10.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/19


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2008

tot wijziging van Beschikking 2008/798/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8197)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/921/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet in de mogelijkheid van passende communautaire noodmaatregelen voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en diervoeders om de gezondheid van mens of dier of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

Er zijn in China hoge melaminegehaltes aangetroffen in zuigelingenmelk en andere melkproducten. Melamine is een chemisch halffabrikaat dat gebruikt wordt bij de productie van aminoharsen en kunststoffen en als monomeer en additief voor kunststoffen. Hoge melaminegehaltes in levensmiddelen kunnen zeer ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

(3)

Om het gezondheidsrisico als gevolg van blootstelling aan melamine in diervoeders en levensmiddelen tegen te gaan, voorziet Beschikking 2008/798/EG van de Commissie houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/757/EG van de Commissie, in een verbod van invoer in de Gemeenschap van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en die specifiek bestemd zijn voor de voeding van zuigelingen en jonge kinderen, en verplicht de lidstaten om systematische controles te verrichten bij de invoer van andere diervoeders en levensmiddelen die melk of melkproducten bevatten. Beschikking 2008/798/EG verplicht de lidstaten verder om alle dergelijke producten die meer dan 2,5 mg melamine per kg product blijken te bevatten, uit de handel te nemen.

(4)

Volgens informatie die de lidstaten hebben verstrekt via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (RASFF) zijn onlangs ook hoge melaminegehaltes aangetroffen in uit China ingevoerde producten die soja of sojaproducten bevatten. Melamine is ook aangetroffen in ammoniumbicarbonaat, dat in de voedingsindustrie als rijsmiddel wordt gebruikt. Het is derhalve zinvol de in Beschikking 2008/798/EG van de Commissie vastgestelde maatregelen uit te breiden tot de genoemde producten.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2008/798/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

„De lidstaten verbieden de invoer in de Gemeenschap van producten die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en die specifiek bestemd zijn voor de voeding van zuigelingen en jonge kinderen, in de zin van Richtlijn 89/398/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat alle dergelijke producten die in de handel worden aangetroffen na de inwerkingtreding van deze beschikking onmiddellijk uit de handel genomen en vernietigd worden.”

2.

Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

„De lidstaten verrichten documenten-, overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van laboratoriumanalyses, van alle uit China afkomstige of verzonden zendingen van ammoniumbicarbonaat bestemd voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders, en van levensmiddelen en diervoeders die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten.

De lidstaten kunnen willekeurige controles uitvoeren op andere diervoeders en levensmiddelen met een hoog proteïnegehalte van oorsprong uit China voordat die producten in de EU ingevoerd worden.

Deze controles dienen met name om vast te stellen dat het gehalte van eventueel aanwezige melamine niet hoger is dan 2,5 mg per kg product. De zendingen worden vastgehouden totdat de resultaten van de laboratoriumanalyse beschikbaar zijn.”

3.

Artikel 3 wordt vervangen door:

„De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers stellen de in artikel 2, lid 3, bedoelde controlepunten tijdig op de hoogte van de verwachte datum en het tijdstip van aankomst van alle zendingen van oorsprong uit of verzonden uit China van diervoeders en levensmiddelen die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten.”

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 december 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.