29.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/12


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 maart 2008

houdende wijziging van Beschikking 2005/338/EG, teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan kampeerterreinen te verlengen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1128)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/276/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in Beschikking 2005/338/EG van de Commissie van 14 april 2005 tot vaststelling van milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan kampeerterreinen vastgestelde milieucriteria (2), zijn geldig tot en met 14 april 2008.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 zijn de in Beschikking 2005/338/EG van de Commissie vastgestelde milieucriteria, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, tijdig herzien.

(3)

Aangezien het herzieningsproces in verschillende fasen verloopt, moet de geldigheidsduur van de milieucriteria met een periode van 18 maanden worden verlengd.

(4)

Beschikking 2005/338/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1980/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 5 van Beschikking 2005/338/EG wordt vervangen door:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productgroep „kampeerterreinen”, alsmede de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en toezicht, blijven geldig tot en met 31 oktober 2009.”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2008.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1.

(2)  PB L 108 van 29.4.2005, blz. 67.