1.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/20


VERORDENING (EG) Nr. 759/2008 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 712/2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33, lid 2, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 712/2008 van de Commissie (2) zijn met ingang van 25 juli 2008 uitvoerrestituties vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder c), d) en g), van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde producten.

(2)

In het licht van voor de Commissie beschikbare aanvullende gegevens over met name de veranderde verhouding tussen de prijzen op de interne markt en die op de wereldmarkt is het noodzakelijk thans geldende uitvoerrestituties aan te passen.

(3)

Verordening (EG) nr. 712/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 712/2008 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2008.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 van de Commissie (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1). Verordening (EEG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(2)  PB L 197 van 25.7.2008, blz. 32.


BIJLAGE

Met ingang van 1 augustus 2008 geldende restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in onveranderde vorm

GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,1829

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:

S00

alle bestemmingen met uitzondering van de volgende:

a)

derde landen: Andorra, Liechtenstein, de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad), Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië (), Montenegro, Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

b)

gebieden van lidstaten van de EU die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: de Faeröer, Groenland, Helgoland, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;

c)

Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd en die niet tot het douanegebied van de Gemeenschap behoren: Gibraltar.


(1)  Met inbegrip van Kosovo, onder bescherming van de Verenigde Naties, overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van 10 juni 1999.

(2)  Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355 van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.