4.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 145/65


VERORDENING (EG) Nr. 451/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 23 april 2008

tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93 van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 3696/93 (2) is de statistische classificatie van producten gekoppeld aan de activiteiten (CPA) in de Europese Economische Gemeenschap, vastgesteld.

(2)

In verband met de technologische ontwikkeling en structurele veranderingen in de economie is actualisering van de CPA noodzakelijk geworden.

(3)

Door de koppeling van een classificatie van producten aan de productieactiviteit wordt vermeden dat er te veel losse coderingssystemen zijn en kunnen producenten voor hen belangrijke markten gemakkelijker identificeren.

(4)

Er bestaat behoefte aan een referentiekader waarbinnen statistische gegevens over productie, consumptie, buitenlandse handel en vervoer met elkaar kunnen worden vergeleken.

(5)

Een actuele CPA is een pijler voor de voortdurende inspanningen van de Commissie de communautaire statistiek te verbeteren. Verwacht wordt dat zij zal leiden tot beter vergelijkbare en relevantere gegevens en aldus tot betere economische governance door de Europese Gemeenschap en de lidstaten.

(6)

Wil de interne markt goed kunnen functioneren, dan zijn statistische normen nodig voor de verzameling, indiening en publicatie van nationale en communautaire statistieken, zodat ondernemingen, financiële instellingen, regeringen en alle andere marktdeelnemers in de interne markt betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens kunnen krijgen. Hiertoe is het van essentieel belang dat de verschillende categorieën van de CPA in alle lidstaten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.

(7)

Ondernemingen hebben betrouwbare en vergelijkbare statistieken nodig om hun concurrentievermogen te beoordelen en voor de instellingen van de Gemeenschap zijn dergelijke statistieken van nut om concurrentieverstoringen te voorkomen.

(8)

Op zich verplicht de vaststelling van een gemeenschappelijke statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten de lidstaten niet tot het verzamelen, publiceren of leveren van gegevens. Alleen wanneer de lidstaten classificaties van producten gebruiken die aan de Gemeenschapsclassificatie gekoppeld zijn, is het mogelijk geïntegreerde informatie te verschaffen met de betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en gedetailleerdheid die voor het beheer van de interne markt nodig zijn.

(9)

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om met het oog op hun nationale behoeften op basis van de CPA extra categorieën in hun nationale classificatie op te nemen.

(10)

In verband met de internationale vergelijkbaarheid van de economische statistieken moeten de lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap classificaties van producten gebruiken die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de centrale productenclassificatie (CPC, versie 2), zoals goedgekeurd door de Statistische commissie van de Verenigde Naties.

(11)

Voor het gebruik van de CPA moet de Commissie worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (3), met name voor het onderzoek van problemen bij de implementatie van de CPA en het aanbrengen van wijzigingen daarin.

(12)

De vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten heeft tot gevolg dat de referenties naar de CPA moeten worden gewijzigd. Verordening (EEG) nr. 3696/93 moet derhalve worden ingetrokken.

(13)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4). In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om de CPA te wijzigen om rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen en in overeenstemming te brengen met andere economische en sociale classificaties. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, onder meer door deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(14)

Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een nieuwe CPA, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(15)

Het Comité statistisch programma is geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1.   Bij deze verordening wordt een nieuwe gemeenschappelijke CPA in de Gemeenschap vastgesteld, teneinde de relevantie voor de economische realiteit en de vergelijkbaarheid tussen de nationale, communautaire en internationale classificaties en vandaar tussen de nationale, communautaire en internationale statistieken te waarborgen.

2.   Onder „product” worden verstaan resultaten van economische activiteiten, hetzij goederen of diensten.

3.   Deze verordening is alleen van toepassing op het gebruik van de classificatie voor statistische doeleinden.

Artikel 2

Niveaus en structuur van de CPA

1.   De CPA omvat:

a)

een eerste niveau bestaande uit rubrieken met een lettercode (secties),

b)

een tweede niveau bestaande uit rubrieken met een code van twee cijfers (afdelingen),

c)

een derde niveau bestaande uit rubrieken met een code van drie cijfers (groepen),

d)

een vierde niveau bestaande uit rubrieken met een code van vier cijfers (klassen),

e)

een vijfde niveau bestaande uit rubrieken met een code van vijf cijfers (categorieën), en

f)

een zesde niveau bestaande uit rubrieken met een code van zes cijfers (subcategorieën).

2.   De CPA is opgenomen in de bijlage.

Artikel 3

Gebruik van de CPA

De Commissie gebruikt de CPA voor alle statistieken met een indeling in producten gekoppeld aan activiteiten.

Artikel 4

Nationale classificaties van producten gekoppeld aan economische activiteiten

1.   De lidstaten mogen om nationale, specifieke of functionele redenen de CPA aanpassen door op basis van de subcategorieën van de CPA aggregaten of uitsplitsingen te vormen.

2.   Deze classificaties worden volgens onderstaande regels met de CPA verbonden:

a)

classificaties die verder zijn geaggregeerd dan de CPA bevatten exacte samenvoegingen van subcategorieën van de CPA;

b)

classificaties die gedetailleerder zijn dan de CPA bevatten door onderverdelingen die volledig zijn vervat in de subcategorieën van de CPA.

De overeenkomstig dit lid afgeleide classificaties kunnen een afwijkende codering hebben.

3.   De lidstaten mogen een van de CPA afgeleide nationale classificatie van producten gekoppeld aan economische activiteiten gebruiken. In dat geval leggen zij de Commissie het ontwerp voor hun nationale classificatie voor. Binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk ontwerp gaat de Commissie na of de voorgenomen nationale classificatie in overeenstemming is met lid 2 en stuurt deze ter informatie naar de andere lidstaten. Nationale classificaties van lidstaten bevatten een schakelschema tussen de desbetreffende classificatie en de CPA.

Artikel 5

Activiteiten van de Commissie

De Commissie draagt samen met de lidstaten zorg voor de verspreiding, het onderhoud en de bevordering van de CPA, met name door:

a)

een toelichting op de CPA op te stellen, bij te werken en te publiceren;

b)

richtsnoeren voor de toepassing van de CPA op te stellen en te publiceren;

c)

schakelschema’s te publiceren tussen: de nieuwe versie en de vorige versie van de CPA; de vorige versie en de nieuwe versie van de CPA; de CPA en de gecombineerde nomenclatuur (GN) verschenen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (5);

d)

te streven naar een betere samenhang met andere classificaties.

Artikel 6

Uitvoeringsmaatregelen

1.   De volgende maatregelen die beogen deze verordening uit te voeren en bij te werken, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure:

a)

besluiten die nodig zijn bij problemen als gevolg van de tenuitvoerlegging van de CPA, zoals de indeling van producten bij bepaalde klassen, en

b)

technische maatregelen die zorgen voor een volledig gecoördineerde overgang van de vorige versie van de CPA.

2.   De volgende maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing:

a)

wijzigingen in de CPA in verband met technische of economische ontwikkelingen;

b)

wijzigingen in de CPA om deze aan te passen aan andere economische en sociale classificaties.

3.   Daarbij wordt het beginsel in acht genomen dat de baten van het bijwerken van de CPA hoger moeten zijn dan de kosten, en dat de extra kosten en lasten binnen de grenzen van het redelijke blijven.

Artikel 7

Comité

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 8

Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93

Verordening (EEG) nr. 3696/93 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 23 april 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J. LENARČIČ


(1)  Advies van het Europees Parlement van 10 juli 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 14 februari 2008.

(2)  PB L 342 van 31.12.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(4)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(5)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 360/2008 van de Commissie (PB L 111 van 23.4.2008, blz. 9).


BIJLAGE

CPA 2008

(n.e.g.: niet elders geclassificeerd; (*): deel van)

Code

Omschrijving

CPC ver. 2

A

SECTIE A — PRODUCTEN VAN DE LANDBOUW, DE BOSBOUW EN DE VISSERIJ

 

01

Producten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten

 

01.1

Eenjarige gewassen

 

01.11

Granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

 

01.11.1

Tarwe

 

01.11.11

Harde tarwe

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Tarwe, andere dan harde tarwe

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Maïs

 

01.11.20

Maïs

01121

01122

01.11.3

Gerst, rogge en haver

 

01.11.31

Gerst

01151

01152

01.11.32

Rogge

01161

01162

01.11.33

Haver

01171

01172

01.11.4

Sorgho, gierst en andere granen

 

01.11.41

Sorgho

01141

01142

01.11.42

Gierst

01181

01182

01.11.49

Andere granen

01190

01.11.5

Stro en kaf van graangewassen

 

01.11.50

Stro en kaf van graangewassen

01913

01.11.6

Groene peulgroenten

 

01.11.61

Bonen, groen

01241

01.11.62

Erwten, groen

01242

01.11.69

Andere groene peulgroenten

01249

01.11.7

Gedroogde zaden van peulgroenten

 

01.11.71

Bonen, gedroogd

01701

01.11.72

Tuinbonen, gedroogd

01702

01.11.73

Kekers, gedroogd

01703

01.11.74

Linzen, gedroogd

01704

01.11.75

Erwten, gedroogd

01705

01.11.79

Gedroogde zaden van peulgroenten, n.e.g.

01709

01.11.8

Sojabonen, grondnoten en katoenzaad

 

01.11.81

Sojabonen

01411

01412

01.11.82

Grondnoten, in de dop

01421

01422

01.11.83

Grondnoten, gedopt

21421

01.11.84

Katoenzaad

01431

01432

01.11.9

Andere oliehoudende zaden

 

01.11.91

Lijnzaad

01441

01.11.92

Mosterdzaad

01442

01.11.93

Kool- en raapzaad

01443

01.11.94

Sesamzaad

01444

01.11.95

Zonnebloempitten

01445

01.11.99

Andere oliehoudende zaden, n.e.g.

01446

01449

01.12

Padie

 

01.12.1

Padie

 

01.12.10

Padie

01131

01132

01.13

Groenten, meloenen, wortel- en knolgewassen

 

01.13.1

Blad- en stengelgroenten

 

01.13.11

Asperges

01211

01.13.12

Kool en spruitjes

01212

01.13.13

Bloemkool en broccoli

01213

01.13.14

Sla

01214 (*)

01.13.15

Andijvie, witloof en andere cichoreigroenten

01214 (*)

01.13.16

Spinazie

01215

01.13.17

Artisjokken

01216

01.13.19

Andere blad- en stengelgroenten

01219

01.13.2

Meloenen

 

01.13.21

Watermeloenen

01221

01.13.29

Andere meloenen

01229

01.13.3

Andere vruchtgroenten

 

01.13.31

Chilipeper en dergelijke pepers (uitsluitend capsicum), groen

01231

01.13.32

Komkommers en augurken

01232

01.13.33

Aubergines

01233

01.13.34

Tomaten

01234

01.13.39

Andere vruchtgroenten, n.e.g.

01235

01239

01.13.4

Wortel- en knolgewassen

 

01.13.41

Wortelen en rapen

01251

01.13.42

Knoflook

01252

01.13.43

Uien

01253

01.13.44

Prei en andere eetbare looksoorten

01254

01.13.49

Andere wortel- en knolgewassen (andere dan die met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline)

01259

01.13.5

Eetbare wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of inuline

 

01.13.51

Aardappelen

01510

01.13.52

Bataten (zoete aardappelen)

01591

01.13.53

Maniokwortel

01592

01.13.59

Andere eetbare wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of inuline

01593

01599

01.13.6

Groentezaad (met uitzondering van voeder- en suikerbietenzaad)

 

01.13.60

Groentezaad (met uitzondering van voeder- en suikerbietenzaad)

01260

01.13.7

Suikerbieten en suikerbietenzaad

 

01.13.71

Suikerbieten

01801

01.13.72

Suikerbietenzaad

01803

01.13.8

Paddenstoelen en truffels

 

01.13.80

Paddenstoelen en truffels

01270

01.13.9

Verse groenten, n.e.g.

 

01.13.90

Verse groenten, n.e.g.

01290

01.14

Suikerriet

 

01.14.1

Suikerriet

 

01.14.10

Suikerriet

01802

01809

01.15

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

 

01.15.1

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

 

01.15.10

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak

01970

25010

01.16

Vezelgewassen

 

01.16.1

Vezelgewassen

 

01.16.11

Katoen, ook indien ontpit

01921

01.16.12

Jute, roselle en andere bastvezels, ruw of geroot (andere dan vlas, hennep en ramee)

01922

01.16.19

Vlas, hennep en ruwe vezelgewassen, n.e.g.

01929

01.19

Andere eenjarige gewassen

 

01.19.1

Voedergewassen

 

01.19.10

Voedergewassen

01911

01912

01919

01.19.2

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen; bloemzaad

 

01.19.21

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen

01962

01.19.22

Bloemzaad

01963

01.19.3

Voederbietenzaad; zaad van voedergewassen; andere onbewerkte plantaardige producten

 

01.19.31

Voederbietenzaad en zaad van voedergewassen

01940

01.19.39

Onbewerkte plantaardige producten, n.e.g.

01990

01.2

Meerjarige gewassen

 

01.21

Druiven

 

01.21.1

Druiven

 

01.21.11

Tafeldruiven

01330 (*)

01.21.12

Andere druiven, vers

01330 (*)

01.22

Tropisch en subtropisch fruit

 

01.22.1

Tropisch en subtropisch fruit

 

01.22.11

Avocado’s

01311

01.22.12

Bananen, „plantains” daaronder begrepen

01312

01313

01.22.13

Dadels

01314

01.22.14

Vijgen

01315

01.22.19

Ander tropisch en subtropisch fruit

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusvruchten

 

01.23.1

Citrusvruchten

 

01.23.11

Pompelmoezen en pomelo’s

01321

01.23.12

Citroenen en lemmetjes

01322

01.23.13

Sinaasappelen

01323

01.23.14

Tangerines, mandarijnen en clementines

01324

01.23.19

Andere citrusvruchten

01329

01.24

Pit- en steenvruchten

 

01.24.1

Appelen

 

01.24.10

Appelen

01351

01.24.2

Andere pit- en steenvruchten

 

01.24.21

Peren

01352 (*)

01.24.22

Kweeperen

01352 (*)

01.24.23

Abrikozen

01353

01.24.24

Kersen

01354

01.24.25

Perziken

01355 (*)

01.24.26

Nectarines

01355 (*)

01.24.27

Pruimen

01356 (*)

01.24.28

Sleepruimen

01356 (*)

01.24.29

Andere pit- en steenvruchten, n.e.g.

01359

01.25

Andere boomvruchten, kleinfruit en noten

 

01.25.1

Bessen, vruchten van het geslacht Vaccinium

 

01.25.11

Kiwi’s

01342

01.25.12

Frambozen

01343

01.25.13

Aardbeien

01344

01.25.19

Andere bessen, vruchten van het geslacht Vaccinium, n.e.g.

01341

01349

01.25.2

Zaaigoed voor vruchtdragende gewassen

 

01.25.20

Zaaigoed voor vruchtdragende gewassen

01360

01.25.3

Noten (met uitzondering van in het wild groeiende noten, geschikt voor menselijke consumptie, grondnoten en kokosnoten)

 

01.25.31

Amandelen

01371

21422

01.25.32

Kastanjes

01373

21429 (*)

01.25.33

Hazelnoten

01374

21423

01.25.34

Pimpernoten (pistaches)

01375

21429 (*)

01.25.35

Walnoten (okkernoten)

01376

21429 (*)

01.25.39

Andere noten (met uitzondering van in het wild groeiende eetbare noten, geschikt voor menselijke consumptie, grondnoten en kokosnoten)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Andere boomvruchten en ander kleinfruit, n.e.g.

 

01.25.90

Andere boomvruchten en ander kleinfruit, n.e.g.

01391

01399

01.26

Oliehoudende vruchten

 

01.26.1

Olijven

 

01.26.11

Tafelolijven

01450 (*)

01.26.12

Olijven voor het vervaardigen van olijfolie

01450 (*)

01.26.2

Kokosnoten

 

01.26.20

Kokosnoten

01460

21429 (*)

01.26.9

Andere oliehoudende vruchten

 

01.26.90

Andere oliehoudende vruchten

01491

01499

01.27

Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

 

01.27.1

Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

 

01.27.11

Koffiebonen, ongebrand

01610

01.27.12

Theebladeren

01620

01.27.13

Matébladeren

01630

01.27.14

Cacaobonen

01640

01.28

Specerijen en aromatische en medicinale gewassen

 

01.28.1

Specerijen, niet bewerkt

 

01.28.11

Peper (Piper spp.), niet bewerkt

01651

01.28.12

Chilipeper en dergelijke pepers (Capsicum spp.), gedroogd, niet bewerkt

01652

01.28.13

Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom, niet bewerkt

01653

01.28.14

Anijszaad, steranijszaad, korianderzaad, komijnzaad, karwijzaad, venkelzaad, jeneverbessen, niet bewerkt

01654

01.28.15

Kaneel, niet bewerkt

01655

01.28.16

Kruidnagelstelen, niet bewerkt

01656

01.28.17

Gember, gedroogd, niet bewerkt

01657

01.28.18

Vanille, niet bewerkt

01658

01.28.19

Andere specerijen, niet bewerkt

01690

01.28.2

Hopbellen

 

01.28.20

Hopbellen

01659

01.28.3

Planten van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden

 

01.28.30

Planten van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden

01930 (*)

01.29

Andere meerjarige gewassen

 

01.29.1

Natuurlijke rubber

 

01.29.10

Natuurlijke rubber

01950

01.29.2

Kerstbomen

 

01.29.20

Kerstbomen

03241

01.29.3

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk, dan wel als opvulmateriaal of als verf- of looistof

 

01.29.30

Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk, dan wel als opvulmateriaal of als verf- of looistof

03250

01.3

Plantmateriaal: levende planten, bollen, knollen en wortelstokken, stekken en enten; champignonbroed

 

01.30

Plantmateriaal: levende planten, bollen, knollen en wortelstokken, stekken en enten; champignonbroed

 

01.30.1

Plantmateriaal: levende planten, bollen, knollen en wortelstokken, stekken en enten; champignonbroed

 

01.30.10

Plantmateriaal: levende planten, bollen, knollen en wortelstokken, stekken en enten; champignonbroed

01961 (*)

01.4

Levende dieren en dierlijke producten

 

01.41

Levend melkvee en niet-behandelde melk van melkvee

 

01.41.1

Levend melkvee

 

01.41.10

Levend melkvee

0211 (*)

01.41.2

Niet-behandelde melk van melkvee

 

01.41.20

Niet-behandelde melk van melkvee

0221

01.42

Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen; rundersperma

 

01.42.1

Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen

 

01.42.11

Andere levende runderen, buffels daaronder begrepen, met uitzondering van kalveren

0211 (*)

01.42.12

Levende kalveren van runderen, kalveren van buffels daaronder begrepen

0211 (*)

01.42.2

Rundersperma, sperma van buffels daaronder begrepen

 

01.42.20

Rundersperma, sperma van buffels daaronder begrepen

02411

01.43

Levende paarden en andere paardachtigen

 

01.43.1

Levende paarden en andere paardachtigen

 

01.43.10

Levende paarden en andere paardachtigen

02130

01.44

Levende kamelen en andere kameelachtigen

 

01.44.1

Levende kamelen en andere kameelachtigen

 

01.44.10

Levende kamelen en andere kameelachtigen

02121

01.45

Levende schapen en geiten; niet-behandelde melk en scheerwol, van schapen of van geiten

 

01.45.1

Levende schapen en geiten

 

01.45.11

Levende schapen

02122

01.45.12

Levende geiten

02123

01.45.2

Niet-behandelde melk van schapen of van geiten

 

01.45.21

Niet-behandelde melk van schapen

02291

01.45.22

Niet-behandelde melk van geiten

02292

01.45.3

Scheerwol van schapen of van geiten, ongewassen, ruggewassen scheerwol daaronder begrepen

 

01.45.30

Scheerwol van schapen of van geiten, ongewassen, ruggewassen scheerwol daaronder begrepen

02941

01.46

Levende varkens

 

01.46.1

Levende varkens

 

01.46.10

Levende varkens

02140

01.47

Levend pluimvee; eieren

 

01.47.1

Levend pluimvee

 

01.47.11

Levende kippen

02151

01.47.12

Levende kalkoenen

02152

01.47.13

Levende ganzen

02153

01.47.14

Levende eenden en parelhoenders

02154

02155

01.47.2

Eieren, in de schaal, vers

 

01.47.21

Kippeneieren, in de schaal, vers

02310

01.47.22

Eieren van ander pluimvee, in de schaal, vers

02320

01.47.23

Broedeieren

02330

01.49

Andere landbouwhuisdieren en andere producten van landbouwhuisdieren

 

01.49.1

Andere levende landbouwhuisdieren

 

01.49.11

Levende tamme konijnen

02191

01.49.12

Levende gefokte vogels, n.e.g.

02193

02194

01.49.13

Levende gefokte reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

02195

01.49.19

Andere levende landbouwhuisdieren, n.e.g.

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Andere producten van landbouwhuisdieren

 

01.49.21

Natuurhonig

02910

01.49.22

Niet-behandelde melk, n.e.g.

02293

02299

01.49.23

Eetbare slakken, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, andere dan zeeslakken

02920

01.49.24

Producten van landbouwhuisdieren, geschikt voor menselijke consumptie, n.e.g.

02930

01.49.25

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

02944

01.49.26

Was van insecten en spermaceti, ook indien geraffineerd of gekleurd

02960

01.49.27

Embryo’s van dieren, voor reproductiedoeleinden

02419

02420

01.49.28

Producten van landbouwhuisdieren, niet geschikt voor menselijke consumptie, n.e.g.

02943

01.49.3

Pelterijen, niet gelooid noch anderszins bereid; diverse huiden en vellen, niet gelooid

 

01.49.31

Pelterijen, niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan die van lammeren met een pels

02955 (*)

01.49.32

Pelterijen, niet gelooid noch anderszins bereid, van lammeren met een pels

02955 (*)

01.49.39

Huiden en vellen van dieren, n.e.g., ongelooid (vers of geconserveerd, maar niet verder bewerkt)

02959

01.6

Diensten in verband met de landbouw en de veeteelt, met uitzondering van veterinaire diensten

 

01.61

Ondersteunende diensten in verband met de teelt van gewassen

 

01.61.1

Ondersteunende diensten in verband met de teelt van gewassen

 

01.61.10

Ondersteunende diensten in verband met de teelt van gewassen

86119

01.62

Ondersteunende diensten in verband met de veeteelt

 

01.62.1

Ondersteunende diensten in verband met de veeteelt

 

01.62.10

Ondersteunende diensten in verband met de veeteelt

86121

01.63

Diensten met betrekking tot gewassen na de oogst

 

01.63.1

Diensten met betrekking tot gewassen na de oogst

 

01.63.10

Diensten met betrekking tot gewassen na de oogst

86111

01.64

Diensten in verband met zaadbewerking met het oog op vermeerdering

 

01.64.1

Diensten in verband met zaadbewerking met het oog op vermeerdering

 

01.64.10

Diensten in verband met zaadbewerking met het oog op vermeerdering

86112

01.7

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

 

01.70

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

 

01.70.1

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

 

01.70.10

Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten

86130

02

Producten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw

 

02.1

Woudbomen en woudheesters; kwekerijen

 

02.10

Woudbomen en woudheesters; kwekerijen

 

02.10.1

Levende woudbomen en woudheesters; zaden van woudbomen en woudheesters

 

02.10.11

Levende woudbomen en woudheesters

01961 (*)

02.10.12

Zaden van woudbomen en woudheesters

01360

02.10.2

Kwekerijen van woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen)

 

02.10.20

Kwekerijen van woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen)

86140 (*)

02.10.3

Woudbomen

 

02.10.30

Woudbomen

03300

02.2

Onbewerkt hout

 

02.20

Onbewerkt hout

 

02.20.1

Onbewerkt hout

 

02.20.11

Stammen, naaldhout

03110

02.20.12

Stammen, loofhout, ander dan tropisch hout

03120 (*)

02.20.13

Stammen, tropisch hout

03120 (*)

02.20.14

Brandhout

03130 (*)

02.3

In het wild groeiende producten, andere dan hout

 

02.30

In het wild groeiende producten, andere dan hout

 

02.30.1

Natuurlijke gommen

 

02.30.11

Balata, guttapercha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen

03211

02.30.12

Gomlak (schellak), balsems en andere gommen en harsen van natuurlijke oorsprong

03219

02.30.2

Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt

 

02.30.20

Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt

03220

02.30.3

Delen van planten, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor versiering

 

02.30.30

Delen van planten, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor versiering

03249

02.30.4

In het wild groeiende eetbare producten

 

02.30.40

In het wild groeiende eetbare producten

03230

02.4

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

 

02.40

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

 

02.40.1

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

 

02.40.10

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

86140 (*)

03

Vis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij

 

03.0

Vis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij

 

03.00

Vis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij

 

03.00.1

Levende vis

 

03.00.11

Levende siervis

04111

03.00.12

Levende zeevis, niet gekweekt

04119 (*)

03.00.13

Levende zoetwatervis, niet gekweekt

04119 (*)

03.00.14

Levende zeevis, gekweekt

04119 (*)

03.00.15

Levende zoetwatervis, gekweekt

04119 (*)

03.00.2

Vis, vers of gekoeld

 

03.00.21

Zeevis, niet gekweekt, vers of gekoeld

04120 (*)

03.00.22

Zoetwatervis, niet gekweekt, vers of gekoeld

04120 (*)

03.00.23

Zeevis, gekweekt, vers of gekoeld

04120 (*)

03.00.24

Zoetwatervis, gekweekt, vers of gekoeld

04120 (*)

03.00.3

Schaaldieren, niet bevroren

 

03.00.31

Schaaldieren, niet gekweekt, niet bevroren

04210 (*)

03.00.32

Schaaldieren, gekweekt, niet bevroren

04210 (*)

03.00.4

Weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, levend, vers of gekoeld

 

03.00.41

Oesters, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld

04220 (*)

03.00.42

Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, niet gekweekt, levend, vers of gekoeld

0429 (*)

03.00.43

Oesters, gekweekt, levend, vers of gekoeld

04220 (*)

03.00.44

Andere weekdieren en ongewervelde waterdieren, gekweekt, levend, vers of gekoeld

0429 (*)

03.00.5

Parels, onbewerkt

 

03.00.51

Echte parels, onbewerkt

38210 (*)

03.00.52

Gekweekte parels, onbewerkt

38210 (*)

03.00.6

Andere waterplanten en waterdieren, alsmede producten daarvan

 

03.00.61

Koraal en dergelijke stoffen; schelpen en schalen van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen

04910

03.00.62

Echte sponsen

04920 (*)

03.00.63

Zeewier en andere algen, niet gekweekt

04930 (*)

03.00.64

Zeewier en andere algen, gekweekt

04930 (*)

03.00.69

Andere waterplanten en waterdieren, alsmede producten daarvan, n.e.g.

0 (*)

03.00.7

Ondersteunende diensten in verband met de visserij en de aquacultuur

 

03.00.71

Ondersteunende diensten in verband met de visserij

86150 (*)

03.00.72

Ondersteunende diensten in verband met de aquacultuur

86150 (*)

B

WINNING VAN DELFSTOFFEN

 

05

Steenkool en bruinkool

 

05.1

Steenkool

 

05.10

Steenkool

 

05.10.1

Steenkool

 

05.10.10

Steenkool

11010

05.2

Bruinkool

 

05.20

Bruinkool

 

05.20.1

Bruinkool

 

05.20.10

Bruinkool

11030 (*)

06

Ruwe aardolie en aardgas

 

06.1

Ruwe aardolie

 

06.10

Ruwe aardolie

 

06.10.1

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

 

06.10.10

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

12010

06.10.2

Bitumineuze leisteen en bitumineus zand

 

06.10.20

Bitumineuze leisteen en bitumineus zand

12030

06.2

Aardgas, vloeibaar gemaakt of gasvormig

 

06.20

Aardgas, vloeibaar gemaakt of gasvormig

 

06.20.1

Aardgas, vloeibaar gemaakt of gasvormig

 

06.20.10

Aardgas, vloeibaar gemaakt of gasvormig

12020

07

Metaalertsen

 

07.1

IJzererts

 

07.10

IJzererts

 

07.10.1

IJzererts

 

07.10.10

IJzererts

14100

07.2

Non-ferrometaalertsen

 

07.21

Uranium- en thoriumerts

 

07.21.1

Uranium- en thoriumerts

 

07.21.10

Uranium- en thoriumerts

13000

07.29

Andere non-ferrometaalertsen en concentraten daarvan

 

07.29.1

Andere non-ferrometaalertsen en concentraten daarvan

 

07.29.11

Kopererts en concentraten daarvan

14210

07.29.12

Nikkelerts en concentraten daarvan

14220

07.29.13

Aluminiumerts en concentraten daarvan

14230

07.29.14

Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan

14240

07.29.15

Lood-, zink- en tinerts en concentraten daarvan

14290 (*)

07.29.19

Andere non-ferrometaalertsen en concentraten daarvan, n.e.g.

14290 (*)

08

Andere delfstoffen

 

08.1

Steen, zand en klei

 

08.11

Bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

 

08.11.1

Bouw- en siersteen

 

08.11.11

Marmer en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

15120

08.11.12

Graniet, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

15130

08.11.2

Kalksteen en gips

 

08.11.20

Kalksteen en gips

15200

08.11.3

Krijt en ongebrande dolomiet

 

08.11.30

Krijt en ongebrande dolomiet

16330

08.11.4

Leisteen

 

08.11.40

Leisteen

15110

08.12

Grind, zand, klei en kaolien

 

08.12.1

Grind en zand

 

08.12.11

Natuurlijk zand

15310

08.12.12

Korrels, scherven, splinters en poeder; keistenen en grind

15320 (*)

08.12.13

Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor het bouwbedrijf, ook indien deze keistenen, grind, rolstenen en vuursteen bevatten

15320 (*)

08.12.2

Klei en kaolien

 

08.12.21

Kaolien en andere kaolienhoudende klei

15400 (*)

08.12.22

Andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde

15400 (*)

08.9

Winning van delfstoffen, n.e.g.

 

08.91

Mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

 

08.91.1

Mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

 

08.91.11

Natuurlijk calcium- of aluminiumcalciumfosfaat

16110

08.91.12

IJzerkies, ongeroost; ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel

16120

08.91.19

Andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

16190 (*)

08.92

Turf

 

08.92.1

Turf

 

08.92.10

Turf

11040 (*)

08.93

Zout en zuiver natriumchloride; zeewater

 

08.93.1

Zout en zuiver natriumchloride; zeewater

 

08.93.10

Zout en zuiver natriumchloride; zeewater

16200 (*)

08.99

Andere delfstoffen, n.e.g.

 

08.99.1

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

 

08.99.10

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

15330

08.99.2

Natuurlijke edelstenen en halfedelstenen; industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden; puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen; andere mineralen

 

08.99.21

Natuurlijke edelstenen en halfedelstenen (andere dan industriediamant), onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

16310

08.99.22

Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden; puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen

16320

08.99.29

Overige mineralen

16390

09

Ondersteunende diensten in verband met de winning van delfstoffen

 

09.1

Ondersteunende diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

 

09.10

Ondersteunende diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

 

09.10.1

Ondersteunende diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

 

09.10.11

Booractiviteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

86211 (*)

09.10.12

Opbouwen, repareren en ontmantelen van boortorens en aanverwante diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

86211 (*)

09.10.13

Vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien gedaan op de plaats waar het aardgas wordt gewonnen

86211 (*)

09.9

Ondersteunende diensten in verband met de winning van andere delfstoffen

 

09.90

Ondersteunende diensten in verband met de winning van andere delfstoffen

 

09.90.1

Ondersteunende diensten in verband met de winning van andere delfstoffen

 

09.90.11

Ondersteunende diensten in verband met de winning van steenkool

86219 (*)

09.90.19

Ondersteunende diensten in verband met de winning van andere delfstoffen, n.e.g.

86219 (*)

C

INDUSTRIEPRODUCTEN

 

10

Voedingsmiddelen

 

10.1

Verduurzaamd vlees en vleesproducten

 

10.11

Vlees, verwerkt en verduurzaamd

 

10.11.1

Vlees van runderen, varkens, schapen, geiten, paarden en andere paardachtigen, vers of gekoeld

 

10.11.11

Vlees van runderen, vers of gekoeld

21111

21112

10.11.12

Vlees van varkens, vers of gekoeld

21113

10.11.13

Vlees van schapen, vers of gekoeld

21115

10.11.14

Vlees van geiten, vers of gekoeld

21116

10.11.15

Vlees van paarden en andere paardachtigen, vers of gekoeld

21118

10.11.2

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden en van andere paardachtigen, vers of gekoeld

 

10.11.20

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden en van andere paardachtigen, vers of gekoeld

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Bevroren vlees en eetbare slachtafvallen; ander vlees en andere eetbare slachtafvallen

 

10.11.31

Vlees van runderen, bevroren

21131

21132

10.11.32

Vlees van varkens, bevroren

21133

10.11.33

Vlees van schapen, bevroren

21135

10.11.34

Vlees van geiten, bevroren

21136

10.11.35

Vlees van paarden en andere paardachtigen, bevroren

21138

10.11.39

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Huidwol en ongelooide huiden en vellen van runderen, van paardachtigen, van schapen en van geiten

 

10.11.41

Huidwol, ongewassen, inclusief ruggewassen huidwol

02942

10.11.42

Gehele huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

02951

10.11.43

Andere huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

02952

10.11.44

Huiden en vellen van schapen, ongelooid

02953

10.11.45

Huiden en vellen van geiten, ongelooid

02954

10.11.5

Rund-, schapen-, geiten- of varkensvet

 

10.11.50

Rund-, schapen-, geiten- of varkensvet

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Ruwe slachtafvallen, niet geschikt voor menselijke consumptie

 

10.11.60

Ruwe slachtafvallen, niet geschikt voor menselijke consumptie

39110 (*)

10.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlees, verwerkt en verduurzaamd

 

10.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlees, verwerkt en verduurzaamd

88111 (*)

10.12

Vlees van gevogelte, verwerkt en verduurzaamd

 

10.12.1

Vlees van gevogelte, vers of gekoeld

 

10.12.10

Vlees van gevogelte, vers of gekoeld

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Vlees van gevogelte, bevroren

 

10.12.20

Vlees van gevogelte, bevroren

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Vet van gevogelte

 

10.12.30

Vet van gevogelte

21511 (*)

21522

10.12.4

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

 

10.12.40

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

21160

10.12.5

Veren en vogelhuiden met veren bezet

 

10.12.50

Veren en vogelhuiden met veren bezet

39110 (*)

10.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlees van gevogelte, verwerkt en verduurzaamd

 

10.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlees van gevogelte, verwerkt en verduurzaamd

88111 (*)

10.13

Producten van vlees of van vlees van gevogelte

 

10.13.1

Vlees, eetbare slachtafvallen en bloed, bereid of verduurzaamd

 

10.13.11

Vlees van varkens, gezouten, gedroogd of gerookt (bacon en ham)

21171

10.13.12

Vlees van runderen, gezouten, gedroogd of gerookt

21172

10.13.13

Ander vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (met uitzondering van vlees van varkens en van runderen); meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

21173

10.13.14

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

21174

10.13.15

Vlees, slachtafvallen en bloed, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met uitzondering van bereide schotels op basis van vlees of van slachtafvallen

21179

10.13.16

Meel, poeder en pellets van vlees, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vleesproducten; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

 

10.13.91

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vleesproducten

88111 (*)

10.13.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

88111 (*)

10.2

Vis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd

 

10.20

Vis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd

 

10.20.1

Vis, vers, gekoeld of bevroren

 

10.20.11

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers of gekoeld

21221

10.20.12

Vislevers, hom en kuit, vers of gekoeld

21225

10.20.13

Bevroren vis

21210

10.20.14

Visfilets, bevroren

21222

10.20.15

Visvlees (ook indien fijngemaakt), bevroren

21223

10.20.16

Vislevers, hom en kuit, bevroren

21226

10.20.2

Vis, op andere wijze bereid of verduurzaamd; kaviaar en kaviaarsurrogaten

 

10.20.21

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

21224

10.20.22

Vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

21227

21233 (*)

10.20.23

Vis, gedroogd, ook indien gezouten; gepekelde vis

21231

10.20.24

Gerookte vis, filets daaronder begrepen

21232

10.20.25

Vis, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met uitzondering van bereide schotels op basis van vis

21242 (*)

10.20.26

Kaviaar en kaviaarsurrogaten

21243

10.20.3

Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bevroren, bereid of verduurzaamd

 

10.20.31

Schaaldieren, bevroren

21250

10.20.32

Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt

21261

10.20.33

Andere ongewervelde waterdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookt

21269

10.20.34

Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, op andere wijze bereid of verduurzaamd

21270

21280

10.20.4

Meel, poeder en pellets, ongeschikt voor menselijke consumptie, en andere producten, n.e.g., van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

 

10.20.41

Meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

21291

10.20.42

Andere producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

21299

10.20.9

Roken en andere diensten in verband met de bereiding en verduurzaming ten behoeve van de vervaardiging van visproducten; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd

 

10.20.91

Roken en andere diensten in verband met de bereiding en verduurzaming ten behoeve van de vervaardiging van visproducten

88111 (*)

10.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd

88111 (*)

10.3

Groenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd

 

10.31

Aardappelen, verwerkt en verduurzaamd

 

10.31.1

Aardappelen, verwerkt en verduurzaamd

 

10.31.11

Aardappelen, bevroren

21313

10.31.12

Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid

21393 (*)

10.31.13

Meel, gries, vlokken, korrels en pellets van gedroogde aardappelen

21392

10.31.14

Aardappelen, bereid of verduurzaamd

21323 (*)

10.31.9

Koken en andere diensten in verband met de bereiding van aardappelen en aardappelproducten; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verwerkte en verduurzaamde aardappelen

 

10.31.91

Koken en andere diensten in verband met de bereiding van aardappelen en aardappelproducten

88111 (*)

10.31.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verwerkte en verduurzaamde aardappelen

88111 (*)

10.32

Groente- en fruitsappen

 

10.32.1

Groente- en fruitsappen

 

10.32.11

Tomatensap

21331

10.32.12

Sinaasappelsap

21431

10.32.13

Sap van pompelmoezen of van pomelo’s

21432

10.32.14

Ananassap

21433

10.32.15

Druivensap

21434

10.32.16

Appelsap

21435

10.32.17

Mengsels van vruchten- en groentesappen

21339

10.32.19

Sap van andere vruchten of groenten

21439

10.32.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vruchten- en groentesappen

 

10.32.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vruchten- en groentesappen

88111 (*)

10.39

Groenten en fruit, op andere wijze verwerkt en verduurzaamd

 

10.39.1

Groenten, andere dan aardappelen, verwerkt en verduurzaamd

 

10.39.11

Groenten, bevroren

21311

21312

21319

10.39.12

Groenten, voorlopig verduurzaamd

21399 (*)

10.39.13

Groenten, gedroogd

21393 (*)

10.39.14

Groenten en fruit, gesneden en verpakt

0 (*)

10.39.15

Bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met uitzondering van bereide schotels op basis van groenten

21321

10.39.16

Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met uitzondering van bereide schotels op basis van groenten

21322

10.39.17

Andere groenten (andere dan aardappelen), op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met uitzondering van bereide schotels op basis van groenten

21329 (*)

21399

10.39.18

Groenten (andere dan aardappelen), vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

21394

10.39.2

Vruchten, verwerkt en verduurzaamd

 

10.39.21

Vruchten en noten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

21493

10.39.22

Jam, vruchtengelei, vruchtenmoes en vruchtenpasta

21494

10.39.23

Noten en grondnoten, gebrand, gezouten of op andere wijze bereid

21495

10.39.24

Vruchten, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie

21496

10.39.25

Vruchten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten

 

10.39.30

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten

39120 (*)

10.39.9

Koken en andere voorbereidende diensten voor de verduurzaming van groenten en fruit; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van groenten en fruit, op andere wijze verwerkt en verduurzaamd

 

10.39.91

Koken en andere voorbereidende diensten voor de verduurzaming van groenten en fruit

88111 (*)

10.39.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van groenten en fruit, op andere wijze verwerkt en verduurzaamd

88111 (*)

10.4

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten

 

10.41

Oliën en vetten

 

10.41.1

Dierlijke oliën en vetten, alsmede fracties daarvan, ruw

 

10.41.11

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

21529 (*)

10.41.12

Vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, van vis of van zeezoogdieren

21524

21525

21526

10.41.19

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Plantaardige oliën, ruw

 

10.41.21

Sojaolie, ruw

21531

10.41.22

Grondnotenolie, ruw

21532

10.41.23

Olijfolie, ruw

21537

10.41.24

Zonnebloemzaadolie, ruw

21533

10.41.25

Katoenzaadolie, ruw

21538

10.41.26

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, ruw

21534

10.41.27

Palmolie, ruw

21535

10.41.28

Kokosolie, ruw

21536

10.41.29

Andere plantaardige oliën, ruw

21539 (*)

10.41.3

Katoenlinters

 

10.41.30

Katoenlinters

21600

10.41.4

Perskoeken en andere vaste afvallen van plantaardige oliën en vetten; meel van oliehoudende zaden en vruchten

 

10.41.41

Perskoeken en andere vaste afvallen van plantaardige oliën en vetten

21710

10.41.42

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel

21720

10.41.5

Geraffineerde oliën, andere dan residuen

 

10.41.51

Sojaolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21541

10.41.52

Grondnotenolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21542

10.41.53

Olijfolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21547

10.41.54

Zonnebloemzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21543

10.41.55

Katoenzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21548

10.41.56

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21544

10.41.57

Palmolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21545

10.41.58

Kokosolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21546

10.41.59

Andere oliën en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd; plantaardige vetten en vette oliën, andere dan maïsolie, alsmede fracties daarvan, n.e.g., geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

21549 (*)

10.41.6

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, veresterd, doch niet verder bereid

 

10.41.60

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, veresterd, doch niet verder bereid

21590 (*)

10.41.7

Plantaardige was (andere dan triglyceriden); dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

 

10.41.71

Plantaardige was (andere dan triglyceriden)

21731

10.41.72

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

21732

10.41.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van oliën en vetten

 

10.41.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van oliën en vetten

88111 (*)

10.42

Margarine en andere spijsvetten

 

10.42.1

Margarine en andere spijsvetten

 

10.42.10

Margarine en andere spijsvetten

21550

10.42.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

 

10.42.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

88111 (*)

10.5

Zuivelproducten

 

10.51

Kaas en andere zuivelproducten

 

10.51.1

Verwerkte vloeibare melk en room

 

10.51.11

Verwerkte vloeibare melk

22110

10.51.12

Melk en room met > 6 % vet, niet ingedikt of gezoet

22120

10.51.2

Melk in vaste vorm

 

10.51.21

Mageremelkpoeder

22212

10.51.22

Vollemelkpoeder

22211

10.51.3

Boter en zuivelpasta’s

 

10.51.30

Boter en zuivelpasta’s

22241

22242

22249

10.51.4

Kaas en wrongel

 

10.51.40

Kaas en wrongel

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Andere zuivelproducten

 

10.51.51

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in vaste vorm

22221

22222

22229

10.51.52

Yoghurt en andere gegiste of aangezuurde melk of room

22230

10.51.53

Caseïne

22260

10.51.54

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

23210 (*)

10.51.55

Wei

22130

22219 (*)

10.51.56

Zuivelproducten, n.e.g.

22290

10.51.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kaas en andere zuivelproducten

 

10.51.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kaas en andere zuivelproducten

88111 (*)

10.52

Consumptie-ijs

 

10.52.1

Consumptie-ijs

 

10.52.10

Consumptie-ijs

22270

10.52.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van consumptie-ijs

 

10.52.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van consumptie-ijs

88111 (*)

10.6

Maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

 

10.61

Maalderijproducten

 

10.61.1

Halfwitte en volwitte rijst; gedopte rijst; breukrijst

 

10.61.11

Gedopte rijst

23162

10.61.12

Halfwitte en volwitte rijst; breukrijst

23161

10.61.2

Meel van granen of van groenten, alsmede mengsels daarvan

 

10.61.21

Meel van tarwe of van mengkoren

23110

10.61.22

Meel van andere granen

23120

10.61.23

Meel en gries van groenten

23170

10.61.24

Mengsels voor de bereiding van bakkerijproducten

23180

10.61.3

Gries, griesmeel en pellets van granen; andere graanproducten

 

10.61.31

Gries en griesmeel van tarwe

23130 (*)

10.61.32

Gries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.

23130 (*)

10.61.33

Ontbijtgranen en andere graanproducten

23140

10.61.4

Zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen

 

10.61.40

Zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen

39120 (*)

10.61.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van maalderijproducten

 

10.61.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van maalderijproducten

88111 (*)

10.62

Zetmeel en zetmeelproducten

 

10.62.1

Zetmeel en zetmeelproducten; suiker en suikerstroop n.e.g.

 

10.62.11

Zetmeel; inuline; tarwegluten; dextrine en ander gewijzigd zetmeel

23220

10.62.12

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

23230

10.62.13

Glucose en glucosestroop; fructose en fructosestroop; invertsuiker; suiker en suikerstropen, n.e.g.

23210 (*)

10.62.14

Maïsolie

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

 

10.62.20

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

39130

10.62.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

 

10.62.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

88111 (*)

10.7

Bakkerijproducten en deegwaren

 

10.71

Brood en vers banketbakkerswerk

 

10.71.1

Brood en vers banketbakkerswerk

 

10.71.11

Vers brood

23491

10.71.12

Vers banketbakkerswerk

23431

10.71.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van brood en banketbakkerswerk, vers of bevroren

 

10.71.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van brood en banketbakkerswerk, vers of bevroren

88111 (*)

10.72

Beschuit, biscuit en ander houdbaar banketbakkerswerk

 

10.72.1

Beschuit, biscuit en ander houdbaar banketbakkerswerk

 

10.72.11

Bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd; beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

23410

10.72.12

Ontbijtkoek; koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes

23420

10.72.19

Andere droge en andere houdbare bakkerijproducten

23439

23499

10.72.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van beschuit, biscuit en ander houdbaar banketbakkerswerk

 

10.72.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van beschuit, biscuit en ander houdbaar banketbakkerswerk

88111 (*)

10.73

Macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

 

10.73.1

Macaroni, noedels, koeskoes en soortgelijke meelproducten

 

10.73.11

Macaroni, noedels en soortgelijke meelproducten

23710

10.73.12

Koeskoes

23721 (*)

10.73.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

 

10.73.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

88111 (*)

10.8

Andere voedingsmiddelen

 

10.81

Suiker

 

10.81.1

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw of geraffineerd; melasse

 

10.81.11

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw, in vaste vorm

23511

23512

10.81.12

Rietsuiker en beetwortelsuiker, geraffineerd, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen

23520

10.81.13

Rietsuiker en beetwortelsuiker, geraffineerd, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen; ahornsuiker en ahornsuikerstroop

23530

10.81.14

Melasse

23540

10.81.2

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie

 

10.81.20

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie

39140

10.81.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van suiker

 

10.81.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van suiker

88111 (*)

10.82

Cacao, chocolade en suikerwerk

 

10.82.1

Cacaopasta, ook indien ontvet; cacaoboter, cacaovet en cacao-olie; cacaopoeder

 

10.82.11

Cacaopasta, ook indien ontvet

23610

10.82.12

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

23620

10.82.13

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

23630

10.82.14

Cacaopoeder waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

23640

10.82.2

Chocolade en suikerwerk

 

10.82.21

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder), in grote verpakkingen

23650

10.82.22

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder), andere dan die in grote verpakkingen

23660

10.82.23

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

23670 (*)

10.82.24

Vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker

21499

10.82.3

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

 

10.82.30

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

39150

10.82.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

 

10.82.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

88111 (*)

10.83

Verwerkte thee en koffie

 

10.83.1

Verwerkte thee en koffie

 

10.83.11

Cafeïnevrije koffie en gebrande koffie

23911

10.83.12

Koffiesurrogaten; extracten, essences en concentraten, van koffie of van koffiesurrogaten; bolsters en schillen, van koffie

23912

10.83.13

Groene (niet-gefermenteerde) thee, zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Extracten, essences en concentraten van thee of van maté; preparaten op basis van thee of van maté

23914

10.83.15

Kruidenthees

01930 (*)

10.83.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koffie en thee

 

10.83.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koffie en thee

88111 (*)

10.84

Specerijen, sausen en kruiderijen

 

10.84.1

Tafelazijn; sausen; gemengde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd

 

10.84.11

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

23994

10.84.12

Sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

23995

10.84.2

Specerijen, verwerkt

 

10.84.21

Peper (Piper spp.), verwerkt

23921

10.84.22

Chilipeper en dergelijke pepers (Capsicum spp.), gedroogd, verwerkt

23922

10.84.23

Kaneel, verwerkt; andere specerijen, verwerkt

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Keuken- en tafelzout

 

10.84.30

Keuken- en tafelzout

16200 (*)

10.84.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen

 

10.84.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen

88111 (*)

10.85

Bereide maaltijden en schotels

 

10.85.1

Bereide maaltijden en schotels

 

10.85.11

Bereide maaltijden en schotels op basis van vlees, van slachtafvallen of van bloed

21176

10.85.12

Bereide maaltijden en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van weekdieren

21241

21242 (*)

10.85.13

Bereide maaltijden en schotels op basis van groenten

21391

10.85.14

Bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren

23721 (*)

23722

10.85.19

Andere bereide maaltijden en schotels (bevroren pizza daaronder begrepen)

23997

10.85.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

 

10.85.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

88111 (*)

10.86

Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

 

10.86.1

Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

 

10.86.10

Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

23991

10.86.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

 

10.86.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

88111 (*)

10.89

Andere voedingsmiddelen, n.e.g.

 

10.89.1

Bereide soep, eiproducten, gist en andere voedingsmiddelen; extracten en sappen van vlees, van vis of van ongewervelde waterdieren

 

10.89.11

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

23992

10.89.12

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers of verduurzaamd; vogeleieren in de schaal, verduurzaamd of gekookt; ovoalbumine

22300

23993

10.89.13

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood; samengesteld bakpoeder

23996

10.89.14

Extracten en sappen van vlees, van vis of van ongewervelde waterdieren

21175

10.89.15

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen; plantenslijmen en bindmiddelen

23999 (*)

10.89.19

Andere voedingsmiddelen, n.e.g.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

 

10.89.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

88111 (*)

10.9

Bereide diervoeders

 

10.91

Bereide veevoeders

 

10.91.1

Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets

 

10.91.10

Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Luzernemeel en luzerne in pellets

 

10.91.20

Luzernemeel en luzerne in pellets

23320

10.91.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide veevoeders

 

10.91.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide veevoeders

88111 (*)

10.92

Bereide voeders voor huisdieren

 

10.92.1

Bereide voeders voor huisdieren

 

10.92.10

Bereide voeders voor huisdieren

23314

10.92.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren

 

10.92.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren

88111 (*)

11

Dranken

 

11.0

Dranken

 

11.01

Gedistilleerde alcoholhoudende dranken

 

11.01.1

Gedistilleerde alcoholhoudende dranken

 

11.01.10

Gedistilleerde alcoholhoudende dranken

24131

24139

11.01.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken

 

11.01.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken

88111 (*)

11.02

Wijn van druiven

 

11.02.1

Wijn van verse druiven; druivenmost

 

11.02.11

Mousserende wijn van verse druiven

24211

11.02.12

Wijn van verse druiven, andere dan mousserende wijn; druivenmost

24212

11.02.2

Wijnmoer; ruwe wijnsteen

 

11.02.20

Wijnmoer; ruwe wijnsteen

39170

11.02.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van wijn van druiven

 

11.02.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van wijn van druiven

88111 (*)

11.03

Cider en andere vruchtenwijnen

 

11.03.1

Andere gegiste dranken (zoals cider, perenwijn, honigdrank); alcoholhoudende mengsels van dranken

 

11.03.10

Andere gegiste dranken (zoals cider, perenwijn, honigdrank); alcoholhoudende mengsels van dranken

24230

11.03.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen

 

11.03.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen

88111 (*)

11.04

Andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

 

11.04.1

Vermout en andere gearomatiseerde wijn van verse druiven

 

11.04.10

Vermout en andere gearomatiseerde wijn van verse druiven

24220

11.04.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

 

11.04.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

88111 (*)

11.05

Bier

 

11.05.1

Bier, met uitzondering van bostel (brouwerijafval)

 

11.05.10

Bier, met uitzondering van bostel (brouwerijafval)

24310

11.05.2

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

 

11.05.20

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

39160

11.05.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bier

 

11.05.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bier

88111 (*)

11.06

Mout

 

11.06.1

Mout

 

11.06.10

Mout

24320

11.06.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mout

 

11.06.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mout

88111 (*)

11.07

Frisdranken, mineraalwater en ander gebotteld water

 

11.07.1

Mineraalwater en frisdranken

 

11.07.11

Mineraalwater en spuitwater, niet gezoet, noch gearomatiseerd

24410

11.07.19

Andere niet-alcoholische dranken

24490

11.07.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mineraalwater en frisdranken

 

11.07.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mineraalwater en frisdranken

88111 (*)

12

Tabaksproducten

 

12.0

Tabaksproducten

 

12.00

Tabaksproducten

 

12.00.1

Tabaksproducten, met uitzondering van afvallen van tabak

 

12.00.11

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

25020

12.00.19

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; „gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen

25090

12.00.2

Afvallen van tabak

 

12.00.20

Afvallen van tabak

39180

12.00.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tabaksproducten

 

12.00.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tabaksproducten

88112

13

Textiel

 

13.1

Textielgarens

 

13.10

Textielgarens

 

13.10.1

Wolvet (inclusief lanoline)

 

13.10.10

Wolvet (inclusief lanoline)

21519 (*)

13.10.2

Natuurlijke textielvezels, klaar om te worden gesponnen

 

13.10.21

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

26110

13.10.22

Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd

26130

13.10.23

Kammeling van wol of van fijn haar

26140

13.10.24

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd

26150

13.10.25

Katoen, gekaard of gekamd

26160

13.10.26

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen

26170

13.10.29

Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen

26190

13.10.3

Synthetische of kunstmatige stapelvezels, bewerkt met het oog op het spinnen

 

13.10.31

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

26210

13.10.32

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

26220

13.10.4

Garens van zijde en garens van afval van zijde

 

13.10.40

Garens van zijde of van afval van zijde

26310

13.10.5

Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

 

13.10.50

Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

26320

26330

26340

13.10.6

Garens en naaigarens van katoen

 

13.10.61

Garens van katoen, andere dan naaigarens

26360

26370

13.10.62

Naaigarens van katoen

26350

13.10.7

Garens van plantaardige textielvezels, andere dan die van katoen (vezels van vlas, van jute, van kokosvezel en van hennep daaronder begrepen); papiergarens

 

13.10.71

Garens van vlas

26380 (*)

13.10.72

Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

26380 (*)

13.10.8

Textielgarens van synthetische of van kunstmatige filamenten of stapelvezels

 

13.10.81

Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; synthetische of kunstmatige filamentgarens, andere dan naaigarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein

26420

13.10.82

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels

26430

13.10.83

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels

26440

13.10.84

Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

26450

26460

13.10.85

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten en stapelvezels

26410

13.10.9

Aangelegde voorraad; diensten in verband met het bereiden van natuurlijke textielvezels; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van textielgarens

 

13.10.91

Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar

39213

13.10.92

Rafelingen en ander afval van katoen

39215

13.10.93

Diensten in verband met het bereiden van natuurlijke textielvezels

88121 (*)

13.10.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van textielgarens

88121 (*)

13.2

Textielweefsels

 

13.20

Textielweefsels

 

13.20.1

Weefsels, andere dan speciale weefsels, van natuurlijke vezels, andere dan katoen

 

13.20.11

Weefsels van zijde of van afval van zijde

26510

13.20.12

Weefsels van gekaarde of gekamde wol, van gekaard of gekamd fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Weefsels van vlas

26560

13.20.14

Weefsels van jute of van andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

26570

13.20.19

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergaren

26590

13.20.2

Weefsels van katoen

 

13.20.20

Weefsels van katoen

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Weefsels, andere dan speciale weefsels, van synthetische of van kunstmatige filamenten of stapelvezels

 

13.20.31

Weefsels van synthetische of van kunstmatige filamentgarens

26710

26720

26730

13.20.32

Weefsels van synthetische stapelvezels

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Fluweel en pluche, lussenweefsel en andere speciale weefsels

 

13.20.41

Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan lussenweefsel en lint

26810

26820

26830

13.20.42

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen, ander dan lint

26840

13.20.43

Ander lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan lint

26850

13.20.44

Weefsel met gaasbinding, ander dan lint

26860

13.20.45

Getufte textielweefsels, andere dan tapijten

26880

13.20.46

Weefsels (lint daaronder begrepen) van glasvezels

26890

13.20.5

Namaakbont verkregen door weven

 

13.20.50

Namaakbont verkregen door weven

28330

13.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van textielweefsels

 

13.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van textielweefsels

88121 (*)

13.3

Textielveredelingsdiensten

 

13.30

Textielveredelingsdiensten

 

13.30.1

Textielveredelingsdiensten

 

13.30.11

Diensten in verband met het bleken en verven van textielvezels en textielgarens

88122 (*)

13.30.12

Diensten in verband met het bleken van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

88122 (*)

13.30.13

Diensten in verband met het verven van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

88122 (*)

13.30.14

Diensten in verband met het bedrukken van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

88122 (*)

13.30.19

Diensten in verband met het op andere wijze veredelen van textiel en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

88122 (*)

13.9

Andere textielproducten

 

13.91

Brei- en haakwerk aan het stuk

 

13.91.1

Brei- en haakwerk aan het stuk

 

13.91.11

Poolbrei- en poolhaakwerk (lussenstof daaronder begrepen) aan het stuk

28110

13.91.19

Ander brei- en haakwerk aan het stuk, namaakbont verkregen door breien daaronder begrepen

28190

28330

13.91.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van brei- en haakwerk aan het stuk

 

13.91.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van brei- en haakwerk aan het stuk

88121 (*)

13.92

Geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding

 

13.92.1

Geconfectioneerde artikelen van textiel voor huishoudelijk gebruik

 

13.92.11

Dekens, met uitzondering van elektrisch verwarmde dekens

27110

13.92.12

Beddenlinnen

27120 (*)

13.92.13

Tafellinnen

27120 (*)

13.92.14

Huishoudlinnen

27120 (*)

13.92.15

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

27130

13.92.16

Artikelen voor stoffering, n.e.g.; stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën en dergelijke

27140

13.92.2

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel

 

13.92.21

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

27150

13.92.22

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; tenten en kampeerartikelen (luchtbedden daaronder begrepen)

27160

13.92.23

Valschermen (bestuurbare valschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen daarvan

27170

13.92.24

Dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs, peluws, slaapzakken en dergelijke, met binnenvering of opgevuld met ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof

27180

13.92.29

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepen)

27190

13.92.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding

 

13.92.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding

88121 (*)

13.93

Tapijten

 

13.93.1

Tapijten

 

13.93.11

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen

27210

13.93.12

Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt

27220

13.93.13

Tapijten, getuft

27230

13.93.19

Andere tapijten (die van vilt daaronder begrepen)

27290

13.93.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tapijten

 

13.93.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tapijten

88121 (*)

13.94

Koord, bindgaren, touw en netten

 

13.94.1

Koord, bindgaren, touw en netten, met uitzondering van afval

 

13.94.11

Koord, bindgaren en touw, van jute of van andere bastvezels

27310

13.94.12

Geknoopte netten van koord, bindgaren of touw; netten van textielstof; artikelen van garen of van strippen, n.e.g.

27320

13.94.2

Lompen en vodden; afval en oud goed van bindgaren, van touw of van kabel

 

13.94.20

Lompen en vodden; afval en oud goed van bindgaren, van touw of van kabel

39218

13.94.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bindgaren, van touw, van kabel of van netten

 

13.94.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bindgaren, van touw, van kabel of van netten

88121 (*)

13.95

Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

 

13.95.1

Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

 

13.95.10

Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

27922

13.95.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

 

13.95.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

88121 (*)

13.96

Ander technisch en industrieel textiel

 

13.96.1

Metaalgarens, ook indien omwoeld; weefsels van metaaldraad of van metaalgarens; draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel, en producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik

 

13.96.11

Metaalgarens, ook indien omwoeld

27993

13.96.12

Weefsels van metaaldraad of van metaalgarens, n.e.g

27994

13.96.13

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens en strippen, geïmpregneerd of bedekt met rubber of met kunststof

27992

13.96.14

Textielweefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt, n.e.g.

27997

13.96.15

Bandenkoordweefsel („type cord fabric”) van garens met een hoge sterktedraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyester of van viscoserayon

27996

13.96.16

Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik (kousen, pitten en wieken, gloeikousjes, brandslangen, drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, builgaas en persdoeken daaronder begrepen)

27998

13.96.17

Lint; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels; passementwerk en dergelijke

27911

13.96.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van technisch of industrieel textiel

 

13.96.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van technisch of industrieel textiel

88121 (*)

13.99

Andere textielproducten, n.e.g.

 

13.99.1

Tule, kant, borduurwerk; omwoeld garen, strippen daaronder begrepen; chenillegaren, kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

 

13.99.11

Tule, bobinettule en filetweefsel, met uitzondering van weefsels en van brei- en haakwerk; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

27912

13.99.12

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in motieven

27913

13.99.13

Vilt, bekleed, bedekt of met inlagen

27921

13.99.14

Textielvezels met een lengte van ≤ 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof

27991 (*)

13.99.15

Omwoeld garen, strippen daaronder begrepen; chenillegaren, kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

27995

13.99.16

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk

27999

13.99.19

Ander textiel en andere textielproducten, n.e.g.

38994 (*)

13.99.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere textielstoffen, n.e.g.

 

13.99.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere textielstoffen, n.e.g.

88121 (*)

14

Kleding

 

14.1

Kleding, met uitzondering van bontkleding

 

14.11

Kleding van leder

 

14.11.1

Kleding van leder of van kunstleder

 

14.11.10

Kleding van leder of van kunstleder

28241

14.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kleding van leder

 

14.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kleding van leder

88124 (*)

14.12

Werk- en bedrijfskleding

 

14.12.1

Werk- en bedrijfskleding voor heren

 

14.12.11

Ensembles, colbertjassen en blazers, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

28231 (*)

14.12.12

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

28231 (*)

14.12.2

Werk- en bedrijfskleding voor dames

 

14.12.21

Ensembles, blazers en andere jasjes, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

28233 (*)

14.12.22

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

28233 (*)

14.12.3

Andere werk- en bedrijfskleding

 

14.12.30

Andere werk- en bedrijfskleding

28236 (*)

14.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werk- en bedrijfskleding

 

14.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werk- en bedrijfskleding

88123 (*)

14.13

Andere bovenkleding

 

14.13.1

Bovenkleding van brei- of haakwerk

 

14.13.11

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28221 (*)

14.13.12

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers, lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28221 (*)

14.13.13

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28223 (*)

14.13.14

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28223 (*)

14.13.2

Andere bovenkleding, voor heren of voor jongens

 

14.13.21

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28231 (*)

14.13.22

Kostuums en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28231 (*)

14.13.23

Colbertjassen en blazers van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28231 (*)

14.13.24

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28231 (*)

14.13.3

Andere bovenkleding, voor dames of voor meisjes

 

14.13.31

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28233 (*)

14.13.32

Mantelpakken, broekpakken en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28233 (*)

14.13.33

Blazers en andere jasjes van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28233 (*)

14.13.34

Japonnen, rokken en broekrokken van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28233 (*)

14.13.35

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28233 (*)

14.13.4

Oude kleren en dergelijke

 

14.13.40

Oude kleren en dergelijke

39217

14.13.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bovenkleding

 

14.13.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bovenkleding

88123 (*)

14.14

Onderkleding

 

14.14.1

Onderkleding van brei- of haakwerk

 

14.14.11

Overhemden, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28222 (*)

14.14.12

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28222 (*)

14.14.13

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28224 (*)

14.14.14

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28224 (*)

14.14.2

Onderkleding, andere dan van brei- of haakwerk

 

14.14.21

Overhemden van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28232 (*)

14.14.22

Borstrokken en onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

28232 (*)

14.14.23

Blouses en hemdblouses, van textielstoffen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28234 (*)

14.14.24

Borstrokken en onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

28234 (*)

14.14.25

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

28237

14.14.3

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

 

14.14.30

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

28225

14.14.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van onderkleding

 

14.14.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van onderkleding

88123 (*)

14.19

Andere kleding en kledingtoebehoren

 

14.19.1

Babykleding, trainingspakken en andere kleding, kledingtoebehoren en delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

 

14.19.11

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van brei- of haakwerk

28227

14.19.12

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van brei- of haakwerk

28228

14.19.13

Handschoenen (met of zonder vingers), wanten en dergelijke, van brei- of haakwerk

28229 (*)

14.19.19

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren en delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

28229 (*)

14.19.2

Babykleding, andere kleding en ander kledingtoebehoren, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

 

14.19.21

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

28235

14.19.22

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

28236 (*)

14.19.23

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken, sluiers, voiles, dassen, sjaaldassen, handschoenen en ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, n.e.g.

28238

14.19.3

Kledingtoebehoren van leder; kleding van vilt of van gebonden textielvlies; kleding van beklede textielstof

 

14.19.31

Kledingtoebehoren van leder of van kunstleder, met uitzondering van handschoenen speciaal ontworpen voor sportbeoefening

28242

14.19.32

Kleding van vilt, van gebonden textielvlies of van geïmpregneerde of beklede textielstof

28250

14.19.4

Hoeden en andere hoofddeksels

 

14.19.41

Hoedvormen (cloches) van vilt, schijfvormige „plateaus” en cilindervormige „manchons” van vilt; hoedvormen gevlochten uit een stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd

28261

14.19.42

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, of gevlochten uit een stuk, of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, of van brei- of haakwerk, of vervaardigd van kant of van andere textielproducten, aan het stuk; haarnetjes

28262

14.19.43

Andere hoofddeksels, met uitzondering van die van rubber of van kunststof, veiligheidshoofddeksels en hoofddeksels van asbest; binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels

28269

14.19.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere kleding en toebehoren

 

14.19.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere kleding en toebehoren

88123 (*)

14.2

Artikelen van bont

 

14.20

Artikelen van bont

 

14.20.1

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen van bont, met uitzondering van hoofddeksels

 

14.20.10

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen van bont, met uitzondering van hoofddeksels

28320

14.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen van bont

 

14.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen van bont

88123 (*)

14.3

Gebreide en gehaakte kleding

 

14.31

Gebreide en gehaakte kousen en sokken

 

14.31.1

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

 

14.31.10

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

28210

14.31.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

 

14.31.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

88123 (*)

14.39

Andere gebreide en gehaakte kleding

 

14.39.1

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

 

14.39.10

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

28226

14.39.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

 

14.39.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

88123 (*)

15

Leder en producten van leder

 

15.1

Leder, gelooid of anderszins bereid; koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereid en geverfd bont

 

15.11

Leder, gelooid of anderszins bereid; bereid en geverfd bont

 

15.11.1

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid

 

15.11.10

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid

28310

15.11.2

Zeemleder; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

 

15.11.21

Zeemleder

29110 (*)

15.11.22

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen, gemetalliseerd leder

29110 (*)

15.11.3

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, van paarden of van paardachtigen

 

15.11.31

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, geheel

29120 (*)

15.11.32

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, niet geheel

29120 (*)

15.11.33

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van paarden of van paardachtigen

29120 (*)

15.11.4

Schapen-, geiten- en varkensleder, onthaard

 

15.11.41

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen

29130 (*)

15.11.42

Geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten

29130 (*)

15.11.43

Varkensleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van varkens

29130 (*)

15.11.5

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, kunstleder op basis van leder

 

15.11.51

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren

29130 (*)

15.11.52

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels

29130 (*)

15.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van leder, gelooid of anderszins bereid, of van bereid en geverfd bont

 

15.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van leder, gelooid of anderszins bereid, of van bereid en geverfd bont

88124 (*)

15.12

Koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk

 

15.12.1

Zadel- en tuigmakerswerk; koffers, tassen en dergelijke; andere artikelen van leder

 

15.12.11

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

29210

15.12.12

Koffers, tassen en dergelijke, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulcanfiber of van karton; reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

29220

15.12.13

Horlogebanden, andere dan die van metaal, en delen daarvan

29230

15.12.19

Andere werken van leder of van kunstleder, artikelen voor technisch gebruik daaronder begrepen, n.e.g.

29290

15.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk, reiskoffers en handtassen en dergelijke

 

15.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk, reiskoffers en handtassen en dergelijke

88124 (*)

15.2

Schoeisel

 

15.20

Schoeisel

 

15.20.1

Schoeisel, ander dan sportschoeisel en beschermend schoeisel en orthopedisch schoeisel

 

15.20.11

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan schoeisel met beschermende metalen neus

29310

15.20.12

Schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan waterdicht schoeisel en sportschoeisel

29320

15.20.13

Schoeisel met bovendeel van leder, ander dan sportschoeisel, schoeisel met beschermende metalen neus en divers speciaal schoeisel

29330

15.20.14

Schoeisel met bovendeel van textiel, ander dan sportschoeisel

29340

15.20.2

Sportschoeisel

 

15.20.21

Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel

29420

15.20.29

Ander sportschoeisel, met uitzondering van skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen en schoeisel waaraan schaatsen zijn bevestigd

29490

15.20.3

Beschermend en ander schoeisel, n.e.g.

 

15.20.31

Schoeisel met beschermende metalen neus

29510

15.20.32

Klompen, divers speciaal schoeisel en ander schoeisel, n.e.g.

29520

15.20.4

Delen van schoeisel van leder, inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

 

15.20.40

Delen van schoeisel van leder, inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

29600 (*)

15.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van schoeisel

 

15.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van schoeisel

88124 (*)

16

Hout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk

 

16.1

Hout, gezaagd en geschaafd

 

16.10

Hout, gezaagd en geschaafd

 

16.10.1

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm; houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

 

16.10.10

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm; houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

31100

16.10.2

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd; houtwol; houtmeel; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes

 

16.10.21

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen)

31210

16.10.22

Houtwol; houtmeel

31220

16.10.23

Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes

31230

16.10.3

Onbewerkt hout; houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd of anderszins behandeld

 

16.10.31

Hout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen

31310

31330 (*)

16.10.32

Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd

31320

16.10.39

Ander onbewerkt hout, gekloofde staken en palen daaronder begrepen

31330 (*)

16.10.9

Diensten in verband met het drogen, impregneren of chemisch behandelen van hout; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van hout, gezaagd en geschaafd

 

16.10.91

Drogen, impregneren of chemisch behandelen van hout

88130 (*)

16.10.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van hout, gezaagd en geschaafd

88130 (*)

16.2

Houtwaren en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk

 

16.21

Fineerplaten en panelen op basis van hout

 

16.21.1

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout; spaanplaat en dergelijke plaat, van hout of van andere houtachtige stoffen

 

16.21.11

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van bamboe

31410

31450

16.21.12

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout

31420

16.21.13

Spaanplaat en dergelijke plaat, van hout of van andere houtachtige stoffen

31430

16.21.14

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige stoffen

31440

16.21.2

Fineerplaten; platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout; verdicht hout

 

16.21.21

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik

31510

16.21.22

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

31520

16.21.9

Diensten in verband met de afwerking van platen en panelen; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van fineerplaten en van panelen op basis van hout

 

16.21.91

Diensten in verband met de afwerking van platen en panelen

88130 (*)

16.21.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van fineerplaten en van panelen op basis van hout

88130 (*)

16.22

Panelen voor parketvloeren

 

16.22.1

Panelen voor parketvloeren

 

16.22.10

Panelen voor parketvloeren

31600 (*)

16.22.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van panelen voor parketvloeren

 

16.22.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van panelen voor parketvloeren

88130 (*)

16.23

Ander schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

 

16.23.1

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, met uitzondering van geprefabriceerde bouwwerken, van hout

 

16.23.11

Vensters, vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor; deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van hout

31600 (*)

16.23.12

Bekistingen voor betonwerken, dakspanen (shingles en shakes), van hout

31600 (*)

16.23.19

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout, n.e.g.

31600 (*)

16.23.2

Geprefabriceerde houten bouwwerken

 

16.23.20

Geprefabriceerde houten bouwwerken

38701

16.23.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

 

16.23.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

88130 (*)

16.24

Houten verpakkingsmiddelen

 

16.24.1

Houten verpakkingsmiddelen

 

16.24.11

Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout

31700 (*)

16.24.12

Vaten en ander kuiperswerk, van hout

31700 (*)

16.24.13

Andere houten verpakkingsmiddelen, alsmede delen daarvan

31700 (*)

16.24.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van houten verpakkingsmiddelen

 

16.24.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van houten verpakkingsmiddelen

88130 (*)

16.29

Andere houtwaren; kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk

 

16.29.1

Andere houtwaren

 

16.29.11

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, ébauchons van pijpen, schoenleesten en schoenspanners, van hout

31911

16.29.12

Tafel- en keukengerei van hout

31912

16.29.13

Inlegwerk van hout; kofertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout

31913

16.29.14

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke, andere houtwaren

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk

 

16.29.21

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in blokken, platen, bladen, vellen en strippen; gebroken of gemalen kurk; kurkafval

31921

16.29.22

Werken van natuurkurk

31922 (*)

16.29.23

Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, tegels in ongeacht welke vorm, massieve cilinders, van geagglomereerde kurk

31922 (*)

16.29.24

Geagglomereerde kurk en werken daarvan, n.e.g.

31922 (*)

16.29.25

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

31923

16.29.9

Diensten in verband met de vervaardiging van houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen, en van vlechtwerk en mandenmakerswerk; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere houtwaren, kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk

 

16.29.91

Diensten in verband met de vervaardiging van houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen, en van vlechtwerk en mandenmakerswerk

88130 (*)

16.29.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere houtwaren, kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk

88130 (*)

17

Papier en papierwaren

 

17.1

Pulp, papier en karton

 

17.11

Pulp

 

17.11.1

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen

 

17.11.11

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

32111

17.11.12

Natron- en sulfaathoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

32112 (*)

17.11.13

Sulfiethoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

32112 (*)

17.11.14

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen dan hout

32113

17.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van pulp

 

17.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van pulp

88140 (*)

17.12

Papier en karton

 

17.12.1

Krantenpapier, handgeschept papier en ander papier en karton, niet gestreken, van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

 

17.12.11

Krantenpapier, op rollen of in bladen

32121

17.12.12

Handgeschept papier en handgeschept karton

32122

17.12.13

Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton; basispapier voor carbonpapier; basispapier voor behangselpapier

32129 (*)

17.12.14

Ander papier en karton van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

32129 (*)

17.12.2

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier; cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels

 

17.12.20

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier; cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels

32131

17.12.3

Karton voor verpakkingsdoeleinden

 

17.12.31

Kraftliner, niet gestreken, ongebleekt

32132 (*)

17.12.32

Gebleekt kraftliner; gestreken kraftliner

32132 (*)

17.12.33

Halfchemisch papier voor riffels

32134 (*)

17.12.34

Gerecycleerd en ander papier voor riffels

32134 (*)

17.12.35

Zogenaamde „testliner” (herwonnen vezels)

32135

17.12.4

Niet-gestreken papier

 

17.12.41

Niet-gestreken kraftpapier; kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of geplisseerd

32133 (*)

17.12.42

Sulfietpakpapier en ander niet-gestreken papier (ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden)

32136 (*)

17.12.43

Filtreerpapier en -karton; viltpapier

32136 (*)

17.12.44

Sigarettenpapier, niet op maat gesneden of in boekjes of in hulzen

32136 (*)

17.12.5

Niet-gestreken karton (ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden)

 

17.12.51

Niet-gestreken karton met grijze binnenkant

32133 (*)

17.12.59

Ander niet-gestreken karton

32133 (*)

17.12.6

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier („greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

 

17.12.60

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier („greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

32137

17.12.7

Bewerkt papier en bewerkt karton

 

17.12.71

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag

32141

17.12.72

Papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

32142

17.12.73

Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

32143 (*)

17.12.74

Kraftpapier (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

32143 (*)

17.12.75

Kraftkarton (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

32143 (*)

17.12.76

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken, op rollen of in bladen

32149 (*)

17.12.77

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in bladen

32149 (*)

17.12.78

Karton met grijze binnenkant (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

32143 (*)

17.12.79

Ander karton (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen

32143 (*)

17.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van papier en karton

 

17.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van papier en karton

88140 (*)

17.2

Papier- en kartonwaren

 

17.21

Gegolfd papier en golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier of van karton

 

17.21.1

Gegolfd papier en golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier of van karton

 

17.21.11

Golfkarton, op rollen of in bladen

32151

17.21.12

Zakken van papier

32152

17.21.13

Dozen van gegolfd papier of van golfkarton

32153 (*)

17.21.14

Vouwdozen, van papier of van karton, ander dan gegolfd

32153 (*)

17.21.15

Kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik

32153 (*)

17.21.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier of van karton

 

17.21.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier of van karton

88140 (*)

17.22

Huishoudelijke en sanitaire papierwaren

 

17.22.1

Huishoudelijke en sanitaire papierwaren

 

17.22.11

Toiletpapier, zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken, tafellakens en servetten, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels

32193 (*)

17.22.12

Maandverbanden, tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik, en kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton

32199 (*)

17.22.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

 

17.22.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

88140 (*)

17.23

Kantoorbenodigdheden van papier

 

17.23.1

Kantoorbenodigdheden van papier

 

17.23.11

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken; complete stencils en offsetplaten, van papier; papier voorzien van een kleefmiddel

32191

17.23.12

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

32192

17.23.13

Registers, comptabiliteitsboeken, opbergmappen, formulieren en dergelijke artikelen, van papier of van karton

32700

17.23.14

Ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

32199 (*)

17.23.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

 

17.23.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

88140 (*)

17.24

Behangpapier

 

17.24.1

Behangpapier

 

17.24.11

Behangpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies

32194

17.24.12

Wandbekleding van textielstof

32195

17.24.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van behangpapier

 

17.24.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van behangpapier

88140 (*)

17.29

Andere papier- en kartonwaren

 

17.29.1

Andere papier- en kartonwaren

 

17.29.11

Etiketten van papier of van karton

32197

17.29.12

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden

32198

17.29.19

Sigarettenpapier, klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen; filtreerpapier en -karton; andere papier- en kartonwaren, n.e.g.

32199 (*)

17.29.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere papier- en kartonwaren

 

17.29.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere papier- en kartonwaren

88140 (*)

18

Diensten in verband met drukken en het opnemen

 

18.1

Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen

 

18.11

Krantendrukkerijen

 

18.11.1

Krantendrukkerijen

 

18.11.10

Krantendrukkerijen

89121 (*)

18.12

Andere drukkerijen

 

18.12.1

Andere drukkerijen

 

18.12.11

Drukkerijen van postzegels, fiscale zegels, effecten, kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schakeling (intelligente kaarten), cheques en andere waardepapieren en dergelijke

89121 (*)

18.12.12

Drukkerijen van reclamecatalogi, prospectussen, posters en ander reclamedrukwerk

89121 (*)

18.12.13

Drukkerijen van tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend

89121 (*)

18.12.14

Drukkerijen van boeken, land- en zeekaarten, prenten, tekeningen, foto’s en prentbriefkaarten

89121 (*)

18.12.15

Drukkerijen van etiketten en dergelijke

89121 (*)

18.12.16

Drukkerijen voor het bedrukken van kunststof, glas, metaal, hout en aardewerk

89121 (*)

18.12.19

Andere drukkerijen, n.e.g.

89121 (*)

18.13

Prepress- en premediadiensten

 

18.13.1

Prepressdiensten

 

18.13.10

Prepressdiensten

89121 (*)

18.13.2

Drukplaten, drukcilinders en andere bedrukte media voor gebruik bij het drukken

 

18.13.20

Drukplaten, drukcilinders en andere bedrukte media voor gebruik bij het drukken

32800

18.13.3

Ondersteunende diensten in verband met drukkerijen

 

18.13.30

Ondersteunende diensten in verband met drukkerijen

89121 (*)

18.14

Binderijen en aanverwante diensten

 

18.14.1

Binderijen en aanverwante diensten

 

18.14.10

Binderijen en aanverwante diensten

89121 (*)

18.2

Reproductie van opgenomen media

 

18.20

Reproductie van opgenomen media

 

18.20.1

Reproductie van geluidsopnamen

 

18.20.10

Reproductie van geluidsopnamen

89122 (*)

18.20.2

Reproductie van video-opnamen

 

18.20.20

Reproductie van video-opnamen

89122 (*)

18.20.3

Reproductie van software

 

18.20.30

Reproductie van software

89122 (*)

19

Cokes en geraffineerde aardolieproducten

 

19.1

Cokesovenproducten

 

19.10

Cokesovenproducten

 

19.10.1

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf; retortenkool

 

19.10.10

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf; retortenkool

33100

19.10.2

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf, en andere minerale teersoorten

 

19.10.20

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf, en andere minerale teersoorten

33200

19.10.3

Pek en pekcokes

 

19.10.30

Pek en pekcokes

34540 (*)

19.10.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cokesovenproducten

 

19.10.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cokesovenproducten

88151 (*)

19.2

Geraffineerde aardolieproducten

 

19.20

Geraffineerde aardolieproducten

 

19.20.1

Briketten, eierkolen en dergelijke vaste brandstoffen

 

19.20.11

Briketten, eierkolen en dergelijke vaste brandstoffen, vervaardigd van steenkool

11020

19.20.12

Briketten, eierkolen en dergelijke vaste brandstoffen, vervaardigd van bruinkool

11030 (*)

19.20.13

Briketten, eierkolen en dergelijke vaste brandstoffen, vervaardigd van turf

11040 (*)

19.20.2

Stookolie en benzine; smeerolie

 

19.20.21

Motorbenzine, vliegtuigbenzine daaronder begrepen

33310

19.20.22

Lichte reactiemotorbrandstof

33320

19.20.23

Lichte oliën en preparaten, van aardolie, n.e.g.

33330

19.20.24

Kerosine

33341

19.20.25

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

33342

19.20.26

Gasoliën

33360

19.20.27

Halfzware oliën en preparaten, van aardolie, n.e.g.

33350

19.20.28

Stookolie, n.e.g.

33370

19.20.29

Smeerolie en zware preparaten van aardolie, n.e.g.

33380

19.20.3

Gasvormige koolwaterstoffen, met uitzondering van aardgas

 

19.20.31

Propaan en butanen, vloeibaar gemaakt

33410

19.20.32

Ethyleen, propyleen, butyleen, butadieen en andere gasvormige koolwaterstoffen, met uitzondering van aardgas

33420

19.20.4

Andere aardolieproducten

 

19.20.41

Vaseline; paraffine; was uit aardolie en andere wassen

33500 (*)

19.20.42

Petroleumcokes; petroleumbitumen en andere residuen van aardolie

33500 (*)

19.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

 

19.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

88151 (*)

20

Chemische producten

 

20.1

Chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen

 

20.11

Industriële gassen

 

20.11.1

Industriële gassen

 

20.11.11

Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof

34210 (*)

20.11.12

Koolstofdioxide (kooldioxide) en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

34210 (*)

20.11.13

Vloeibare lucht en samengeperste lucht

34250 (*)

20.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van industriële gassen

 

20.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van industriële gassen

88160 (*)

20.12

Kleurstoffen en pigmenten

 

20.12.1

Oxiden, peroxiden en hydroxiden

 

20.12.11

Zinkoxide en zinkperoxide; titaanoxiden

34220 (*)

20.12.12

Chroom-, mangaan-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden

34220 (*)

20.12.19

Andere oxiden, peroxiden en hydroxiden van metalen

34220 (*)

20.12.2

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, n.e.g.

 

20.12.21

Synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende stoffen” (luminoforen); verflakken en preparaten op basis daarvan

34310

20.12.22

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan; kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong

34320

20.12.23

Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien; enzympreparaten voor het voorlooien

34330

20.12.24

Kleur- en verfstoffen, n.e.g.; anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen)

34340

20.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

 

20.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

88160 (*)

20.13

Andere anorganische chemische basisproducten

 

20.13.1

Verrijkt uranium en plutonium; verarmd uranium en thorium; andere radioactieve elementen

 

20.13.11

Verrijkt uranium en plutonium en verbindingen daarvan

33620

88152 (*)

20.13.12

Verarmd uranium en thorium en verbindingen daarvan

33630

88152 (*)

20.13.13

Andere radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen daarvan; legeringen, dispersies, keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen

33690

20.13.14

Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen), voor kernreactoren

33710

20.13.2

Chemische elementen, n.e.g.; anorganische zuren en verbindingen daarvan

 

20.13.21

Metalloïden

34231 (*)

20.13.22

Halogeen- en zwavelverbindingen van niet-metalen

34231 (*)

20.13.23

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium; kwik

34231 (*)

20.13.24

Waterstofchloride; oleum (rokend zwavelzuur); difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); andere anorganische zuren; silicium en zwaveldioxide

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxiden, peroxiden en hydroxiden; hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan

34231 (*)

20.13.3

Verbindingen van halogenen met metalen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten

 

20.13.31

Verbindingen van halogenen met metalen

34240 (*)

20.13.32

Hypochlorieten, chloraten en perchloraten

34240 (*)

20.13.4

Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten

 

20.13.41

Sulfiden, sulfieten en sulfaten

34240 (*)

20.13.42

Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten, polyfosfaten en nitraten (andere dan die van kalium)

34240 (*)

20.13.43

Carbonaten

34240 (*)

20.13.5

Zouten van andere metalen

 

20.13.51

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren; edele metalen in colloïdale toestand

34250 (*)

20.13.52

Anorganische verbindingen, n.e.g., gedistilleerd water daaronder begrepen; amalgamen, andere dan die van edele metalen

34250 (*)

20.13.6

Andere anorganische chemische basisproducten

 

20.13.61

Isotopen, n.e.g., en verbindingen daarvan (zwaar water daaronder begrepen)

34260

20.13.62

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden; fulminaten, cyanaten en thiocyanaten; silicaten; boraten en perboraten; andere anorganische zouten en peroxozouten

34270

20.13.63

Waterstofperoxide

34280 (*)

20.13.64

Fosfiden, carbiden, hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden

34280 (*)

20.13.65

Verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium

34290

20.13.66

Zwavel, met uitzondering van gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel

34520

20.13.67

Geroost ijzerkies (pyrietas)

34530

20.13.68

Piëze-elektrisch kwarts; andere synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, onbewerkt

34560

20.13.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

 

20.13.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

88160 (*)

20.14

Andere organische chemische basisproducten

 

20.14.1

Koolwaterstoffen en derivaten daarvan

 

20.14.11

Acyclische koolwaterstoffen

34110 (*)

20.14.12

Cyclische koolwaterstoffen

34110 (*)

20.14.13

Chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen

34110 (*)

20.14.14

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd

34110 (*)

20.14.19

Andere derivaten van koolwaterstoffen

34110 (*)

20.14.2

Alcoholen, fenolen en fenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-, en nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen

 

20.14.21

Industriële vetalcoholen

34139 (*)

20.14.22

Eenwaardige alcoholen

34139 (*)

20.14.23

Tweewaardige alcoholen, meerwaardige alcoholen en cyclische alcoholen, alsmede derivaten daarvan

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenolen en fenolalcoholen, alsmede derivaten daarvan

34139 (*)

20.14.3

Industriële eenwaardige vetzuren; carbonzuren en derivaten daarvan

 

20.14.31

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

34120

20.14.32

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en derivaten daarvan

34140 (*)

20.14.33

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen, alsmede derivaten daarvan

34140 (*)

20.14.34

Meerwaardige aromatische carbonzuren en carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede derivaten daarvan, met uitzondering van salicylzuur en zouten daarvan

34140 (*)

20.14.4

Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen

 

20.14.41

Aminoverbindingen

34150 (*)

20.14.42

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen, met uitzondering van lysine en glutaminezuur

34150 (*)

20.14.43

Ureïnen; imidoverbindingen van carbonzuren en nitrillen (cyaanverbindingen) alsmede derivaten daarvan

34150 (*)

20.14.44

Verbindingen met andere stikstofhoudende groepen

34150 (*)

20.14.5

Organische zwavelverbindingen en andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen; heterocyclische verbindingen, n.e.g.

 

20.14.51

Organische zwavelverbindingen en andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

34160 (*)

20.14.52

Heterocyclische verbindingen, n.e.g.; nucleïnezuren en zouten daarvan

34160 (*)

20.14.53

Fosforzure esters en zouten daarvan; esters van andere anorganische zuren (met uitzondering van esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

34180

20.14.6

Ethers, organische peroxiden, epoxiden, acetalen en hemiacetalen; andere organische verbindingen

 

20.14.61

Verbindingen met aldehydegroepen

34170 (*)

20.14.62

Ketonen en chinonen

34170 (*)

20.14.63

Ethers, organische peroxiden, epoxiden, acetalen, hemiacetalen, alsmede derivaten daarvan

34170 (*)

20.14.64

Enzymen en andere organische verbindingen, n.e.g.

34170 (*)

20.14.7

Organische chemische basisproducten, n.e.g.

 

20.14.71

Derivaten van plantaardige producten of van harsen

34400

20.14.72

Houtskool

34510

20.14.73

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer, en soortgelijke producten

34540 (*)

20.14.74

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van ≥ 80 %

24110

20.14.75

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

34131

20.14.8

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, met uitzondering van tallolie

 

20.14.80

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, met uitzondering van tallolie

39230

20.14.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere organische chemische basisproducten

 

20.14.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere organische chemische basisproducten

88160 (*)

20.15

Meststoffen en stikstofverbindingen

 

20.15.1

Salpeterzuur; nitreerzuren; ammoniak

 

20.15.10

Salpeterzuur; nitreerzuren; ammoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Ammoniumchloride; nitrieten

 

20.15.20

Ammoniumchloride; nitrieten

34653

20.15.3

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen

 

20.15.31

Ureum

34611

20.15.32

Ammoniumsulfaat

34612

20.15.33

Ammoniumnitraat

34613

20.15.34

Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat

34614

20.15.35

Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen

34615

20.15.39

Andere stikstofhoudende meststoffen en mengsels

34619

20.15.4

Minerale of chemische fosfaatmeststoffen

 

20.15.41

Superfosfaat

34621

20.15.49

Andere fosfaatmeststoffen

34629

20.15.5

Minerale of chemische kalimeststoffen

 

20.15.51

Kaliumchloride

34631

20.15.52

Kaliumsulfaat

34632

20.15.59

Andere kalimeststoffen

34639

20.15.6

Natriumnitraat

 

20.15.60

Natriumnitraat

34150 (*)

20.15.7

Meststoffen, n.e.g.

 

20.15.71

Meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten

34641

20.15.72

Diammoniumwaterstoforthofosfaat

34642

20.15.73

Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat

34643

20.15.74

Meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten

34644

20.15.75

Meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten

34645

20.15.76

Kaliumnitraten

34646

20.15.79

Minerale of chemische meststoffen die ten minste twee vruchtbaarmakende elementen (stikstof, fosfor, kalium) bevatten, n.e.g.

34649

34659

20.15.8

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, n.e.g.

 

20.15.80

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, n.e.g.

34654

20.15.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen

 

20.15.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen

88160 (*)

20.16

Kunststoffen in primaire vormen

 

20.16.1

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

 

20.16.10

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

34710

20.16.2

Polymeren van styreen, in primaire vormen

 

20.16.20

Polymeren van styreen, in primaire vormen

34720

20.16.3

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

 

20.16.30

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

34730

20.16.4

Polyacetalen, overige polyethers en epoxyharsen, in primaire vorm; polycarbonaten, alkydeharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vorm

 

20.16.40

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen

34740

20.16.5

Andere kunststoffen in primaire vormen; ionenwisselaars

 

20.16.51

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

34790 (*)

20.16.52

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, en andere vinylpolymeren, in primaire vormen

34790 (*)

20.16.53

Acrylpolymeren in primaire vormen

34790 (*)

20.16.54

Polyamiden in primaire vormen

34790 (*)

20.16.55

Ureumharsen, thio-ureumharsen en melamineharsen, in primaire vormen

34790 (*)

20.16.56

Andere aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen

34790 (*)

20.16.57

Siliconen in primaire vormen

34790 (*)

20.16.59

Andere kunststoffen in primaire vormen, n.e.g.

34790 (*)

20.16.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

 

20.16.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

88170 (*)

20.17

Synthetische rubber in primaire vormen

 

20.17.1

Synthetische rubber in primaire vormen

 

20.17.10

Synthetische rubber in primaire vormen

34800

20.17.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

 

20.17.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

88170 (*)

20.2

Pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

 

20.20

Pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

 

20.20.1

Pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

 

20.20.11

Insectendodende middelen

34661

20.20.12

Onkruidbestrijdingsmiddelen

34663 (*)

20.20.13

Middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen

34663 (*)

20.20.14

Desinfecteermiddelen

34664

20.20.15

Schimmelwerende middelen

34662

20.20.19

Andere pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

34666

34669

20.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

 

20.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw

88160 (*)

20.3

Verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

 

20.30

Verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

 

20.30.1

Verf en vernis op basis van polymeren

 

20.30.11

Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, in een waterig medium

35110 (*)

20.30.12

Verf en vernis op basis van polyesters of van acryl- of vinylpolymeren, in een niet-waterig medium; oplossingen

35110 (*)

20.30.2

Andere verf en vernis en soortgelijke producten; verf voor kunstschilders en drukinkt

 

20.30.21

Bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes, vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten; glasfritten

35110 (*)

20.30.22

Andere verf en vernis; bereide siccatieven

35110 (*)

20.30.23

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta’s

35120

20.30.24

Drukinkt

35130

20.30.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

 

20.30.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

88160 (*)

20.4

Zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen; parfums en toiletartikelen

 

20.41

Zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

 

20.41.1

Glycerol

 

20.41.10

Glycerol

34570 (*)

20.41.2

Organische tensioactieve producten, andere dan zeep

 

20.41.20

Organische tensioactieve producten, andere dan zeep

35310

20.41.3

Zeep, was- en reinigingsmiddelen

 

20.41.31

Zeep en als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en bereidingen; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met wasmiddelen

35321 (*)

20.41.32

Wasmiddelen

35322

20.41.4

Preparaten en was die een welriekende geur verspreiden

 

20.41.41

Preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in vertrekken

35331

20.41.42

Kunstwas en bereide was

35332

20.41.43

Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal

35333

20.41.44

Schuurpasta’s, schuurpoeders en andere schuurmiddelen

35334

20.41.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

 

20.41.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

88160 (*)

20.42

Parfums en toiletartikelen

 

20.42.1

Parfums en toiletartikelen

 

20.42.11

Parfums, reuk- en toiletwaters

35323 (*)

20.42.12

Producten voor het opmaken van de lippen of van de ogen

35323 (*)

20.42.13

Producten voor manicure of voor pedicure

35323 (*)

20.42.14

Cosmetische poeders en poeders voor lichaamsverzorging

35323 (*)

20.42.15

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen), n.e.g.

35323 (*)

20.42.16

Shampoo, haarlak, permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar

35323 (*)

20.42.17

Haarlotions en andere haarverzorgingsmiddelen, n.e.g.

35323 (*)

20.42.18

Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging (kleefpoeders en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder begrepen); floszijde

35323 (*)

20.42.19

Scheermiddelen, deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen; badpreparaten; andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, n.e.g.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van parfums en toiletartikelen

 

20.42.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van parfums en toiletartikelen

88160 (*)

20.5

Andere chemische producten

 

20.51

Kruit en springstoffen

 

20.51.1

Bereide springstoffen; lonten; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen; vuurwerk

 

20.51.11

Buskruit en bereide springstoffen

35450 (*)

20.51.12

Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen

35450 (*)

20.51.13

Vuurwerk

35460 (*)

20.51.14

Lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen (met uitzondering van vuurwerk)

35460 (*)

20.51.2

Lucifers

 

20.51.20

Lucifers

38998

20.51.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kruit en springstoffen

 

20.51.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kruit en springstoffen

88160 (*)

20.52

Lijm

 

20.52.1

Lijm

 

20.52.10

Lijm

35420 (*)

20.52.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lijm

 

20.52.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lijm

88160 (*)

20.53

Etherische oliën

 

20.53.1

Etherische oliën

 

20.53.10

Etherische oliën

35410

20.53.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van etherische oliën

 

20.53.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van etherische oliën

88160 (*)

20.59

Andere chemische producten, n.e.g.

 

20.59.1

Fotografische platen en film, film voor directklaarfotografie; chemische preparaten en ongemengde producten voor fotografisch gebruik

 

20.59.11

Fotografische platen en film, film voor directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht; fotografisch papier

48341

20.59.12

Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken voor fotografisch gebruik; chemische preparaten voor fotografisch gebruik, n.e.g.

48342

20.59.2

Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; mengsels van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, niet geschikt voor menselijke consumptie

 

20.59.20

Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; mengsels van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, niet geschikt voor menselijke consumptie

34550

20.59.3

Schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten

 

20.59.30

Schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten

35140

20.59.4

Smeermiddelen; additieven; antivriespreparaten

 

20.59.41

Smeermiddelen

35430 (*)

20.59.42

Antiklopmiddelen; additieven voor minerale oliën en dergelijke producten

35430 (*)

20.59.43

Remvloeistoffen; antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

35430 (*)

20.59.5

Diverse chemische producten

 

20.59.51

Peptonen en andere proteïnestoffen, alsmede derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden

35420 (*)

20.59.52

Modelleerpasta’s; tandtechnische waspreparaten en andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips; preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen; reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, n.e.g.

35440 (*)

20.59.53

Chemische elementen in de vorm van schijven; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

35470

20.59.54

Actieve kool

35490 (*)

20.59.55

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen en dergelijke producten

35490 (*)

20.59.56

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen; bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers en stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof; katalytische preparaten, n.e.g.; alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling

35490 (*)

20.59.57

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten

35490 (*)

20.59.59

Diverse andere chemische producten, n.e.g.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine en derivaten daarvan, lactoalbumine daaronder begrepen

 

20.59.60

Gelatine en derivaten daarvan, lactoalbumine daaronder begrepen

35420 (*)

20.59.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

 

20.59.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

88160 (*)

20.6

Synthetische of kunstmatige vezels

 

20.60

Synthetische of kunstmatige vezels

 

20.60.1

Synthetische vezels

 

20.60.11

Kabel van synthetische filamenten; synthetische stapelvezels, niet gekaard en niet gekamd

35510

20.60.12

Garens met een hoge sterktegraad, van polyamiden of van polyesters

35520 (*)

20.60.13

Andere synthetische filamentgarens, eendraads

35520 (*)

20.60.14

Synthetische monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische textielstoffen

35530

20.60.2

Kunstmatige vezels

 

20.60.21

Kabel van kunstmatige filamenten; kunstmatige stapelvezels, niet gekaard en niet gekamd

35540

20.60.22

Garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon

35550 (*)

20.60.23

Andere kunstmatige filamentgarens, eendraads

35550 (*)

20.60.24

Kunstmatige monofilamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen

35560

20.60.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

 

20.60.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

88160 (*)

21

Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen

 

21.1

Farmaceutische basisproducten

 

21.10

Farmaceutische basisproducten

 

21.10.1

Salicylzuur, o-acetylsalicylzuur, alsmede zouten en esters daarvan

 

21.10.10

Salicylzuur, o-acetylsalicylzuur, alsmede zouten en esters daarvan

35210

21.10.2

Lysine, glutaminezuur en zouten daarvan; quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; fosfoaminolipiden; amidoverbindingen alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten

 

21.10.20

Lysine, glutaminezuur en zouten daarvan; quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; fosfoaminolipiden; amidoverbindingen alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten

35220

21.10.3

Lactonen, n.e.g.; heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom, met een niet-geanelleerde pyrazoolring, een pyrimidinering, een piperazinering, een niet-geanelleerde triazinering of een fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd); hydantoïne en derivaten daarvan; sulfonamidoverbindingen

 

21.10.31

Lactonen, n.e.g.; heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom, met een niet-geanelleerde pyrazoolring, een pyrimidinering, een piperazinering, een niet-geanelleerde triazinering of een fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd); hydantoïne en derivaten daarvan

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidoverbindingen

35230 (*)

21.10.4

Suikers, chemisch zuiver, n.e.g., ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, n.e.g.

 

21.10.40

Suikers, chemisch zuiver, n.e.g., ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, n.e.g.

35240

21.10.5

Provitaminen, vitaminen en hormonen; glucosiden en plantaardige alkaloïden, alsmede derivaten daarvan; antibiotica

 

21.10.51

Provitaminen en vitaminen, alsmede derivaten daarvan

35250 (*)

21.10.52

Hormonen en derivaten daarvan; andere steroïden, hoofdzakelijk als hormonen gebruikt

35250 (*)

21.10.53

Glucosiden (heterosiden), plantaardige alkaloïden, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

35250 (*)

21.10.54

Antibiotica

35250 (*)

21.10.6

Klieren en andere organen; extracten daarvan en andere menselijke of dierlijke stoffen, n.e.g.

 

21.10.60

Klieren en andere organen; extracten daarvan en andere menselijke of dierlijke stoffen, n.e.g.

35270 (*)

21.10.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van farmaceutische basisproducten

 

21.10.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van farmaceutische basisproducten

88160 (*)

21.2

Farmaceutische bereidingen

 

21.20

Farmaceutische bereidingen

 

21.20.1

Geneesmiddelen

 

21.20.11

Geneesmiddelen bevattende penicillinen of andere antibiotica

35260 (*)

21.20.12

Geneesmiddelen bevattende hormonen, doch geen antibiotica

35260 (*)

21.20.13

Geneesmiddelen bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of antibiotica

35260 (*)

21.20.2

Andere farmaceutische bereidingen

 

21.20.21

Sera en vaccins

35270 (*)

21.20.22

Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Reagentia voor het stellen van een diagnose en andere farmaceutische bereidingen

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Hechtpleisters, catgut en dergelijke; tassen, dozen, trommels en dergelijke voor eerste hulp bij ongevallen

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van farmaceutische bereidingen

 

21.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van farmaceutische bereidingen

88152

88160 (*)

22

Werken van rubber of kunststof

 

22.1

Werken van rubber

 

22.11

Luchtbanden en binnenbanden, van rubber; loopvlakvernieuwing

 

22.11.1

Nieuwe luchtbanden en binnenbanden, van rubber

 

22.11.11

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor personenauto’s

36111

22.11.12

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor motorfietsen of voor fietsen

36112

22.11.13

Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen, voor vrachtwagens of voor luchtvaartuigen

36113 (*)

22.11.14

Luchtbanden voor landbouwvoertuigen en -machines; andere nieuwe luchtbanden, van rubber

36113 (*)

22.11.15

Binnenbanden, massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber

36114

22.11.16

Loopvlakrubber

36115

22.11.2

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber

 

22.11.20

Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber

36120

22.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van luchtbanden en binnenbanden, van rubber; loopvlakvernieuwing

 

22.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van luchtbanden en binnenbanden, van rubber; loopvlakvernieuwing

88170 (*)

22.19

Andere werken van rubber

 

22.19.1

Geregenereerde rubber, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

 

22.19.10

Geregenereerde rubber, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

36210

22.19.2

Niet-gevulkaniseerde rubber en artikelen daarvan; niet-geharde gevulkaniseerde rubber in de vorm van draad, koord, platen, vellen, strippen, staven en profielen

 

22.19.20

Niet-gevulkaniseerde rubber en artikelen daarvan; niet-geharde gevulkaniseerde rubber in de vorm van draad, koord, platen, vellen, strippen, staven en profielen

36220

22.19.3

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

 

22.19.30

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

36230

22.19.4

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

 

22.19.40

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

36240

22.19.5

Gegummeerde weefsels, andere dan bandenkoordweefsel („tyre cord fabric””)

 

22.19.50

Gegummeerde weefsels, andere dan bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”)

36250

22.19.6

Kleding en kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

 

22.19.60

Kleding en kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

36260

22.19.7

Artikelen van gevulkaniseerde rubber, n.e.g.; geharde rubber; werken van geharde rubber

 

22.19.71

Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber

36270 (*)

22.19.72

Vloerbedekking en matten, van gevulkaniseerde rubber, andere dan rubber met celstructuur

36270 (*)

22.19.73

Andere artikelen van gevulkaniseerde rubber, n.e.g.; geharde rubber in ongeacht welke vorm en werken daarvan; vloerbedekking en matten, van gevulkaniseerde rubber met celstructuur

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van rubber

 

22.19.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van rubber

88170 (*)

22.2

Werken van kunststof

 

22.21

Platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

 

22.21.1

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof

 

22.21.10

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof

36310

22.21.2

Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor, van kunststof

 

22.21.21

Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof; stijve buizen en slangen, van kunststof

36320 (*)

22.21.29

Andere buizen, slangen en hulpstukken daarvoor, van kunststof

36320 (*)

22.21.3

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, niet gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager

 

22.21.30

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, niet gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager

36330

22.21.4

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof

 

22.21.41

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof met celstructuur

36390 (*)

22.21.42

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur

36390 (*)

22.21.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

 

22.21.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen, van kunststof

88170 (*)

22.22

Verpakkingsmateriaal van kunststof

 

22.22.1

Verpakkingsmateriaal van kunststof

 

22.22.11

Zakken van polymeren van ethyleen

36410 (*)

22.22.12

Zakken van andere kunststof dan polymeren van ethyleen

36410 (*)

22.22.13

Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen, van kunststof

36490 (*)

22.22.14

Flessen, flacons en dergelijke artikelen, van kunststof

36490 (*)

22.22.19

Ander verpakkingsmateriaal van kunststof

36490 (*)

22.22.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

 

22.22.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

88170 (*)

22.23

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof

 

22.23.1

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof; linoleum en harde vloerbedekkingen met een andere deklaag dan van kunststof

 

22.23.11

Vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, van kunststof, op rollen of in tegels

36910

22.23.12

Badkuipen, wasbakken, closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof

36930

22.23.13

Reservoirs, tanks, vaten en dergelijke verpakkingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, van kunststof

36950 (*)

22.23.14

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren; blinden, jaloezieën en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van kunststof

36950 (*)

22.23.15

Linoleum en harde vloerbedekkingen met een andere deklaag dan van kunststof, d.w.z. veerkrachtige vloerbedekkingen zoals vinyl, linoleum enz.

38930

22.23.19

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, n.e.g.

36950 (*)

22.23.2

Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof

 

22.23.20

Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof

38703

22.23.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof

 

22.23.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof

88170 (*)

22.29

Andere werken van kunststof

 

22.29.1

Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen daaronder begrepen), van kunststof

 

22.29.10

Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen daaronder begrepen), van kunststof

28243

22.29.2

Andere werken van kunststof, n.e.g.

 

22.29.21

Platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, op rollen met een breedte van ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Andere platen, vellen, foliën, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend

36920 (*)

22.29.23

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van kunststof

36940

22.29.24

Delen, n.e.g., van verlichtingstoestellen, lichtreclames en dergelijke artikelen, van kunststof

36960

22.29.25

Kantoor- en schoolbenodigdheden, van kunststof

36990 (*)

22.29.26

Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke, beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van kunststof

36990 (*)

22.29.29

Andere artikelen van kunststof

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Diensten in verband met de vervaardiging van andere artikelen van kunststof; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere artikelen van kunststof

 

22.29.91

Diensten in verband met de vervaardiging van andere artikelen van kunststof

88170 (*)

22.29.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere artikelen van kunststof

88170 (*)

23

Andere niet-metaalhoudende minerale producten

 

23.1

Glas en glaswerk

 

23.11

Vlakglas

 

23.11.1

Vlakglas

 

23.11.11

Gegoten, gewalst, getrokken of geblazen glas, in platen, doch niet op andere wijze bewerkt

37112

23.11.12

Vuurgepolijst glas („float glass”) en op een of op beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, doch niet op andere wijze bewerkt

37113

23.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlakglas

 

23.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vlakglas

88180 (*)

23.12

Gevormd en bewerkt vlakglas

 

23.12.1

Gevormd en bewerkt vlakglas

 

23.12.11

Glas in platen, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden

37114

23.12.12

Veiligheidsglas

37115

23.12.13

Spiegels van glas; meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

37116

23.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gevormd en bewerkt vlakglas

 

23.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gevormd en bewerkt vlakglas

88180 (*)

23.13

Holglas

 

23.13.1

Holglas

 

23.13.11

Flessen, potten, buisjes en andere verpakkingsmiddelen, van glas, andere dan ampullen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

37191

23.13.12

Drinkglazen, andere dan van glaskeramiek

37193 (*)

23.13.13

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering en dergelijke

37193 (*)

23.13.14

Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische verpakkingsmiddelen met vacuümisolatie

37199 (*)

23.13.9

Afwerking van holglas; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van holglas

 

23.13.91

Afwerking van drinkglazen en ander glaswerk voor tafel- of keukengebruik

88180 (*)

23.13.92

Afwerking van glazen verpakkingsmiddelen

88180 (*)

23.13.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van holglas

88180 (*)

23.14

Glasvezels

 

23.14.1

Glasvezels

 

23.14.11

Lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, van glasvezels

37121

23.14.12

Vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten van glasvezels

37129

23.14.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van glasvezels

 

23.14.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van glasvezels

88180 (*)

23.19

Ander bewerkt glas, technisch glaswerk daaronder begrepen

 

23.19.1

Ander glas, half afgewerkt

 

23.19.11

Glasmassa, glas in kogels (andere dan microbolletjes), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt

37111 (*)

23.19.12

Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in platen of in dergelijke vormen

37117

23.19.2

Technisch en ander glaswerk

 

23.19.21

Ballons, peren en buizen, open, en delen daarvan, van glas, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen

37192

23.19.22

Horlogeglazen en brillenglazen en dergelijke glazen, niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen

37194

23.19.23

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik; ampullen van glas

37195

23.19.24

Delen van verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke, van glas

37196

23.19.25

Isolatoren voor elektriciteit, van glas

37197

23.19.26

Glaswerk, n.e.g.

37199 (*)

23.19.9

Afwerking van ander glas, technisch glaswerk daaronder begrepen; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander bewerkt glas, technisch glaswerk daaronder begrepen

 

23.19.91

Afwerking van ander glas, technisch glaswerk daaronder begrepen

88180 (*)

23.19.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander bewerkt glas, technisch glaswerk daaronder begrepen

88180 (*)

23.2

Vuurvaste producten

 

23.20

Vuurvaste producten

 

23.20.1

Vuurvaste producten

 

23.20.11

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden

37310

23.20.12

Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan die van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden

37320

23.20.13

Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, n.e.g.

37330

23.20.14

Niet-gebakken vuurvaste producten; andere vuurvaste keramische voorwerpen

37340

23.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vuurvaste producten

 

23.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van vuurvaste producten

88180 (*)

23.3

Producten voor de bouw, van klei

 

23.31

Keramische tegels en plavuizen

 

23.31.1

Keramische tegels en plavuizen

 

23.31.10

Keramische tegels en plavuizen

37370

23.31.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

 

23.31.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

88180 (*)

23.32

Bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

 

23.32.1

Bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

 

23.32.11

Bakstenen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke niet-vuurvaste keramische artikelen

37350 (*)

23.32.12

Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en andere producten voor de bouw, van keramische stoffen

37350 (*)

23.32.13

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen

37360

23.32.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van baksteen, tegels en andere producten voor de bouw, van gebakken klei

 

23.32.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van baksteen, tegels en andere producten voor de bouw, van gebakken klei

88180 (*)

23.4

Andere keramische producten

 

23.41

Huishoudelijk en sieraardewerk

 

23.41.1

Huishoudelijk en sieraardewerk

 

23.41.11

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein

37221 (*)

23.41.12

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, andere dan van porselein

37221 (*)

23.41.13

Beeldjes van keramische stoffen en ander sieraardewerk

37222

23.41.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

 

23.41.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

88180 (*)

23.42

Artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

 

23.42.1

Artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

 

23.42.10

Artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

37210

23.42.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

 

23.42.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen voor sanitair gebruik, van keramische stoffen

88180 (*)

23.43

Isolatoren en isolerende werkstukken, van keramische stoffen

 

23.43.1

Isolatoren voor elektriciteit, van keramische stoffen; isolerende werkstukken voor elektrische machines, toestellen of installaties, van keramische stoffen

 

23.43.10

Isolatoren voor elektriciteit, van keramische stoffen; isolerende werkstukken voor elektrische machines, toestellen of installaties, van keramische stoffen

37292

23.43.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van isolatoren en isolerende werkstukken, van keramische stoffen

 

23.43.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van isolatoren en isolerende werkstukken, van keramische stoffen

88180 (*)

23.44

Ander technisch aardewerk

 

23.44.1

Ander technisch aardewerk

 

23.44.11

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van porselein

37291 (*)

23.44.12

Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, andere dan van porselein

37291 (*)

46932

23.44.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander technisch aardewerk

 

23.44.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ander technisch aardewerk

88180 (*)

23.49

Andere keramische producten

 

23.49.1

Andere keramische producten

 

23.49.11

Keramische producten voor gebruik in de landbouw of voor het vervoer of de verpakking van goederen

37291 (*)

23.49.12

Andere keramische producten, andere dan bouwmateriaal, n.e.g.

37299

23.49.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere keramische producten

 

23.49.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere keramische producten

88180 (*)

23.5

Cement, kalk en gips

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementklinker

37430

23.51.12

Portlandcement, aluminiumcement en dergelijk hydraulisch cement

37440

23.51.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cement

 

23.51.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van cement

88180 (*)

23.52

Kalk en gips

 

23.52.1

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk

 

23.52.10

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk

37420

23.52.2

Gips

 

23.52.20

Gips

37410

23.52.3

Gebrande dolomiet; stamp- en strijkmassa van dolomiet

 

23.52.30

Gebrande dolomiet; stamp- en strijkmassa van dolomiet

37450

23.52.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kalk en gips

 

23.52.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kalk en gips

88180 (*)

23.6

Werken van beton, cement en gips

 

23.61

Werken van beton voor de bouw

 

23.61.1

Werken van beton voor het bouwbedrijf

 

23.61.11

Dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen, van cement, van beton of van kunststeen

37540

23.61.12

Geprefabriceerde bouwelementen, van cement, van beton of van kunststeen

37550

23.61.2

Geprefabriceerde bouwwerken van beton

 

23.61.20

Geprefabriceerde bouwwerken van beton

38704

23.61.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van beton voor de bouw

 

23.61.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van beton voor de bouw

88180 (*)

23.62

Werken van gips voor de bouw

 

23.62.1

Werken van gips voor de bouw

 

23.62.10

Werken van gips voor de bouw

37530 (*)

23.62.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van gips voor de bouw

 

23.62.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van gips voor de bouw

88180 (*)

23.63

Stortklaar beton

 

23.63.1

Stortklaar beton

 

23.63.10

Stortklaar beton

37510 (*)

23.63.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stortklaar beton

 

23.63.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stortklaar beton

88180 (*)

23.64

Mortel

 

23.64.1

Mortel

 

23.64.10

Mortel

37510 (*)

23.64.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mortel

 

23.64.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van mortel

88180 (*)

23.65

Vezelcement

 

23.65.1

Artikelen van vezelcement

 

23.65.11

Platen, blokken en dergelijke artikelen van plantaardige vezels, van stro of van houtafval, gebonden met minerale bindmiddelen

37520

23.65.12

Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke

37570

23.65.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen van vezelcement

 

23.65.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van artikelen van vezelcement

88180 (*)

23.69

Andere werken van beton, gips en cement

 

23.69.1

Andere werken van beton, gips en cement

 

23.69.11

Andere werken van gips of van gipspreparaten, n.e.g.

37530 (*)

23.69.19

Werken van cement, van beton of van kunststeen, n.e.g.

37560

23.69.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van beton, gips en cement

 

23.69.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van beton, gips en cement

88180 (*)

23.7

Gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen

 

23.70

Gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen

 

23.70.1

Gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen

 

23.70.11

Marmer, travertijn en albast, bewerkt, en werken daarvan (met uitzondering van stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden, en tegels, blokjes en dergelijke artikelen); korrels, splinters (scherven) en poeder, van marmer, travertijn en albast, kunstmatig gekleurd

37610

23.70.12

Andere werken van natuursteen, bewerkte natuursteen daaronder begrepen; andere korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen, kunstmatig gekleurd; werken van samengekit leigruis

37690

23.70.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen

 

23.70.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen

88180 (*)

23.9

Andere niet-metaalhoudende minerale producten

 

23.91

Schuur-, slijp- en polijstmiddelen

 

23.91.1

Schuur-, slijp- en polijstmiddelen

 

23.91.11

Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- en polijstmiddelen, of van keramiek

37910 (*)

23.91.12

Schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier of van karton

37910 (*)

23.91.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

 

23.91.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

88180 (*)

23.99

Andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

 

23.99.1

Andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

 

23.99.11

Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest en magnesiumcarbonaat, werken van deze mengsels of van asbest; wrijvingsmateriaal voor remmen, voor koppelingen en dergelijke, niet gemonteerd

37920

23.99.12

Werken van asfalt of van dergelijke producten

37930

23.99.13

Bitumineuze mengsels van natuurlijke of kunstmatige steen, met bitumen, natuurlijk asfalt of dergelijke stoffen als bindmiddel

37940

23.99.14

Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van halffabrikaten

37950

23.99.15

Kunstmatig korund

37960

23.99.19

Niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

37990

23.99.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

 

23.99.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

88180 (*)

24

Metalen in primaire vorm

 

24.1

IJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen

 

24.10

IJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen

 

24.10.1

Primaire materialen van ijzer en staal

 

24.10.11

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

41111

24.10.12

Ferrolegeringen

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen

41116

24.10.14

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer of van staal

39350

41117

24.10.2

Ruwstaal

 

24.10.21

Niet-gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van niet-gelegeerd staal

41121

24.10.22

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal

41122 (*)

24.10.23

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal

41122 (*)

24.10.3

Gewalste platte producten van staal, enkel warm gewalst

 

24.10.31

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm

41212

24.10.33

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van < 600 mm, met uitzondering van producten van siliciumstaal (transformatorstaal)

41214 (*)

24.10.4

Gewalste platte producten van staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

 

24.10.41

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Gewalste platte producten van roestvrij staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel koudgewalst, met een breedte van ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Gewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, en gewalste platte producten van sneldraaistaal of van siliciumstaal (transformatorstaal)

 

24.10.51

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, geplateerd of bekleed

41231 (*)

24.10.52

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van ≥ 600 mm, geplateerd of bekleed

41232

24.10.53

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Gewalste platte producten van siliciumstaal (transformatorstaal), met een breedte van < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Gewalste platte producten van sneldraaistaal, met een breedte van < 600 mm

41234

24.10.6

Walsdraad en warm bewerkte staven, van staal

 

24.10.61

Walsdraad van niet-gelegeerd staal

41241

24.10.62

Staven van staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

41242

24.10.63

Walsdraad van roestvrij staal

41243 (*)

24.10.64

Staven van roestvrij staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Walsdraad van ander gelegeerd staal

41243 (*)

24.10.66

Staven van ander gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Holle staven voor boringen

41275

24.10.7

Door warm bewerken verkregen open profielen van staal, damwandprofielen van staal, en bestanddelen van spoorbanen, van staal

 

24.10.71

Open profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, van niet-gelegeerd staal

41251

24.10.72

Open profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, van roestvrij staal

41274 (*)

24.10.73

Open profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, van ander gelegeerd staal

41274 (*)

24.10.74

Damwandprofielen van staal en gelaste profielen van staal

41252

24.10.75

Bestanddelen van spoorbanen, van staal

41253

24.10.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen, in primaire vormen

 

24.10.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen, in primaire vormen

88213 (*)

24.2

Buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

 

24.20

Buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

 

24.20.1

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van staal

 

24.20.11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van staal

41281

24.20.12

Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van staal

41282

24.20.13

Andere buizen en pijpen, met rond profiel, van staal

41283

24.20.14

Buizen en pijpen, andere dan met rond profiel, alsmede holle profielen, van staal

41284

24.20.2

Buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van staal

 

24.20.21

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van staal

41285 (*)

24.20.22

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, met een buitendiameter van > 406,4 mm, van staal

41286 (*)

24.20.23

Andere buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van > 406,4 mm, van staal

41287 (*)

24.20.24

Andere buizen en pijpen, met rond profiel, bijvoorbeeld met open naad, geklonken, genageld, gefelst, met een buitendiameter van > 406,4 mm, van staal

41289 (*)

24.20.3

Buizen en pijpen, gelast, met een uitwendige diameter van ≤ 406,4 mm, van staal

 

24.20.31

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, met een uitwendige diameter van ≤ 406,4 mm, van staal

41285 (*)

24.20.32

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, met een buitendiameter van ≤ 406,4 mm, van staal

41286 (*)

24.20.33

Andere buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van ≤ 406,4 mm of minder, van staal

41287 (*)

24.20.34

Buizen en pijpen, andere dan met rond profiel, gelast, met een buitendiameter van ≤ 406,4 mm, van staal

41288

24.20.35

Andere buizen en pijpen, bijvoorbeeld met open naad, geklonken, genageld, gefelst, met een buitendiameter van ≤ 406,4 mm, van staal

41289 (*)

24.20.4

Fittings voor buisleidingen, van staal, niet gegoten

 

24.20.40

Fittings voor buisleidingen, van staal, niet gegoten

41293

24.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

 

24.20.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

88213 (*)

24.3

Andere producten van de eerste verwerking van staal

 

24.31

Koudgetrokken staven

 

24.31.1

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van niet-gelegeerd staal

 

24.31.10

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van niet-gelegeerd staal

41261

24.31.2

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van gelegeerd staal, ander dan roestvrij staal

 

24.31.20

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van gelegeerd staal, ander dan roestvrij staal

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van roestvrij staal

 

24.31.30

Koudgetrokken staven en massieve profielen, van roestvrij staal

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgetrokken staven

 

24.31.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgetrokken staven

88213 (*)

24.32

Koudgewalst bandstaal

 

24.32.1

Koudgewalste platte producten van staal, niet bekleed, met een breedte van < 600 mm

 

24.32.10

Koudgewalste platte producten van staal, niet bekleed, met een breedte van < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Koudgewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, met een breedte van < 600 mm

 

24.32.20

Koudgewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, met een breedte van < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgewalst bandstaal

 

24.32.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgewalst bandstaal

88213 (*)

24.33

Producten verkregen door koudvervormen of koudfelsen

 

24.33.1

Open profielen verkregen door koudvervormen of koudfelsen

 

24.33.11

Open profielen van niet-gelegeerd staal, verkregen door koudvervormen of koudfelsen

41262 (*)

24.33.12

Open profielen van roestvrij staal, verkregen door koudvervormen of koudfelsen

41274 (*)

24.33.2

Profielplaten van niet-gelegeerd staal

 

24.33.20

Profielplaten van niet-gelegeerd staal

41262 (*)

24.33.3

Gelaagde panelen van beklede stalen plaat

 

24.33.30

Gelaagde panelen van beklede stalen plaat

42190 (*)

24.33.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van producten verkregen door koudvervormen of koudfelsen

 

24.33.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van producten verkregen door koudvervormen of koudfelsen

88213 (*)

24.34

Koudgetrokken draad

 

24.34.1

Draad

 

24.34.11

Koudgetrokken draad van niet-gelegeerd staal

41263

24.34.12

Koudgetrokken draad van roestvrij staal

41265 (*)

24.34.13

Koudgetrokken draad van ander gelegeerd staal

41265 (*)

24.34.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgetrokken draad

 

24.34.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koudgetrokken draad

88213 (*)

24.4

Edelmetalen en andere non-ferrometalen, in primaire vormen

 

24.41

Edelmetalen

 

24.41.1

Zilver, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

 

24.41.10

Zilver, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

41310

24.41.2

Goud, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

 

24.41.20

Goud, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

41320

24.41.3

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

 

24.41.30

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

41330

24.41.4

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of half bewerkt

 

24.41.40

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of half bewerkt

41340

24.41.5

Onedele metalen, geplateerd met zilver, en onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of half bewerkt

 

24.41.50

Onedele metalen, geplateerd met zilver, en onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of half bewerkt

41350

24.41.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van edele metalen

 

24.41.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van edele metalen

88213 (*)

24.42

Aluminium

 

24.42.1

Ruw aluminium; aluminiumoxide

 

24.42.11

Ruw aluminium

41431

24.42.12

Aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund

41432

24.42.2

Halffabrikaten van aluminium of van aluminiumlegeringen

 

24.42.21

Poeder en schilfers, van aluminium

41531

24.42.22

Staven en profielen, van aluminium

41532

24.42.23

Draad van aluminium

41533

24.42.24

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte > 0,2 mm

41534

24.42.25

Bladaluminium, met een dikte ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van aluminium

41536

24.42.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van aluminium

 

24.42.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van aluminium

88213 (*)

24.43

Lood, zink en tin

 

24.43.1

Lood, zink en tin, ruw

 

24.43.11

Ruw lood

41441

24.43.12

Ruw zink

41442

24.43.13

Ruw tin

41443

24.43.2

Halffabrikaten van lood, zink en tin, alsmede van legeringen daarvan

 

24.43.21

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood

41542

24.43.22

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink

41544

24.43.23

Staven, profielen en draad, van zink; platen, bladen en strippen, van zink

41545

24.43.24

Staven, profielen en draad, van tin

41547

24.43.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lood, zink en tin

 

24.43.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lood, zink en tin

88213 (*)

24.44

Koper

 

24.44.1

Ruw koper; kopersteen of ruwsteen; cementkoper

 

24.44.11

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper

41411

24.44.12

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

41412

24.44.13

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw; toeslaglegeringen van koper

41413

24.44.2

Halffabrikaten van koper of van koperlegeringen

 

24.44.21

Poeder en schilfers, van koper

41511

24.44.22

Staven en profielen, van koper

41512

24.44.23

Draad van koper

41513

24.44.24

Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte > 0,15 mm

41514

24.44.25

Bladkoper, met een dikte ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van koper

41516

24.44.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koper

 

24.44.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van koper

88213 (*)

24.45

Andere non-ferrometalen

 

24.45.1

Ruw nikkel; tussenproducten van de nikkelmetallurgie

 

24.45.11

Ruw nikkel

41422

24.45.12

Nikkelmatte; nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

41421

24.45.2

Halffabrikaten van nikkel of van nikkellegeringen

 

24.45.21

Poeder en schilfers, van nikkel

41521

24.45.22

Staven, profielen en draad, van nikkel

41522

24.45.23

Platen, bladen en strippen, van nikkel

41523

24.45.24

Buizen en pijpen, alsmede fittings voor buisleidingen, van nikkel

41524

24.45.3

Andere non-ferrometalen en werken daarvan; cermets; assen en residuen, die metaal of metaalverbindingen bevatten

 

24.45.30

Andere non-ferrometalen en werken daarvan; cermets; assen en residuen, die metaal of metaalverbindingen bevatten

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere non-ferrometalen

 

24.45.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere non-ferrometalen

88213 (*)

24.46

Bewerkte splijt- en kweekstoffen

 

24.46.1

Natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk uranium

 

24.46.10

Natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk uranium

33610

24.46.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bewerkte splijt- en kweekstoffen

 

24.46.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bewerktte splijt- en kweekstoffen

88152 (*)

24.5

Gieten van metalen

 

24.51

Gieten van ijzer

 

24.51.1

Gieten van gietijzer

 

24.51.11

Gieten van smeedbaar gietijzer

89310 (*)

24.51.12

Gieten van nodulair gietijzer

89310 (*)

24.51.13

Gieten van grijs gietijzer

89310 (*)

24.51.2

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer

 

24.51.20

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer

41291 (*)

24.51.3

Fittings voor buisleidingen, van gietijzer

 

24.51.30

Fittings voor buisleidingen, van gietijzer

41292 (*)

24.51.9

Uitbestede bewerkingen in verband met het gieten van ijzer

 

24.51.99

Uitbestede bewerkingen in verband met het gieten van ijzer

89310 (*)

24.52

Gieten van staal

 

24.52.1

Gieten van staal

 

24.52.10

Gieten van staal

89310 (*)

24.52.2

Buizen en pijpen van centrifugaal gegoten staal

 

24.52.20

Buizen en pijpen van centrifugaal gegoten staal

41291 (*)

24.52.3

Fittings voor buisleidingen, van gietstaal

 

24.52.30

Fittings voor buisleidingen, van gietstaal

41292 (*)

24.53

Gieten van lichte metalen

 

24.53.1

Gieten van lichte metalen

 

24.53.10

Gieten van lichte metalen

89310 (*)

24.54

Gieten van andere non-ferrometalen

 

24.54.1

Gieten van andere non-ferrometalen

 

24.54.10

Gieten van andere non-ferrometalen

89310 (*)

25

Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen

 

25.1

Metalen constructiewerken

 

25.11

Metalen constructiewerken en delen daarvan

 

25.11.1

Geprefabriceerde bouwwerken van metaal

 

25.11.10

Geprefabriceerde bouwwerken van metaal

38702

25.11.2

Andere metalen constructiewerken en delen daarvan

 

25.11.21

Bruggen en brugdelen, van ijzer of van staal

42110 (*)

25.11.22

Vakwerkmasten en andere masten, van ijzer of van staal

42110 (*)

25.11.23

Andere constructiewerken en delen daarvan; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van ijzer, van staal of van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

42190 (*)

25.11.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

 

25.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

88219 (*)

25.12

Deuren en ramen, van metaal

 

25.12.1

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van metaal

 

25.12.10

Deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels, van metaal

42120

25.12.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van deuren en ramen, van metaal

 

25.12.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van deuren en ramen, van metaal

88219 (*)

25.2

Tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal

 

25.21

Radiatoren en ketels, voor centrale verwarming

 

25.21.1

Radiatoren en ketels, voor centrale verwarming

 

25.21.11

Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, van ijzer of van staal

44823

25.21.12

Ketels voor centrale verwarming, die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren

44825

25.21.13

Delen van ketels voor centrale verwarming

44833

25.21.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van radiatoren en ketels, voor centrale verwarming

 

25.21.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van radiatoren en ketels, voor centrale verwarming

88219 (*)

25.29

Andere tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal

 

25.29.1

Andere tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal

 

25.29.11

Tanks, reservoirs, kuipen en dergelijke verpakkingsmiddelen (andere dan die voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van ijzer, van staal of van aluminium, met een inhoudsruimte > 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

42210

25.29.12

Verpakkingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van metaal

42220

25.29.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal

 

25.29.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal

88219 (*)

25.3

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming

 

25.30

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming

 

25.30.1

Stoomketels (stoomgeneratoren) en delen daarvan

 

25.30.11

Stoomketels (stoomgeneratoren); ketels voor oververhit water

42320

25.30.12

Hulptoestellen voor ketels; condensors voor stoommachines

42330

25.30.13

Delen van stoomketels

42342

25.30.2

Kernreactoren en delen daarvan

 

25.30.21

Kernreactoren, met uitzondering van machines en apparaten voor isotopenscheiding

42310

25.30.22

Delen van kernreactoren, met uitzondering van machines en apparaten voor isotopenscheiding

42341

25.30.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming

 

25.30.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming

88219 (*)

25.4

Wapens en munitie

 

25.40

Wapens en munitie

 

25.40.1

Wapens en munitie, alsmede delen daarvan

 

25.40.11

Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en dergelijke

44720

25.40.12

Revolvers, pistolen, vuurwapens, andere dan voor militair gebruik, en dergelijke toestellen

44730

25.40.13

Bommen, raketten en dergelijke munitie voor militair gebruik; patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan

44740

25.40.14

Delen van oorlogswapens en van andere wapens

44760

25.40.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van wapens en munitie

 

25.40.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van wapens en munitie

88214

25.5

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

 

25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

 

25.50.1

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal

 

25.50.11

Smeden van metaal

89320 (*)

25.50.12

Stampen van metaal

89320 (*)

25.50.13

Andere vormbewerkingen van metaal

89320 (*)

25.50.2

Poedermetallurgie

 

25.50.20

Poedermetallurgie

89320 (*)

25.6

Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen

 

25.61

Oppervlaktebehandeling van metalen

 

25.61.1

Bekleden van metaal

 

25.61.11

Bekleden van metaal met metaal

88211 (*)

25.61.12

Bekleden van metaal met ander materiaal dan metaal

88211 (*)

25.61.2

Andere behandeling van metaal

 

25.61.21

Warmtebehandeling van metaal, met uitzondering van bekleden met metaal

88211 (*)

25.61.22

Andere oppervlaktebehandeling van metaal

88211 (*)

25.62

Diensten in verband met het verspanend bewerken van metalen

 

25.62.1

Diensten in verband met het draaien van metalen delen

 

25.62.10

Diensten in verband met het draaien van metalen delen

88212

25.62.2

Ander verspanend bewerken van metalen

 

25.62.20

Ander verspanend bewerken van metalen

88213 (*)

25.7

Messenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren

 

25.71

Messenmakerswerk

 

25.71.1

Messenmakerswerk

 

25.71.11

Messen (andere dan die voor machines), scharen en schaarbladen

42913

25.71.12

Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen)

42914

25.71.13

Ander messenmakerswerk; gereedschap voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

42915

25.71.14

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

42916

25.71.15

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan

44750

25.71.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van messenmakerswerk

 

25.71.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van messenmakerswerk

88219 (*)

25.72

Hang- en sluitwerk

 

25.72.1

Hang- en sluitwerk

 

25.72.11

Hangsloten, sloten van de soort gebruikt voor automobielen of voor meubelen, van onedel metaal

42992 (*)

25.72.12

Grendelsloten en andere sloten, van onedel metaal

42992 (*)

25.72.13

Van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels; delen

42992 (*)

25.72.14

Scharnieren en andere hengsels, garnituren, beslag en dergelijke, van onedel metaal, voor automobielen, deuren, vensters, meubelen en voor dergelijke werken

42992 (*)

25.72.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van hang- en sluitwerk

 

25.72.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van hang- en sluitwerk

88219 (*)

25.73

Gereedschap

 

25.73.1

Handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw

 

25.73.10

Handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw

42921 (*)

25.73.2

Handzagen; zaagbladen van alle soorten

 

25.73.20

Handzagen; zaagbladen van alle soorten

42921 (*)

25.73.3

Ander handgereedschap

 

25.73.30

Ander handgereedschap

42921 (*)

25.73.4

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen

 

25.73.40

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen

42922 (*)

25.73.5

Gietvormen; vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen

 

25.73.50

Gietvormen; vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen

44916

25.73.6

Ander gereedschap

 

25.73.60

Ander gereedschap

42922 (*)

25.73.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gereedschap

 

25.73.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van gereedschap

88219 (*)

25.9

Andere werken van metaal

 

25.91

Stalen vaten en dergelijke

 

25.91.1

Stalen vaten en dergelijke

 

25.91.11

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke verpakkingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van ≥ 50 l of meer, doch ≤ 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

42931 (*)

25.91.12

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken (andere dan die welke door solderen of door felsen worden gesloten) en dergelijke verpakkingsmiddelen (andere dan voor gas), van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van < 50 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen

42931 (*)

25.91.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

 

25.91.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

89200

25.92

Verpakkingsmiddelen van licht metaal

 

25.92.1

Verpakkingsmiddelen van licht metaal

 

25.92.11

Blikken die door solderen of door felsen worden gesloten, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke verpakkingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Stoppen (kroonkurken daaronder begrepen), deksels en flessencapsules, van onedel metaal

42932

25.92.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

 

25.92.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

88219 (*)

25.93

Werken van draad; kettingen en veren

 

25.93.1

Werken van draad; kettingen en veren

 

25.93.11

Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

42941

25.93.12

Prikkeldraad, van ijzer of van staal; kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper of van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

42942

42946

25.93.13

Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad, van staaldraad of van koperdraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandijzer, plaat- of bandstaal of plaat- of bandkoper

42943

25.93.14

Draadnagels, spijkers, krammen en dergelijke artikelen

42944 (*)

25.93.15

Draad, staven, buizen, platen en elektroden, bekleed of gevuld met vloeimiddelen

42950

25.93.16

Veren en veerbladen, van ijzer of van staal; veren van koper

42945

25.93.17

Niet-scharnierende kettingen en delen daarvan

42991

25.93.18

Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haaknaalden, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, n.e.g.

42997 (*)

25.93.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van draad, kettingen en veren

 

25.93.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van werken van draad, kettingen en veren

88219 (*)

25.94

Bouten, schroeven, moeren en andere bevestigingsmiddelen

 

25.94.1

Bouten, schroeven, moeren en andere bevestigingsmiddelen

 

25.94.11

Bevestigingsmiddelen met schroefdraad, van ijzer of van staal, n.e.g.

42944 (*)

25.94.12

Bevestigingsmiddelen zonder schroefdraad, van ijzer of van staal, n.e.g.

42944 (*)

25.94.13

Bevestigingsmiddelen met of zonder schroefdraad, van koper

42944 (*)

25.94.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en andere bevestigingsmiddelen

 

25.94.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en andere bevestigingsmiddelen

88219 (*)

25.99

Andere werken van metaal, n.e.g.

 

25.99.1

Werken van metaal voor gebruik in badkamers of in keukens

 

25.99.11

Gootstenen, wasbakken, badkuipen en andere toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer, van staal, van koper of van aluminium

42911

25.99.12

Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van ijzer, van staal, van koper of van aluminium

42912

25.99.2

Andere werken van onedel metaal

 

25.99.21

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal

42993

25.99.22

Opberg- en sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, ander dan kantoormeubelen

42994

25.99.23

Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke, papierhechters en dergelijke kantoorbenodigdheden en hechtnieten in strippen, van onedel metaal

42995

25.99.24

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke en spiegels, van onedel metaal

42996

25.99.25

Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal

42997 (*)

25.99.26

Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven

42998

25.99.29

Andere werken van onedel metaal, n.e.g.

42999

46931

25.99.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van metaal, n.e.g.

 

25.99.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van andere werken van metaal, n.e.g.

88219 (*)

26

Informaticaproducten, elektronische en optische producten

 

26.1

Elektronische onderdelen en printplaten

 

26.11

Elektronische onderdelen

 

26.11.1

Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (kathodestraalbuizen daaronder begrepen)

 

26.11.11

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie; buizen voor televisiecamera’s; andere kathodestraalbuizen

47140 (*)

26.11.12

Magnetrons, klystrons, microgolfbuizen en andere buizen

47140 (*)

26.11.2

Dioden en transistors

 

26.11.21

Dioden, transistors, thyristors, diacs en triacs

47150 (*)

26.11.22

Halfgeleiderelementen; luminescentiedioden; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen; delen daarvan

47150 (*)

26.11.3

Elektronische geïntegreerde schakelingen

 

26.11.30

Elektronische geïntegreerde schakelingen

47160

26.11.4

Delen van elektronenbuizen en van andere elektronische onderdelen, n.e.g.

 

26.11.40

Delen van elektronenbuizen en van andere elektronische onderdelen, n.e.g.

47173

26.11.9

Diensten in verband met de vervaardiging van elektronische geïntegreerde schakelingen; uitbestede diensten als onderdeel van de vervaardiging van elektronische onderdelen

 

26.11.91

Diensten in verband met de vervaardiging van elektronische geïntegreerde schakelingen

88233 (*)

26.11.99

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van elektronische onderdelen

88233 (*)

26.12

Elektronische printplaten

 

26.12.1

Bestukte gedrukte schakelingen

 

26.12.10

Bestukte gedrukte schakelingen

47130

26.12.2

Geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor automatische gegevensverwerkende machines

 

26.12.20

Geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor automatische gegevensverwerkende machines

45281

45282

26.12.3

Intelligente kaarten

 

26.12.30

Intelligente kaarten

47920

26.12.9

Diensten in verband met het drukken van schakelingen; uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van elektronische printplaten

 

26.12.91

Diensten in verband met het drukken van schakelingen