15.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 220/29


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 augustus 2008

tot wijziging van Beschikking 2005/928/EG inzake de harmonisatie van de frequentieband 169,4-169,8125 MHz in de Gemeenschap

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 4311)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/673/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2005/928/EG (2) van de Commissie harmoniseert de 169,4-169,8125 MHz-frequentieband in de Gemeenschap.

(2)

Het frequentieplan in de bijlage bij Beschikking 2005/928/EG beschrijft de kanaalindeling die de verschillende toepassingen welke voldoen aan de voorwaarden in deze beschikking, in acht moeten nemen. Met deze kanaalindeling wil men zorgen voor compatibiliteit en het naast elkaar bestaan van toepassingen die in deze frequentiebanden zijn toegestaan.

(3)

Het frequentieplan stelt een kanaalindeling vast van 12,5 kHz in de 169,4000-169,4750 MHz-frequentieband en een kanaalindeling van 50 kHz in de 169,4875-169,5875 MHz-frequentieband.

(4)

Na de vaststelling van Beschikking 2005/928/EG, bracht verder onderzoek van de in de beschikking omschreven parameters aan het licht dat de kanaalindelingen in de frequentiebanden 169,4000-169,4750 MHz en 169,4875-169,5875 MHz, gezien de technologische ontwikkelingen, als te beperkend worden beschouwd. Door meerdere kanaalindelingsopties toe te staan, krijgen de gebruikers meer flexibiliteit om de optimale bandbreedte te kiezen tot maximaal 50 kHz overeenkomstig de kwaliteitseisen van de specifieke toepassingen.

(5)

De Europese Conferentie van Post- en Telecommunicatieadministraties(CEPT) heeft bevestigd dat uitbreiding van het aantal opties in verband met kanaalindeling in deze frequentiebanden kan en moet worden toegestaan.

(6)

Beschikking 2005/928/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. Door deze beschikking te wijzigen zullen kanalen tot 50 kHz mogelijk zijn in de 169,4000-169,4750 MHz en 169,4875-169,5875 MHz-frequentiebanden.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming zijn met het advies van het Radiospectrumcomité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2005/928/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In de 4e rij van het frequentieplan in de bijlage wordt de waarde „12,5” in de kanaalindeling (in kHz) voor de kanalen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a en 3b vervangen door „tot 50 kHz”.

2.

In de 4e rij van het frequentieplan in de bijlage wordt de waarde „50” in de kanaalindeling (in kHz) voor de kanalen 4b+5+6a en 6b+7+8a vervangen door „tot 50 kHz”.

Artikel 2

Artikel 1 is van toepassing met ingang van 31 oktober 2008.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2008.

Voor de Commissie

Viviane REDING

Lid van de Commissie


(1)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.

(2)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 47.