26.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 23/13


VERORDENING (EG) Nr. 67/2008 VAN DE COMMISSIE

van 25 januari 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (1), en met name op artikel 27, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie (2) dienen de denatureringsmiddelen die in iedere lidstaat worden gebruikt om alcohol volledig te denatureren overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG, in de bijlage bij die verordening te worden beschreven.

(2)

Op grond van artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG dienen de lidstaten vrijstelling van accijns te verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat, waarbij deze voorschriften naar behoren zijn gemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van dat artikel.

(3)

Bulgarije en Roemenië hebben mededeling gedaan van de denatureringsmiddelen die zij voornemens zijn te gebruiken.

(4)

De Commissie heeft de overige lidstaten op 1 januari 2007 van de mededeling van Bulgarije en op 9 januari 2007 van de mededeling van Roemenië in kennis gesteld.

(5)

Er zijn bezwaren in verband met de aangemelde voorschriften ingediend. De in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 92/83/EEG bedoelde procedure is bijgevolg juist verlopen en de door Bulgarije en Roemenië meegedeelde voorschriften dienen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 te worden opgenomen.

(6)

Verordening (EG) nr. 3199/93 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2008.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.

(2)  PB L 288 van 23.11.1993, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2023/2005 (PB L 326 van 13.12.2005, blz. 8).


BIJLAGE

Het volgende wordt toegevoegd aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93:

„Bulgarije

Voor de volledige denaturering van ethylalcohol dienen de volgende stoffen in de genoemde hoeveelheden te worden gemengd met 100 liter ethylalcohol met een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 90 % vol:

5 liter methylethylketon

2 liter isopropylalcohol

0,2 gram methyleenblauw

Roemenië

Per hectoliter zuivere alcohol:

1 gram denatoniumbenzoaat

2 liter methylethylketon (butanon) en

0,2 gram methyleenblauw”.