15.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 73/13


BESLUIT Nr. 234/2008/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2008

tot oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor de statistiek en tot intrekking van Besluit 91/116/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Raadpleging van gebruikers, producenten en verstrekkers van statistische informatie is essentieel voor de voorbereiding en ontwikkeling van communautair beleid inzake statistische informatie.

(2)

Het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied, dat is opgericht bij Besluit 91/116/EEG van de Raad (3), staat de Raad en de Commissie bij in de coördinatie van de doelstellingen van het communautaire beleid inzake statistische informatie, rekening houdend met de gebruikersbehoeften en de door de informatieverstrekkers en -producenten te dragen kosten.

(3)

Het Europees Raadgevend Comité voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied heeft weliswaar zijn nut bewezen, maar door de veranderingen die in de Gemeenschap hebben plaatsgehad, en met name de uitbreiding tot 27 lidstaten, zijn er wijzigingen nodig wat de rol, het mandaat, de samenstelling en de procedures van het comité betreft. Omwille van de duidelijkheid moet dat comité worden vervangen door een nieuw Europees Raadgevend Comité voor de statistiek (hierna „het Comité” te noemen).

(4)

Het Comité moet bijdragen aan een nauwe samenwerking bij de programmaplanning, ten einde het bestuur van het Europees statistisch systeem en de kwaliteit van de communautaire statistieken te verbeteren. Hiervoor moet de nauwe samenwerking worden voortgezet met het Comité statistisch programma, ingesteld bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (4), en met het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek, ingesteld bij Besluit 91/115/EEG van de Raad (5).

(5)

Er moet een balans worden bereikt tussen de noodzakelijke vermindering van het aantal leden zodat het Comité efficiënt in een uitgebreide Gemeenschap kan werken en de noodzaak dat alle belanghebbenden bij de communautaire statistieken worden vertegenwoordigd, zoals verzocht in de conclusies van 8 november 2005 van de Raad.

(6)

Teneinde te voldoen aan de doelstellingen ter zake van een betere beoordeling en afweging van de kosten en baten van de communautaire statistische behoeften en een evenwichtigere verdeling en vermindering van de lasten van de communautaire statistiekwetgeving om zo beter in te spelen op de toenemende vraag, moet het Comité een grotere rol spelen bij de voorbereiding en uitvoering van het communautaire statistische programma.

(7)

Het Comité moet fungeren als kanaal voor advies van gebruikers, verstrekkers en producenten van statistische informatie over de doelstellingen van het communautaire beleid inzake statistische informatie.

(8)

Besluit 91/116/EEG moet derhalve worden ingetrokken,

BESLUITEN:

Artikel 1

Europees Raadgevend Comité voor de statistiek

1.   Hierbij wordt het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek (hierna „het Comité” te noemen) ingesteld.

2.   Het Comité staat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bij door te zorgen dat er bij de coördinatie van de strategische doelen en prioriteiten van het communautaire beleid inzake statistische informatie rekening wordt gehouden met de gebruikersbehoeften en met de kosten voor de informatieverstrekkers en -producenten.

3.   Deze assistentie betreft alle gebieden van de statistiek die van belang zijn voor het communautaire beleid inzake statistische informatie.

Artikel 2

Taken

1.   De Commissie raadpleegt het Comité in een vroeg stadium van de voorbereiding van het communautaire statistische programma. Het Comité brengt advies uit, waarbij de nadruk ligt op:

a)

de relevantie van het communautaire statistische programma voor de vereisten van Europese integratie en ontwikkeling, zoals geformuleerd door de Gemeenschapsinstellingen, de nationale en regionale autoriteiten, de verschillende economische en sociale sectoren en de wetenschappelijke wereld;

b)

de relevantie van het communautaire statistische programma voor de activiteiten van de Gemeenschap, rekening houdend met economische, sociale en technische ontwikkelingen;

c)

de balans wat betreft prioriteiten en middelen tussen de verschillende gebieden van het communautaire statistische programma, het jaarlijkse statistische werkprogramma van de Commissie en de mogelijkheden om de prioriteit van statistisch werk aan te passen;

d)

de toereikendheid van de vereiste middelen om het communautaire statistische programma uit te voeren, inclusief de kosten die rechtstreeks door de Gemeenschap en de nationale autoriteiten worden gedragen, en de vraag of de omvang, de gedetailleerdheid en de kosten van de communautaire statistieken in overeenstemming zijn met de gebruikersbehoeften;

e)

de kosten in verband met de verstrekking van statistische informatie door informatieverstrekkers en de mogelijkheden om de lasten in verband met de informatieverstrekking te verlichten, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

2.   Het Comité vestigt de aandacht van de Commissie ook op gebieden waar het noodzakelijk kan zijn nieuwe statistische activiteiten te ontwikkelen en adviseert de Commissie over de wijze waarop de relevatie van de communautaire statistieken voor de gebruikers kan worden verbeterd, rekening houdend met de kosten voor de informatieverstrekkers en -producenten.

Artikel 3

Relaties met communautaire instellingen en andere organen

1.   Op verzoek van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie brengt het Comité advies uit over kwesties in verband met gebruikersbehoeften en de kosten van gegevensverstrekkers bij de ontwikkeling van het communautaire beleid inzake statistische informatie, prioriteiten van het communautaire statistische programma, de evaluatie van bestaande statistieken, de kwaliteit van gegevens en het publicatiebeleid.

2.   Het Comité brengt zo vaak zij dit voor de vervulling van haar taak noodzakelijk acht, adviezen uit aan en dient verslagen in bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over gebruikersbehoeften en over de kosten voor de informatieverstrekkers bij de productie en de verspreiding van communautaire statistieken.

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met de adviezen van het Comité.

3.   Om haar taak te kunnen vervullen, werkt het Comité samen met het Comité statistisch programma en het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek. Het stelt deze twee comités regelmatig op de hoogte van zijn adviezen betreffende de in artikel 2 omschreven taken en stuurt hun de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde adviezen en verslagen toe.

4.   Het Comité onderhoudt betrekkingen met de nationale raden van statistiekgebruikers.

Artikel 4

Samenstelling en benoemingsprocedure

1.   Het Comité bestaat uit vierentwintig leden en is samengesteld als volgt.

a)

Twaalf leden worden benoemd door de Commissie na raadpleging van het Europees Parlement en de Raad. Zij handelen onafhankelijk. Met het oog op de benoeming van deze twaalf leden verstrekt elke lidstaat de Commissie een lijst met drie kandidaten met een gevestigde reputatie op statistiekgebied. De Commissie ziet erop toe dat bij de keuze van de twaalf leden de gebruikers, respondenten en andere belanghebbenden bij de communautaire statistieken (met inbegrip van de wetenschappelijke wereld, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld) gelijk vertegenwoordigd zijn. De twaalf leden verrichten hun taak op persoonlijke titel.

b)

Elf leden worden rechtstreeks benoemd door de instellingen en organen waartoe zij behoren, namelijk:

i)

een lid dat het Europees Parlement vertegenwoordigt,

ii)

een lid dat de Raad vertegenwoordigt,

iii)

een lid dat het Europees Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigt,

iv)

een lid dat het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt,

v)

een lid dat de Europese Centrale Bank vertegenwoordigt,

vi)

twee leden die het Comité statistisch programma vertegenwoordigen,

vii)

een lid dat de Europese ondernemingsorganisatie (Businesseurope) vertegenwoordigt,

viii)

een lid dat het Europees Verbond van Vakverenigingen vertegenwoordigt,

ix)

een lid dat de Europese Unie van ambachten en van het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt,

x)

de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

c)

De directeur-generaal van Eurostat is ambtshalve lid zonder stemrecht van het Comité.

2.   De lijst van leden van het Comité wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie.

Artikel 5

Duur van het mandaat

1.   De leden van het Comité worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Na afloop van hun ambtstermijn blijven de leden in functie totdat in hun vervanging of in de verlenging van hun ambtstermijn is voorzien.

2.   Indien een lid voor het einde van zijn of haar ambtstermijn terugtreedt, wordt hij of zij voor de rest van die periode vervangen door een nieuw lid dat overeenkomstig artikel 4 wordt benoemd.

Artikel 6

Structuur en werking

1.   Het Comité kiest zijn voorzitter uit de leden die door de Commissie zijn benoemd. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

2.   De voorzitter roept het Comité ten minste eenmaal per jaar bijeen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van ten minste een derde van de leden.

3.   Ter voorbereiding van adviezen over zeer complexe statistische aangelegenheden kan het Comité in overeenstemming met de Commissie tijdelijke werkgroepen onder voorzitterschap van een lid van het Comité instellen. Elke werkgroep wordt samengesteld uit deskundigen met een passende verdeling van professionele achtergronden en geografische spreiding. De voorzitters van deze werkgroepen leggen de resultaten van hun werkzaamheden tijdens een vergadering van het Comité voor in de vorm van een verslag.

4.   Ten behoeve van de uitvoering van zijn taken kan het Comité studies laten uitvoeren en seminars houden.

5.   Vertegenwoordigers van betrokken diensten van de Commissie mogen als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen van het Comité en van de werkgroepen.

De voorzitter kan andere waarnemers tot de vergaderingen van het Comité toelaten.

6.   De diensten van de Commissie verzorgen het secretariaat van het Comité en van de werkgroepen.

7.   De uitgaven van het Comité vallen onder de begrotingsramingen van de Commissie.

Artikel 7

Besluitvormingsprocedures

De besluitvormingsprocedures van het Comité worden gedetailleerd omschreven in zijn reglement van orde.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

Onverminderd artikel 287 van het Verdrag zijn de leden van het Comité gehouden de gegevens waarvan zij via de werkzaamheden van het Comité of van de werkgroepen kennis hebben gekregen, niet openbaar te maken indien de Commissie hun mededeelt dat dergelijke informatie op legitieme gronden als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel het antwoord op een verzoek om advies of een gestelde vraag zou leiden tot de openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie.

Artikel 9

Reglement van orde

Na raadpleging van de Commissie stelt het Comité zijn reglement van orde vast. Het reglement van orde wordt ter informatie aan het Europees Parlement en de Raad gezonden.

Artikel 10

Intrekking

Besluit 91/116/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt uiterlijk op 15 juni 2008 in werking.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

J. LENARČIČ


(1)  PB C 97 van 28.4.2007, blz. 1.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van 14 februari 2008.

(3)  PB L 59 van 6.3.1991, blz. 21. Besluit gewijzigd bij Besluit 97/255/EG (PB L 102 van 19.4.1997, blz. 32).

(4)  PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(5)  PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit vervangen door Besluit 2006/856/EG (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 21).