanvragen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven die voor de uitvoering van de in die programma's vervatte projecten moeten worden gedaan.

(2)

Activiteiten die zijn opgenomen in artikel 8, onder a), van Verordening (EG) nr. 861/2006 kunnen in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap.

(3)

Aanvragen voor communautaire financiering moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 391/2007 van de Commissie (2).

(4)

Voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap moeten een maximumbedrag en een steunpercentage worden bepaald binnen de in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 861/2006 aangegeven grenzen en moeten de voorwaarden voor toekenning van die bijdrage worden vastgesteld.

(5)

Om de investeringen in door de Commissie vastgestelde prioritaire acties te stimuleren en vanwege de negatieve gevolgen van de financiële crisis voor de begroting van de lidstaten, moet voor de uitgaven voor elektronische registratie- en meldsystemen (ERS), voor satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS) en voor de preventie van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) een hoog medefinancieringspercentage worden vastgesteld, binnen de bij artikel 15 van Verordening (EG) nr. 861/2006 vastgestelde grenzen.

(6)

Automatische plaatsbepalingsapparatuur kan voor een bijdrage in aanmerking komen mits deze voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 2244/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake satellietvolgsystemen (VMS) (3).

(7)

Om voor die bijdrage in aanmerking te komen, moet elektronische registratie- en meldapparatuur voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1077/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1566/2007 (4).

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze beschikking wordt voor 2009 een financiële bijdrage van de Gemeenschap toegekend voor de door de lidstaten voor 2009 gedane uitgaven in verband met de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) geldende toezicht- en controleregeling, als bedoeld in artikel 8, onder a), van Verordening (EG) nr. 861/2006. Tevens worden het bedrag voor iedere lidstaat, het steunpercentage en de voorwaarden voor toekenning van de financiële bijdrage van de Gemeenschap vastgesteld.

Artikel 2

Afsluiting van nog betaalbaar te stellen verplichtingen

Alle betalingen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, moeten uiterlijk op 30 juni 2013 door de betrokken lidstaat worden voldaan. Betalingen die na die datum door een lidstaat worden gedaan, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ongebruikte begrotingskredieten die betrekking hebben op deze beschikking, worden uiterlijk op 31 december 2014 geannuleerd.

Artikel 3

Nieuwe technologieën en IT-netwerken

1.   Met inachtneming van de in bijlage I vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 50 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor de aanschaf en installatie van en technische bijstand voor computertechnologie en de totstandbrenging van IT-netwerken voor een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling op het gebied van toezicht, controle en bewaking inzake visserijactiviteiten.

2.   Voor uitgaven op grond van bijlage I in verband met satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen (VMS), elektronische registratie- en meldsystemen (ERS) of illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO), wordt het in lid 1 bedoelde medefinancieringspercentage vastgesteld op 95 %.

Artikel 4

Automatische plaatsbepalingsapparatuur

1.   Met inachtneming van de in bijlage II vastgestelde grenzen mag een bijdrage van 95 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor uitgaven betreffende de aanschaf en installatie aan boord van vissersvaartuigen van automatische plaatsbepalingsapparatuur waarmee visserijtoezichtcentra de vissersvaartuigen met behulp van een VMS op afstand kunnen volgen.

2.   De in lid 1 bedoelde financiële bijdrage wordt beperkt tot 1 500 EUR per vaartuig.

3.   Om voor de in lid 1 bedoelde financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet de automatische plaatsbepalingsapparatuur aan de in Verordening (EG) nr. 2244/2003 vastgestelde eisen voldoen.

Artikel 5

Elektronische registratie- en meldsystemen

Met inachtneming van de in bijlage III vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage worden toegekend van 95 % van de subsidiabele uitgaven voor de ontwikkeling, aanschaf en installatie van en de technische bijstand voor de voor ERS benodigde onderdelen, om ervoor te zorgen dat de gegevensuitwisseling op het gebied van toezicht, controle en bewaking inzake visserijactiviteiten efficiënt en veilig verloopt.

Artikel 6

Elektronische registratie- en meldapparatuur

1.   Met inachtneming van de in bijlage IV vastgestelde grenzen mag een bijdrage van 95 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor uitgaven betreffende de aanschaf en installatie aan boord van vissersvaartuigen van elektronische registratie- en meldapparatuur waarmee vissersvaartuigen gegevens over visserijactiviteiten elektronisch kunnen registreren en aan een visserijtoezichtcentrum kunnen melden.

2.   De in lid 1 bedoelde financiële bijdrage wordt beperkt tot 4 500 EUR per vaartuig, onverminderd het bepaalde in lid 4.

3.   Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet ERS-apparatuur aan de in Verordening (EG) nr. 1077/2008 vastgestelde eisen voldoen.

4.   Voor apparatuur die ERS- en VMS-functies combineert en die aan de in de Verordeningen (EG) nr. 2244/2003 en (EG) nr. 1077/2008 vastgestelde eisen voldoet, wordt de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiële bijdrage beperkt tot 6 000 EUR.

Artikel 7

Proefprojecten

Met inachtneming van de in bijlage V vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 95 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor proefprojecten inzake nieuwe controletechnologieën.

Artikel 8

Opleidingen en uitwisselingsprogramma's

Met inachtneming van de in bijlage VI vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 50 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor opleidings- en uitwisselingsprogramma's voor ambtenaren die zijn belast met toezicht-, controle- en bewakingstaken op visserijgebied.

Artikel 9

Proefprogramma's voor inspecties en waarnemingen

Met inachtneming van de in bijlage VII vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 50 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor de uitvoering van proefprogramma's voor inspecties en waarnemingen.

Artikel 10

Evaluatie van de uitgaven

Met inachtneming van de in bijlage VIII vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 50 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor de tenuitvoerlegging van een systeem voor de evaluatie van de uitgaven die gepaard gaan met de controle van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Artikel 11

Initiatieven om de kennis van GVB-regels te vergroten

Met inachtneming van de in bijlage IX vastgestelde grenzen mag een financiële bijdrage van 75 % van de subsidiabele uitgaven worden toegekend voor initiatieven zoals seminars en media-instrumenten om vissers, andere actoren zoals inspecteurs, openbare aanklagers en rechters, en het grote publiek meer bewust te maken van de noodzaak om onverantwoorde en illegale visserij te bestrijden en van de uitvoering van de regels inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Artikel 12

Patrouillevaartuigen en verkenningsvliegtuigen

1.   Met inachtneming van de in bijlage X vastgestelde grenzen mag voor de aanschaf en modernisering van vaartuigen en luchtvaartuigen die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten, een financiële bijdrage worden toegekend van 50 % van de subsidiabele uitgaven die door de lidstaten worden gedaan.

2.   De in bijlage X voor elke lidstaat vermelde financiële bijdrage wordt berekend op basis van het door de lidstaten aangegeven gebruik dat van de betrokken vaartuigen en luchtvaartuigen wordt gemaakt voor inspectie- en bewakingsdoeleinden, uitgedrukt als percentage van hun totale jaarlijkse activiteit.

Artikel 13

Totale maximumbijdrage van de Gemeenschap per lidstaat

De totale geplande uitgaven per lidstaat, het subsidiabele deel daarvan en de totale maximale communautaire bijdrage per lidstaat voor de in de artikelen 3 tot en met 12 bedoelde acties zijn als volgt:

(in EUR)

Lidstaat

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

België

805 000

805 000

764 750

Bulgarije

352 000

362 000

282 250

Denemarken

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Duitsland

222 000

278 000

220 000

Estland

706 000

706 000

645 500

Ierland

120 000

90 000

45 000

Griekenland

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanje

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Frankrijk

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italië

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litouwen

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Nederland

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polen

497 713

468 713

416 479

Portugal

783 500

759 250

629 038

Roemenië

80 000

80 000

62 500

Finland

920 000

820 000

659 750

Zweden

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Verenigd Koninkrijk

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Totaal

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Artikel 14

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2009.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 14.6.2006, blz. 1.

(2)  PB L 97 van 12.4.2007, blz. 30.

(3)  PB L 333 van 20.12.2003, blz. 17.

(4)  PB L 295 van 4.11.2008, blz. 3.


BIJLAGE I

NIEUWE TECHNOLOGIEËN EN IT-NETWERKEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Bulgarije:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Subtotaal

140 000

150 000

117 750

Denemarken:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Subtotaal

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Duitsland:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Subtotaal

106 000

162 000

121 500

Estland:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Subtotaal

650 000

650 000

595 000

Ierland:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Subtotaal

90 000

60 000

30 000

Griekenland:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Subtotaal

1 710 000

368 000

64 400

Spanje:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Subtotaal

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Frankrijk:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Subtotaal

803 500

660 000

330 000

Italië:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Subtotaal

220 000

55 000

27 500

Litouwen:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Subtotaal

27 000

27 000

25 650

Nederland:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Subtotaal

625 000

595 000

565 250

Polen:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Subtotaal

133 000

104 000

70 000

Portugal:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Subtotaal

478 000

453 750

338 813

Roemenië:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Subtotaal

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotaal

235 000

235 000

117 500

Zweden:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Subtotaal

525 000

525 000

453 750

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Subtotaal

335 348

306 991

211 499

Totaal

10 472 451

8 648 885

6 252 408


BIJLAGE II

AUTOMATISCHE PLAATSBEPALINGSAPPARATUUR

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Spanje:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Subtotaal

179 656

179 656

130 174

Frankrijk:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Subtotaal

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Subtotaal

22 000

22 000

7 500

Totaal

1 524 656

1 524 656

578 674


BIJLAGE III

ELEKTRONISCHE REGISTRATIE- EN MELDSYSTEMEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

België:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Subtotaal

580 000

580 000

551 000

Bulgarije:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Subtotaal

105 000

105 000

99 750

Denemarken:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Subtotaal

268 352

268 352

254 935

Spanje:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Subtotaal

356 059

348 628

331 199

Litouwen:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Subtotaal

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Subtotaal

199 975

199 975

189 977

Nederland:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Subtotaal

240 000

240 000

228 000

Polen:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Subtotaal

169 713

169 713

161 229

Portugal:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Subtotaal

305 500

305 500

290 225

Finland:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Subtotaal

550 000

550 000

522 500

Zweden:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Subtotaal

300 000

300 000

285 000

Totaal

3 427 599

3 420 168

3 249 165


BIJLAGE IV

ELEKTRONISCHE REGISTRATIE- EN MELDAPPARATUUR

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

België:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Subtotaal

225 000

225 000

213 750

Denemarken:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Subtotaal

134 176

134 176

127 468

Duitsland:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Subtotaal

90 000

90 000

85 500

Estland:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Subtotaal

50 000

50 000

47 500

Griekenland:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Subtotaal

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanje:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Subtotaal

2 000 000

0

0

Frankrijk:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Subtotaal

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Subtotaal

763 200

763 200

715 500

Nederland:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Subtotaal

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polen:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Subtotaal

195 000

195 000

185 250

Roemenië:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Subtotaal

50 000

50 000

47 500

Zweden:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Subtotaal

500 000

500 000

475 000

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Subtotaal

418 896

418 896

397 952

Totaal

13 961 272

11 961 272

8 365 170


BIJLAGE V

PROEFPROJECTEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Bulgarije:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Subtotaal

25 000

25 000

23 750

Spanje:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Subtotaal

96 887

96 887

92 043

Zweden:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Subtotaal

240 000

240 000

228 000

Totaal

361 887

361 887

343 793


BIJLAGE VI

OPLEIDINGEN EN UITWISSELINGSPROGRAMMA'S

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Bulgarije:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Subtotaal

70 000

70 000

35 000

Duitsland:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Subtotaal

26 000

26 000

13 000

Estland:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Subtotaal

6 000

6 000

3 000

Ierland:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Subtotaal

30 000

30 000

15 000

Spanje:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Subtotaal

118 610

118 610

59 305

Frankrijk:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Subtotaal

115 000

115 000

57 500

Italië:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Subtotaal

8 149 925

936 340

468 170

Litouwen:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Subtotaal

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Subtotaal

18 300

18 300

9 150

Nederland:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Subtotaal

115 000

115 000

57 500

Finland:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Subtotaal

30 000

30 000

15 000

Zweden:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Subtotaal

50 000

50 000

25 000

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Subtotaal

290 498

183 575

91 793

Totaal

9 033 833

1 713 325

856 668


BIJLAGE VII

PROEFPROGRAMMA'S VOOR INSPECTIES EN WAARNEMINGEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Subtotaal

66 023

11 384

5 692

Totaal

66 023

11 384

5 692


BIJLAGE VIII

ANALYSE EN EVALUATIE VAN DE UITGAVEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Bulgarije:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Subtotaal

12 000

12 000

6 000

Totaal

12 000

12 000

6 000


BIJLAGE IX

INITIATIEVEN OM DE KENNIS VAN GVB-REGELS TE VERGROTEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Spanje:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Subtotaal

165 518

165 518

124 139

Frankrijk:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Subtotaal

15 000

10 000

7 500

Italië:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Subtotaal

570 000

370 000

277 500

Litouwen:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Subtotaal

13 400

13 400

10 050

Finland:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Subtotaal

5 000

5 000

4 750

Zweden:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Subtotaal

100 000

100 000

75 000

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Subtotaal

89 134

34 150

25 614

Totaal

958 052

698 068

524 553


BIJLAGE X

PATROUILLEVAARTUIGEN EN VERKENNINGSVLIEGTUIGEN

(in EUR)

Lidstaat en projectcode

Uitgaven die zijn gepland in de nationale visserijcontroleprogramma's

Subsidiabele uitgaven op grond van deze beschikking

Communautaire bijdrage

Griekenland:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Subtotaal

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanje:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Subtotaal

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Frankrijk:

FR/09/09

150 000

0

0

Subtotaal

150 000

0

0

Italië:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Subtotaal

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nederland:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Subtotaal

365 000

0

0

Roemenië:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Subtotaal

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/07

100 000

0

0

Subtotaal

100 000

0

0

Verenigd Koninkrijk:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Subtotaal

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Totaal

33 501 693

19 835 263

9 917 877