23.9.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/31


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2008

betreffende een tijdelijke afwijking van de oorsprongsregels in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad om rekening te houden met de bijzondere situatie van Madagaskar met betrekking tot tonijnconserven en tonijnfilets („loins”)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5097)

(2008/751/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot de instelling van economischepartnerschapsovereenkomsten (1), en met name op artikel 36, lid 4, van bijlage II,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 26 mei 2008 heeft Madagaskar overeenkomstig artikel 36 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 om een afwijking verzocht van de in die bijlage opgenomen oorsprongsregels voor een periode van zes maanden. Het verzoek heeft betrekking op een totale hoeveelheid van 2 000 t tonijnconserven en 500 t tonijnfilets („loins”) van GS-post 1604. Het verzoek is ingediend omdat de vangst van tonijn die aan de oorsprongsregels voldoet en de voorraden tonijn in de Indische Oceaan zijn afgenomen.

(2)

Volgens de door Madagaskar verstrekte informatie is de vangst van tonijn die aan de oorsprongsregels voldoet in de eerste vier maanden van 2008 buitengewoon gering geweest, rekening houdend met de normale seizoensschommelingen, waardoor de productie van tonijnconserven is afgenomen. Door deze abnormale situatie kan Madagaskar gedurende een bepaalde periode niet aan de oorsprongsregels van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 voldoen.

(3)

Om ervoor te zorgen dat Madagaskar toch naar de Europese Gemeenschap kan blijven uitvoeren na het verstrijken van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst (2) moet een nieuwe afwijking worden toegestaan.

(4)

Om ervoor te zorgen dat de overgang van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst op de ESA (Oost- en zuidelijk Afrika)-EU-interim-economischepartnerschapsovereenkomst zonder problemen verloopt, moet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 een nieuwe afwijking worden toegestaan.

(5)

Gelet op de betrokken invoer zou een gevestigde industrie in de Europese Gemeenschap door de tijdelijke afwijking van de oorsprongsregels in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 geen ernstige schade lijden, mits aan bepaalde voorwaarden inzake hoeveelheden, toezicht en duur wordt voldaan.

(6)

Er kan daarom een tijdelijke afwijking worden toegestaan uit hoofde van artikel 36, lid 1, onder a), van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007.

(7)

Madagaskar zal automatisch in aanmerking komen voor een afwijking van de oorsprongsregels voor tonijnconserven en tonijnfilets („loins”) van GS-post 1604 krachtens artikel 42, lid 8, van het protocol van oorsprong bij de interim-overeenkomst tot instelling van een kader voor een economischepartnerschapsovereenkomst tussen de landen in Oost- en zuidelijk Afrika enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds (ESA-EU-interim-partnerschapsovereenkomst) wanneer die overeenkomst in werking treedt of voorlopig wordt toegepast.

(8)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1528/2007 worden de oorsprongsregels in bijlage II bij die verordening en de afwijkingen daarop vervangen door de regels van de ESA-EU-interim-partnerschapsovereenkomst, die naar verwachting in 2008 in werking zal treden of voorlopig zal worden toegepast. De afwijking moet daarom, zoals door Madagaskar gevraagd, tot en met 31 december 2008 van toepassing zijn, tenzij de ESA-EU-interim-partnerschapsovereenkomst voor die datum in werking treedt of voorlopig wordt toegepast.

(9)

Overeenkomstig artikel 42, lid 8, van het oorsprongsprotocol bij de ESA-EU-interim-partnerschapsovereenkomst wordt de automatische afwijking van de oorsprongsregels beperkt tot een jaarlijks contingent van 8 000 t tonijnconserven en 2 000 t tonijnfilets („loins”) voor de landen die de ESA-EU-interim-economischepartnerschapsovereenkomst hebben geparafeerd (Comoren, Mauritius, Madagaskar, de Seychellen en Zimbabwe). Mauritius en de Seychellen hebben op grond van artikel 36 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 reeds een verzoek om een tijdelijke afwijking ingediend. Het zou niet passend zijn afwijkingen uit hoofde van artikel 36 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 toe te staan die het jaarlijkse contingent overschrijden dat in het kader van de ESA-EU-interim-partnerschapsovereenkomst aan het ESA-gebied is toegekend.

(10)

Bijgevolg moet een afwijking aan Madagaskar worden toegestaan voor 2 000 t tonijnconserven en 500 t tonijnfilets („loins”) gedurende een periode van één jaar.

(11)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. Met het oog op een efficiënt beheer in nauwe samenwerking tussen de autoriteiten van Madagaskar, de douaneautoriteiten van de lidstaten en de Commissie moeten deze voorschriften van overeenkomstige toepassing zijn op de hoeveelheden die in het kader van de bij deze beschikking toegestane afwijking worden ingevoerd.

(12)

Om toezicht te kunnen uitoefenen op de uitvoering van de afwijking moeten de autoriteiten van Madagaskar de Commissie regelmatig gegevens toezenden over de afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR.1.

(13)

De bepalingen van deze beschikking zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In afwijking van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 en overeenkomstig artikel 36, lid 1, onder a), van die bijlage worden tonijnconserven en tonijnfilets („loins”) van GS-post 1604 vervaardigd uit materialen die niet van oorsprong zijn als van oorsprong uit Madagaskar beschouwd overeenkomstig de voorwaarden in de artikelen 2 tot en met 6 van deze beschikking.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde afwijking geldt voor de in de bijlage vermelde producten en hoeveelheden die in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 vanuit Madagaskar voor het vrije verkeer in de Gemeenschap worden aangegeven.

Artikel 3

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde hoeveelheden worden overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 beheerd.

Artikel 4

De douaneautoriteiten van Madagaskar nemen de nodige maatregelen met het oog op kwantitatieve controles op de uitvoer van de in artikel 1 vermelde producten.

Daartoe wordt in alle certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 die zij voor deze producten afgeven, naar deze beschikking verwezen.

De bevoegde autoriteiten van Madagaskar zenden de Commissie elk kwartaal een overzicht van de hoeveelheden waarvoor op grond van deze beschikking certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 zijn afgegeven en van de volgnummers van die certificaten.

Artikel 5

In vak 7 van de EUR.1-certificaten die krachtens deze beschikking worden afgegeven, wordt het volgende vermeld:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Artikel 6

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Zij is van toepassing tot de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 vastgestelde oorsprongsregels door de oorsprongsregels bij een overeenkomst met Madagaskar worden vervangen wanneer die overeenkomst voorlopig wordt toegepast of, indien dit eerder is, in werking treedt. Deze beschikking is echter in geen geval na 31 december 2008 van toepassing.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 september 2008.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 348 van 31.12.2007, blz. 1.

(2)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 1.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.


BIJLAGE

MADAGASKAR

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Periode

Hoeveelheden

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tonijnconserven (1)

1.1.2008 t/m 31.12.2008

2 000 t

09.1646

1604 14 16

Tonijnfilets („loins”)

1.1.2008 t/m 31.12.2008

500 t


(1)  In elke verpakkingsvorm waarbij het product wordt beschouwd als conserven in de zin van GS-post 1604.