10.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/20


RICHTLIJN 2008/128/EG VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2008

houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

(Gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (1), en met name op artikel 3, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Zuiverheidseisen dienen te worden vastgesteld voor alle kleurstoffen die worden genoemd in Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (4).

(3)

Er dient rekening te worden gehouden met de specificaties en analysetechnieken voor kleurstoffen zoals die in het kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO/WHO (JECFA) zijn opgesteld.

(4)

De levensmiddelenadditieven die worden bereid volgens productiemethoden of met uitgangsmaterialen die sterk verschillen van die welke door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding zijn beoordeeld of verschillen van die welke in deze richtlijn worden vermeld, dienen aan een veiligheidsbeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid te worden onderworpen, waarbij de nadruk met name op de zuiverheidseisen ligt.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

(6)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 3, lid 3, onder a), van Richtlijn 89/107/EEG genoemde zuiverheidseisen voor de in Richtlijn 94/36/EG genoemde kleurstoffen worden in bijlage I bij de onderhavige richtlijn vastgesteld.

Artikel 2

Richtlijn 95/45/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2008.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.

(2)  PB L 226 van 22.9.1995, blz. 1.

(3)  Zie bijlage II, deel A.

(4)  PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13.


BIJLAGE I

A.   ALGEMENE SPECIFICATIES VOOR ALUMINIUMLAKKEN VAN KLEURSTOFFEN

Definitie

Aluminiumlakken worden bereid door reactie van kleurstoffen die aan de in de desbetreffende documenten vastgestelde zuiverheidseisen voldoen met aluminiumoxide in aanwezigheid van water. Het aluminiumoxide is gewoonlijk vers bereid ongedroogd materiaal dat is verkregen door reactie van aluminiumsulfaat of aluminiumchloride met natriumcarbonaat, calciumcarbonaat, natrium-bicarbonaat, calciumbicarbonaat of ammoniak. Na de lakvorming wordt het product afgefiltreerd, met water gewassen en gedroogd. In het uiteindelijke product kan ook niet-omgezet aluminiumoxide aanwezig zijn

In HCl onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,5 %

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Tevens gelden de bijzondere zuiverheidseisen voor de desbetreffende kleurstoffen

B.   BIJZONDERE ZUIVERHEIDSEISEN

E 100 — CURCUMINE

Synoniem

CI Natural Yellow 3, curcumageel, diferoylmethaan

Definitie

Curcumine wordt verkregen door middel van oplosmiddelextractie van curcuma (geelwortel), de grondwortelstokken van natuurlijke stammen van Curcuma longa L. Voor het verkrijgen van een geconcentreerd curcuminepoeder wordt het extract gezuiverd door kristallisatie. Het product bestaat goeddeels uit curcuminen, te weten het kleurbestanddeel (1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1,6-heptadieen-3,5-dion) en de twee demethoxy-derivatieven in wisselende verhoudingen. Daarnaast kunnen kleine hoeveelheden van oliën en harsen die van nature in curcuma voorkomen aanwezig zijn

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: ethylacetaat, aceton, kooldioxide, dichloormethaan, n-butanol, methanol, ethanol en hexaan

Klasse

Dicinnamoylmethaan

Colour Index-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Scheikundige benaming

I

1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1,6-heptadieen-3,5-dion

II

1-(4-Hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1,6-heptadieen-3,5-dion

III

1,7-Bis(4-hydroxyfenyl)-1,6-heptadieen-3,5-dion

Brutoformule

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molecuulgewicht

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Gehalte

Niet minder dan 90 % totaal aan kleurstoffen

E1 cm 1 %1 607 bij ca. 426 nm in ethanol

Beschrijving

Oranjegeel kristallijn poeder

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in ethanol bij ca. 426 nm

B.

Smelttraject

179 °C-182 °C

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen:

Ethylacetaat

Aceton

n-Butanol

Methanol

Ethanol

Hexaan

Niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: Niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 101 (i) — RIBOFLAVINE

Synoniem

Lactoflavine

Klasse

Isoalloxazine

Einecs-nummer

201-507-1

Scheikundige benaming

7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo-[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dion

7,8-Dimethyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazine

Brutoformule

C17H20N4O6

Molecuulgewicht

376,37

Gehalte

Niet minder dan 98 % op watervrije basis

E1 cm 1 % 328 bij ca. 444 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Geel tot oranjegeel kristallijn poeder, met zwakke geur

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

De verhouding A375/A267 ligt tussen 0,31 en 0,33

De verhouding A444/A267 ligt tussen 0,36 en 0,39

in waterige oplossing

Maximum in water bij ca. 444 nm

B.

Soortelijke draaiing

[α]D20 tussen -115° en -140° in 0,05 N natriumhydroxide

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Niet meer dan 1,5 % na vier uur drogen bij 105 °C

Sulfaatas

Niet meer dan 0,1 %

Primaire aromatische aminen

Niet meer dan 100 mg/kg (berekend als aniline)

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 101 (ii) — RIBOFLAVINE-5′-FOSFAAT

Synoniem

Riboflavine-5′-fosfaat-natrium

Definitie

Deze specificaties zijn van toepassing op riboflavine-5′-fosfaat met daarnaast geringe hoeveelheden vrij riboflavine en riboflavine-difosfaat

Klasse

Isoalloxazine

Einecs-nummer

204-988-6

Scheikundige benaming

Mononatrium-

2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimethyl-2′,4′-dioxo-10′-benzo[γ]pteridinyl-2,3,4-trihydroxypentyl-fosfaat;

mononatriumzout van 5′-monofosfaatester van riboflavine

Brutoformule

Dihydraat

:

C17H20N4NaO9P.2H2O

Watervrij

:

C17H20N4NaO9P

Molecuulgewicht

541,36

Gehalte

Niet minder dan 95 % totaal aan kleurstoffen, berekend als C17H20N4NaO9P.2H2O

E1 cm 1 % 250 bij ca. 375 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Geel tot oranje kristallijn hygroscopisch poeder, met zwakke geur en een bittere smaak

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

De verhouding A375/A267 ligt tussen 0,30 en 0,34

De verhouding A444/A267 ligt tussen 0,35 en 0,40

in waterige oplossing

Maximum in water bij ca. 444 nm

B.

Soortelijke draaiing

[α]D20 tussen +38° en +42° in 5 M HCl

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Niet meer dan 8,0 % (100 °C, vijf uur vacuüm boven P2O5) voor het dihydraat

Sulfaatas

Niet meer dan 25 %

Anorganisch fosfaat

Niet meer dan 1,0 % (berekend als PO4 op watervrije basis)

Secundaire kleurstoffen

Riboflavine (vrij)

:

niet meer dan 6 %

Riboflavinedifosfaat

:

niet meer dan 6 %

Primaire aromatische aminen

Niet meer dan 70 mg/kg (berekend als aniline)

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 102 — TARTRAZINE

Synoniem

CI Food Yellow 4

Definitie

Tartrazine bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-1H-pyrazool-3-carboxylaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Tartrazine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Scheikundige benaming

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-1H-pyrazool-3-carboxylaat

Brutoformule

C16H9N4Na3O9S2

Molecuulgewicht

534,37

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen berekend als natriumzout

E1 cm 1 % 530 bij ca. 426 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Lichtoranje poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 426 nm

B.

Gele oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-hydrazinobenzeensulfonzuur

 

4-Aminobenzeensulfonzuur

 

5-Oxo-1-(4-sulfofenyl)-2- pyrazoline-3-carbonzuur

 

4,4′-Diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

 

Tetrahydroxybarnsteenzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 104 — CHINOLINEGEEL

Synoniem

CI Food Yellow 13

Definitie

Chinolinegeel wordt bereid door sulfoneren van 2-(2-chinolyl)-1,3-indaandion. Chinolinegeel bestaat in hoofdzaak uit natriumzouten van een mengsel van disulfonaten (voornamelijk), monosulfonaten en trisulfonaten van de bovengenoemde verbindingen en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Chinolinegeel wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Chinoftalon

Colour Index-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Scheikundige benaming

Dinatriumzouten van de disulfonaten van 2-(2-chinolyl)-1,3-indaandion (hoofdbestanddeel)

Brutoformule

C18H9NNa2O8S2 (hoofdbestanddeel)

Molecuulgewicht

477,38 (hoofdbestanddeel)

Gehalte

Niet minder dan 70 % totaal aan kleurstoffen berekend als natriumzout

Chinolinegeel dient de volgende samenstelling te hebben:

Van het totaal aan aanwezige kleurstoffen:

is niet minder dan 80 % dinatrium-2-(2-chinolyl)-1,3-indaandion-disulfonaten

is niet meer dan 15 % natrium-2-(2-chinolyl)-1,3-indaandion-monosulfonaten

is niet meer dan 7,0 % trinatrium-2-(2-chinolyl)-1,3-indaandion-trisulfonaat

E1 cm 1 % 865 (hoofdbestanddeel) bij ca. 411 nm in waterige azijnzuuroplossing

Beschrijving

Geel poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in oplossing in azijnzuur in water van pH 5 bij ca. 411 nm

B.

Gele oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 4,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

2-Methylchinoline

 

2-Methylchinolinesulfonzuur

 

Ftaalzuur

 

2,6-Dimethylchinoline

 

2,6-Dimethylchinolinesulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

2-(2-Chinolyl)-1,3-indaandion

Niet meer dan 4 mg/kg

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 110 — ZONNEGEEL FCF

Synoniem

CI Food Yellow 3, oranjegeel S

Definitie

Zonnegeel FCF bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatofenylazo)naftaleen-6-sulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Zonnegeel FCF wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Scheikundige benaming

Dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatofenylazo)naftaleen-6-sulfonaat

Brutoformule

C16H10N2Na2O7S2

Molecuulgewicht

452,37

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen berekend als natriumzout

E1 cm 1 % 555 bij ca. 485 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Oranjerood poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 485 nm bij pH 7

B.

Oranje oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 5,0 %

1-(Fenylazo)-2-naftalenol (Soedan I)

Niet meer dan 0,5 mg/kg

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-Aminobenzeensulfonzuur

 

3-Hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

6-Hydroxy-2-naftaleensulfonzuur

 

7-Hydroxy-1,3-naftaleendisulfonzuur

 

4,4′-Diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

 

6,6′-Oxybis(2-naftaleensulfonzuur)

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 2 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

E 120 — COCHENILLE, KARMIJNZUUR, KARMIJN

Definitie

Karmijn en karmijnzuur worden verkregen uit extracten (in water, alcoholwater of alcohol) van cochenille dat bestaat uit de gedroogde lijfjes van het vrouwtjesinsect Dactylopius coccus Costa

Het kleurbestanddeel is karmijnzuur

Er kunnen aluminiumlakken van karmijnzuur (karmijnen) worden gevormd waarin aluminium en karmijnzuur verondersteld worden in een molaire verhouding van 1:2 aanwezig te zijn

In handelsproducten is de kleurstof aanwezig samen met ammonium-, calcium-, kalium- of natriumkationen, afzonderlijk of gecombineerd, en deze kationen kunnen ook in overmaat aanwezig zijn

Handelsproducten kunnen ook eiwitmateriaal bevatten dat van het insect is afgeleid, en kunnen ook vrij karminaat of een geringe rest van ongebonden aluminiumkationen bevatten

Klasse

Antrachinon

Colour Index-nummer

75470

Einecs-nummer

Cochenille: 215-680-6; karmijnzuur: 215-023-3, karmijn: 215-724-4

Scheikundige benaming

7-β-D-Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-antraceencarbonzuur (karmijnzuur); karmijn is het gehydrateerd aluminium-chelaat van dit zuur

Brutoformule

C22H20O13 (karmijnzuur)

Molecuulgewicht

492,39 (karmijnzuur)

Gehalte

Niet minder dan 2,0 % karmijnzuur in extracten die karmijnzuur bevatten; niet minder dan 50 % karmijnzuur in chelaten

Beschrijving

Rode tot donkerrode, kruimelige vaste stof of poeder. Cochenille-extract is meestal een donkerrode vloeistof, maar kan ook tot een poeder worden gedroogd

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in waterige ammoniak bij ca. 518 nm

Maximum in verdund zoutzuur bij ca. 494 nm voor karmijnzuur

Zuiverheid

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 122 — AZORUBINE, KARMOZIJN

Synoniem

CI Food Red 3

Definitie

Azorubine bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)-1-naftaleensulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Azorubine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Scheikundige benaming

Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)-1-naftaleensulfonaat

Brutoformule

C20H12N2Na2O7S2

Molecuulgewicht

502,44

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als natriumzout

E1 cm 1 % 510 bij ca. 516 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Rood tot kastanjebruin poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 516 nm

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 2,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-Aminonaftaleen-1-sulfonzuur

 

4-Hydroxynaftaleen-1-sulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 123 — AMARANT

Synoniem

CI Food Red 9

Definitie

Amarant bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)-3,6-naftaleendisulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Amarant wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Scheikundige benaming

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)-3,6-naftaleendisulfonaat

Brutoformule

C20H11N2Na3O10S3

Molecuulgewicht

604,48

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als natriumzout

E1 cm 1 % 440 bij ca. 520 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Roodachtig bruin poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 520 nm

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 3,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-Aminonaftaleensulfonzuur

 

3-Hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

6-Hydroxy-2-naftaleensulfonzuur

 

7-Hydroxy-1,3-naftaleendisulfonzuur

 

7-Hydroxy-1,3,6-naftaleentrisulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 124 — PONCEAU 4R, COCHENILLEROOD A

Synoniem

CI Food Red 7, New Coccine

Definitie

Ponceau 4R bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)-6,8-naftaleendisulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Ponceau 4R wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Scheikundige benaming

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-6,8-disulfonaat

Brutoformule

C20H11N2Na3O10S3

Molecuulgewicht

604,48

Gehalte

Niet minder dan 80 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

E1 cm 1 % 430 bij ca. 505 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Roodachtig poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 505 nm

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-Aminonaftaleensulfonzuur

 

7-Hydroxy-1,3-naftaleendisulfonzuur

 

3-Hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

6-Hydroxy-2-naftaleensulfonzuur

 

7-Hydroxy-1,3,6-naftaleentrisulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 127 — ERYTROSINE

Synoniem

CI Food Red 14

Definitie

Erytrosine bestaat in hoofdzaak uit het monohydraat van dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajood-3-oxido-6-oxo-9-xanthenyl)-benzoaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast water, natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Erytrosine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Xantheen

Colour Index-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Scheikundige benaming

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajood-3-oxido-6-oxo-9-xanthenyl)-benzoaat, monohydraat

Brutoformule

C20H6I4Na2O5.H2O

Molecuulgewicht

897,88

Gehalte

Niet minder dan 87 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het watervrije natriumzout

E1 cm 1 %1 100 bij ca. 526 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Rood poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 526 nm bij pH 7

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

Anorganische jodiden berekend als natriumjodide

Niet meer dan 0,1 %

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen (behalve fluoresceïne)

Niet meer dan 4,0 %

Fluoresceïne

Niet meer dan 20 mg/kg

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

Tri-joodresorcinol

Niet meer dan 0,2 %

2-(2,4-Dihydroxy-3,5-dijoodbenzoyl)-benzoëzuur

Niet meer dan 0,2 %

Met ether extraheerbaar materiaal

Uit een oplossing met pH van 7 tot 8, niet meer dan 0,2 %

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

Aluminiumlakken

De methode met in zoutzuur onoplosbaar materiaal kan niet worden gebruikt. Deze wordt uitsluitend voor deze kleurstof vervangen door de bepaling van de hoeveelheid in natriumhydroxide onoplosbaar materiaal, die niet meer dan 0,5 % mag bedragen

E 128 — ROOD 2G

Synoniem

CI Food Red 10, Azogeranine

Definitie

Rood 2G bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-8-aceetamindo-1-hydroxy-2-fenylazo-3,6-naftaleendisulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Rood 2G wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

18050

Einecs-nummer

223-098-9

Scheikundige benaming

Dinatrium-8-aceetamido-2-fenylazo-1-hydroxy-3,6-naftaleendisulfonaat

Brutoformule

C18H13N3Na2O8S2

Molecuulgewicht

509,43

Gehalte

Niet minder dan 80 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

E1 cm 1 % 620 bij ca. 532 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Rood poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 532 nm

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 2,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

5-Aceetamido-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

 

5-Amino-4-hydroxy-2,7-naftaleendisulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 129 — ALLURAROOD AC

Synoniem

CI Food Red 17

Definitie

Allurarood AC bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato-fenylazo)-6-naftaleensulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Allurarood AC wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Scheikundige benaming

Dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatofenylazo)-6-naftaleensulfonaat

Brutoformule

C18H14N2Na2O8S2

Molecuulgewicht

496,42

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

E1 cm 1 % 540 bij ca. 504 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Donkerrood poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 504 nm

B.

Rode oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 3,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

6-Hydroxy-2-naftaleensulfonzuur, natriumzout

Niet meer dan 0,3 %

4-Amino-5-methoxy-2-methyl-benzeensulfonzuur

Niet meer dan 0,2 %

6,6-Oxybis-(2-naftaleensulfonzuur)-dinatriumzout

Niet meer dan 1,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Uit een oplossing met pH 7, niet meer dan 0,2 %

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 131 — PATENTBLAUW V

Synoniem

CI Food Blue 5

Definitie

Patentblauw V bestaat in hoofdzaak uit het calcium- of natriumzout van het inwendig zout van 4-[α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methylideen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-diethylammoniumhydroxide en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat en/of calciumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Het kaliumzout is eveneens toegestaan

Klasse

Triarylmethaan

Colour Index-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Scheikundige benaming

Calcium- of natriumzout van het inwendig zout van 4-[α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methylideen)-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)-diethylammoniumhydroxide

Brutoformule

Calciumverbinding: (C27H31N2O7S2)2Ca

Natriumverbinding: C27H31N2O7S2Na

Molecuulgewicht

Calciumverbinding: 579,72

Natriumverbinding: 582,67

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

E1 cm 1 %2 000 bij ca. 638 nm in waterige oplossing bij pH 5

Beschrijving

Donkerblauw poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij 638 nm bij pH 5

B.

Blauwe oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 2,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

3-Hydroxybenzaldehyde

 

3-Hydroxybenzoëzuur

 

3-Hydroxy-4-sulfobenzoëzuur

 

N,N-Diethylaminobenzeensulfonzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Leucobase

Niet meer dan 4,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Uit een oplossing met pH 5, niet meer dan 0,2 %

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 132 — INDIGOTINE, INDIGO-KARMIJN

Synoniem

CI Food Blue

Definitie

Indigotine bestaat in hoofdzaak uit een mengsel van dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bisindolylideen-5,5′-disulfonaat en dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bisindolylideen-5,7′-disulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Indigotine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Indigoïde

Colour Index-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Scheikundige benaming

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bisindolylideen-5,5′-disulfonaat

Brutoformule

C16H8N2Na2O8S2

Molecuulgewicht

466,36

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bisindolylideen-5,7′-disulfonaat: niet meer dan 18 %

E1 cm 1 % 480 bij ca. 610 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Donkerblauw poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 610 nm

B.

Blauwe oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Met uitzondering van dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-bisindolylideen-5,7′-disulfonaat: niet meer dan 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

Isatine-5-sulfonzuur

 

5-Sulfoantranilzuur

 

Antranilzuur

Totaal niet meer dan 0,5 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 133 — BRILJANTBLAUW FCF

Synoniem

CI Food Blue 2

Definitie

Briljantblauw FCF bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)fenyl]-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)-2,5-cyclohexadienylideen]tolueen-2-sulfonaat en de isomeren daarvan en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Briljantblauw FCF wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Triarylmethaan

Colour Index-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Scheikundige benaming

Dinatrium-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)fenyl]-α-[4-N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)-2,5-cyclohexadienylideen]tolueen-2-sulfonaat

Brutoformule

C37H34N2Na2O9S3

Molecuulgewicht

792,84

Gehalte

Niet minder dan 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

E1 cm 1 %1 630 bij ca. 630 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Roodblauw poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 630 nm

B.

Blauwe oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 6,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

Som van 2-, 3- en 4-formyl-benzeensulfonzuren

Niet meer dan 1,5 %

3-(N-ethyl-4-sulfofenylamino)-methylbenzeensulfonzuur

Niet meer dan 0,3 %

Leucobase

Niet meer dan 5,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % bij pH 7

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 140 (i) — CHLOROFYLLEN

Synoniem

CI Natural Green 3, magnesiumchlorofyl, magnesiumfeofytine

Definitie

Chlorofyllen worden verkregen door oplosmiddelextractie van natuurlijke stammen van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en netel. Tijdens de verwijdering van het oplosmiddel kan het van nature aanwezige, gecoördineerde magnesium geheel of gedeeltelijk van de chlorofyllen worden verwijderd en aldus leiden tot de overeenkomstige feofytinen. De voornaamste kleurstoffen zijn de feofytinen en magnesiumchlorofyllen. Het geëxtraheerde product, waaruit het oplosmiddel is verwijderd, bevat andere pigmenten zoals carotenoïden alsmede van het uitgangsmateriaal afgeleide oliën, vetten en wassen. Voor de extractie mogen slechts de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, methylethylketon, dichloormethaan, kooldioxide, methanol, ethanol, 2-propanol en hexaan

Klasse

Porfyrine

Colour Index-nummer

75810

Einecs-nummer

Chlorofyllen: 215-800-7; chlorofyl a: 207-536-6; chlorofyl b: 208-272-4

Scheikundige benaming

De belangrijkste kleurstoffen zijn

 

Fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)propionaat (Feofytine a), of als het magnesiumcomplex (Chlorofyl a)

 

Fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl) propionaat (Feofytine b), of als het magnesiumcomplex (Chlorofyl b)

Brutoformule

Chlorofyl a, magnesiumcomplex: C55H72MgN4O5

Chlorofyl a: C55H74N4O5

Chlorofyl b (magnesiumcomplex): C55H70MgN4O6

Chlorofyl b: C55H72N4O6

Molecuulgewicht

Chlorofyl a, magnesiumcomplex: 893,51

Chlorofyl a: 871,22

Chlorofyl b, magnesiumcomplex: 907,49

Chlorofyl b: 885,20

Gehalte

Totaal aan gecombineerde chlorofyllen en de magnesiumcomplexen daarvan niet minder dan 10 %

E1 cm 1 % 700 bij ca. 409 nm iin chloroform

Beschrijving

Wasachtige vaste stof, van kleur verlopend van olijfgroen tot donkergroen, afhankelijk van het gehalte aan gecoördineerd magnesium

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in chloroform bij ca. 409 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

2-Propanol

Hexaan

Niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: Niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 140 (ii) — CHLOROFYLLINEN

Synoniem

CI Natural Green 5, natriumchlorofylline, kaliumchlorofylline

Definitie

De alkalizouten van chlorofyllinen worden verkregen door verzeping van een oplosmiddelextract van natuurlijke stammen van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en netel. Met de verzeping worden de methyl- en fytol-estergroepen verwijderd en kan de cyclopentenylring gedeeltelijk worden gesplitst. De zuurgroepen worden geneutraliseerd, zodat er zouten van kalium en/of natrium ontstaan

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, methylethylketon, dichloormethaan, kooldioxide, methanol, ethanol, 2-propanol en hexaan

Klasse

Porfyrine

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Scheikundige benaming

De voornaamste kleurstoffen in de zuurvorm zijn:

3-(10-Carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat (Chlorofylline a)

en

3-(10-Carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat (Chlorofylline b)

Afhankelijk van de mate van hydrolyse kan de cyclopentenylring gesplitst worden, waardoor een derde carboxylfunctie wordt ingevoerd

Magnesiumcomplexen kunnen ook aanwezig zijn

Brutoformule

Chlorofylline a (zuurvorm): C34H34N4O5

Chlorofylline b (zuurvorm): C34H32N4O6

Molecuulgewicht

Chlorofylline a: 578,68

Chlorofylline b: 592,66

Het molecuulgewicht kan in beide gevallen 18 Dalton hoger zijn als de cyclopentenylring gesplitst is

Gehalte

Totaal aan chlorofyllinen bedraagt niet minder dan 95 % van het gedurende één uur bij 100 °C gedroogde monster

E1 cm 1 % 700 bij ca. 405 nm in waterige oplossing bij pH 9

E1 cm 1 % 140 bij ca. 653 nm in waterige oplossing bij pH 9

Beschrijving

Donkergroen tot blauwzwart poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in waterige fosfaatbuffer bij pH 9 bij ca. 405 nm en ca. 653 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

2-Propanol

Hexaan

Niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: Niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 141 (i) — KOPERCOMPLEXEN VAN CHLOROFYLLEN

Synoniem

CI Natural Green 3, koperchlorofyl, koperfeofytine

Definitie

Koperchlorofyllen worden verkregen door toevoeging van een koperzout aan de stof die wordt verkregen door oplosmiddelextractie uit natuurlijke stammen van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en netel. Het product waaruit het oplosmiddel is verwijderd, bevat andere pigmenten zoals carotenoïden alsmede van het uitgangsmateriaal afgeleide oliën, vetten en wassen. De voornaamste kleurstoffen zijn de koperfeofytinen. Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, methylethylketon, dichloormethaan, kooldioxide, methanol, ethanol, 2-propanol en hexaan

Klasse

Porfyrine

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

Koperchlorofyl a: 239-830-5; koperchlorofyl b: 246-020-5

Scheikundige benaming

[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)propionaat]-koper (II) (Koperchlorofyl a)

[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl) propionaat]-koper (II) (Koperchlorofyl b)

Brutoformule

Koperchlorofyl a: C55H72Cu N4O5

Koperchlorofyl b: C55H70Cu N4O6

Molecuulgewicht

Koperchlorofyl a: 932,75

Koperchlorofyl b: 946,73

Gehalte

Totaal gehalte aan koperchlorofyllen bedraagt niet minder dan 10 %

1. Koperchlorofyla: E1 cm 1 % 540 bij ca. 422 nm in chloroform

2. Koperchlorofyla: E1 cm 1 % 300 bij ca. 652 nm in chloroform

Beschrijving

Wasachtige vaste stof, van kleur uiteenlopend van blauwgroen tot donkergroen, afhankelijk van het uitgangsmateriaal

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in chloroform bij ca. 422 nm en bij ca. 652 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

2-Propanol

Hexaan

Niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: Niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Koperionen

Niet meer dan 200 mg/kg

Totaal koper

Niet meer dan 8,0 % van het totaal aan koperfeofytinen

E 141 (ii) — KOPERCOMPLEXEN VAN CHLOROFYLLINEN

Synoniem

Natriumkoperchlorofylline, kaliumkoperchlorofylline, CI Natural Green 5

Definitie

De alkalimetaalzouten van koperchlorofyllinen worden verkregen door toevoeging van koper aan het door verzeping van een oplosmiddelextract van natuurlijke stammen van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en netel verkregen product. Met de verzeping worden de methyl- en fytol-estergroepen verwijderd en kan de cyclopentenylring gedeeltelijk worden gesplitst. Na toevoeging van koper aan de gezuiverde chlorofyllinen worden de zuurgroepen geneutraliseerd, zodat er zouten van kalium en/of natrium ontstaan

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, methylethylketon, dichloormethaan, kooldioxide, methanol, ethanol, 2-propanol en hexaan

Klasse

Porfyrine

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

 

Scheikundige benaming

De belangrijkste kleurstoffen in de zuurvorm zijn:

3-(10-Carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat, kopercomplex (Koperchlorofylline a)

en

3-(10-Carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat, kopercomplex (Koperchlorofylline b)

Brutoformule

Koperchlorofylline a (zuurvorm): C34H32Cu N4O5

Koperchlorofylline b (zuurvorm): C34H30Cu N4O6

Molecuulgewicht

Koperchlorofyline a: 640,20

Koperchlorofyline b: 654,18

Elk van beide kan met 18 Dalton zijn verhoogd wanneer de cyclopentenylring geplitst is

Gehalte

Totaal aan koperchlorofyllinen bedraagt niet minder dan 95 % van het gedurende één uur bij 100 °C gedroogde monster

E1 cm 1 % 565 bij ca. 405 nm in waterige fosfaatbuffer bij pH 7,5

E1 cm 1 % 145 bij ca. 630 nm in waterige fosfaatbuffer bij pH 7,5

Beschrijving

Donkergroen tot blauwzwart poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in waterige fosfaatbuffer bij pH 7,5 bij ca. 405 nm en ca. 630 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

2-Propanol

Hexaan

Niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: Niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Koperionen

Niet meer dan 200 mg/kg

Totaal koper

Niet meer dan 8,0 % van het totaal aan koperchlorofyllinen

E 142 — GROEN S

Synoniem

CI Food Green 4, Briljantgroen BS

Definitie

Groen S bestaat in hoofdzaak uit natrium-N-[4-[[4-dimethylamino)fenyl] (2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)-methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-N-methylmethanaminium en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Groen S wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn eveneens toegestaan

Klasse

Triarylmethaan

Colour Index-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Scheikundige benaming

Natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-nafthalenyl)-methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-N-methylmethanaminium

Natrium-5-[4-dimethylamino-α-(4-dimethyliminio-2,5-cyclohexadienylideen) benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonato-2-naftaleen-sulfonaat (alternatieve benaming)

Brutoformule

C27H25N2NaO7S2

Molecuulgewicht

576,63

Gehalte

Niet minder dan 80 % totaal aan kleurstoffen berekend als natriumzout

E1 cm 1 %1 720 bij ca. 632 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Donkerblauw of donkergroen poeder of korrelmateriaal

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 632 nm

B.

Blauwe of groene oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4,4′-Bis(dimethylamino)-benzhydrylalcohol

Niet meer dan 0,1 %

4,4′-Bis(dimethylamino)-benzofenon

Niet meer dan 0,1 %

3-Hydroxy-2,7-naftaleen-disulfonzuur

Niet meer dan 0,2 %

Leucobase

Niet meer dan 5,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 150 a — GEWONE KARAMEL

Definitie

Gewone karamel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare voedingszoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit gevormd door de monomeren glucose en fructose en/of de polymeren daarvan, bij voorbeeld glucosesiropen, sucrose, invertsiropen en dextrose). De bij de hittebehandeling optredende karamelisering kan worden bevorderd door middel van zuren, basen en zouten, met uitzondering van ammoniumverbindingen en sulfieten

Einecs-nummer

232-435-9

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Zuiverheid

Met DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Niet meer dan 50 %

Met fosforylcellulose gebonden kleurstof

Niet meer dan 50 %

Kleurintensiteit (1)

0,01-0,12

Totaal stikstof

Niet meer dan 0,1 %

Totaal zwavel

Niet meer dan 0,2 %

Arseen

Niet meer dan 1 mg/kg

Lood

Niet meer dan 2 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 25 mg/kg

E 150 b — ALKALISULFIETKARAMEL

Definitie

Alkalisulfietkaramel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare voedingszoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit gevormd door de monomeren glucose en fructose en/of de polymeren daarvan, bij voorbeeld glucosesiropen, sucrose, invertsiropen en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van sulfietverbindingen (zwaveligzuur, kaliumsulfiet, kaliumbisulfiet, natriumsulfiet en natriumbisulfiet)

Einecs-nummer

232-435-9

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Zuiverheid

Met DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (1)

0,05-0,13

Totaal stikstof

Niet meer dan 0,3 % (2)

Zwaveldioxide

Niet meer dan 0,2 % (2)

Totaal zwavel

0,3-3,5 % (2)

Met DEAE-cellulose gebonden zwavel

Meer dan 40 %

Extinctieverhouding van met DEAE-cellulose gebonden kleurstof

19-34

Extinctieverhouding

(A 280/560)

Hoger dan 50

Arseen

Niet meer dan 1 mg/kg

Lood

Niet meer dan 2 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 25 mg/kg

E 150 c — AMMONIAKKARAMEL

Definitie

Ammoniakkaramel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare voedingszoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit gevormd door de monomeren glucose en fructose en/of de polymeren daarvan, bij voorbeeld glucosesiropen, sucrose, invertsiropen en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van ammoniumverbindingen (ammoniumhydroxide, ammoniumcarbonaat, ammoniumbicarbonaat en ammoniumfosfaat). Er mogen geen sulfietverbindingen worden gebruikt

Einecs-nummer

232-435-9

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Zuiverheid

Met DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Niet meer dan 50 %

Met fosforylcellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (1)

0,08-0,36

Ammoniakstikstof

Niet meer dan 0,3 % (2)

4-Methylimidazool

Niet meer dan 250 mg/kg (2)

2-Acetyl-4-(tetrahydroxybutyl)-imidazool

Niet meer dan 10 mg/kg (2)

Totaal zwavel

Niet meer dan 0,2 % (2)

Totaal stikstof

0,7-3,3 % (2)

Extinctieverhouding van met fosforylcellulose gebonden kleurstof

13-35

Arseen

Niet meer dan 1 mg/kg

Lood

Niet meer dan 2 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 25 mg/kg

E 150 d — SULFIETAMMONIAKKARAMEL

Definitie

Sulfietammoniakkaramel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare voedingszoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit gevormd door de monomeren glucose en fructose en/of de polymeren daarvan, bij voorbeeld glucosesiropen, sucrose, invertsiropen en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van ammoniumverbindingen (zwaveligzuur, kaliumsulfiet, kaliumbisulfiet, natriumsulfiet, natriumbisulfiet, ammoniumhydroxide, ammoniumcarbonaat, ammoniumbicarbonaat, ammoniumfosfaat, ammoniumsulfaat, ammoniumsulfiet en ammoniumbisulfiet)

Einecs-nummer

232-435-9

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Zuiverheid

Met DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (1)

0,10-0,60

Ammoniakstikstof

Niet meer dan 0,6 % (2)

Zwaveldioxide

Niet meer dan 0,2 % (2)

4-Methylimidazool

Niet meer dan 250 mg/kg (2)

Totaal stikstof

0,3-1,7 % (2)

Totaal zwavel

0,8-2,5 % (2)

Verhouding stikstof/zwavel van alcoholneerslag

0,7-2,7

Extinctieverhouding van alcoholneerslag (3)

8-14

Extinctieverhouding (A 280/560)

Niet meer dan 50

Arseen

Niet meer dan 1 mg/kg

Lood

Niet meer dan 2 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 25 mg/kg

E 151 — BRILJANTZWART BN, ZWART PN

Synoniem

CI Food Black 1

Definitie

Briljantzwart BN bestaat hoofdzakelijk uit tetranatrium-4-aceetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]-1,7-naftaleendisulfonaat en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als belangrijkste kleurloze componenten

Briljantzwart BN is beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Bisazo

Colour Index-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Scheikundige benaming

Tetranatrium-4-aceetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]-1,7-naftaleendisulfonaat

Brutoformule

C28H17N5Na4O14S4

Molecuulgewicht

867,69

Gehalte

Niet minder dan 80 % totaal aan kleurstoffen berekend als natriumzout

E1 cm 1 % 530 bij ca. 570 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Zwart poeder of zwarte korrels

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water bij ca. 570 nm

B.

Zwartblauwe oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 10 % (uitgedrukt als pigmentgehalte)

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

 

4-Aceetamido-5-hydroxy-1,7-naftaleen-disulfonzuur

 

4-Amino-5-hydroxy-1,7-naftaleen-disulfonzuur

 

8-Amino-2-naftaleensulfonzuur

 

4,4′-Diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

In totaal niet meer dan 0,8 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % onder neutrale omstandigheden

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 153 — CARBO MEDICINALIS

Synoniem

Carbo vegetabilis

Definitie

Carbo medicinalis wordt verkregen door verkoling van plantaardig materiaal zoals hout, celluloseresten, turf en kokosnootdoppen en andere doppen. De grondstof wordt bij hoge temperaturen verkoold. Het bestaat hoofdzakelijk uit fijn verdeelde koolstof. Het kan geringe hoeveelheden stikstof, waterstof en zuurstof bevatten. Na de bereiding kan aan het product wat vocht zijn geabsorbeerd

Colour Index-nummer

77266

Einecs-nummer

215-609-9

Scheikundige benaming

Koolstof

Brutoformule

C

Molecuulgewicht

12,01

Gehalte

Niet minder dan 95 % koolstof op basis van watervrij en asvrij gehalte

Beschrijving

Zwart poeder, geurloos en smaakloos

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen

B.

Verbranding

Indien verhit tot roodkleuring, verbrandt het langzaam zonder vlam

Zuiverheid

As (totaal)

Niet meer dan 4,0 % (ontbrandingstemperatuur 625 °C)

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

Polyaromatische koolwaterstoffen

Het extract dat wordt verkregen door 1 g van het product in een apparaat voor continu-extractie met 10 g zuiver cyclohexaan te extraheren, moet kleurloos zijn. De intensiteit van de fluorescentie van het extract in UV-licht mag niet hoger zijn dan die van een oplossing van 0,100 mg kininesulfaat in 1 000 ml 0,01 M zwavelzuur

Verlies bij drogen

Niet meer dan 12 % (vier uur bij 120 °C)

In alkali oplosbare stof

Het filtraat dat wordt verkregen door 2 g van het monster te koken met 20 ml 1 N natriumhydroxide en te filtreren, moet kleurloos zijn

E 154 — BRUIN FK

Synoniem

CI Food Brown 1

Definitie

Bruin FK bestaat in hoofdzaak uit een mengsel van:

I.

natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzeensulfonaat

II.

natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzeensulfonaat

III.

dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenyleenbisazo)bis(benzeensulfonaat)

IV.

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenyleenbisazo)bis(benzeensulfonaat)

V.

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenyleenbisazo)bis(benzeensulfonaat)

VI.

trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobenzeen-1,3,5-trisazo)tris(benzeensulfonaat)

en secundaire kleurstoffen en verder uit water, natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Bruin FK wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Klasse

Azo (mengsel van mono-, bis- en trisazo-kleurstoffen)

Einecs-nummer

 

Scheikundige benaming

Mengsel van:

I.

natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzeensulfonaat

II.

natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzeensulfonaat

III.

dinatrium-4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenyleenbisazo)bis(benzeensulfonaat)

IV.

dinatrium-4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenyleenbisazo)bis(benzeensulfonaat)

V.

disodium 4,4′-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-phenylenebisazo)di (benzenesulfonat)

VI.

trinatrium-4,4′,4″-(2,4-diaminobenzeen-1,3,5-trisazo)tris(benzeensulfonaat)

Brutoformule

I.

C12H11N4NaO3S

II.

C13H13N4NaO3S

III.

C18H14N6Na2O6S2

IV.

C18H14N6Na2O6S2

V.

C19H16N6Na2O6S2

VI.

C24H17N8Na3O9S3

Molecuulgewicht

I.

314,30

II.

328,33

III.

520,46

IV.

520,46

V.

534,47

VI.

726,59

Gehalte

Niet minder dan 70 % totaal aan kleurstoffen

Van het totaal aan aanwezige kleurstoffen mogen de hoeveelheden van de bestanddelen de volgende maxima niet overschrijden:

I.

26 %

II.

17 %

III.

17 %

IV.

16 %

V.

20 %

VI.

16 %

Beschrijving

Roodbruin poeder of roodbruine korrels

Eigenschappen

Oranjeroodachtige oplossing

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 3,5 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-Aminobenzeensulfonzuur

Niet meer dan 0,7 %

m-Fenyleendiamine en 4-methyl-m-fenyleen-diamine

Niet meer dan 0,35 %

Andere niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen dan m-fenyleendiamine en 4-methyl-m-fenyleendiamine

Niet meer dan 0,007 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 155 — BRUIN HT

Synoniem

CI Food Brown 3

Definitie

Bruin HT bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenyleenbisazo)bis(1-naftaleensulfonaat) en secundaire kleurstoffen met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Bruin HT wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan

Klasse

Bisazo

Colour Index-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Scheikundige benaming

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenyleenbisazo)bis(1-naftaleensulfonaat)

Brutoformule

C27H18N4Na2O9S2

Molecuulgewicht

652,57

Gehalte

Niet minder dan 70 % totaal aan kleurstoffen uitgedrukt in het natriumzout

E1 cm 1 % 403 bij ca. 460 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Roodbruin poeder of roodbruine korrels

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in water met pH 7 bij ca. 460 nm

B.

Bruine oplossing in water

 

Zuiverheid

In water onoplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 10 % (dunnelaagchromatografie)

Andere organisch verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-Amino-1-naftaleensulfonzuur

Niet meer dan 0,7 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 160a (i) GEMENGDE CAROTENEN

1.   

Plantaardige carotenen

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Gemengde carotenen worden verkregen door oplosmiddelextractie van natuurlijke soorten eetbare gewassen, wortelen, plantaardige oliën, gras, alfalfa (luzerne) en brandnetel.

De kleur is hoofdzakelijk afkomstig van carotenoïden, waarvan β-caroteen het merendeel uitmaakt. α-, g-caroteen en andere pigmenten kunnen aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, methylethylketon, methanol, ethanol, propaan-2-ol, hexaan (4), dichloormethaan en koolstofdioxide.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Brutoformule

β-caroteen: C40H56

Molecuulgewicht

β-caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan caroteen (uitgedrukt in β-caroteen) bedraagt minimaal 5 %. Voor producten die door extractie van plantaardige oliën verkregen zijn: minimaal 0,2 % in voedingsvet.

E1 cm 1 %2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 440-457 nm en 470-486 nm.

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Ethanol

Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Dichloormethaan Maximaal 10 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

2.   

Caroteen uit algen

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Gemengde carotenen kunnen ook worden verkregen uit natuurlijke stammen van de alg Dunaliella salina, die in grote zoutmeren in Whyalla in Zuid-Australië wordt gekweekt. β-caroteen wordt met behulp van een etherische olie geëxtraheerd. Het preparaat is een suspensie in spijsolie (20-30 %). De verhouding trans/cis-isomeren ligt tussen 50/50 en 71/29.

De kleur is hoofdzakelijk afkomstig van carotenoïden, waarvan β-caroteen het merendeel uitmaakt. α-Caroteen, luteïne, zeaxanthine en β-cryptoxanhine kunnen aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Brutoformule

β-caroteen: C40H56

Molecuulgewicht

β-caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan caroteen (uitgedrukt in β-caroteen) bedraagt minimaal 20 %.

E1 cm 1 %2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 440-457 nm en 474-486 nm.

Zuiverheid

Natuurlijke tocoferolen in spijsolie

Maximaal 0,3 %

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

E 160a (ii) BÈTA-CAROTEEN

1.   

Bèta-caroteen

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Deze specificaties zijn voornamelijk van toepassing op het all-transisomeer van β-caroteen, samen met kleine hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde en gestabiliseerde preparaten kunnen een andere verhouding trans/cis-isomeren hebben.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische namen

β-caroteen, β,β-caroteen

Brutoformule

C40H56

Molecuulgewicht

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % van alle kleurstoffen (uitgedrukt als β-caroteen).

E1 cm 1 %2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Beschrijving

Roodbruine tot rode kristallen of kristallijn poeder.

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm.

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Secondaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van alle kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg.

2.   

Bèta-caroteen van Blakeslea trispora

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Verkregen door een gistingsproces met een mengcultuur van de twee geslachtelijke voortplantingstypes (+) en (–) van natuurlijke stammen van de schimmel Blakeslea trispora. Het β-caroteen wordt uit de biomassa geëxtraheerd met behulp van ethylacetaat of isobutylacetaat gevolgd door isopropylalcohol, en vervolgens gekristalliseerd. Het gekristalliseerde product bestaat hoofdzakelijk uit trans-β-caroteen. Door het natuurlijke proces bestaat ongeveer 3 % van het product uit gemengde carotenoïden, hetgeen kenmerkend is voor het product.

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische namen

β-caroteen, β,β-caroteen

Brutoformule

C40H56

Molecuulgewicht

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % van alle kleurstoffen (uitgedrukt als β-caroteen).

E1 cm 1 %2 500 bij ca. 440-457 nm in cyclohexaan.

Beschrijving

Rode, roodbruine of paarsviolette kristallen of kristallijn poeder (de kleur hangt af van het gebruikte extractiemiddel en de kristallisatiecondities).

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm.

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Ethylacetaat

Ethanol

Maximaal 0,8 %, afzonderlijk of in combinatie

Isobutylacetaat: maximaal 1,0 %

Isopropylalcohol: maximaal 0,1 %

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Secondaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van alle kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Mycotoxinen:

Aflatoxine B1

Afwezig

Trichotheceen (T2)

Afwezig

Ochratoxine

Afwezig

Zearalenon

Afwezig

Microbiologie:

Schimmels

Maximaal 100/g

Gisten

Maximaal 100/g

Salmonella

Afwezig in 25 g

Escherichia coli

Afwezig in 5 g

E 160 b — ANNATTO, BIXINE, NORBIXINE

Synoniem

C.I. Natural Orange 4

Definitie

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4; extract annattozaad: 289-561-2; bixine: 230-248-7

Scheikundige benaming

Bixine

:

6′-Methyl-9′-cis-6,6′-diapocaroteen-6,6′-dioaat en

6′-methyl-9′-trans-6,6′-diapocaroteen-6,6′-dioaat

Norbixine

:

9′-Cis-6,6′-diapocaroteen-6,6′-dizuur en

9′-trans-6,6′-diapocaroteen-6,6′-dizuur

Brutoformule

Bixine

:

C25H30O4

Norbixine

:

C24H28O4

Molecuulgewicht

Bixine

:

394,51

Norbixine

:

380,48

Beschrijving

Roodbruin poeder, of roodbruine suspensie of oplossing

Eigenschappen

Spectrometrie

(Bixine) Maximum in chloroform bij ca. 502 nm

(Norbixine) Maximum in verdund KOH bij ca. 482 nm

i)   

Met oplosmiddel geëxtraheerd bixine en norbixine

Definitie

Bixine wordt bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met een of meer van de volgende oplosmiddelen: aceton, methanol, hexaan, dichloormethaan of kooldioxide, gevolgd door verwijdering van het oplosmiddel.

Norbixine wordt bereid door hydrolyse van het geëxtraheerde bixine met waterige loog.

Bixine en norbixine kunnen andere uit de annattozaden geëxtraheerde materialen bevatten.

Het bixinepoeder bevat verscheidene gekleurde bestanddelen, waarvan veruit de voornaamste bixine is, dat zowel in de cis- als trans-vormen aanwezig kan zijn. Ook kunnen thermische afbraakproducten van bixine aanwezig zijn.

Het norbixinepoeder bevat het hydrolyseproduct van bixine, in de vorm van de natrium- of kaliumzouten, als voornaamste kleurstof. Zowel de cis- als de trans-vormen kunnen aanwezig zijn.

Gehalte

Gehalte van bixinepoeders niet minder dan 75 % carotenoïden totaal, berekend als bixine

Gehalte van norbixinepoeders niet minder dan 25 % carotenoïden totaal, berekend als norbixine

Bixine

:

E1 cm 1 %2 870 bij ca. 502 nm in chloroform

Norbixine

:

E1 cm 1 %2 870 bij ca. 482 nm in verdund KOH

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methanol

Hexaan

niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan : niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

ii)   

Met loog geëxtraheerde annatto

Definitie

In water oplosbare annatto wordt bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met waterige loog (natrium- of kalium-hydroxide)

In water oplosbare annatto bevat norbixine, het hydrolyseproduct van bixine, in de vorm van de natrium- of kaliumzouten, als voornaamste kleurstof. Zowel de cis- als de trans-vormen kunnen aanwezig zijn

Gehalte

Niet minder dan 0,1 % totaal aan carotenoïden uitgedrukt in norbixine

Norbixine

:

E1 cm 1 %2 870 bij ca. 482 nm in verbund KOH

Zuiverheid

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

iii)   

Met olie geëxtraheerde annatto

Definitie

Annatto-extracten in olie, als oplossing of als suspensie, worden bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met eetbare plantaardige spijsolie. Annatto-extract in olie bevat verscheidene gekleurde bestanddelen, waarvan veruit het belangrijkste bixine is dat zowel in de cis- als in de trans-vormen aanwezig kan zijn. Ook kunnen thermische afbraakproducten van bixine aanwezig zijn

Gehalte

Niet minder dan 0,1 % totaal aan carotenoïden uitgedrukt in bixine

Bixine

:

E1 cm 1 %2 870 bij ca. 502 nm in chloroform

Zuiverheid

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 160 c — PAPRIKAEXTRACT, CAPSANTHINE, CAPSORUBINE

Synoniem

Paprikatinctuur

Definitie

Paprikaextract wordt verkregen door oplosmiddelextractie van paprikapoeder van natuurlijke stammen, dat bestaat uit de gemalen peulen, met of zonder zaden, van Capsicum annuum L., en de voornaamste kleurstoffen van deze specerij bevat. De voornaamste kleurstoffen zijn capsanthine en capsorubine. Zoals bekend is er een grote verscheidenheid aan andere kleurstoffen aanwezig

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: methanol, ethanol, aceton, hexaan, dichloormethaan, ethylacetaat en kooldioxide

Klasse

Carotenoïde

Einecs-nummer

Capsanthine: 207-364-1; capsorubine: 207-425-2

Scheikundige benaming

Capsanthine: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-Dihydroxy-β,k-caroteen-6-on

Capsorubine: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihydroxy-k,k-caroteen-6,6′-dion

Brutoformule

Capsanthine: C40H56O3

Capsorubine: C40H56O4

Molecuulgewicht

Capsanthine: 584,85

Capsorubine: 600,85

Gehalte

Paprikaextract: niet minder dan 7 % carotenoïden

Capsanthine/Capsorubine: niet minder dan 30 % van het totaal aan carotenoïden

E1 cm 1 %2 100 bij ca. 462 nm in aceton

Beschrijving

Donkerrode viskeuze vloeistof

Eigenschappen

A.

Spectrometrie

Maximum in aceton bij ca. 462 nm

B.

Kleurreactie

Bij toevoeging van een druppel zwavelzuur aan een druppel monster in twee à drie druppels chloroform ontstaat een diepblauwe kleur

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Ethylacetaat

Methanol

Ethanol

Aceton

Hexaan

niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichlormethan niet meer dan 10 mg/kg

Capsaïcine

Niet meer dan 250 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 160 d — LYCOPEEN

Synoniem

Natural Yellow 27

Definitie

Lycopeen wordt verkregen door oplosmiddelextractie van natuurlijke stammen van rode tomaten (Lycopersicon esculentum L.) gevolgd door verwijdering van het oplosmiddel. Slechts de volgende oplosmiddelen mogen worden gebruikt: dichloormethan, kooldioxide, ethylacetaat, aceton, 2 propanol, methanol, ethanol en hexaan. De voornaamste kleurstof van tomaten is lycopeen, van andere carotenoïdepigmenten kunnen geringe hoeveelheden aanwezig zijn. Naast de overige kleurpigmenten kan het product oliën, vetten, wassen en aromacomponenten bevatten die van nature in tomaten voorkomen

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

75125

Scheikundige benaming

Lycopeen, ψ,ψ-caroteen

Brutoformule

C40H56

Molecuulgewicht

536,85

Gehalte

Niet minder dan 5 % van het totaal aan kleurstoffen

E1 cm 1 %3 450 bij ca. 472 nm in hexaan

Beschrijving

Donkerrode viskeuze vloeistof

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in hexaan bij ca. 472 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Ethylacetaat

Methanol

Ethanol

Aceton

Hexaan

2-Propanol

niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan niet meer dan 10 mg/kg

Sulfaatas

Niet meer dan 0,1 %

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 160 e — BETA-APO-8′-CAROTENAL (C30)

Synoniem

CI Food Orange 6

Definitie

Deze specificaties hebben voornamelijk betrekking op het all-trans-isomeer van β-apo-8′-carotenal met daarbij geringe hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde gestabiliseerde vormen worden bereid uit β-apo-8′-carotenal dat aan deze specificaties voldoet en daartoe behoren oplossingen en suspensies van β-apo-8′-carotenal in spijsoliën en -vetten, emulsies en in water dispergeerbare poeders. Deze preparaten kunnen andere verhoudingen van cis- en trans-isomeren hebben

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Scheikundige benaming

β-apo-8′-carotenal, trans-β-apo-8′-caroteenaldehyd

Brutoformule

C30H40O

Molecuulgewicht

416,65

Gehalte

Niet minder dan 96 % van het totaal aan kleurstoffen

E1 cm 1 %2 640 bij ca. 460-462 nm in cyclohexaan

Beschrijving

Donkerpaarse kristallen met metaalglans of kristallijn poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 460-462 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Niet meer dan 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-apo-8′-carotenal:

niet meer dan 3,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 160 f — ETHYLESTER VAN BETA-APO-8′-CAROTEENZUUR (C30)

Synoniem

CI Food Orange 7, β-apo-8′-caroteenzuurester

Definitie

Deze specificaties hebben voornamelijk betrekking op het all-trans-isomeer van β-apo-8′-caroteenzuur-ethylester met daarbij geringe hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde gestabiliseerde vormen worden bereid uit β-apo-8′-caroteenzuur-ethylester dat aan deze specificaties voldoet en daartoe behoren oplossingen en suspensies van β-apo-8′-caroteenzuur-ethylester in spijsoliën en -vetten, emulsies en in water dispergeerbare poeders. Deze preparaten kunnen andere verhoudingen van cis- en trans-isomeren hebben

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40825

Einecs-nummer

214-173-7

Scheikundige benaming

β-Apo-8′-caroteenzuur-ethylester, ethyl-8′-apo-β-caroteen-8′oaat

Brutoformule

C32H44O2

Molecuulgewicht

460,70

Gehalte

Niet minder dan 96 % totaal aan kleurstoffen

E1 cm 1 %2 550 bij ca. 449 nm in cyclohexaan

Beschrijving

Rode tot paarsrode kristallen of kristallijn poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij ca. 449 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Niet meer dan 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-apo-8′-caroteenzuur-ethylester: niet meer dan 3,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 161 b — LUTEÏNE

Synoniem

Gemengde carotenoïden, xanthofyllen

Definitie

Luteïne wordt verkregen door oplosmiddelextractie van de natuurlijke stammen van eetbare vruchten en planten, gras, luzerne (alfalfa) en tagetes erecta. De belangrijkste kleurstof bestaat uit carotenoïden waarvan luteïne met de vetzuuresters daarvan het grootste deel uitmaakt. Ook zijn meestal variabele hoeveelheden carotenen aanwezig. Luteïne kan van nature in het plantaardige materiaal voorkomende vetten, oliën en wassen bevatten.

Voor de extractie mogen slechts de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: methanol, ethanol, 2 propanol, hexaan, aceton, methylethylketon, dichloormethaan en kooldioxide

Klasse

Carotenoïde

Einecs-nummer

204-840-0

Scheikundige benaming

3,3′-Dihydroxy-d-caroteen

Brutoformule

C40H56O2

Molecuulgewicht

568,88

Gehalte

Totaal gehalte aan kleurstoffen niet minder dan 4 % uitgedrukt in luteïne

E1 cm 1 %2 550 bij ca. 445 nm in chloroform/ethanol (10 + 90) of in hexaan/ethanol/aceton (80 + 10 + 10)

Beschrijving

Donkere geelbruine vloeistof

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in chloroform/ethanol (10:90) bij ca. 445 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Aceton

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

2-Propanol

Hexaan

niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Dichloormethaan: niet meer dan 10 mg/kg

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 161 g — CANTHAXANTHINE

Synoniem

CI Food Orange 8

Definitie

Deze specificaties hebben voornamelijk betrekking op het all-trans-insomeer van canthaxanthine met daarbij geringe hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde gestabiliseerde vormen worden bereid uit canthaxanthine dat aan deze specificaties voldoet en daartoe behoren oplossingen en suspensies van canthaxanthine in spijsoliën en -vetten, emulsies en in water dispergeerbare poeders. Deze preparaten kunnen andere verhoudingen van cis- en trans-isomeren hebben

Klasse

Carotenoïde

Colour Index-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Scheikundige benaming

β-Caroteen-4,4′-dion, canthaxanthine, 4,4′-dioxo-β-caroteen

Brutoformule

C40H52O2

Molecuulgewicht

564,86

Gehalte

Niet minder dan 96 % van het totaal aan kleurstoffen (uitgedrukt in canthaxanthine)

E1 cm 1 %2 200

bij ca. 485 nm in chloroform

bij 468-472 nm in cyclohexaan

bij 464-467 nm in petroleumether

Beschrijving

Dieppaarse kristallen of kristallijn poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in chloroform bij ca. 485nm

Maximum in cyclohexaan bij 468-472 nm

Maximum in petroleumether bij 464-467 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Niet meer dan 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan canthaxanthine: niet meer dan 5,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 162 — BIETENROOD, BETANINE

Synoniem

Bietenrood

Definitie

Bietenrood wordt verkregen uit de wortels van natuurlijke stammen van de rode biet (Beta vulgaris L var rubra) door bieten uit te persen of geplette bieten met water te extraheren en vervolgens het extract te concentreren. De kleur bestaat uit verschillende pigmenten die alle tot de klasse betalaïne behoren. De voornaamste kleurstof bestaat uit betacyaninen (rood) waarvan betanine 75-95 % uitmaakt. Daarnaast kunnen geringe hoeveelheden betaxanthine (geel) en afbraakproducten van betalaïnen (lichtbruin) aanwezig zijn

Naast de kleurpigmenten bevat het sap of extract van nature in rode biet voorkomende suikers, zouten en/of eiwitten. De oplossing kan worden geconcentreerd en sommige producten kunnen zodanig worden gezuiverd dat de meeste suikers, zouten en eiwitten verwijderd zijn

Klasse

Betalaine

Einecs-nummer

231-628-5

Scheikundige benaming

{S-(R*,R*)-4-{2-{2-Carboxy-5(β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indool-1-yl)ethenyl}-2,3-dihydro-2,6-pyridinedicarbonzuur; 1-{2-(2,6-Dicarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridylideen)ethylideen}-5-β-D-glucopyranosyloxy)-6-hydroxy-indolium-2-carboxylaat

Brutoformule

Betanine: C24H26N2O13

Molecuulgewicht

550,48

Gehalte

Gehalte aan rode kleur (uitgedrukt in betanine) niet minder dan 0,4 %

E1 cm 1 %1 120 bij ca. 535 nm in waterige oplossing bij pH 5

Beschrijving

Rode of donkerrode vloeistof, pasta, poeder of vaste stof

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in water met pH 5 bij ca. 535 nm

Zuiverheid

Nitraat

Niet meer dan 2 g nitraatanion/g rode kleur (op basis van berekend gehalte)

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 163 — ANTHOCYANINEN

Definitie

Anthocyaninen worden verkregen door extractie van natuurlijke stammen van groenten of eetbare vruchten met sulfietwater, aangezuurd water, kooldioxide, methanol of ehtanol. Anthocyaninen bevatten componenten van de grondstof, te weten anthocyanine, organische zuren, tanninen, suikers, mineralen enz., maar niet noodzakelijk in dezelfde verhoudingen als in de grondstof

Klasse

Anthocyanine

Einecs-nummer

208-438-6 (cyanidine), 205-125-6 (peonidine), 208-437-0 (delfinidine), 211-403-8 (malvidine) en 205-127-7 (pelargonidine)

Scheikundige benaming

3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavyliumchloride (cyanidine)

3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′-methoxyflavyliumchloride (peonidine)

3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavyliumchloride (malvidine)

3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1-benzopyryliumchloride (delfinidine)

3,3′4′,5,7-Pentahydroxy-5′-methoxyflavyliumchloride (petunidine)

3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-benzopyriliumchloride (pelargonidine)

Brutoformule

Cyanidine: C15H11O6Cl

Peonidine: C16H13O6Cl

Malvidine: C17H15O7Cl

Delfinidine: C15H11O7Cl

Petunidine: C16H13O7Cl

Pelargonidine: C15H11O5Cl

Molecuulgewicht

Cyanidine: 322,6

Peonidine: 336,7

Malvidine: 366,7

Delfinidine: 340,6

Petunidine: 352,7

Pelargonidine: 306,7

Gehalte

E1 cm 1 % 300 voor het zuivere pigment bij 515-535 nm en pH 3,0

Beschrijving

Paarsrode vloeistof, poeder of pasta, met een lichte karakteristieke geur

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in methanol bij concentratie van 0,01 % HCl

Cyanidine: 535 nm

Peonidine: 532 nm

Malvidine: 542 nm

Delfinidine: 546 nm

Petunidine: 543 nm

Pelargonidine: 530 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresiduen

Methanol

Ethanol

niet meer dan 50 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Zwaveldioxide

Niet meer dan 1 000 mg/kg per procent pigment

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 170 — CALCIUMCARBONAAT

Synoniem

CI Pigment White 18, krijt

Definitie

Calciumcarbonaat wordt verkregen uit gemalen kalksteen of door precipitatie van calciumionen met carbonaationen

Klasse

Anorganisch

Colour Index-nummer

77220

Einecs-nummer

Calciumcarbonaat: 207-439-9

Kalksteen: 215-279-6

Scheikundige benaming

Calciumcarbonaat

Brutoformule

CaCO3

Molecuulgewicht

100,1

Gehalte

Niet minder dan 98 % op basis van watervrije stof

Beschrijving

Wit kristallijn of amorf, reukloos en smaakloos poeder

Eigenschappen

Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water en in alcohol. Lost onder bruisen op in verdund azijnzuur, verdund zoutzuur en verdund salpeterzuur en de gevormde oplossingen geven na opkoken een positieve test op calcium

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Niet meer dan 2,0 % (200 °C, vier uur)

In zuur onoplosbare stof

Niet meer dan 0,2 %

Magnesium- en alkalimetaalzouten

Niet meer dan 1,5 %

Fluoride

Niet meer dan 50 mg/kg

Antimoon (als Sb)

Koper (als Cu)

Chroom (als Cr)

Zink (als Zn)

Barium (als Ba)

Niet meer dan 100 mg/kg, afzonderlijk of gecombineerd

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

E 171 — TITAANDIOXIDE

Synoniem

CI Pigment White 6

Definitie

Titaandioxide bestaat hoofdzakelijk uit zuiver anataas- en/of rutieltitaandioxide waarop geringe hoeveelheden aluminiumoxide en/of siliciumoxide kunnen zijn afgezet ter verbetering van de eigenschappen van het product

Klasse

Anorganisch

Colour Index-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Scheikundige benaming

Titaandioxide

Brutoformule

TiO2

Molecuulgewicht

79,88

Gehalte

Niet minder dan 99 % op basis van aluminiumoxide- en siliciumoxide-vrij materiaal

Beschrijving

Wit tot licht gekleurd poeder

Eigenschappen

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen Lost langzaam op in waterstoffluorideoplossing en in heet geconcentreerd zwavelzuur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Niet meer dan 0,5 % (105 °C, drie uur)

Gewichtsverlies bij verbranden

Niet meer dan 1,0 % op basis van materiaal zonder vluchtige bestanddelen (800 °C)

Aluminiumoxide en/of siliciumoxide

In totaal niet meer dan 2,0 %

In 0,5 N HCl oplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,5 % op basis van aluminiumoxide- en siliciumoxide-vrij materiaal en verder, voor producten die aluminiumoxide en/of siliciumoxide bevatten, niet meer dan 1,5 % op basis van het handelsproduct

In water oplosbaar materiaal

Niet meer dan 0,5 %

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Antimoon

Niet meer dan 50 mg/kg bij volledig oplossen

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg bij volledig oplossen

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg bij volledig oplossen

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg bij volledig oplossen

Zink

Niet meer dan 50 mg/kg bij volledig oplossen

E 172 — IJZEROXIDEN EN -HYDROXIDEN

Synoniem

IJzeroxidegeel

:

CI Pigment Yellow 42 en 43

IJzeroxiderood

:

CI Pigment Red 101 en 102

IJzeroxidezwart

:

CI Pigment Black 11

Definitie

IJzeroxiden en -hydroxiden worden door synthese verkregen en bestaan voornamelijk uit watervrije en/of gehydrateerde ijzeroxiden. Tot de kleurschakeringen behoren gele, rode, bruine en zwarte tinten. IJzeroxiden van levensmiddelkwaliteit onderscheiden zich van technische kwaliteiten door de naar verhouding lage gehalten aan verontreinigende andere metalen. Dit wordt bereikt door selectie en controle van de bron van het ijzer en/of door de mate van chemische zuivering tijdens de fabricage

Klasse

Anorganisch

Colour Index-nummer

IJzeroxide-geel

:

77492

IJzeroxide-rood

:

77491

IJzeroxide-zwart

:

77499

Einecs-nummer

IJzeroxide-geel

:

257-098-5

IJzeroxide-rood

:

215-168-2

IJzeroxide-zwart

:

235-442-5

Scheikundige benaming

IJzeroxide-geel

:

gehydrateerd ijzer(III)oxide

IJzeroxide-rood

:

watervrij ijzer(III)oxide

IJzeroxide-zwart

:

ijzer(II,III)oxide

Brutoformule

IJzeroxide-geel

:

FeO(OH).xH2O

IJzeroxide-rood

:

Fe2O3

IJzeroxide-zwart

:

FeO.Fe2O3

Molecuulgewicht

FeO(OH)

:

88,85

Fe2O3

:

159,70

FeO.Fe2O3

:

231,55

Gehalte

Geel niet minder dan 60 % en rood en zwart niet minder dan 68 % ijzer totaal, uitgedrukt in ijzer

Beschrijving

Poeder; geel, rood, bruin of zwarte tint

Eigenschappen

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en in organische oplosmiddelen

Oplosbaar in geconcentreerde anorganische zuren

Zuiverheid

In water oplosbaar materiaal

Niet meer dan 1,0 %

bij volledig oplossen

Arseen

Niet meer dan 5 mg/kg

Barium

Niet meer dan 50 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 5 mg/kg

Chroom

Niet meer dan 100 mg/kg

Koper

Niet meer dan 50 mg/kg

Lood

Niet meer dan 20 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Nikkel

Niet meer dan 200 mg/kg

Zink

Niet meer dan 100 mg/kg

E 173 — ALUMINIUM

Synoniem

CI Pigment Metal, Al

Definitie

Aluminiumpoeder bestaat uit fijn verdeeld aluminium. Het malen kan al of niet in aanwezigheid van plantaardige oliën en of vetzuren van voedingsadditiefkwaliteit geschieden. Het materiaal is vrij van andere stoffen dan spijsoliën en/of vetzuren van voedingsadditiefkwaliteit

Colour Index-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Scheikundige benaming

Aluminium

Brutoformule

Al

Atoomgewicht

26,98

Gehalte

Niet minder dan 99 % uitgedrukt in Al op olievrije basis

Beschrijving

Zilvergrijs poeder of dunne folie

Eigenschappen

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en in organische oplosmiddelen. Oplosbaar in verdund zoutzuur. De daarbij gevormde oplossing geeft een positieve test op aluminium

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Niet meer dan 0,5 % (105 °C tot constant gewicht)

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg

E 174 — ZILVER

Synoniem

Argentum, Ag

Klasse

Anorganisch

Colour Index-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Scheikundige benaming

Zilver

Brutoformule

Ag

Atoomgewicht

107,87

Gehalte

Niet minder dan 99,5 % Ag

Beschrijving

Zilverkleurig poeder of dunne folie

E 175 — GOUD

Synoniem

Pigmentmetaal 3, Aurum, Au

Klasse

Anorganisch

Colour Index-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Scheikundige benaming

Goud

Brutoformule

Au

Atoomgewicht

197,0

Gehalte

Niet minder dan 90 % Au

Beschrijving

Goudkleurig poeder of dunne folie

Zuiverheid

Zilver

Niet meer dan 7,0 %

na volledig oplossen

Koper

Niet meer dan 4,0 %

E 180 — LITHOLRUBINE BK

Synoniem

CI Pigment Red 57, robijnpigment, karmijn 6B

Definitie

Litholrubine BK bestaat in hoofdzaak uit calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftaleencarboxylaat en secundaire kleurstoffen en verder uit water, calciumchloride en/of calciumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen

Klasse

Monoazo

Colour Index-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Scheikundige benaming

Calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftaleencarboxylaat

Brutoformule

C18H12CaN2O6S

Molecuulgewicht

424,45

Gehalte

Niet minder dan 90 % totaal aan kleurstoffen

E1 cm 1 % 200 bij ca. 442 nm in dimethylformamide

Beschrijving

Rood poeder

Eigenschappen

Spectrometrie

Maximum in dimethylformamide bij ca. 442 nm

Zuiverheid

Secundaire kleurstoffen

Niet meer dan 0,5 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

2-Amino-5-methylbenzeensulfonzuur calciumzout

Niet meer dan 0,2 %

3-Hydroxy-2-naftaleencarbonzuur, calciumzout

Niet meer dan 0,4 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Niet meer dan 0,01 % (berekend als aniline)

Met ether extraheerbaar materiaal

Niet meer dan 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Niet meer dan 3 mg/kg

Lood

Niet meer dan 10 mg/kg

Kwik

Niet meer dan 1 mg/kg

Cadmium

Niet meer dan 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Niet meer dan 40 mg/kg


(1)  De kleurintensiteit is gedefinieerd als de extinctie van een oplossing van 0,1 % (m/v) van vaste karamelbestanddelen in water in een cel van 1 cm bij 610 nm.

(2)  Uitgedrukt op basis van kleurequivalent, d.w.z. een product met een kleurintensiteit van 0,1 extinctie eenheden.

(3)  Extinctieverhouding van alcoholneerslag is gedefinieerd als de extinctie van het neerslag bij 280 nm gedeeld door de extinctie bij 560 nm (cel van 1 cm).

(4)  Maximaal 0,05 volumeprocent benzeen.


BIJLAGE II

DEEL A

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

(bedoeld in artikel 2)

Richtlijn 95/45/EG van de Commissie

(PB L 226 van 22.9.1995, blz. 1)

Richtlijn 1999/75/EG van de Commissie

(PB L 206 van 5.8.1999, blz. 19)

Richtlijn 2001/50/EG van de Commissie

(PB L 190 van 12.7.2001, blz. 14)

Richtlijn 2004/47/EG van de Commissie

(PB L 113 van 20.4.2004, blz. 24)

Richtlijn 2006/33/EG van de Commissie

(PB L 82 van 21.3.2006, blz. 10)

DEEL B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht

(bedoeld in artikel 2)

Richtlijn

Omzettingstermijn

95/45/EG

1 juli 1996 (1)

1999/75/EG

1 juli 2000

2001/50/EG

29 juni 2002

2004/47/EG

1 april 2005 (2)

2006/33/EG

10 april 2007


(1)  Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 95/45/EG mogen producten die vóór 1 juli 1996 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd en die niet aan die richtlijn voldoen, echter worden verkocht zolang de voorraad strekt.

(2)  Overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2004/47/EG mogen producten die vóór 1 april 2005 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd en die niet aan die richtlijn voldoen, worden verkocht zolang de voorraad strekt.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Richtlijn 95/45/EG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, eerste alinea

Artikel 1

Artikel 1, tweede alinea

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Bijlage

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III