6.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 147/61


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 3 juni 2008

waarbij Portugal wordt gemachtigd om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar geproduceerd bier

(2008/417/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 299, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brief van 30 mei 2007 heeft Portugal onder verwijzing naar artikel 299, lid 2, van het Verdrag verzocht om van artikel 90 van het Verdrag te mogen afwijken en op in Madeira geproduceerd bier een accijnstarief te mogen toepassen dat lager is dan het nationale tarief vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (2), voor zover de jaarlijkse productie van de brouwerij niet meer dan 300 000 hl bedraagt. Productie boven 200 000 hl zal slechts voor het verlaagde tarief in aanmerking komen voor zover het bier lokaal wordt verbruikt.

(2)

Om zijn verzoek te onderbouwen, heeft Portugal aangevoerd dat de mogelijkheden waarin artikel 4 van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (3) voorziet, ontoereikend zijn om de nadelen te compenseren die de brouwerijen in Madeira ondervinden als gevolg van hun afgelegen locatie, de versnippering van het gebied en de beperkte omvang van de lokale markten. Krachtens dit artikel komen brouwerijen met een jaarproductie van niet meer dan 200 000 hl in aanmerking voor verlaagde accijnstarieven, voor zover deze tarieven niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale tarief. Portugal heeft dit artikel gebruikt om het tarief met 50 % te verlagen voor brouwerijen met een jaarproductie van niet meer dan 200 000 hl. Wanneer de productie van brouwerijen in Madeira dit plafond overschrijdt, betekent dit evenwel niet dat zij een voldoende sterke positie hebben verworven om de concurrentie met bieren uit continentaal Portugal (of Europa) het hoofd te kunnen bieden. Hun aandeel op de lokale markt zou verder inkrimpen door de aanhoudende sterke concurrentie van buitenlandse bieren als gevolg van de extra kosten die zij vanwege hun afgelegen locatie moeten dragen, namelijk voor het aanhouden van grote voorraden, het transport van grond- en hulpstoffen, en de aanvoer van verpakkingsmateriaal uit continentaal Portugal. Ofschoon dergelijke brouwerijen niet meer „klein” zouden zijn volgens de definitie van artikel 4 van Richtlijn 92/83/EEG wanneer hun jaarproductie het plafond van 200 000 hl overschrijdt, zouden ze toch klein blijven in vergelijking met de grote nationale en multinationale brouwerijen waarmee zij concurreren. Het is derhalve van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de lokale sector dat brouwerijen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief wanneer hun jaarproductie 200 000 hl overschrijdt, zonder dat deze evenwel meer dan 300 000 hl bedraagt.

(3)

Portugal verzoekt derhalve om machtiging tot toepassing van een verlaagd tarief, dat zou worden vastgesteld op een niveau van 50 % onder het normale nationale tarief, op bier dat in Madeira wordt geproduceerd door daar gevestigde zelfstandige brouwerijen met een jaarproductie van niet meer dan 300 000 hl. Wanneer de jaarproductie 200 000 hl overschrijdt, zou de machtiging voor een verlaagd tarief voor de hoeveelheden boven dit plafond slechts gelden voor bier dat in Madeira wordt verbruikt.

(4)

Uit een grondig onderzoek van de situatie blijkt dat het voor het voortbestaan van de brouwerijsector in de ultraperifere regio Madeira van wezenlijk belang is dat het verzoek van Portugal wordt ingewilligd. Het is duidelijk dat, onder de voorliggende omstandigheden en behoudens de toepasselijke voorwaarden, de verlenging van de accijnsverlaging de brouwerijsector in Madeira op gelijke voet zal stellen met zijn concurrenten in continentaal Portugal en andere lidstaten. De behaalde belastingvoordelen zullen uitsluitend de noodzakelijke extra kosten die voortvloeien uit de afgelegen locatie compenseren.

(5)

Om de interne markt niet te ondergraven, zal de machtiging voor een verlaagd tarief voor productie boven 200 000 hl slechts gelden voor bier dat in Madeira wordt geproduceerd en verbruikt.

(6)

Ofschoon de gevraagde derogatie van artikel 90 van het Verdrag noodzakelijk is om te voorkomen dat de ontwikkeling van de ultraperifere regio Madeira in het gedrang komt, dienen fiscale derogaties ook in de tijd te worden beperkt. Anderzijds is het evenwel zaak dat de lokale marktdeelnemers de nodige zekerheid krijgen om hun handelsactiviteiten te ontwikkelen. Het is derhalve passend om de derogatie te verlenen voor een periode van zes jaar.

(7)

Voorts dient te worden bepaald dat een tussentijds verslag moet worden voorgelegd, zodat de Commissie kan nagaan of de voorwaarden voor de verlening van de derogatie nog altijd zijn vervuld.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen doen geen afbreuk aan de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 90 van het Verdrag wordt Portugal gemachtigd om een lager tarief dan het overeenkomstig Richtlijn 92/84/EEG vastgestelde nationale accijnstarief toe te passen op bier dat wordt geproduceerd in de autonome regio Madeira door daar gevestigde zelfstandige brouwerijen met een totale jaarproductie van niet meer dan 300 000 hl. Jaarlijkse productie boven 200 000 hl komt slechts voor het verlaagde tarief in aanmerking voor zover het bier in Madeira wordt verbruikt.

Onder „zelfstandige brouwerij” wordt verstaan een brouwerij die juridisch en economisch onafhankelijk is van andere brouwerijen, die gebruikmaakt van installaties die fysiek losstaan van die van andere brouwerijen en die niet onder licentie werkt. Een samenwerkingsverband van twee of meer brouwerijen met een gezamenlijke jaarproductie van niet meer dan 300 000 hl mag evenwel als één enkele zelfstandige brouwerij worden aangemerkt.

Het verlaagde accijnstarief, dat onder het minimumtarief mag liggen, mag niet meer dan 50 % lager liggen dan het normale nationale accijnstarief van Portugal.

Artikel 2

Uiterlijk 31 december 2010 legt Portugal de Commissie een verslag voor op basis waarvan deze kan nagaan of de redenen die de toekenning van de derogatie van artikel 1 rechtvaardigden, nog steeds valabel zijn.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing tot en met 31 december 2013.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

A. BAJUK


(1)  Advies van 11 april 2008 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  PB L 316 van 31.10.1992, blz. 29.

(3)  PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.