3.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 264/1


VERORDENING (EG) Nr. 967/2008 VAN DE RAAD

van 29 september 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 834/2007 (1) omvat voorschriften met betrekking tot het verplichte gebruik van aanduidingen op biologische producten, waaronder het verplichte gebruik, met ingang van 1 januari 2009, van het communautaire logo op voorverpakte levensmiddelen overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder b), van die verordening.

(2)

Er is gebleken dat het huidige communautaire logo op grond van bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productie en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (2) kan worden verward met andere logo’s voor beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen op grond van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (3) of met het logo voor gegarandeerde traditionele specialiteiten, als omschreven in Verordening (EG) nr. 1216/2007 van de Commissie van 18 oktober 2007 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (4).

(3)

Het is voor de perceptie van de consument van belang dat er een informatieve etikettering komt met een kenmerkend en aantrekkelijk communautair logo dat de biologische productie symboliseert en die producten duidelijk identificeert. Het ontwerpen van een dergelijk communautair logo en de bekendmaking ervan bij het publiek nemen enige tijd in beslag.

(4)

Om de marktdeelnemers onnodige kosten en nodeloze organisatieproblemen te besparen, dient het verplichte gebruik van het communautaire logo te worden uitgesteld met de tijd die nodig is om het nieuwe communautaire logo te ontwerpen. Dit besluit weerhoudt de marktdeelnemers er niet van om op vrijwillige basis het huidige logo dat in bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 is omschreven, op hun producten aan te brengen.

(5)

Verordening (EG) nr. 834/2007 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 42 van Verordening (EG) nr. 834/2007 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Artikel 24, lid 1, onder b) en c), is evenwel van toepassing met ingang van 1 juli 2010.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 september 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BARNIER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(3)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.

(4)  PB L 275 van 19.10.2007, blz. 3.