1.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 205/49


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2008

betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3698)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/630/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b) ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 178/2002 stelt de algemene beginselen vast inzake levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en de voedsel- en voederveiligheid in het bijzonder, op Gemeenschaps- en nationaal niveau. Hierin wordt bepaald dat de nodige maatregelen moeten worden vastgesteld wanneer blijkt dat uit een derde land ingevoerde levensmiddelen of diervoeders een ernstig risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu en dat dit risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidsta(a)t(en) getroffen maatregelen.

(2)

Krachtens Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten (2) moet op het productieproces van dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong toezicht worden gehouden met het oog op de opsporing van bepaalde residuen en stoffen bij levende dieren, in de excreta en biologische vloeistoffen daarvan, alsmede in weefsel, dierlijke producten, diervoeders en drinkwater.

(3)

Er zijn residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en niet-toegestane stoffen vastgesteld in uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren die waren bestemd voor menselijke consumptie. De aanwezigheid van deze producten en stoffen in voedsel kan een risico voor de volksgezondheid vormen.

(4)

De resultaten van het laatste communautaire inspectiebezoek aan Bangladesh tonen ernstige tekortkomingen aan in het controlesysteem voor residuen in levende dieren en dierlijke producten en een gebrek aan geschikte laboratoriumcapaciteit voor het onderzoeken van bepaalde residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levende dieren en dierlijke producten.

(5)

Bangladesh heeft onlangs maatregelen genomen in verband met die tekortkomingen wat hantering en keuring van visserijproducten betreft.

(6)

Aangezien deze maatregelen niet volstaan, moeten op communautair niveau bepaalde noodmaatregelen worden genomen die van toepassing zijn op uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren om de doeltreffende en uniforme bescherming van de volksgezondheid in alle lidstaten te garanderen.

(7)

Daarom mogen lidstaten uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren enkel toestaan als kan worden bewezen dat ze een analytische test hebben ondergaan in de plaats van herkomst die bevestigt dat ze geen niet-toegestane stoffen bevatten en dat het niveau van bepaalde residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik het maximumgehalte niet overschrijdt dat werd vastgelegd in de communautaire wetgeving.

(8)

Ingevoerde zendingen die niet vergezeld gaan van de resultaten van de analytische test uit de plaats van herkomst, mogen echter wel worden toegestaan op voorwaarde dat de invoerende lidstaten garanderen dat die zendingen de passende controles ondergaan bij aankomst aan de communautaire grens.

(9)

Deze beschikking moet opnieuw worden bekeken in het licht van de door Bangladesh geboden garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde analytische tests.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op zendingen van uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren die zijn bestemd voor menselijke consumptie („de producten”).

Artikel 2

De lidstaten staan de invoer van de producten in de Gemeenschap toe op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van de resultaten van een analytische test die in de plaats van herkomst werd uitgevoerd om te garanderen dat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid („de analytische test”).

De analytische tests moeten in het bijzonder worden uitgevoerd met het oog op het opsporen van chlooramfenicol, metabolieten van nitrofuranen, tetracycline, malachietgroen en kristalviolet overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad (3) en Beschikking 2002/657/EG van de Commissie (4).

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 mogen lidstaten de invoer van producten toestaan die niet vergezeld gaan van de resultaten van de analytische test op voorwaarde dat de invoerende lidstaten garanderen dat elke zending van die producten de passende controles ondergaat bij aankomst aan de communautaire grens om ervoor te zorgen dat ze geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Die zendingen moeten echter aan de communautaire grens worden vastgehouden totdat de laboratoriumtests aantonen dat de in artikel 2 genoemde stoffen die niet toegestaan zijn krachtens de communautaire wetgeving, niet aanwezig zijn of dat de maximumresidugehalten die zijn vastgesteld krachtens de in dat artikel genoemde communautaire wetgeving voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik niet worden overschreden.

Artikel 4

1.   De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis als de analytische tests aantonen dat:

a)

stoffen aanwezig zijn die niet zijn toegestaan krachtens de communautaire wetgeving, of

b)

residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik de maximumwaarden overschrijden die zijn vastgelegd in de communautaire wetgeving.

De lidstaten maken voor de indiening van dergelijke informatie gebruik van het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 opgezette systeem voor snelle waarschuwing voor levensmiddelen en diervoeders.

2.   De lidstaten brengen elke drie maanden verslag uit bij de Commissie over alle resultaten van de analytische tests.

Deze verslagen worden in de loop van de maand na elk kwartaal (april, juli, oktober en januari) ingediend.

Artikel 5

Alle uit deze beschikking voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de verzender, de ontvanger of hun zaakwaarnemer.

Artikel 6

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de maatregelen die zij nemen om aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 7

Deze beschikking moet opnieuw worden bekeken op basis van de door Bangladesh geboden garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde analytische tests.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 202/2008 van de Commissie (PB L 60 van 5.3.2008, blz. 17).

(2)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).

(3)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 542/2008 van de Commissie (PB L 157 van 17.6.2008, blz. 43).

(4)  PB L 221 van 17.8.2002, blz. 8. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking (EG) nr. 2004/25/EG (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 38).