28.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/12


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2008

ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft een op internet gebaseerde informatiepagina om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1656)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/392/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 59, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2006/88/EG zijn veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen, de invoer en de doorvoer van aquacultuurdieren en de producten daarvan vastgesteld, alsmede minimale preventieve maatregelen om de bevoegde autoriteiten, de exploitanten van aquacultuurproductiebedrijven en andere bij deze sector betrokken personen beter bewust te maken van en voor te bereiden op ziekten bij aquacultuurdieren.

(2)

Om de preventie van de in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG vermelde ziekten en van de verspreiding ervan te verbeteren, moeten de lidstaten informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven, met name over de gehouden soorten en hun gezondheidsstatus, langs elektronische weg beschikbaar stellen.

(3)

De gegevens zijn momenteel voor het publiek beschikbaar in de door de lidstaten krachtens artikel 6 van Richtlijn 2006/88/EG bijgehouden registers.

(4)

Om de interoperabiliteit van de informatiesystemen en het gebruik van procedures langs elektronische weg tussen de lidstaten te bevorderen en om de transparantie en de begrijpelijkheid te garanderen, is het belangrijk dat de informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven in de hele Gemeenschap op uniforme wijze wordt gepresenteerd. Een op internet gebaseerde informatiepagina is uit technisch oogpunt de best haalbare oplossing, daar de informatie op die manier gemakkelijk toegankelijk is en er niet al te veel hulpmiddelen voor nodig zijn. Daarom moet een model voor de lay-out van de op internet gebaseerde informatiepagina worden opgesteld.

(5)

In bijlage II bij Richtlijn 2006/88/EG is vastgesteld welke informatie moet worden opgenomen in het register van aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven. Daar de op internet gebaseerde informatiepagina tot doel heeft de interoperabiliteit van de desbetreffende informatie in de door de lidstaten aangelegde registers van aquacultuurproductiebedrijven te bevorderen, hoeft de website niet noodzakelijk al die informatie te bevatten. Hij moet echter wel alle nodige informatie bevatten om te attenderen op handelsbeperkingen in verband met verschillende gezondheidsstatussen.

(6)

Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat de lidstaten in afwijking van de in die richtlijn gestelde eis inzake vergunningverlening alleen de registratie door de bevoegde autoriteit kunnen eisen van andere voorzieningen dan aquacultuurproductiebedrijven waar niet voor de handel bestemde waterdieren worden gehouden, „put-and-take-visbedrijven”, en aquacultuurproductiebedrijven die aan plaatselijke consumenten leveren.

(7)

Het risico van verspreiding van waterdierziekten dat verbonden is aan voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven die in afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG door de bevoegde autoriteit worden geregistreerd, verschilt naar gelang van hun aard, kenmerken en ligging. Daarom moeten de lidstaten beslissen in hoever informatie over die voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven moet worden opgenomen in de op internet gebaseerde informatiepagina.

(8)

Aangezien de lidstaten voldoende tijd moet worden geboden om de desbetreffende informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven op de op internet gebaseerde informatiepagina te plaatsen, moet worden bepaald dat de informatie pas uiterlijk op 31 juli 2009 beschikbaar hoeft te zijn.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   Bij deze beschikking worden voorschriften vastgesteld betreffende een op internet gebaseerde informatiepagina die overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG door de lidstaten moet worden opgesteld om informatie over aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven langs elektronische weg beschikbaar te stellen.

2.   Deze beschikking is van overeenkomstige toepassing op voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven die, in afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG, overeenkomstig artikel 4, lid 4, van die richtlijn en met inachtneming van artikel 2, lid 1, tweede alinea, van deze beschikking door de bevoegde autoriteit worden geregistreerd.

Artikel 2

Op internet gebaseerde informatiepagina

1.   De lidstaten stellen een op internet gebaseerde informatiepagina (hierna „de op internet gebaseerde informatiepagina” genoemd) op om informatie beschikbaar te stellen over kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren van aquacultuurproductiebedrijven en vergunninghoudende verwerkingsbedrijven waaraan overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2006/88/EG een vergunning is verleend.

De lidstaten beslissen geval per geval welke voorzieningen, „put-and-take-visbedrijven” en aquacultuurproductiebedrijven als bedoeld in artikel 1, lid 2, in de op internet gebaseerde informatiepagina moeten worden opgenomen. Daarbij houden zij rekening met het risico van verspreiding van ziekten van waterdieren als gevolg van de activiteiten van die voorzieningen, visbedrijven en productiebedrijven naar gelang van hun aard, kenmerken en ligging.

2.   De op internet gebaseerde informatiepagina wordt door de lidstaten opgesteld overeenkomstig de modellen in de volgende bijlagen:

a)

bijlage I voor aquacultuurproductiebedrijven die vis houden;

b)

bijlage II voor aquacultuurproductiebedrijven die weekdieren houden;

c)

bijlage III voor aquacultuurproductiebedrijven die schaaldieren houden;

d)

bijlage IV voor vergunninghoudende verwerkingsbedrijven die aquacultuurdieren slachten met het oog op ziektebestrijding, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG.

3.   De lidstaten houden de op internet gebaseerde internetpagina actueel zodat zij overeenstemt met de informatie in het krachtens artikel 6 van Richtlijn 2006/88/EG bijgehouden register.

Veranderingen in de gezondheidsstatus worden in de op internet gebaseerde informatiepagina opgenomen zodra de verandering zich in de geregistreerde gezondheidsstatus heeft voorgedaan.

4.   De lidstaten delen het internetadres van de op internet gebaseerde informatiepagina aan de Commissie mee.

Artikel 3

Toepassingsdatum

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 augustus 2008.

De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 2, en in de bijlagen I tot en met IV wordt echter uiterlijk op 31 juli 2009 in de op internet gebaseerde informatiepagina opgenomen.

Artikel 4

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 april 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.


BIJLAGE I

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE VIS HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER a))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij 1

Kwekerij 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Virale hemorragische septikemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.3.

Koi herpes virus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.4.

Infectieuze zalmanemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Virale hemorragische septikemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.3.

Koi herpes virus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.4.

Infectieuze zalmanemie

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus

(voor elke kwekerij) (2)

5.1.1.

Virale hemorragische septikemie

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.1.3.

Koi herpes virus

5.1.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.3.4.

Andere

5.1.4.

Infectieuze zalmanemie

5.1.4.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.4.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.4.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.4.4.

Andere

5.1.5.

Infectieuze pancreatische necrose (3)

5.1.5.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.5.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.5.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.5.4.

Andere

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.6.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.6.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.6.4.

Andere

5.1.7.

Bacterial kidney disease (3)

5.1.7.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.7.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.7.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.7.4.

Andere

5.1.8.

Andere ziekten (4)

5.1.8.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.8.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.8.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.8.4.

Andere

5.2.1.

Virale hemorragische septikemie

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Infectieuze hematopoëtische necrose

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

5.2.3.

Koi herpes virus

5.2.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.3.4.

Andere

5.2.4.

Infectieuze zalmanemie

5.2.4.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.4.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.4.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.4.4.

Andere

5.2.5.

Infectieuze pancreatische necrose (3)

5.2.5.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.5.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.5.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.5.4.

Andere

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.6.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.6.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.6.4.

Andere

5.2.7.

Bacterial kidney diseas (3)

5.2.7.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.7.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.7.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.7.4.

Andere

5.2.8.

Andere ziekten (4)

5.2.8.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.8.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.8.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.8.4.

Andere

6.

Type kwekerij

(voor elke kwekerij) (5)

6.1.1.

Zoutwaterkooien/-bassins

6.1.2.

Zoutwatervijvers

6.1.3.

Zoutwatertanks/-raceways

6.1.4.

Zout water, gesloten (recirculatie)

6.1.5.

Zoetwaterkooien/-bassins

6.1.6.

Zoetwatervijvers

6.1.7.

Zoetwatertanks/-raceways

6.1.8.

Zoet water, gesloten (recirculatie)

6.1.9.

Onderzoekfaciliteit

6.1.10.

Quarantainefaciliteit

6.1.11.

Andere

6.2.1.

Zoutwaterkooien/-bassins

6.2.2.

Zoutwatervijvers

6.2.3.

Zoutwatertanks/-raceways

6.2.4.

Zout water, gesloten (recirculatie)

6.2.5.

Zoetwaterkooien/-bassins

6.2.6.

Zoetwatervijvers

6.2.7.

Zoetwatertanks/-raceways

6.2.8.

Zoet water, gesloten (recirculatie)

6.2.9.

Onderzoekfaciliteit

6.2.10.

Quarantainefaciliteit

6.2.11.

Andere

7.

Kwekerijproductie

(voor elke kwekerij) (5)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Broedstock

7.1.4.

Opkweek („grow-out”) voor menselijke consumptie

7.1.5.

„Put-and-take-visbedrijven”

7.1.6.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Broedstock

7.2.4.

Opkweek („grow-out”) voor menselijke consumptie

7.2.5.

„Put-and-take-visbedrijven”

7.2.6.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten die met betrekking tot die ziekte in bijlage I of II bij Beschikking 2004/453/EG van de Commissie (PB L 156 van 30.4.2004, blz. 5) zijn opgenomen.

(4)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(5)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE II

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE WEEKDIEREN HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER B))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij of kweekgebied 1

Kwekerij of kweekgebied 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij of het kweekgebied van weekdieren

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval, en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Marteilia refringens

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.1.2.

Bonamia ostreae

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Marteilia refringens

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.2.

Bonamia ostreae

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus (2)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Bonamia ostreae

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.1.3.

Andere ziekten  (3)

5.1.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.3.4.

Andere

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Bonamia ostreae

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

5.2.3.

Andere ziekten  (3)

5.2.3.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.3.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.3.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.3.4.

Andere

6.

Kwekerij of kweekgebied (4)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

6.1.1.

Kwekerij van weekdieren, open

6.1.2.

Kwekerij van weekdieren, gesloten (recirculatie)

6.1.3.

Verzendingscentrum, zuiveringscentrum

6.1.4.

Kweekgebied van weekdieren

6.1.5.

Onderzoekfaciliteit

6.1.6.

Quarantainefaciliteit

6.1.7.

Andere

6.2.1.

Kwekerij van weekdieren, open

6.2.2.

Kwekerij van weekdieren, gesloten (recirculatie)

6.2.3.

Verzendingscentrum, zuiveringscentrum

6.2.4.

Kweekgebied van weekdieren

6.2.5.

Onderzoekfaciliteit

6.2.6.

Quarantainefaciliteit

6.2.7.

Andere

7.

Productie van kwekerij of kweekgebied (4)

(voor elke kwekerij of elk kweekgebied, naar gelang van het geval)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Opkweek („grow-out”)

7.1.4.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Opkweek („grow-out”)

7.2.4.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij of het kweekgebied onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(4)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE III

MODEL VOOR AQUACULTUURPRODUCTIEBEDRIJVEN DIE SCHAALDIEREN HOUDEN

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER c))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

Kwekerij 1

Kwekerij 2

1.

Aquacultuurproductiebedrijf

1.1.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.1.2.

Adres of ligging van de kwekerij

1.2.1.

Naam van:

het aquacultuurproductiebedrijf

de kwekerij

1.2.2.

Adres of ligging van de kwekerij

2.

Registratienummer

(voor elke kwekerij)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

(voor elke kwekerij)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Gehouden soort (1)

(voor elke kwekerij en gerelateerd aan de gevoeligheid ervan voor bepaalde ziekten)

4.1.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

4.2.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

NEEN, gevoelige of ziektedragende soort aanwezig

JA, gevoelige soort aanwezig

JA, ziektedragende soort aanwezig

5.

Erkende gezondheidsstatus

(voor elke kwekerij) (2)

5.1.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

5.1.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.1.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.1.4.

Andere

5.1.2.

Andere ziekten (3)

5.1.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.1.2.2.

Onderworpen aan een bewakings¬programma

5.1.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.1.2.4.

Andere

5.2.1.

Besmetting met het wittevlekkenvirus

5.2.1.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.1.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.1.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.1.4.

Andere

5.2.2.

Andere ziekten (3)

5.2.2.1.

Ziektevrij verklaard

5.2.2.2.

Onderworpen aan een bewakingsprogramma

5.2.2.3.

Voor zover bekend niet besmet

5.2.2.4.

Andere

6.

Type kwekerij (4)

(voor elke kwekerij)

6.1.1.

Lagune/bassins/kooien

6.1.2.

Vijvers op het land

6.1.3.

Tanks/raceways

6.1.4.

Op het land gelegen, gesloten (recirculatie)

6.1.5.

Onderzoekfaciliteit

6.1.6.

Quarantainefaciliteit

6.1.7.

Andere

6.2.1.

Lagune/bassins/kooien

6.2.2.

Vijvers op het land

6.2.3.

Tanks/raceways

6.2.4.

Op het land gelegen, gesloten (recirculatie)

6.2.5.

Onderzoekfaciliteit

6.2.6.

Quarantainefaciliteit

6.2.7.

Andere

7.

Kwekerijproductie (4)

(voor elke kwekerij)

7.1.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.1.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.1.3.

Opkweek („grow-out”)

7.1.4.

Andere

7.2.1.

Broedhuis („hatchery”)

7.2.2.

Kweekkamer („nursery”)

7.2.3.

Opkweek („grow-out”)

7.2.4.

Andere


(1)  Een lijst van gevoelige en ziektedragende soorten is opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG van de Raad.

(2)  Kruis het vakje „andere” aan indien de kwekerij onderworpen is aan een uitroeiingsprogramma of aan bestrijdingsmaatregelen overeenkomstig afdeling 3, 4, 5 of 6 van hoofdstuk V van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad.

(3)  Alleen van toepassing op lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor maatregelen overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd.

(4)  Er kunnen twee of meer vakjes worden aangekruist.


BIJLAGE IV

MODEL VOOR VERGUNNINGHOUDENDE VERWERKINGSBEDRIJVEN DIE AQUACULTUURDIEREN SLACHTEN MET HET OOG OP ZIEKTEBESTRIJDING, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2, VAN RICHTLIJN 2006/88/EG

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2, LID 2, ONDER d))

Informatie overeenkomstig artikel 59 van Richtlijn 2006/88/EG

Informatie

 

1.

Verwerkingsbedrijf

1.1.1.

Naam

1.1.2.

Adres of ligging

2.

Registratienummer

2.1.

 

3.

Geografische ligging en coördinatenstelsel

3.1.

 

4.

Verwerkte soorten

4.1.1.

Vis

4.1.2.

Weekdieren

4.1.3.

Schaaldieren

5.

Type systeem voor de behandeling van effluenten