21.5.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 131/6


BESLUIT VAN DE RAAD

van 9 mei 2008

houdende benoeming van een nieuw lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

(2008/380/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 215, tweede alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 128, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij brief van 7 mei 2008, verduidelijkt met een schrijven van 8 mei 2008, heeft de heer Franco FRATTINI ontslag genomen als lid van de Commissie. Hij moet worden vervangen voor de resterende duur van zijn ambstermijn,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Antonio TAJANI wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de periode van 9 mei 2008 tot en met 31 oktober 2009.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op 9 mei 2008.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 mei 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

A. BAJUK