20.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 16/1


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

( Publicatieblad van de Europese Unie L 353 van 31 december 2008 )

Bladzijde 331, bijlage VI, nummer 1.1.2.1.1, tabel 1.1, komt als volgt te luiden:

Tabel 1.1

Gevarenklasse

Gevarenklasse en categoriecode

Ontplofbaar

Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Ontvlambaar gas

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Ontvlambare aerosol

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2

Oxiderend gas

Ox. Gas 1

Gassen onder druk

Press. Gas (1)

Ontvlambare vloeistof

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Ontvlambare vaste stof

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2

Zelfontledende stof of mengsel

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Pyrofore vloeistof

Pyr. Liq. 1

Pyrofore vaste stof

Pyr. Sol. 1

Voor zelfverhitting vatbare stof of mengsel

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Stof die of mengsel dat in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelt

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Oxiderende vloeistof

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Oxiderende vaste stof

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Organisch peroxide

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Org. Perox. G

Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel

Met. Corr. 1

Acute toxiciteit

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Huidcorrosie/-irritatie

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Mutageniteit in geslachtscellen

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Kankerverwekkendheid

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Voortplantingstoxiciteit

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige blootstelling

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde blootstelling

STOT RE 1

STOT RE 2

Aspiratiegevaar

Asp. Tox. 1

Gevaar voor het aquatisch milieu

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Gevaarlijk voor de ozonlaag

Ozone

Bladzijde 1352, bijlage VII, nummer 1.1.2.1.1, tabel 1.1, komt als volgt te luiden:

Tabel 1.1

Omzetting van de indeling over Richtlijn 67/548/EEG naar deze verordening

Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG

Fysische toestand van de stof, indien relevant

Indeling overeenkomstig deze verordening

Noot

Gevarenklasse en gevarencategorie

Gevarenaanduiding

E; R2

 

Geen directe omzetting mogelijk

E; R3

 

Geen directe omzetting mogelijk

O; R7

 

Org. Perox. CD

H242

 

Org. Perox. EF

H242

 

O; R8

gas

Ox. Gas 1

H270

 

O; R8

vloeistof/vaste stof

Geen directe omzetting mogelijk

O; R9

vloeistof

Ox. Liq. 1

H271

 

O; R9

vaste stof

Ox. Sol. 1

H271

 

R10

vloeistof

Geen directe omzetting mogelijk.

Juiste omzetting van R10, vloeistof is:

Flam. Liq. 1, H224 als vlampunt < 23 °C en beginkookpunt ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 als vlampunt < 23 °C en beginkookpunt > 35 °C

Flam. Liq. 3, H226 als vlampunt ≥ 23 °C

F; R11

vloeistof

Geen directe omzetting mogelijk.

Juiste omzetting van F; R11, vloeistof is:

Flam. Liq. 1, H224 als beginkookpunt ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 als beginkookpunt > 35 °C

F; R11

vaste stof

Geen directe omzetting mogelijk

F+; R12

gas

Geen directe omzetting mogelijk.

Juiste omzetting van F+; R12, gas is ofwel Flam. Gas 1, H220 of Flam. Gas 2, H221.

F+; R12

vloeistof

Flam. Liq. 1

H224

 

F+; R12

vloeistof

Self-react. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

Self-react. G

geen

F; R15

 

Geen omzetting mogelijk

F; R17

vloeistof

Pyr. Liq. 1

H250

 

F; R17

vaste stof

Pyr. Sol. 1

H250

 

Xn; R20

gas

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

damp

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

stof/nevel

Acute Tox. 4

H332

 

Xn; R21

 

Acute Tox. 4

H312

(1)

Xn; R22

 

Acute Tox. 4

H302

(1)

T; R23

gas

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R23

damp

Acute Tox. 2

H330

 

T; R23

stof/nevel

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R24

 

Acute Tox. 3

H311

(1)

T; R25

 

Acute Tox. 3

H301

(1)

T+; R26

gas

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R26

damp

Acute Tox. 1

H330

 

T+; R26

stof/nevel

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R27

 

Acute Tox. 1

H310

 

T+; R28

 

Acute Tox. 2

H300

(1)

R33

 

STOT RE 2

H373

(3)

C; R34

 

Skin Corr. 1B

H314

(2)

C; R35

 

Skin Corr. 1A

H314

 

Xi; R36

 

Eye Irrit. 2

H319

 

Xi; R37

 

STOT SE 3

H335

 

Xi; R38

 

Skin Irrit. 2

H315

 

T; R39/23

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/24

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/25

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/26

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/27

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/28

 

STOT SE 1

H370

(3)

Xi; R41

 

Eye Dam. 1

H318

 

R42

 

Resp. Sens. 1

H334

 

R43

 

Skin Sens. 1

H317

 

Xn; R48/20

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/21

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/22

 

STOT RE 2

H373

(3)

T; R48/23

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/24

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/25

 

STOT RE 1

H372

(3)

R64

 

Lact.

H362

 

Xn; R65

 

Asp. Tox. 1

H304

 

R67

 

STOT SE 3

H336

 

Xn; R68/20

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/21

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/22

 

STOT SE 2

H371

(3)

Carc. Cat. 1; R45

 

Carc. 1A

H350

 

Carc. Cat. 2; R45

 

Carc. 1B

H350

 

Carc. Cat. 1; R49

 

Carc. 1A

H350i

 

Carc. Cat. 2; R49

 

Carc. 1B

H350i

 

Carc. Cat. 3; R40

 

Carc. 2

H351

 

Muta. Cat. 2; R46

 

Muta. 1B

H340

 

Muta. Cat. 3; R68

 

Muta. 2

H341

 

Repr. Cat. 1; R60

 

Repr. 1A

H360F

(4)

Repr. Cat. 2; R60

 

Repr. 1B

H360F

(4)

Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360D

(4)

Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1B

H360D

(4)

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 2

H361f

(4)

Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 2

H361d

(4)

Repr. Cat. 1; R60-61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60-61

 

Repr. 1B

H360FD

 

Repr. Cat. 3; R62-63

 

Repr. 2

H361fd

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1A

H360Fd

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1B

H360Fd

 

Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1A

H360Df

 

Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1B

H360Df

 

N; R50

 

Aquatic Acute 1

H400

 

N; R50-53

 

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

 

N; R51-53

 

Aquatic Chronic 2

H411

 

R52-53

 

Aquatic Chronic 3

H412

 

R53

 

Aquatic Chronic 4

H413

 

N; R59

 

Ozone

EUH059

 

Noot 1

Voor deze klassen kan de aanbevolen minimumindeling als omschreven in bijlage VI, afdeling 1.2.1.1, worden gebruikt. Gegevens of andere informatie kunnen beschikbaar zijn om aan te geven dat een nieuwe indeling in een strengere categorie wenselijk is.

Noot 2

Aanbevolen wordt om categorie 1B te gebruiken, ook al is in bepaalde gevallen categorie 1C mogelijk. Op grond van de oorspronkelijke gegevens is het wellicht niet mogelijk onderscheid te maken tussen categorie 1B en 1C, aangezien de blootstellingsduur volgens Verordening (EG) nr. 440/2008 in de regel maximaal 4 uur was. In de toekomst echter, wanneer de gegevens afkomstig zijn van tests met een sequentiële benadering, zoals in Verordening (EG) nr. 440/2008 is bepaald, moet categorie 1C als mogelijkheid worden overwogen.

Noot 3

De blootstellingsroute kan aan de gevarenaanduiding worden toegevoegd, indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is.

Noot 4

De gevarenaanduidingen H360 en H361 duiden op een algemeen risico voor beide reproductietoxische eigenschappen met betrekking tot de vruchtbaarheid en ontwikkelingseffecten: „Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden” en „Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden”. Volgens de indelingscriteria (bijlage I, afdeling 3.7) kan de algemene gevarenaanduiding worden vervangen door een gevarenaanduiding die alleen de betrokken eigenschap aangeeft, indien blijkt dat de andere eigenschap niet relevant is.”


(1)  Zie noot U in 1.1.3.”