4.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 145/238


VERORDENING (EG) Nr. 454/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 mei 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, wat betreft de verlenging van de overgangsperiode

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 en artikel 152, lid 4, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 998/2003 (3) zijn de veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en de voorschriften voor de controle op dat verkeer vastgesteld.

(2)

Bovendien wordt in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 998/2003 bepaald dat gedurende een overgangsperiode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van die verordening, voor de binnenkomst van als gezelschapsdier gehouden honden en katten op het grondgebied van Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bijzondere voorschriften gelden, gezien de bijzondere situatie in deze lidstaten ten aanzien van rabiës.

(3)

Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 998/2003 bepaalt dat de lidstaten die bij de inwerkingtreding van die verordening bijzondere voorschriften hebben voor controles op echinokokkose en op teken, gedurende een overgangsperiode van vijf jaar vanaf die datum, de binnenkomst van gezelschapsdieren op hun grondgebied afhankelijk mogen stellen van de inachtneming van die voorschriften. Finland, Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk passen bijzondere voorschriften voor de binnenkomst van gezelschapsdieren in verband met echinokokkose toe; Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk schrijven voor dat als gezelschapsdier gehouden honden en katten een aanvullende behandeling tegen teken moeten ondergaan, die ook in het paspoort van het dier moet worden gecertificeerd.

(4)

De in de artikelen 6 en 16 van Verordening (EG) nr. 998/2003 bedoelde overgangsregelingen lopen af op 3 juli 2008. Artikel 23 van die verordening bepaalt dat de overgangsregelingen vóór het einde van de overgangsperiode opnieuw moeten worden bekeken.

(5)

Overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 998/2003 moest de Commissie daartoe vóór 1 februari 2007 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag over de noodzaak van handhaving van de serologische test voorleggen en tegelijk passende voorstellen doen om de regeling te bepalen die na de in de artikelen 6, 8 en 16 van die verordening bedoelde overgangsregelingen moest gelden. Dat verslag moest zijn gebaseerd op de tot dan toe opgedane ervaring en een risicoanalyse op grond van een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

(6)

Op verzoek van de Commissie heeft de EFSA een wetenschappelijk advies uitgebracht om de Commissie bij te staan bij het doen van voorstellen voor passende en op wetenschappelijke gegevens gebaseerde wijzigingen in Verordening (EG) nr. 998/2003. Bovendien moest de Commissie ook rekening houden met de verslagen van de lidstaten over hun ervaring met de uitvoering van de artikelen 6, 8 en 16 van die verordening.

(7)

Omdat de wetenschappelijke beoordeling langer heeft geduurd dan oorspronkelijk gepland, heeft het verslag van de Commissie echter vertraging opgelopen. Om op toereikende wijze rekening te kunnen houden met de conclusies van het verslag, moet het verstrijken van de overgangsregelingen worden uitgesteld.

(8)

Verordening (EG) nr. 998/2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 998/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 6, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

„1.   Tot en met 30 juni 2010 gelden voor de binnenkomst van gezelschapsdieren, bedoeld in bijlage I, deel A, op het grondgebied van Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk de volgende voorschriften:”.

2.

In artikel 16 wordt de eerste alinea vervangen door:

„Tot en met 30 juni 2010 mogen Finland, Ierland, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, wat betreft echinokokkose, en Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk, wat betreft teken, de binnenkomst van gezelschapsdieren op hun grondgebied afhankelijk stellen van de inachtneming van de bijzondere voorschriften die gelden op de datum waarop deze verordening in werking treedt.”.

3.

In artikel 23 wordt de datum „1 januari 2008” vervangen door „1 juli 2010”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 21 mei 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J. LENARČIČ


(1)  Advies van 12 december 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van het Europees Parlement van 10 april 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 19 mei 2008.

(3)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 245/2007 van de Commissie (PB L 73 van 13.3.2007, blz. 9).