25.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 282/17


VERORDENING (EG) Nr. 1053/2008 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 oktober 2008

betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand

(ECB/2008/11)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 105.2, en artikel 110 ervan,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het tweede lid van artikel 12. 1 en het eerste streepje van artikel 34.1, in samenhang met het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18. 2. ervan,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ter bevordering op een tijdelijke basis van de liquiditeitsverstrekking aan tegenpartijen voor monetaire-beleidstransactie van het Eurosysteem, is het nodig dat de criteria ter bepaling van de beleenbaarheid van het onderpand dat de tegenpartijen leveren aan het Eurosysteem voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem ter verkrijging van liquiditeit tijdelijk en in beperkte mate verruimd worden. De criteria ter bepaling van de beleenbaarheid van onderpand zijn opgenomen in Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1).

(2)

Op 15 oktober 2008 nam de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) een besluit aan ter tijdelijke verruiming van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand voor transacties van het Eurosysteem. De Raad van bestuur besliste verder dat de datum van de inwerkingtreding van haar besluit, alsook verdere maatregelen betreffende deze verruimde beleenbaarheidscriteria zo snel mogelijk zouden meegedeeld worden.

(3)

Ter tenuitvoerlegging van dit besluit van de Raad van bestuur op een wijze die de onmiddellijke toepassing ervan toelaat, werd beroep gedaan op een maatregel die geen verdere uitvoeringsmaatregelen door de nationale centrale banken (NCB’s) van de lidstaten die de euro aangenomen hebben (verder de NCB’s) vergt. Het is de bedoeling dat deze verordening slechts voor een korte tijd geldt en vervangen wordt door een richtsnoer van de ECB,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verruiming van bepaalde beleenbaarheidscriteria voor onderpand

1.   De beleenbaarheidscriteria voor onderpand van bijlage I van Richtsnoer ECB/2000/7 (verder de „Algemene Documentatie”) worden verruimd overeenkomstig artikel 2 tot 7.

2.   Als er een discrepantie bestaat tussen deze Verordening en de Algemene Documentatie, zoals op nationaal niveau uitgevoerd door de NCB’s, geldt de eerste. Behoudens andersluidende bepaling in deze Verordening, passen de NCB’s alle bepalingen van de Algemene Documentatie verder ongewijzigd toe.

Artikel 2

Toelating van in US-dollar, Britse pond en Japanse yen luidend onderpand als beleenbaar onderpand

1.   Verhandelbare schuldbewijzen zoals omschreven in deel 6.2.1 van de Algemene Documentatie, luidende in US-dollars, Britse pond of Japanse Yen, zijn een beleenbaar onderpand voor de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, op voorwaarde dat: i) zij uitgegeven werden en aangehouden/vereffend worden in de Europese Economische Ruimte, en ii) de emittent gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.

2.   Er wordt een surpluspercentage van 8 % opgelegd door het Eurosysteem op alle verhandelbare schuldbewijzen.

Artikel 3

Toelating van syndicaatsleningen die beheerst worden door her recht van Engeland en Wales als beleenbaar onderpand

1.   Syndicaatsleningen zoals omschreven in deel 6.2.2 van de Algemene Documentatie die beheerst worden door het recht van Engeland en Wales zijn beleenbaar onderpand voor de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem.

2.   Verder zal de in afdeling 6.2.2 van de Algemene Documentatie opgenomen vereiste, volgens welke al het toepasselijke recht geldend voor: i) de tegenpartij, ii) de crediteur, iii) de schuldenaar, iv) de borg (indien van toepassing), v) de overeenkomst over de vordering, en de vi) de mobilisatie-overeenkomst niet meer dan twee mag bedragen, gewijzigd worden voor dergelijke syndicaatsleningen, zodat het aantal toepasselijke rechtssystemen niet meer dan drie bedraagt.

3.   De NBC die liquiditeit verleent aan tegenpartijen voor monetaire beleidstransacties zorgt voor de nodige wettelijkheidsbeoordeling en de beoordeling van het kredietrisico wat betreft dergelijke vorderingen, overeenkomstig afdeling 6.3.2 en 6.3 van de Algemene Documentatie.

Artikel 4

Toelating van door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die op bepaalde niet gereguleerde markten als beleenbaar onderpand worden verhandeld

1.   Door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die op bepaalde door de ECB aangeduide niet gereguleerde markten verhandeld worden, zijn een beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem.

2.   Er wordt een surpluspercentage van 5 % opgelegd door het Eurosysteem op alle dergelijke schuldbewijzen.

Artikel 5

Toelating van onderpand met een „BBB-” -kredietbeoordeling en hoger als beleenbaar onderpand

1.   De minimumvereiste van het Eurosysteem voor de beoordeling van het kredietrisico van activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem is een „BBB-”-gelijkwaardige kredietbeoordeling. Deze wijziging van de kredietbeoordelingsvereiste geldt voor verhandelbare en niet-verhandelbare activa, behoudens effecten met activa als onderpand, zoals omschreven in afdeling 6.3 van de Algemene Documentatie, waarvoor de vereiste van hoge kredietstandaards ongewijzigd blijft.

2.   Er wordt een surpluspercentage van 5 % opgelegd door het Eurosysteem op alle beleenbare activa met een kredietbeoordeling onder „A-”.

Artikel 6

Toelating van achtergestelde activa met passende garanties als beleenbaar onderpand

1.   De vereiste van niet-achterstelling betreffende de beleenbaarheid van verhandelbare activa als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, zoals omschreven in afdeling 6.2.1 van de Algemene Documentatie, wordt niet toegepast als een financieel gezonde borg een onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg op de activa levert, die betaalbaar is op eerste verzoek, zoals verder omschreven in afdeling 6.3.2 van de Algemene Documentatie.

2.   Er wordt een surpluspercentage van 10 % opgelegd door het Eurosysteem op dergelijke activa, met een verdere 5 % waarderingsdisagio in het geval van een theoretische waardering.

Artikel 7

Toelating van deposito’s met vaste looptijd als beleenbaar onderpand

Deposito’s met vaste looptijd zoals omschreven in deel 3.5 van de Algemene Documentatie van in aanmerking komende tegenpartijen zijn een beleenbaar onderpand voor alle herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

Artikel 8

Andere tenuitvoerleggingsmaatregelen

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om andere besluiten vast te stellen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van haar besluit van 15 oktober 2008 gedelegeerd aan de ECB-Directie.

Artikel 9

Slotbepalingen

1.   Deze verordening treedt op 25 oktober 2008 in werking. De artikelen 2 en 3 zullen gelden vanaf 14 november 2008.

2.   Deze verordening is tot 30 november 2008 van toepassing.

3.   Deze verordening wordt onmiddellijk gepubliceerd op de website van de ECB.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 oktober 2008.

Namens de Raad van Bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.