22.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 340/46


VERORDENING (EG) Nr. 1566/2007 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2007

tot vaststelling van voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad van 21 december 2006 betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie (1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 22, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad (2) zijn activiteiten binnen het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid verboden tenzij de kapitein onverwijld informatie over de visserijactiviteiten, met inbegrip van aanlandingen en overladingen, vastlegt en meldt, en moeten kopieën van de vastgelegde informatie ter beschikking van de autoriteiten worden gesteld.

(2)

Volgens Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad gaat de verplichting de gegevens uit het logboek, uit de aangifte van aanlanding en uit de aangifte van overlading elektronisch te registreren en door te geven, voor kapiteins van communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 24 m en voor kapiteins van vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 m, in binnen, respectievelijk, 24 maanden en 42 maanden na de inwerkingtreding van de uitvoeringsvoorschriften.

(3)

Een dagelijkse melding van visserijactiviteiten maakt het mogelijk de efficiëntie en de doeltreffendheid van het toezicht, de controle en de bewaking zowel op zee als aan land aanzienlijk te vergroten.

(4)

In artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (3) is bepaald dat kapiteins van communautaire vissersvaartuigen een logboek van hun activiteiten moeten bijhouden.

(5)

Krachtens artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad moet de kapitein van een communautair vissersvaartuig met een totale lengte van 10 m of meer, of zijn gemachtigde, na elke visreis binnen 48 uur na de aanlanding een aangifte indienen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de aanlanding plaatsvindt.

(6)

Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad moeten de visafslagen of de door de lidstaten gemachtigde instanties of personen die verantwoordelijk zijn voor het voor de eerste keer op de markt brengen van de in een lidstaat aangevoerde visserijproducten, bij de eerste verkoop een verkoopdocument zenden naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de producten de eerste keer op de markt worden gebracht.

(7)

Verder is in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad bepaald dat wanneer visserijproducten niet voor de eerste maal op de markt worden gebracht in de lidstaat waar zij zijn aangevoerd, de lidstaat die verantwoordelijk is voor de controle op de eerste verkoop, ervoor moet zorgen dat zo spoedig mogelijk een kopie van het verkoopdocument wordt overgelegd aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle op de aanlanding van deze producten.

(8)

Krachtens artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad moeten de lidstaten een geautomatiseerd gegevensbestand aanleggen en een validatieregeling instellen die met name voorziet in vergelijkende controles ter verificatie van de gegevens.

(9)

In de artikelen 19 ter en 19 sexies van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad is bepaald dat kapiteins van communautaire vissersvaartuigen een visserijinspanningsrapport moeten opstellen en de gegevens moeten registreren in hun logboek.

(10)

Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad (4) moet de kapitein van een communautair vissersvaartuig dat in het bezit is van een diepzeevisdocument, in het logboek of op een door de vlaggenlidstaat ter beschikking gesteld formulier informatie over de kenmerken van het vistuig en over de visserijactiviteiten registreren.

(11)

Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad van 26 april 2005 tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (5) voorziet in de uitvoering van gezamenlijke inzetplannen.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Deze verordening is van toepassing op:

a)

communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 24 m, vanaf 1 januari 2010;

b)

communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 m, vanaf 1 juli 2011;

c)

geregistreerde kopers, geregistreerde visafslagen of andere door de lidstaten gemachtigde instanties of personen die verantwoordelijk zijn voor de eerste verkoop van visserijproducten en die met de eerste verkoop van visserijproducten een jaaromzet van meer dan 400 000 EUR realiseren, vanaf 1 januari 2009.

2.   In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder a), is deze verordening met ingang van een vroegere datum dan 1 januari 2010 van toepassing op communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 24 m die de vlag van een bepaalde lidstaat voeren, indien dat door die lidstaat zo is bepaald.

3.   In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b), is deze verordening met ingang van een vroegere datum dan 1 juli 2011 van toepassing op communautaire vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 m die de vlag van een bepaalde lidstaat voeren, indien dat door die lidstaat zo is bepaald.

4.   In afwijking van de in lid 1, onder a) en b), vastgestelde data kan een lidstaat overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1966/2006 besluiten deze verordening al voor die data toe te passen op vissersvaartuigen met een lengte over alles van niet meer dan 15 m die zijn vlag voeren.

5.   De lidstaten kunnen bilaterale akkoorden sluiten over het gebruik van elektronische meldsystemen op vissersvaartuigen die hun vlag voeren binnen de wateren die onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallen, op voorwaarde dat de vissersvaartuigen aan alle in deze verordening vastgestelde regels voldoen.

6.   Deze verordening is van toepassing op communautaire vissersvaartuigen ongeacht de wateren of de havens waar zij visserijactiviteiten verrichten.

7.   Deze verordening is niet van toepassing op communautaire vissersvaartuigen die uitsluitend voor de aquacultuur worden gebruikt.

Artikel 2

Lijst van exploitanten en vissersvaartuigen

1.   Elke lidstaat stelt een lijst op van geregistreerde kopers en geregistreerde visafslagen of andere door die lidstaat gemachtigde instanties of personen die verantwoordelijk zijn voor de eerste verkoop van visserijproducten en een jaaromzet in visserijproducten van meer dan 400 000 EUR realiseren. Het eerste referentiejaar is 2007 en de lijst wordt bijgewerkt op 1 januari van het lopende jaar (jaar n) op basis van de jaaromzet in visserijproducten van meer dan 400 000 EUR in jaar n–2. De lijst wordt bekendgemaakt op een officiële website van de lidstaat.

2.   Elke lidstaat stelt een lijst op van de communautaire vissersvaartuigen die zijn vlag voeren en aan de bepalingen van deze verordening onderworpen zijn overeenkomstig artikel 1, leden 2 tot en met 5, en werkt deze geregeld bij. De lijst wordt bekendgemaakt op een officiële website van de lidstaat en wordt opgesteld in het formaat dat in overleg tussen de lidstaten en de Commissie wordt bepaald.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„visserijactiviteiten”, alle activiteiten in verband met het zoeken naar vis, het uitzetten of ophalen van vistuig en het verwijderen van de vangst uit het vistuig;

b)

„gezamenlijk inzetplan”, een plan waarin de operationele regelingen voor het inzetten van de beschikbare controle- en inspectiemiddelen zijn vastgesteld.

HOOFDSTUK II

ELEKTRONISCHE DOORGIFTE

Artikel 4

Doorgifte van informatie door kapiteins of hun vertegenwoordiger

1.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen geven de gegevens uit het logboek en uit de aangifte van overlading elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat.

2.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen of hun vertegenwoordiger geven de gegevens uit de aangifte van aanlanding elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat.

3.   Wanneer een communautair vissersvaartuig zijn vangst in een andere lidstaat dan de vlaggenlidstaat aanlandt, geven de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat de gegevens uit de aangifte van aanlanding na ontvangst onverwijld elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de vangst is aangeland.

4.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen melden, wanneer dat volgens de communautaire regels vereist is en op het tijdstip waarop dat vereist is, van tevoren elektronisch aan de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat wanneer zij een haven binnenvaren.

5.   Wanneer een vissersvaartuig een haven in een andere lidstaat dan de vlaggenlidstaat wil binnenvaren, geven de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat de in lid 4 bedoelde voorafgaande melding na ontvangst onverwijld elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat.

Artikel 5

Doorgifte van informatie door de voor de eerste verkoop of de overname verantwoordelijke instanties of personen

1.   Geregistreerde kopers en geregistreerde visafslagen of andere door de lidstaten gemachtigde instanties of personen die verantwoordelijk zijn voor de eerste verkoop van visserijproducten, geven de informatie die in een verkoopdocument moet worden vastgelegd, elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de producten voor de eerste keer op de markt worden gebracht.

2.   Wanneer de producten voor de eerste keer op de markt worden gebracht in een andere lidstaat dan de vlaggenlidstaat, zorgen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de producten voor de eerste keer op de markt worden gebracht, ervoor dat een kopie van de gegevens uit het verkoopdocument na ontvangst van de desbetreffende informatie elektronisch bij de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat wordt ingediend.

3.   Wanneer de visserijproducten niet voor de eerste keer op de markt worden gebracht in de lidstaat waar zij zijn aangeland, zorgt de lidstaat waar zij voor de eerste keer op de markt worden gebracht, ervoor dat een kopie van de gegevens uit het verkoopdocument na ontvangst van de desbetreffende informatie onverwijld elektronisch wordt ingediend bij de volgende autoriteiten:

a)

de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de visserijproducten zijn aangeland, en

b)

de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat van het vissersvaartuig waarmee de visserijproducten zijn aangeland.

4.   De houder van de aangifte van overname geeft de informatie die in die aangifte van overname moet worden vastgelegd, elektronisch door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de overname fysiek plaatsvindt.

Artikel 6

Frequentie van de doorgifte

1.   De kapitein geeft de informatie uit het elektronische logboek ten minste eenmaal daags en niet na 24.00 uur door aan de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat, ook al is er niets gevangen. Hij stuurt deze gegevens ook:

a)

op verzoek van de bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat,

b)

onmiddellijk na de laatste voltooide visserijactiviteit,

c)

vóór een haven wordt binnengevaren,

d)

wanneer een inspectie op zee plaatsvindt,

e)

in geval van de in de communautaire wetgeving of door de vlaggenlidstaat omschreven gebeurtenissen.

2.   De kapitein kan correcties die aan het elektronische logboek en de aangiften van overlading zijn aangebracht, doorgeven tot de laatste doorgifte aan het eind van de visreis en vóór de haven wordt binnengevaren. De correcties moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Alle originele gegevens uit het elektronische logboek en de aan die gegevens aangebrachte correcties worden door de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat opgeslagen.

3.   De kapitein of zijn vertegenwoordiger geeft de gegevens uit de aangifte van aanlanding onmiddellijk na het opstellen van de aangifte van aanlanding elektronisch door.

4.   De kapitein van het overladende vissersvaartuig en die van het ontvangende vissersvaartuig geven de gegevens over de overlading onmiddellijk na de overlading elektronisch door.

5.   De kapitein bewaart gedurende elke visreis een kopie van de in lid 1 bedoelde informatie aan boord van het vissersvaartuig totdat de aangifte van aanlanding is ingediend.

Artikel 7

Formaat voor de doorgifte van gegevens van een vissersvaartuig aan de bevoegde autoriteiten van zijn vlaggenlidstaat

Elke lidstaat stelt het formaat vast waarin de gegevens van vissersvaartuigen die zijn vlag voeren, aan zijn bevoegde autoriteiten moeten worden doorgegeven.

Artikel 8

Retourberichten

De lidstaten zorgen ervoor dat vissersvaartuigen die hun vlag voeren voor iedere doorgifte van gegevens uit het logboek, uit de aangifte van overlading en uit de aangifte van aanlanding een retourbericht krijgen. Het retourbericht bevat een ontvangstbevestiging.

HOOFDSTUK III

VRIJSTELLINGEN

Artikel 9

Vrijstellingen

1.   Een lidstaat kan kapiteins van vissersvaartuigen die zijn vlag voeren, vrijstellen van de in artikel 4, lid 1, bedoelde verplichtingen, wanneer zij visreizen van 24 uur of minder maken binnen de wateren die onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallen, op voorwaarde dat zij hun vangst niet buiten het grondgebied van de vlaggenlidstaat aanlanden.

2.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen zijn vrijgesteld van de verplichting het logboek, de aangifte van aanlanding en de aangifte van overlading op papier in te vullen.

3.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen, of hun vertegenwoordiger, die hun vangst in een andere lidstaat dan de vlaggenlidstaat aan land brengen, zijn vrijgesteld van de verplichting een aangifte van aanlanding op papier bij de kustlidstaat in te dienen.

4.   De lidstaten kunnen bilaterale akkoorden sluiten over het gebruik van elektronische meldsystemen op vissersvaartuigen die hun vlag voeren binnen de wateren die onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallen. Vissersvaartuigen waarop een dergelijk akkoord van toepassing is, zijn vrijgesteld van het invullen van een logboek op papier binnen die wateren.

5.   De kapiteins van communautaire vissersvaartuigen die in hun elektronische logboek de krachtens artikel 19 ter van Verordening (EEG) nr. 2847/93 vereiste informatie over hun visserijinspanning registreren, zijn vrijgesteld van de verplichting een inspanningsrapport per telex, VMS, fax, telefoon of radio door te geven.

HOOFDSTUK IV

WERKING VAN ELEKTRONISCHE REGISTRATIE- EN MELDSYSTEMEN

Artikel 10

Bepalingen in het geval van technisch falen of niet-functioneren van elektronische registratie- en meldsystemen

1.   In het geval van een technisch falen of het niet-functioneren van het elektronische registratie- en meldsysteem deelt de kapitein of de reder van het vissersvaartuig, of hun vertegenwoordiger, de gegevens uit het logboek, uit de aangifte van aanlanding en uit de aangifte van overlading dagelijks, maar niet later dan 24.00 uur, op een door de vlaggenlidstaat vastgestelde wijze mee aan de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat, ook al is er niets gevangen:

a)

op verzoek van de bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat,

b)

onmiddellijk na de laatste voltooide visserijactiviteit,

c)

vóór een haven wordt binnengevaren,

d)

wanneer een inspectie op zee plaatsvindt,

e)

in geval van de in de communautaire wetgeving of door de vlaggenlidstaat omschreven gebeurtenissen.

2.   De bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat werken het elektronische logboek onmiddellijk na ontvangst van de in lid 1 bedoelde gegevens bij.

3.   Na een technisch falen of een niet-functioneren van het elektronische registratie- en meldsysteem mag een communautair vissersvaartuig niet uitvaren voordat het systeem weer naar tevredenheid van de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat functioneert of voordat de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat het op andere wijze toestemming geven om te vertrekken. De vlaggenlidstaat meldt onmiddellijk aan de kustlidstaat dat hij een vissersvaartuig dat zijn vlag voert, toestemming heeft gegeven een in de kustlidstaat gelegen haven te verlaten.

Artikel 11

Geen ontvangst van gegevens

1.   Wanneer de bevoegde autoriteiten van een vlaggenlidstaat de overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, doorgegeven gegevens niet hebben ontvangen, stellen zij de kapitein of de reder van het vissersvaartuig, of hun vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk daarvan in kennis. Wanneer deze situatie zich voor een bepaald vissersvaartuig binnen een jaar meer dan driemaal voordoet, zorgt de vlaggenlidstaat ervoor dat het elektronische meldsysteem wordt gecontroleerd. De betrokken lidstaat onderzoekt waarom geen gegevens zijn ontvangen.

2.   Wanneer de bevoegde autoriteiten van een vlaggenlidstaat de overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, doorgegeven gegevens niet hebben ontvangen en de laatste via het satellietvolgsysteem voor vaartuigen ontvangen positie binnen de wateren van een kustlidstaat lag, stellen zij de bevoegde autoriteiten van die kustlidstaat zo spoedig mogelijk daarvan in kennis.

3.   De kapitein of de reder van het vissersvaartuig, of hun vertegenwoordiger, zendt alle gegevens waarvoor een in lid 1 bedoelde kennisgeving is ontvangen, onmiddellijk na ontvangst van die kennisgeving naar de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat.

Artikel 12

Geen toegang tot gegevens

1.   Wanneer de bevoegde autoriteiten van een kustlidstaat in hun wateren een vissersvaartuig waarnemen dat de vlag van een andere lidstaat voert en zij geen toegang tot de gegevens overeenkomstig artikel 15 krijgen, verzoeken zij de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat voor toegang te zorgen.

2.   Indien niet binnen vier uur na het verzoek voor de in lid 1 bedoelde toegang is gezorgd, stelt de kustlidstaat de vlaggenlidstaat daarvan in kennis. Na ontvangst van de kennisgeving zendt de vlaggenlidstaat de gegevens onverwijld op enigerlei elektronische wijze naar de kustlidstaat.

3.   Indien de kustlidstaat de in lid 2 bedoelde gegevens niet ontvangt, zendt de kapitein of de reder, of hun vertegenwoordiger, de gegevens en een kopie van het in artikel 8 bedoelde retourbericht op verzoek en op enigerlei elektronische wijze naar de bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat.

4.   Indien de kapitein of de reder van het vissersvaartuig, of hun vertegenwoordiger, de bevoegde autoriteiten van de kustlidstaat niet kan voorzien van een kopie van het in artikel 8 bedoelde retourbericht, worden de visserijactiviteiten van het betrokken vissersvaartuig in de wateren van de kustlidstaat verboden totdat de kapitein of zijn vertegenwoordiger een kopie van het retourbericht of van de in artikel 6, lid 1, bedoelde informatie kan overleggen aan de reeds genoemde autoriteiten.

Artikel 13

Gegevens over de werking van het elektronische meldsysteem

1.   De lidstaten houden een gegevensbestand bij over de werking van hun elektronische meldsysteem. Dit bestand omvat ten minste de volgende informatie:

a)

de lijst van hun vlag voerende vissersvaartuigen waarvan het elektronische meldsysteem technisch heeft gefaald of niet heeft gefunctioneerd;

b)

het aantal doorgiften van gegevens uit het elektronische logboek dat per dag is ontvangen en het gemiddelde aantal ontvangen doorgiften per vissersvaartuig, ingedeeld naar vlaggenlidstaat;

c)

het aantal ontvangen doorgiften van gegevens uit aangiften van aanlanding, aangiften van overlading en aangiften van overname, alsmede van gegevens uit verkoopdocumenten, ingedeeld naar vlaggenlidstaat.

2.   Samenvattingen van de informatie over de werking van de elektronische meldsystemen van de lidstaten worden, wanneer zij daarom verzoekt, naar de Commissie gezonden, in een formaat en met tussenpozen die de lidstaten en de Commissie in onderling overleg vaststellen.

HOOFDSTUK V

UITWISSELING VAN EN TOEGANG TOT GEGEVENS

Artikel 14

Formaat voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten

1.   Bij de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten wordt gebruikgemaakt van het in de bijlage omschreven formaat, dat gebaseerd is op extensible mark-up language (XML).

2.   Correcties aan de in lid 1 bedoelde informatie moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

3.   Wanneer een lidstaat elektronische informatie uit een andere lidstaat ontvangt, zorgt hij ervoor dat een retourbericht naar de bevoegde autoriteiten van die lidstaat wordt gezonden. Het retourbericht bevat een ontvangstbevestiging.

4.   In de bijlage bedoelde gegevens die de kapiteins volgens de communautaire regels in hun logboek moeten registreren, moeten ook tussen de lidstaten worden uitgewisseld.

Artikel 15

Toegang tot gegevens

1.   Een vlaggenlidstaat zorgt ervoor dat een kustlidstaat in real time onlinetoegang heeft tot de gegevens uit het elektronische logboek en uit de aangifte van aanlanding van vissersvaartuigen die zijn vlag voeren, wanneer deze vaartuigen visserijactiviteiten verrichten in de wateren die onder de soevereiniteit of jurisdictie van de kustlidstaat vallen.

2.   De in lid 1 bedoelde gegevens omvatten ten minste de gegevens over de periode vanaf het laatste vertrek uit de haven tot het voltooien van de aanlanding. Gegevens over visreizen die in de vorige 12 maanden hebben plaatsgevonden, worden op verzoek ter beschikking gesteld.

3.   De kapitein van een communautair vissersvaartuig heeft zeven dagen per week dag en nacht een beveiligde toegang tot zijn eigen elektronische logboekinformatie die in het gegevensbestand van de vlaggenlidstaat is opgeslagen.

4.   Een kustlidstaat moet in het kader van een gezamenlijk inzetplan een visserijpatrouillevaartuig van een andere lidstaat onlinetoegang tot zijn logboekgegevensbestand verlenen.

Artikel 16

Gegevensuitwisseling tussen de lidstaten

1.   De in artikel 15, lid 1, bedoelde gegevens zijn via een beveiligde internetverbinding zeven dagen per week dag en nacht toegankelijk.

2.   Om te zorgen voor een wederzijdse toegang tot de elektronische logboeken, wisselen de lidstaten de hiervoor benodigde technische informatie uit.

3.   De lidstaten:

a)

zorgen ervoor dat de krachtens deze verordening ontvangen gegevens veilig worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en nemen alle nodige maatregelen om te garanderen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld;

b)

nemen alle nodige technische maatregelen om dergelijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk of niet-geautoriseerd wissen, toevallig verlies, beschadiging, verspreiding of onbevoegde raadpleging.

Artikel 17

Enige instantie

1.   In elke lidstaat is een enkele instantie verantwoordelijk voor de doorgifte, de ontvangst, het beheer en de verwerking van alle gegevens waarop deze verordening van toepassing is.

2.   De lidstaten wisselen lijsten en contactgegevens uit van de in lid 1 bedoelde instanties en stellen de Commissie daarvan in kennis.

3.   Wijzigingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie worden onverwijld aan de Commissie en aan de andere lidstaten meegedeeld.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALING

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2007.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 409 van 30.12.2006, blz. 1; gerectificeerd in PB L 36 van 8.2.2007, blz. 3.

(2)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2007 (PB L 192 van 24.7.2007, blz. 1).

(3)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 11; gerectificeerd in PB L 36 van 8.2.2007, blz. 6).

(4)  PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2269/2004 (PB L 396 van 31.12.2004, blz. 1).

(5)  PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1.


BIJLAGE

FORMAAT VOOR DE ELEKTRONISCHE INFORMATIE-UITWISSELING

Gegevenselementen enveloppe

Gegevenselementen

Veldcode

Omschrijving en inhoud

Begin/eind van record

Begin record

SR

Markering voor het begin van de aangifte van gegevens uit het logboek, het verkoopdocument of het retourbericht

Subelementen

Adres

AD

Bestemming: de drieletterige ISO-landcode

Verzender

FR

Land dat de gegevens doorgeeft (IS0-drielettercode)

Berichttype

TM

Lettercode van het berichttype (LOG, SAL, RET of COR)

Retourstatus

RS

Geeft de status van het ontvangen bericht/verslag aan: ACK „ontvangst bevestigd” of NAK „ontvangst niet bevestigd”

Retourfoutcode

RE

Cijfercodes om fouten in ontvangen berichten/verslagen aan te geven

(101 — boodschap onleesbaar, 102 — waarde of omvang gegevens buiten het bereik, 104 — verplichte gegevens ontbreken, 106 — onbevoegde gegevensbron, 150 — sequentiefout, 151 — datum/tijdstip in toekomst, 250 — poging tot wederaanmelding vaartuig, 251 — niet aangemeld vaartuig, 302 — overlading vóór „Vangst bij binnenvaren”, 303 — Vangst bij uitvaren vóór Vangst bij binnenvaren, 304 — geen positie ontvangen, 350 — positie zonder „Vangst bij binnenvaren”)

Recordnummer

RN

Serienummer van de doorgifte van het bericht door het VCC (telling per jaar)

Datum record

RD

Datum van doorgifte van het bericht/verslag (JJJJMMDD)

Tijdstip record

RT

Tijdstip van doorgifte van het bericht/verslag (UUMM in UTC)


Gegevenselementen logboek

Gegevenselementen

Veldcode

Omschrijving en inhoud

Begin/eind logboekelement

Begin aangifte logboek

LOG

Markering voor het begin van de logboekaangifte (bevat kenmerk RC, XR, IR, NA, VO, MA of TN en element DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN of RTP)

Belangrijkste elementen

Aangifte vertrek

DEP

Markering voor het vertrek uit een haven bij het begin van een visreis (bevat kenmerken DA, TI en PO)

Aangifte terugkeer naar haven

RTP

Markering voor de terugkeer naar de haven aan het eind van een visreis (bevat kenmerken DA, TI en PO)

Vangstaangifte

CAT

Markering voor het begin van een vangstaangifte (bevat kenmerken DA, TI, FO en DU en subelementen POS, GEA of SPE)

Aangifte van overlading

TRA

Markering voor het begin van een aangifte van overlading (bevat kenmerken DA, TI, TT, TF, TC en FC en subelementen SPE)

Aangifte van aanlanding

LAN

Markering voor het begin van een aangifte van aanlanding (bevat kenmerken DA, TI en PO en subelementen POS en SPE)

Aangifte van inspanning: binnenkomst in gebied

ENT

Markering voor het begin van een aangifte van binnenkomst in het inspanningsgebied (bevat kenmerken DA en TI en subelementen POS en SPE)

Aangifte van inspanning: vertrek uit gebied

EXI

Markering voor het begin van een aangifte van vertrek uit het inspanningsgebied (bevat kenmerken DA en TI en subelementen POS en SPE)

Aangifte van inspanning: oversteken van een gebied

CRO

Markering voor het begin van een aangifte van oversteken van het inspanningsgebied (bevat elementen ENT en EXI)

Aangifte van inspanning: gebiedsoverschrijdend vissen

TRZ

Markering voor het begin van een aangifte van gebiedsoverschrijdend vissen in het inspanningsgebied (bevat elementen ENT en EXI)

Subelementen

Subaangifte vissoort

SPE

Markering met gegevens vissoort (bevat kenmerken SN, WT of WL of WS, en NF en subelementen PRO)

Subaangifte verwerking

PRO

Markering met gegevens visverwerking (bevat kenmerken PR, CF en TY, of DIS (overboord gezet)

Subaangifte positie

POS

Markering met gedetailleerde informatie over de positie van het vissersvaartuig (bevat kenmerk ZO en voor visserijinspanning: kenmerken LA en LO)

Subaangifte vistuig

GEA

Markering met gedetailleerde informatie over het bij de visserijactiviteit gebruikte vistuig (bevat kenmerken GE, ME, GD en GL wanneer dit voor de inspanningsaangifte nodig is). Bevat NH, IT, FO en FD voor DSS

Kenmerken

Nummer visreis

TN

Nummer van de visreis in lopend jaar (001-999)

Datum

DA

Datum van doorgifte (JJJJMMDD)

Tijdstip

TI

Tijdstip van doorgifte (UUMM in UTC)

Belangrijkste identificatieteken van het vaartuig

RC

Internationale radioroepnaam

Identificatietekens op de romp van het vaartuig

XR

Op de romp aangebracht registratienummer van het vaartuig

Identificatieteken van het vaartuig (CFR)

IR

Nummer in communautair vlootregister

Naam van het vaartuig

NA

Naam van het vaartuig

Naam van de reder

VO

Naam van de reder

Naam van de kapitein

MA

Naam van de kapitein

Naam van de haven

PO

Havencode (tweeletterige landcode (drieletterige ISO-landcode) + drieletterige havencode) Voorbeelden: Edinburgh — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESVGO

Visserijactiviteiten

FO

Aantal visserijactiviteiten (trekken) per 24 uur

Vistijd

DU

Duur van de visserijactiviteit in minuten

Positie: breedtegraad

LA

Breedtegraad in graden en minuten (NB/ZB GGMM)

Positie: lengtegraad

LO

Lengtegraad in graden en minuten (OL/WL GGMM)

Visserijzone

ZO

De kleinste statistische eenheid (deelgebied, sector, deelsector enz.) in de FAO-classificatie van grote visgebieden en de [ICES-]classificatie (bv. 27.3.24 [of III24] voor ICES-deelsector 24 in de Oostzee, 21.1F [of 1F] voor NAFO-sector 21.1F enz.)

Naam vistuig

GE

Lettercode volgens de internationale statistische standaardclassificatie van vistuig van de FAO

Maaswijdte vistuig

ME

Maaswijdte (in millimeters)

Hoogte van het vistuig

GD

Hoogte van het vistuig (in meters)

Lengte van het vistuig

GL

Lengte van het vistuig (in meters)

Vissoort

SN

Naam van de gevangen vissoort (drielettercode van de FAO)

Gewicht van de vis

WT

Gewicht van de levende vis (in kilogrammen)

Aantal vissen

NF

Aantal gevangen vissen (wanneer het quotum in aantallen luidt, bv. bij zalm)

Conversiefactor

CF

Conversiefactoren voor het gewicht van aangevoerde vis en visserijproducten in levendgewichtequivalenten

Gewicht van de aangelande vis

WL

Gewicht van het product in de aangifte van aanlanding

Aanbiedingsvorm van de vis

PR

Lettercode van de aanbiedingsvorm van het product (de wijze waarop de vis is verwerkt):

(WHL — in gehele staat, GUT — ontdaan van ingewanden, GUH ontdaan van ingewanden en kop, GUG — ontdaan van ingewanden en kieuwen, GUL — ontdaan van ingewanden, maar met lever, GTF — ontdaan van ingewanden, staart en vinnen, GUS — ontdaan van ingewanden, kop en huid, FIL — filets, FIS — filets, ontdaan van de huid, FSB — filets met huid en graten, FSP — filets ontdaan van huid, maar met pinbones, HEA — ontdaan van kop, WNG — vleugels, WNG + SKI — vleugels, ontdaan van huid, SKI — ontdaan van huid, DIS — teruggegooid)

Verpakking verwerkte producten

TY

Drielettercode (CRT = dozen, BOX = kisten, BGS = zakken, BLC = blokken)

Overlading: ontvangend vaartuig

TT

Internationale radioroepnaam van het ontvangende vaartuig

Overlading: overladend vaartuig

TF

Internationale radioroepnaam van het overladende vaartuig

Overlading: vlaggenlidstaat van het ontvangende vaartuig

TC

Vlaggenlidstaat van het vaartuig dat de overlading ontvangt (ISO-drielettercode)

Overlading: vlaggenlidstaat van het overladende vaartuig

FC

Vlaggenlidstaat van het vaartuig dat overlaadt (ISO-drielettercode)

Aanvullende codes bij diepzeevisserij

Gemiddeld aantal haken op beuglijnen

NH

Gemiddeld aantal haken per beuglijn

Onderwatertijd

IT

De totale tijd dat het vistuig in het water was (om te vissen) per 24 uur

Visserijactiviteiten

FO

Aantal visserijactiviteiten (trekken voor netten en gesleept vistuig of uitzetten van beuglijnen) per 24 uur

Dieptes waarop wordt gevist

FD

Afstand tussen de zeebodem en de oppervlakte van de zee


Gegevenselementen verkoopdocumenten

Gegevenselement

Veldcode

Omschrijving en inhoud

Begin/eind element verkoopdocument

Begin aangifte verkoopdocument

SAL

Markering voor het begin van de aangifte betreffende het verkoopdocument (bevat kenmerken XR, (RC, IR), NA, VO en MA en subelementen SIF of TOV)

Belangrijkste elementen

Info verkoopdocument

SIF

Markering met gegevens verkoop (bevat kenmerken DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN en TD en subelementen SIT)

Info overname

TOV

Markering met gegevens uit aangifte van overname (bevat kenmerken DA, TI, SL, NS, NB, CN en TD en subelementen SIT)

Subelementen

Verkocht artikel

SIT

Markering met gegevens over een verkocht artikel (bevat kenmerken FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD en ZO en subelementen SPE, POS en PRO)

Subaangifte vissoort

SPE

Markering met gegevens vissoort (bevat kenmerken SN, WT of WL of WS, en MZ en subelementen PRO)

Subaangifte verwerking

PRO

Markering voor gegevens visverwerking (bevat kenmerken PR, CF en TY)

Kenmerken

Datum

DA

Datum van de verkoop (JJJJMMDD)

Tijdstip

TI

Tijdstip van de verkoop (UUMM in UTC)

Plaats van de verkoop

SL

Havencode of plaatsnaam (indien niet in een haven) waar de verkoop plaatsvond

Land van de verkoop

SC

Land waar de verkoop plaatsvond (IS0-drieletterige landcode)

Belangrijkste identificatieteken van het vaartuig

RC

Internationale radioroepnaam

Identificatietekens op de romp van het vaartuig

XR

Op de romp aangebracht registratienummer van het vaartuig dat de vis heeft aangeland

Identificatieteken van het vaartuig (CFR)

IR

Nummer in communautair vlootregister

Naam van het vaartuig

NA

Naam van het vaartuig dat de vis heeft aangeland

Naam van de reder of de kapitein

VO

Naam van de reder of de kapitein

Naam van de verkoper

NS

Naam van de visafslag, andere instantie of persoon die de vis verkoopt

Naam van de koper

NB

Naam van de visafslag, andere instantie of persoon die de vis koopt

Referentienummer verkoopovereenkomst

CN

Referentienummer verkoopovereenkomst

Verwijzing naar vervoersdocument

TD

Verwijzing naar vervoersdocument of T 2 M-document (artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2847/93)

Datum van aanlanding

DL

Datum van aanlanding (JJJJMMDD)

Naam van de haven

PO

Havencode (haven van aanlanding) (tweeletterige landcode (drieletterige ISO-landcode) + drieletterige havencode) Voorbeelden: Edinburgh — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESVGO

Vissoort

SN

Naam van de gevangen vissoort (drielettercode van de FAO)

Territoriaal gebied van oorsprong

ZO

Volgens de classificatie van grote visgebieden van de FAO (bv. 27.3.24 [of III24] voor ICES-deelsector 24 in de Oostzee, 21.1F [of 1F] voor NAFO-sector 21.1F enz.)

Quotumland

QC

ISO-drieletterige landcode van het vaartuig dat vis aanlandt die het bij een overlading heeft ontvangen, wanneer de vlaggenlidstaat van het overladende vaartuig niet dezelfde is als die van het ontvangende vaartuig

Gewicht van de verkochte vis

WS

Gewicht van de verkochte vis (in kilogrammen)

Grootteklasse vis

SF

Grootte van de vis (1-8; één grootte of kg, g, cm, mm of aantal vissen per kg, naar gelang van het geval)

Versheidscategorie vis

FF

Versheidscategorie van de vis (Extra, A, B, E)

Minimumvismaat

MZ

Minimumvismaat (in millimeters)

Conversiefactor

CF

Conversiefactoren voor het gewicht van aangevoerde vis en visserijproducten in levendgewichtequivalenten

Aanbiedingsvorm van de vis

PR

Lettercode van de aanbiedingsvorm van het product (de wijze waarop de vis is verwerkt):

(WHL — in gehele staat, GUT — ontdaan van ingewanden, GUH — ontdaan van ingewanden en kop, GUG — ontdaan van ingewanden en kieuwen, GUL — ontdaan van ingewanden, maar met lever, GTF — ontdaan van ingewanden, staart en vinnen, GUS — ontdaan van ingewanden, kop en huid, FIL — filets, FIS — filets, ontdaan van de huid, FSB — filets met huid en graten, FSP — filets ontdaan van huid, maar met pinbones, HEA — ontdaan van kop, WNG — vleugels, WNG + SKI — vleugels, ontdaan van huid, SKI — ontdaan van huid)

Verpakking verwerkte producten

TY

Drielettercode (CRT = dozen, BOX = kisten, BGS = zakken, BLC = blokken)

Prijs van de vis

FP

Prijs per kg (valuta van transactie/kg)

Bestemming van product

PD

Codes voor menselijke consumptie, overdracht, industriële doeleinden