18.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 100/10


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 19 maart 2009

tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank

(ECB/2009/5)

(2009/328/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten van het ESCB” genoemd), inzonderheid op artikel 10, lid 2 en op artikel 12, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ten tijde van de overgang van Slowakije op de euro bedraagt het aantal leden van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) meer dan 21. Artikel 10, lid 2 van de statuten van het ESCB bepaalt dat met ingang van de datum waarop het aantal leden van de raad van bestuur meer dan 21 bedraagt, ieder lid van de directie één stem heeft en dat het aantal presidenten met stemrecht dan 15 bedraagt. Het bepaalt eveneens de regels betreffende de roulatie van de stemrechten. Krachtens het zesde streepje van artikel 10, lid 2 mag de raad van bestuur met tweederde meerderheid van de leden besluiten de invoering van het roulatiesysteem uit te stellen tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt. In december 2008 besloot de raad van bestuur van de ECB de start van het roulatiesysteem uit te stellen tot die datum (1).

(2)

De raad van bestuur, handelend met tweederde meerderheid van al haar leden, treft krachtens het zesde streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten van het ESCB alle nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de principes van het roulatiesysteem. Deze maatregelen omvatten: i) de roulatiefrequentie: het aantal presidenten dat tegelijkertijd stemrechten krijgt of verliest; ii) de roulatieperiode: de periode van ongewijzigde samenstelling van de stemmende presidenten; iii) de manier waarop de presidenten in hun groepen worden ondergebracht, en iv) de overgang van een tweegroeps- naar een driegroepssysteem. De raad van bestuur besloot dergelijke maatregelen te nemen, met als gevolg dat Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (2) dient te worden gewijzigd met ingang van de datum waarop het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt.

(3)

De tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem respecteert de beginselen van gelijke behandeling van de presidenten, het transparentiebeginsel en het eenvoudigheidsbeginsel.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen aan het reglement van orde van de Europese Centrale Bank

Besluit ECB/2004/2 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Roulatiesysteem

1.   Presidenten worden in groepen onderverdeeld zoals uiteengezet in het eerste en tweede streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten.

2.   De presidenten worden in elke groep ondergebracht volgens de EU-afspraak, overeenkomstig een lijst van hun nationale centrale banken in alfabetische volgorde van de namen van de lidstaten in de nationale talen. De roulatie van de stemrechten binnen elke groep gebeurt in deze volgorde. De roulatie start op een willekeurige plaats in de lijst.

3.   De stemrechten binnen elke groep rouleren elke maand, met ingang van de eerste dag van de eerste maand van de tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem.

4.   Voor de eerste groep bedraagt het aantal roulerende stemrechten in een maand één; voor de tweede en de derde groep bedraagt het aantal roulerende stemrechten in een maand het verschil tussen het aantal presidenten in de groep en het aantal aan de groep verleende stemrechten, min twee.

5.   Bij aanpassing van de samenstelling van de groep overeenkomstig het vijfde streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten, volgt de roulatie van de stemrechten binnen elke groep verder de lijst van lid 2. Met ingang van de datum waarop het aantal presidenten 22 bedraagt, begint de roulatie in de derde groep op een willekeurige plaats in de lijst. De raad van bestuur kan beslissen de volgorde van de roulatie voor de tweede en de derde groep te wijzigen opdat bepaalde presidenten niet telkens gedurende dezelfde periodes van het jaar geen stemrecht hebben.

6.   De ECB publiceert vooraf op de website van de ECB een lijst van de leden van de raad van bestuur met stemrecht.

7.   Het aandeel van een lidstaat van een nationale centrale bank in de totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen wordt berekend op basis van het jaarlijkse gemiddelde van de gemiddelde maandgegevens gedurende het meest recente kalenderjaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Als het geaggregeerde bruto binnenlands product tegen marktprijzen gewijzigd wordt overeenkomstig artikel 29, lid 3 van de statuten, of als een land een lidstaat wordt en haar nationale centrale bank deel gaat uitmaken van het Europees Stelsel van centrale banken, wordt de totale geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen van de lidstaten die de euro aangenomen hebben, herberekend op basis van gegevens aangaande het meest recente kalenderjaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.”.

2)

De eerste zin van artikel 4, lid 1, komt als volgt te luiden:

„De raad van bestuur kan alleen tot stemming overgaan, indien een quorum van tweederde van de leden met stemrecht aanwezig is.”.

3)

Aan artikel 4, lid 7 wordt de volgende zin toegevoegd:

„Besluiten die door middel van een schriftelijke procedure worden genomen, worden goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur met stemrecht op het ogenblik van de goedkeuring.”.

4)

De vierde zin van artikel 5, lid 1 komt als volgt te luiden:

„Een punt wordt van de agenda afgevoerd, indien minstens drie leden van de raad van bestuur met stemrecht daarom verzoeken, in het geval dat de desbetreffende documenten niet tijdig aan de leden van de raad van bestuur zijn toegezonden.”.

5)

Artikel 5, lid 2 komt als volgt te luiden:

„De notulen van de beraadslagingen van de raad van bestuur worden in de volgende vergadering (of, indien nodig, eerder, door middel van een schriftelijke procedure) goedgekeurd door de leden van de raad van bestuur die stemrecht hadden op de vergadering waarop de notulen betrekking hebben en worden door de president getekend.”.

Artikel 2

Slotbepaling

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het aantal presidenten van de raad van bestuur van de ECB meer dan 18 bedraagt.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 maart 2009.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Besluit ECB/2008/29 van 18 december 2008 tot uitstel van de start van het roulatiesysteem in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, (PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4).

(2)  PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.