11.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/35


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 juli 2008

houdende benoeming van een Portugees lid van het Comité van de Regio’s

(2008/572/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Portugese regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2006 tot en met 25 januari 2010 (1).

(2)

In het Comité van de Regio’s is een zetel van lid vrijgekomen door het aftreden van de heer António Paulino DA SILVA PAIVA,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Carlos Alberto PINTO, presidente da Câmara Municipal da Covilhã, wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio’s voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2010.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2008.

Voor de Raad

De voorzitster

C. LAGARDE


(1)  PB L 56 van 25.2.2006, blz. 75.