5.2.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 36/46


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 11 december 2008

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken

(ECB/2008/21)

(2009/100/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 26.4,

Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB) als bedoeld in artikel 47.2 van de ESCB-statuten, tweede en derde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2006/16 van 10 november 2006 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (1) dient te worden gewijzigd om de beleidsbesluiten en de marktontwikkeling te weerspiegelen.

(2)

Het Eurosysteem heeft haar openbaarmakingsbeleid inzake effectentransacties gewijzigd, teneinde de transparantie van de financiële rekeningen te vergroten. Als onderdeel van het herziene beleid dienen eerder als vaste financiële activa gekwalificeerde effecten niet langer te worden ingedeeld onder „Overige financiële activa”, maar onder de passende post onder het kopje „activum”, zulks afhankelijk van de oorsprong van de emittent, de valutadenominatie en of de effecten tot de vervaldag worden aangehouden. Bovendien zouden alle financiële instrumenten uit een geoormerkte portefeuille dienen te worden opgenomen onder de post „Overige financiële activa”.

(3)

Richtsnoer ECB/2006/16 bevat geen specifieke regels betreffende de financiële administratie van termijnrenteswaps, deviezenfutures en aandelenfutures. Er wordt in de financiële markten steeds vaker gebruikgemaakt van dergelijke instrumenten en zij zouden van betekenis kunnen zijn voor het beheer van de externe reserves van de ECB. Terwijl termijnrenteswaps administratief op dezelfde wijze zouden dienen verwerkt te worden als pure renteswaps, zouden deviezenfutures en aandelenfutures administratief op dezelfde wijze dienen verwerkt te worden als rentetermijncontracten.

(4)

De vigerende regels betreffende effecten dienen te worden gewijzigd om aan te geven dat het beheer van verhandelbare aandelen deel kan uitmaken van het beheer van de externe reserves van de ECB,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2006/16 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 5, lid 2, wordt als volgt vervangen:

„2.   Effectentransacties, met inbegrip van in vreemde valuta luidende effecten, mogen verder worden verwerkt conform de kasbasisbenadering. De corresponderende lopende rente met inbegrip van agio of disagio wordt dagelijks vanaf de contante afwikkelingsdatum verwerkt.”.

2.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt als volgt vervangen:

„2.   De herwaardering van goud, instrumenten in vreemde valuta, effecten m.u.v. effecten ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden en niet-verhandelbare effecten, alsook financiële instrumenten, zowel op de balans als buiten de balans, vindt plaats zoals op de driemaandelijkse herwaarderingsdatum tegen het gemiddelde van marktbied- en marktlaatkoersen en -prijzen. Dit neemt niet weg dat de rapporterende entiteiten hun portefeuilles voor interne doeleinden frequenter kunnen herwaarderen, op voorwaarde dat ze tijdens het kwartaal balansposten alleen tegen de transactiewaarde rapporteren.”;

b)

het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

„5.   Als tot de vervaldag aangehouden en niet-verhandelbare effecten ingedeelde effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs minus afschrijving en zijn onderworpen aan bijzondere waardevermindering.”.

3.

Artikel 8, lid 5, wordt als volgt vervangen:

„5.   Transacties met wederinkoopverplichting, waaronder effectenleningstransacties, die worden uitgevoerd krachtens een geautomatiseerd programma voor effectenleningstransacties, worden uitsluitend op de balans geboekt indien op de bankrekening van de desbetreffende NCB of de ECB geplaatst liquide onderpand wordt verschaft.”.

4.

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt als volgt vervangen:

„1.   Dit artikel is van toepassing op verhandelbare effecten, d.w.z. gewone aandelen of aandelenbeleggingsfondsen, indien de transacties direct door een rapporterende entiteit of diens gevolmachtigde worden uitgevoerd, met uitzondering van activiteiten ten behoeve van pensioenfondsen, deelnemingen, beleggingen in dochterondernemingen of significante belangen.”;

b)

lid 2 wordt als volgt vervangen:

„2.   In vreemde valuta luidende effecten die opgevoerd zijn onder „overige activa”, maken geen deel uit van de totale valutapositie, maar van afzonderlijke valutaposities. De gerelateerde deviezenwinsten en -verliezen kunnen worden berekend middels de gemiddelde netto kostprijs, dan wel middels de gemiddelde kostprijs.”;

c)

lid 3 wordt als volgt vervangen:

„3.   De herwaardering van effectenportfolio’s geschiedt overeenkomstig artikel 7, lid 2. Herwaardering geschiedt per afzonderlijke post. Voor aandelenbeleggingsfondsen geschiedt de prijsherwaardering op nettobasis en niet per afzonderlijk aandeel. Er vindt geen saldering plaats tussen de verschillende gewone aandelen of tussen verschillende aandelenbeleggingsfondsen.”;

d)

de volgende leden 4 tot en met 8 worden toegevoegd:

„4.   Transacties worden tegen de transactieprijs op de balans opgenomen.

5.   Makelaarscourtage wordt hetzij geboekt als in de kosten van het activum op te nemen transactiekosten, hetzij als kosten in de winst-en-verliesrekening.

6.   Het gekochte dividend wordt opgenomen in de prijs van het waardepapier. Het gekochte dividend mag op de ex-dividenddatum als aparte post behandeld worden tot de ontvangst van het dividend.

7.   Overlopende activa in verband met dividenden worden aan het einde van de periode niet geboekt, omdat zij, behoudens voor ex-dividendaandelen, al zijn opgenomen in de marktprijs van de effecten.

8.   Uitgiften van rechten worden bij uitgifte behandeld als een afzonderlijk activum. De berekening van de aanschaffingswaarde is gebaseerd op de bestaande gemiddelde kostprijs van de aandelen, op de uitoefenprijs van de nieuw aangeschafte aandelen, en op de verhouding tussen bestaande en nieuwe aandelen. De waarde van het recht kan eveneens gebaseerd worden op de marktwaarde ervan, de bestaande gemiddelde kostprijs van aandelen en de marktprijs van aandelen voor de uitgifte van het recht.”.

5.

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door wat volgt:

„Artikel 16

Termijncontracten”;

b)

lid 1 wordt als volgt vervangen:

„1.   Futures-contracten worden op de transactiedatum buiten de balans geboekt.”.

6.

Artikel 17, lid 3, wordt als volgt vervangen:

„3.   Renteswaps worden individueel geherwaardeerd en, zo nodig, omgerekend in euro tegen de contante deviezenkoers. Aanbevolen zij dat ongerealiseerde verliezen die per jaarultimo worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening, in daaropvolgende jaren worden afgeschreven, dat bij termijnrenteswaps de afschrijving begint vanaf de valutadatum van de transactie en dat lineair wordt afgeschreven. Voor ongerealiseerde herwaarderingswinsten wordt een herwaarderingsrekening gecrediteerd.”.

7.

Bijlagen II, IV en IX bij Richtsnoer ECB/2006/16 worden overeenkomstig de bijlage bij dit richtsnoer gewijzigd.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt op 31 december 2008 in werking.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer geldt voor alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 11 december 2008.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 348 van 11.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlagen II, IV en IX bij Richtsnoer ECB/2006/16 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende definitie wordt ingevoegd:

„Geoormerkte portefeuille: geoormerkte investering, aangehouden op de actiefzijde van de balans als tegenpost en bestaande uit effecten, waardepapieren, deposito’s met vaste looptijd en lopende rekeningen, deelnemingen en/of investeringen in dochterondernemingen. Het correspondeert met een aanwijsbare post aan de passiefzijde van de balans, ongeacht enige juridische of andere beperking.”;

b)

de definitie van „financieel vaste activa” wordt geschrapt;

c)

de volgende definitie wordt ingevoegd:

„Tot de vervaldag aangehouden effecten: effecten met vaste of bepaalbare betalingen en een vaste looptijd, die de NCB voornemens is tot de einddatum aan te houden.”.

2)

De tabel getiteld „Activa” in bijlage IV wordt als volgt vervangen:

„ACTIVA

Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

Toepassingsgebied (2)

Activa

1

1

Goud en goudvorderingen

Fysiek goud, d.w.z. baren, munten, platen, klompjes, in voorraad of „nog te ontvangen”. Niet-fysiek goud, zoals direct opvraagbare tegoeden op gouddepositorekeningen (niet-verbijzonderde rekeningen), termijndeposito’s, alsmede goudvorderingen die voortkomen uit één van de volgende transacties: (i) op- of afwaarderingen en (ii) goudlocatie of -swaps gericht op het verkrijgen van fysiek goud met een ander goudgehalte, indien het verschil tussen vrijgave en ontvangst meer dan één werkdag is.

Marktwaarde

Verplicht

2

2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Vorderingen op tegenpartijen buiten het eurogebied, inclusief internationale en supranationale instellingen en centrale banken van buiten het eurogebied luidende in vreemde valuta.

 

 

2.1

2.1

Vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nationale quota minus de saldi in euro die ter beschikking staan van het IMF. Rekening nr. 2 van het IMF (eurorekening voor algemene beheerskosten) kan ofwel in deze positie worden opgenomen of onder de post „Verplichtingen jegens niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”.

a)

Trekkingsrechten binnen de reservepositie (netto)

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

b)

Bijzondere trekkingsrechten

Aangehouden bijzondere trekkingsrechten (bruto).

b)

Bijzondere trekkingsrechten

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

c)

Overige vorderingen

Algemene leningsovereenkomsten, leningen krachtens bijzondere leningsovereenkomsten, deposito’s in het kader van de armoedebestrijdings- en groeifaciliteit.

c)

Overige vorderingen

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

2.2

2.2

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. de tegoeden onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting.

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

b)

Beleggingen in waardepapieren buiten het eurogebied m.u.v. de beleggingen onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden effecten, die door niet-ingezetenen van het eurogebied zijn uitgegeven.

b)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(iii)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(iv)

Verhandelbare waardepapieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Verplicht

c)

Externe leningen (deposito’s) buiten het eurogebied m.u.v. de leningen onder actiefpost „Overige financiële activa”

c)

Externe leningen

Deposito’s tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

d)

Overige externe activa

Bankbiljetten en munten die niet tot het eurogebied behoren.

d)

Overige externe activa

Nominale waarde, omrekening tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

3

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

a)

Beleggingen in waardepapieren binnen het eurogebied m.u.v. waardepapieren onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier, als een deel van de externe reserves aangehouden waardepapieren, die door ingezetenen van het eurogebied zijn uitgegeven.

a)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

a)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

a)(iii)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering en koers op de deviezenmarkt

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

a)(iv)

Verhandelbare waardepapieren

Marktprijs en koers op de deviezenmarkt

Verplicht

b)

Overige vorderingen op ingezetenen van het eurogebied m.u.v. de vorderingen onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Leningen, deposito’s, reverse repo’s, diverse verstrekte leningen.

b)

Overige vorderingen

Deposito’s en overige leningen tegen nominale waarde, omgerekend tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

4

4

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

 

4.1

4.1

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied m.u.v. tegoeden onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld. Repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van effecten, luidende in euro.

a)

Tegoeden bij banken buiten het eurogebied

Nominale waarde

Verplicht

b)

Beleggingen in effecten buiten het eurogebied m.u.v. de beleggingen onder de actiefpost „Overige financiële activa”

Door niet-ingezetenen van het eurogebied uitgegeven effecten, promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties en geldmarktpapier.

b)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

b)(iv)

Verhandelbare effecten

Marktprijs

Verplicht

c)

Leningen buiten het eurogebied m.u.v. de leningen onder de actiefpost „Overige financiële activa”

c)

Leningen buiten het eurogebied

Deposito’s tegen nominale waarde

Verplicht

d)

Effecten m.u.v. de effecten onder de actiefpost „Overige financiële activa” die uitgegeven zijn door entiteiten buiten het eurogebied

Effecten die door supranationale of internationale organisaties, bv. de Europese Investeringsbank, zijn uitgegeven, ongeacht het land van vestiging.

d)(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

d)(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kosten behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

d)(iii)

Niet-verhandelbare waardepapieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

4.2

4.2

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM II

Kredietverlening onder de voorwaarden van het ERM II.

Nominale waarde

Verplicht

5

5

Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro

Posten 5.1 t/m 5.5: transacties volgens de respectieve monetaire beleidsinstrumenten beschreven in bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en procedures van het Eurosysteem (3).

 

 

5.1

5.1

Basisherfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, met een wekelijkse frequentie en gewoonlijk een looptijd van een week.

Nominale waarde of repokostprijs

Verplicht

5.2

5.2

Langerlopende herfinancieringstransacties

Regelmatige liquiditeitsverruimende transacties met wederinkoopverplichting, met een maandelijkse frequentie en gewoonlijk een looptijd van drie maanden.

Nominale waarde of repokostprijs

Verplicht

5.3

5.3

Fine-tuning transacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting, uitgevoerd op ad-hoc-basis met fine-tuning oogmerk.

Nominale waarde of repokostprijs

Verplicht

5.4

5.4

Structurele transacties met wederinkoop

Transacties met wederinkoopverplichting die de structurele positie van het Eurosysteem t.o.v. de financiële sector te beïnvloeden.

Nominale waarde of repokostprijs

Verplicht

5.5

5.5

Marginale beleningsfaciliteit

Faciliteit voor het verkrijgen van krediet tot de volgende ochtend tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet, op onderpand van beleenbare activa (permanente faciliteit).

Nominale waarde of repokostprijs

Verplicht

5.6

5.6

Kredieten uit hoofde van margestortingen

Aanvullend krediet voor kredietinstellingen op grond van waardestijgingen van onderliggende activa ten behoeve van ander aan deze kredietinstellingen verleend krediet.

Nominale waarde of kostprijs

Verplicht

6

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro

Rekeningen-courant, termijndeposito’s, daggeld, repotransacties met wederverkoopverplichting in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder actiefpost „Waardepapieren van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro”, waaronder begrepen transacties die het gevolg zijn van de omzetting van de voormalige deviezenreserves van het eurogebied, en overige vorderingen. Overeenkomstige rekeningen bij kredietinstellingen die in het buitenland zijn gevestigd, maar binnen het eurogebied. Overige vorderingen en transacties die niet samenhangen met monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem. Vorderingen uit hoofde van monetaire beleidstransacties, die werden geïnitieerd door een NCB voor toetreding tot het Eurosysteem.

Nominale waarde of kostprijs

Verplicht

7

7

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Waardepapieren m.u.v. de waardepapieren onder actiefpost „Overige financiële activa”: Effecten, promessen en obligaties, wissels, nulcouponobligaties, geldmarktpapier dat op termijnbasis („outright”) wordt aangehouden, waaronder begrepen overheidsobligaties van vóór de EMU luidende in euro; door de ECB uitgegeven schuldbewijzen die voor fine-tuning zijn aangekocht.

(i)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

(ii)

Verhandelbare papieren ingedeeld als tot de vervaldag aangehouden papieren

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Verplicht

(iii)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige agio/disagio wordt afgeschreven.

Verplicht

(iv)

Verhandelbare effecten

Marktprijs

Verplicht

8

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Vorderingen op overheden van vóór de EMU (niet-verhandelbare waardepapieren, leningen).

Deposito’s/leningen tegen nominale waarde, niet-verhandelbare waardepapieren tegen kostprijs

Verplicht

9

Vorderingen binnen het Eurosysteem+

 

 

 

9.1

Deelnemingen in de ECB+

Alleen een post op de balans van de NCB’s.

Het aandeel van individuele NCB’s in het kapitaal van de ECB overeenkomstig het Verdrag en de respectieve verdeelsleutel en bijdragen overeenkomstig artikel 49.2 van de statuten.

Kostprijs

Verplicht

9.2

Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves+

Alleen een post op de balans van de NCB’s.

Vorderingen op de ECB, luidende in euro, uit hoofde van initiële en aanvullende overdrachten van externe reserves ingevolge de bepalingen van het Verdrag.

Nominale waarde

Verplicht

9.3

Vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen+

Alleen een post op de balans van de ECB.

Door NCB’s uitgegeven promessen, uit hoofde van de „back-to-back”-overeenkomst in samenhang met ECB-schuldbewijzen.

Nominale waarde

Verplicht

9.4

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem+ (*)

Voor de NCB’s: nettovordering in verband met de toepassing van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten, d.w.z. met inbegrip van de tegoeden binnen het Eurosysteem ingevolge de uitgifte van bankbiljetten door de ECB, het compenserende bedrag en de administratieve boekingsposten ter saldering van het compenserende bedrag, zoals bepaald bij Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002.

Voor de ECB vorderingen uit hoofde van de uitgifte van bankbiljetten door de ECB overeenkomstig Besluit ECB/2001/15.

Nominale waarde

Verplicht

9.5

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)+

Nettopositie van de volgende subposten:

 

 

a)

nettovorderingen uit hoofde van tegoeden op TARGET2-rekeningen en overeenkomstige rekeningen van NCB’s, d.w.z. het nettocijfer van vorderingen en verplichtingen - zie tevens passiefpost „Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)”.

a)

Nominale waarde

Verplicht

b)

vordering ingevolge het verschil tussen monetaire inkomsten die gepooled en herverdeeld moeten worden. Slechts relevant voor de periode tussen het verantwoorden van de monetaire inkomsten binnen het kader van de jaarultimo procedures, en de afwikkeling ervan op de laatste werkdag in januari van elk jaar.

b)

Nominale waarde

Verplicht

c)

overige vorderingen binnen het Eurosysteem, waaronder de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit bankbiljetten in omloop onder de NCB’s (*).

c)

Nominale waarde

Verplicht

9

10

Vereveningsposten

Saldi van vereveningsrekeningen (vorderingen), waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van te incasseren cheques.

Nominale waarde

Verplicht

9

11

Overige activa

 

 

 

9

11.1

Munten uit het eurogebied

Euromuntstukken, indien een NCB niet de wettige uitgever is

Nominale waarde

Verplicht

9

11.2

Materiële en immateriële vaste activa

Grond en gebouwen, meubilair en inventaris, inclusief computerapparatuur, software.

Kostprijs minus afschrijving

Afschrijvingstermijnen:

Computers en aanverwante hard- en software, en motorvoertuigen:

4 jaar

Inventaris, meubilair en installaties:

10 jaar

Gebouwen en aanzienlijke gekapitaliseerde herinrichtingskosten:

25 jaar

Kapitalisering van kosten: op basis van limiet (minder dan 10 000 EUR, excl. btw: geen kapitalisering)

Aanbevolen

9

11.3

Overige financiële activa

Deelnemingen en beleggingen in dochtermaatschappijen; aandelen aangehouden voor strategische -en beleidsoogmerken;

Waardepapieren met inbegrip van aandelen, en andere financiële instrumenten en tegoeden (bv. deposito met vaste looptijd en lopende rekeningen), aangehouden als een geoormerkte portefeuille;

Repotransacties met wederverkoopverplichting met kredietinstellingen in verband met het beheer van effectenportefeuilles onder deze post.

a)

Verhandelbare waardepapieren

Marktwaarde

Aanbevolen

b)

Deelnemingen en niet-liquide gewone aandelen, en enige andere waardepapieren aangehouden als permanente investeringen

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Aanbevolen

c)

Beleggingen in dochtermaatschappijen of significante belangen

Nettowaarde van het actief

Aanbevolen

d)

Verhandelbare papieren m.u.v. tot de vervaldag aangehouden papieren

Marktprijs

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

e)

Verhandelbare waardepapieren ingedeeld als aangehouden tot de vervaldag als een permanente investering

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

f)

Niet-verhandelbare effecten

Kostprijs behoudens bijzondere waardevermindering

Enige premie of disagio wordt afgeschreven

Aanbevolen

g)

Tegoeden bij banken en leningen

Nominale waarde uitgedrukt in de koers op de deviezenmarkt als de tegoeden of deposito’s luiden in vreemde valuta

Aanbevolen

9

11.4

Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Resultaten van de waardering van deviezentermijnaffaires, deviezenswaps, renteswaps, rentetermijncontracten, termijntransacties in effecten, contante deviezentransacties vanaf de transactiedatum tot de afwikkelingsdatum.

Nettopositie tussen termijn en contant, tegen koers op deviezenmarkt

Verplicht

9

11.5

Overlopende activa en vooruitbetaalde kosten

Inkomsten die in de verslagperiode niet opeisbaar zijn, maar er wel aan moeten worden toegeschreven. Vooruitbetaalde kosten en lopende rente (d.w.z. lopende rente gekocht met een waardepapier).

Nominale waarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers

Verplicht

9

11.6

Diversen

Vooruitbetalingen, leningen, andere kleinere posten. Tussenrekening voor de registratie van herwaarderingsverschillen (uitsluitend balanspost gedurende het jaar: ongerealiseerde verliezen op herwaarderingsdata gedurende het jaar, die niet worden gedekt door de desbetreffende herwaarderingsrekening onder passiefpost „Herwaarderingsrekeningen”). Leningen op trustbasis. Beleggingen in verband met gouddeposito’s van rekeninghouders. Munten, luidende in nationale eurogebied munteenheden. Lopende kosten (netto geaccumuleerde verliezen), verliezen van het voorafgaande jaar vóór dekking. Nettopensioenactiva

Nominale waarde of kostprijs

Aanbevolen

Tussenrekening voor herwaarderingsverschillen

Herwaarderingsverschil tussen gemiddelde kostprijs en marktwaarde; deviezen worden omgerekend tegen de marktkoers.

Tussenrekening voor herwaarderingsverschillen: verplicht

Beleggingen in verband met gouddeposito’s van rekeninghouders

Marktwaarde

Beleggingen in verband met gouddeposito’s van rekeninghouders: verplicht

12

Verlies over het boekjaar

 

Nominale waarde

Verplicht

3)

In bijlage IX worden de woorden „Overdracht naar/uit voorzieningen voor wisselkoers- en prijsrisico’s” in de eerste kolom van de tabel onder ondertitel 2.3 vervangen door de woorden „Overdracht naar/uit voorzieningen voor wisselkoers-, interest- en prijsrisico’s”.


(1)  De nummering in de eerste kolom heeft betrekking op de balansopstellingen zoals gegeven in de bijlagen V, VI en VII (weekstaten en geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem). De nummering in de tweede kolom heeft betrekking op de balansopstelling zoals gegeven in bijlage VIII (jaarbalans van een centrale bank). De posten die met een „+” zijn gemarkeerd, worden in de weekstaten van het Eurosysteem geconsolideerd.

(2)  De grondslagen voor samenstelling en waardering die in deze bijlage staan opgesomd, worden geacht verplicht te zijn voor de rekeningen van de ECB en voor alle materiële activa en passiva in de rekeningen van de NCB’s die voor de werking van het Eurosysteem van belang zijn.

(3)  PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.”