16.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/83


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 januari 2009

houdende benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en van de adjunct-toezichthouder

(2009/30/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), en met name op artikel 42, lid 1,

Gezien het voorstel met een lijst van kandidaten die door de Commissie op 21 oktober 2008 overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 45/2001 na een openbare sollicitatieoproep is opgesteld met het oog op de benoeming van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en van de adjunct-toezichthouder,

Overwegende dat het Europees Parlement en de Raad in onderling overleg de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-toezichthouder dienen te benoemen voor een termijn van vijf jaar, die ingaat op 17 januari 2009,

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de periode van 17 januari 2009 tot en met 16 januari 2014 worden benoemd:

de heer Peter HUSTINX, als Europees toezichthouder voor gegevensbescherming;

de heer Giovanni BUTTARELLI, als adjunct-toezichthouder.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

A. VONDRA


(1)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.