4.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/6


VERORDENING (EG) Nr. 1418/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2007

betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Na overleg met de betrokken landen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft in overeenstemming met artikel 37, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 een schriftelijk verzoek gezonden aan elk van de landen waarop Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(1992) 39 def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing niet van toepassing is, opdat zij schriftelijk bevestigen dat de in bijlage III of III A genoemde afvalstoffen waarvan de uitvoer niet is verboden krachtens artikel 36, met het oog op terugwinning vanuit de Gemeenschap naar hun land mogen worden uitgevoerd en aangeven welke controleprocedure in het land van bestemming in dat geval van toepassing is.

(2)

Elk land werd verzocht aan te geven of het met betrekking tot die afvalstoffen had gekozen voor een verbod of voor een voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming, dan wel of het geen controle uitoefent.

(3)

Overeenkomstig artikel 37, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 moest de Commissie vóór de datum van toepassing van die verordening een verordening vaststellen waarin rekening werd gehouden met alle ontvangen antwoorden. De Commissie heeft Verordening (EG) nr. 801/2007 (2) vastgesteld. Sinds die datum ontvangen verdere antwoorden en verduidelijkingen laten beter zien hoe met de antwoorden van de landen van bestemming rekening moet worden gehouden.

(4)

De Commissie heeft nu antwoorden op haar schriftelijke verzoeken ontvangen van Algerije, Andorra, Argentinië, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Brazilië, Chili, China, Chinees Taipei, Costa Rica, Cuba, Egypte, Filipijnen, Georgië, Guyana, Hongkong (China), India, Indonesië, Israël, Ivoorkust, Kenia, Kirgizstan, Kroatië, Libanon, Liechtenstein, Macau (China), Malawi, Maleisië, Mali, Marokko, Moldavië, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, de Russische Federatie, Seychellen, Sri Lanka, Thailand, Tunesië, Vietnam en Zuid-Afrika.

(5)

Sommige landen hebben geen schriftelijke bevestiging gestuurd dat vanuit de Gemeenschap afvalstoffen naar hen kunnen worden gestuurd met het oog op terugwinning. Overeenkomstig artikel 37, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 moeten die landen derhalve worden geacht te hebben gekozen voor een procedure met voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming.

(6)

Sommige landen hebben in hun antwoorden aangegeven dat zij voornemens waren controleprocedures volgens hun nationale wetgeving te volgen die afwijken van die van artikel 37, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1013/2006. Bovendien is overeenkomstig artikel 37, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 artikel 18 van die verordening mutatis mutandis op deze overbrengingen van toepassing, tenzij voor het afval ook een procedure met voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt.

(7)

Verordening (EG) nr. 801/2007 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd. Voor de duidelijkheid en gezien het aantal aan te brengen wijzigingen is het dienstig dat die verordening wordt ingetrokken en door deze verordening wordt vervangen. Afval dat in Verordening (EG) nr. 801/2007 beschouwd wordt als afval dat in het land van bestemming aan geen controle onderworpen is maar waarvoor krachtens deze verordening een voorafgaande kennisgeving en toestemming vereist is, moet gedurende een overgangsperiode van 60 dagen na de inwerkingtreding beschouwd blijven worden als afval dat in het land van bestemming aan geen controle onderworpen is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De uitvoer voor terugwinning van in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 opgenomen afval, die niet is verboden krachtens artikel 36 van die verordening, naar bepaalde landen waarop Besluit C(2001) 107 def. van de OESO-Raad inzake de herziening van Besluit C(1992) 39 def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing niet van toepassing is, vindt plaats volgens de in de bijlage vastgestelde procedures.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 801/2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding.

Verordening (EG) nr. 801/2007 blijft echter gedurende 60 dagen na die datum van toepassing op in kolom c) van de bijlage bij die verordening opgenomen afval dat is opgenomen in kolom b) of in de kolommen b) en d) van de bijlage bij deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2007.

Voor de Commissie

Peter MANDELSON

Lid van de Commissie


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  PB L 179 van 7.7.2007, blz. 6.


BIJLAGE

De letters a), b), c) en d) boven de kolommen in deze bijlage betekenen:

a)

verbod;

b)

voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming, als beschreven in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1013/2006;

c)

geen controle in het land van bestemming;

d)

er zullen in het land van bestemming volgens het toepasselijke nationale recht andere controleprocedures worden gevolgd. Voor het in kolom c) opgenomen afval zijn de in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 vastgestelde algemene informatievoorschriften mutatis mutandis van toepassing, tenzij het afval ook is opgenomen in kolom b).

Wanneer twee codes door een streepje worden gescheiden, betekent dit dat de rubriek de twee codes en alle tussenliggende codes omvat.

Wanneer twee codes door een puntkomma worden gescheiden, betekent dit dat de rubriek de twee codes in kwestie omvat.

Algerije

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

alleen als het frame asbest kan bevatten

GC030

ex 8908 00:

behalve wanneer het frame asbest kan bevatten

 

GC030

ex 8908 00:

behalve wanneer het frame asbest kan bevatten

GG030

ex 2621:

als geen analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

GG030

ex 2621:

als een analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

 

GG030

ex 2621:

als een analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

GG040

ex 2621:

als geen analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

GG040

ex 2621:

als een analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

 

GG040

ex 2621:

als een analyse is voorgelegd waaruit blijkt dat het afval niet gevaarlijk is

 

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Andorra

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Argentinië

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyvinylalcohol

uitgehard harsafval of condensatieproducten

afval van gefluoreerde polymeren (1)

uit B3010:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3020:

papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanische pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

overige, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 2. ongesorteerd afval.

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie dat als diervoeder wordt gebruikt

uit B3070:

alle andere afvalstoffen

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladesh

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

aluminiumschroot

B1020-B2130

 

 

 

uit B3010:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

styreen

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B3020:

de volgende resten en afval van papier en karton:

ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, dat niet in bulk is gekleurd

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Belarus

a)

b)

c)

d)

 

uit B1010:

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

thoriumschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1020:

berylliumschroot

telluriumschroot

uit B1020:

alle andere afvalstoffen

 

uit B1030:

alleen vanadiumstof

uit B1030:

alle afvalstoffen met uitzondering van afval dat vanadiumstof bevat

 

 

uit B1031:

alleen titaniumstof

uit B1031:

alle afvalstoffen met uitzondering van afval dat titaniumstof bevat

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

uit B1120:

overgangsmetalen

uit B1120:

lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

uit B2020:

alleen afval dat geen door Belarus te specificeren stoffen bevat

 

 

 

B2030

 

 

uit B2040:

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

zwavel in vaste vorm

kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

natrium-, kalium- of calciumchloride

carborundum (siliciumcarbide)

gebroken beton

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

uit B2120:

alleen afgewerkte zure of basische oplossingen die door Belarus gespecificeerde stoffen bevatten

uit B2120:

alle afvalstoffen, met uitzondering van afgewerkte zure of basische oplossingen die door Belarus gespecificeerde stoffen bevatten

 

 

 

 

B2130

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

styreen

polypropyleen

polyethyleentereftalaat

acrylnitril

butadieen

polyamiden

polybutyleentereftalaat

polycarbonaten

acrylpolymeren

polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

polymethylmethacrylaat

polyvinylalcohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetaat

uitgehard harsafval of condensatieproducten

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyacetalen

polyethers

polyfenyleensulfiden

alkanen C10-C13 (weekmaker)

polysiloxanen

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (2):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluorvinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

uit B3030:

afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

uit B3060:

dégras: residuen van de behandeling van vetstoffen of dierlijke of plantaardige was

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

visafval

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3065

 

 

uit B3070:

afval van menselijk haar

uit B3070:

alle andere afvalstoffen

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

uit GB040 7112

2620 30

2620 90:

alleen galvanische slak die koper bevat

 

uit GB040: 7112

2620 30

2620 90

alleen slak afkomstig van de behandeling van edele metalen

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

uit GE020

ex 7001

ex 7019 39:

Alleen glasvezelafval dat soortgelijke fysico-chemische eigenschappen bezit als asbest

 

uit GE020

ex 7001

ex 7019 39:

alle afvalstoffen met uitzondering van glasvezelafval dat soortgelijke fysico-chemische eigenschappen bezit als asbest

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Benin

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Botswana

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 


Brazilië

a)

b)

c)

d)

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

nikkelschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

titaanschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

chroomschroot

uit B1010:

koperschroot

aluminiumschroot

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

nikkelschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

titaanschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

chroomschroot

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

uit B1100:

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak:

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkschuim

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1100:

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak:

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkschuim

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

uit B2030:

alle andere afvalstoffen

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

uit B2040:

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

uit B3030:

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie dat als diervoeder wordt gebruikt

 

uit B3070:

afval van menselijk haar

stroafval

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Chili

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 


China

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

molybdeenschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

titaanschroot

uit B1020:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1020:

overgangsmetalen — indien zij > 10 % V2O5 bevatten

B1030

 

 

 

uit B1031:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1031:

wolfraam, titaan, tantaal

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

uit B1100:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1100:

hardzink

 

 

 

B1115

uit B1120:

lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

uit B1120:

alle andere afvalstoffen

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal), met uitzondering van WC-schroot alle andere afvalstoffen

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal) alleen WC-schroot

B2040-B2130

 

 

 

uit B3010:

het volgende uitgehard harsafval of de volgende condensatieproducten:

ureumformaldehydeharsen

melamineformaldehydeharsen

expoxyharsen

alkydharsen

 

 

uit B3010:

plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

het volgende uitgehard harsafval of de volgende condensatieproducten:

fenolformaldehydeharsen

polyamiden

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (3):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

 

B3020

uit B3030:

alle andere

 

 

uit B3030:

het volgende katoenafval:

afval van garen ( met inbegrip van draden)

overig afval

het volgende afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels:

synthetische vezels

kunstvezels

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

uit B3060:

alle andere

 

 

uit B3060:

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

B3065-B4030

 

 

 

uit GB040

7112

2620 30

2620 90:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit GB040

7112

2620 30

2620 90:

alleen slak afkomstig van de behandeling van koper

 

 

 

GC010

uit GC020:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit GC020:

alleen afvaldraad, motorschroot

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Chinees Taipei

a)

b)

c)

d)

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

molybdeenschroot

tantaalschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

magnesiumschroot

titaanschroot

germaniumschroot

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

uit B1100:

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

B2060-B2130

 

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

uit B3010:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Costa Rica

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Cuba

a)

b)

c)

d)

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 


Egypte

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

chroomschroot

 

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

uit B3020:

oud papier en karton

andere

2. ongesorteerd afval

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Filipijnen

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

kobaltschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B1020:

loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

uit B1020:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1030-B1115

 

 

uit B1120:

kobalt, lanthaan

uit B1120:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

uit B2030:

vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Georgië

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Hongkong (China)

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

tantaalschroot

 

 

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

uit B1100:

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

 

 

uit B1100:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1115

uit B1120:

lanthaniden (zeldzame aardmetalen)

 

 

uit B1120:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyacetalen

polyethers

alkanen C10-C13 (weekmaker)

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (4):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

styreen

polypropyleen

polyethyleentereftalaat

acrylnitril

butadieen

polyamiden

polybutyleentereftalaat

polycarbonaten

polyfenyleensulfiden

acrylpolymeren

polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

polysiloxanen

polymethylmethacrylaat

polyvinylalcohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetaat

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

magnesiumschroot

 

 

B1020

 

 

uit B3010:

alle andere afvalstoffen

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyethyleentereftalaat

 

 

 

B3020

 

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

uit B3030:

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 


Indonesië

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

uit B2030:

vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld

 

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

B2040:

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

uit B3030:

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

 

 

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Israël

a)

b)

c)

d)

 

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Ivoorkust

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

uit B3030:

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

 

 

 

B3140

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Kenia

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

uit B1100:

zinkhoudende slak:

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

zinkschuim

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

uit B1110:

hardzink

zinkhoudende slak:

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

 

 

uit B1120:

alle andere afvalstoffen

uit B1120:

mangaan

ijzer

zink

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

uit B3030:

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel, niet gesorteerd

uit B3030:

alle andere afvalstoffen

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirgizstan

a)

b)

c)

d)

 

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Kroatië

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Libanon

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

chroomschroot

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

uit B1100:

zinkschuim

aluminiumschuim, met uitzondering van zoutslak

uit B1100:

hardzink

zinkhoudende slak

zinkhoudende drijvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)

zinkhoudend slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)

zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinken (batch) (> 92 % Zn)

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

polyvinylalcohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetaat

uitgehard harsafval of condensatieproducten

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (5):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

styreen

polypropyleen

polyethyleentereftalaat

acrylnitril

butadieen

polyacetalen

polyamiden

polybutyleentereftalaat

polycarbonaten

polyethers

polyfenyleensulfiden

acrylpolymeren

alkanen C10-C13 (weekmaker)

polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

polysiloxanen

polymethylmethacrylaat

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

a)

b)

c)

d)

 

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Macau (China)

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Malawi

a)

b)

c)

d)

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Maleisië

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

nikkelschroot

zinkschroot

wolfraamschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

titaanschroot

mangaanschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

uit B1010:

molybdeenschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

zirconiumschroot

thoriumschroot

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

ijzer- en staalschroot

koperschroot

aluminiumschroot

tinschroot

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

uit B2040:

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

uit B3050:

zaagsel, resten en afval van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke

uit B3050:

kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen

 

 

uit B3060:

gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen (alleen rijstzemelen en andere bijproducten onder 230220100/900)

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

cacaodoppen, -schillen, -vliezen en ander cacaoafval

overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

 

uit B3060:

gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bijproducten, al dan niet in de vorm van korrels, of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen (alleen rijstzemelen en andere bijproducten onder 230220100/900)

overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie, met uitzondering van bijproducten die aan nationale en internationale voorschriften en normen voor de menselijke of dierlijke consumptie voldoen

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

alle andere afvalstoffen

uit B1010:

chroomschroot

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

zwavel in vaste vorm

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Marokko

a)

b)

c)

d)

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

tantaalschroot

magnesiumschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

zirconiumschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

thoriumschroot

 

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

titaanschroot

mangaanschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

chroomschroot

 

uit B1020:

antimoonschroot

loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

telluriumschroot

 

uit B1020:

berylliumschroot

cadmiumschroot

seleniumschroot

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

uit B2030:

vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt is ingedeeld

 

uit B2030:

keramisch snijmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)

 

B2040-B2130

 

 

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

styreen

butadieen

polyacetalen

polyamiden

polybutyleentereftalaat

polycarbonaten

polyethers

polyfenyleensulfiden

acrylpolymeren

alkanen C10-C13 (weekmaker)

polysiloxanen

polymethylmethacrylaat

polyvinylbutyral

polyvinylacetaat

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (6):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

 

uit B3010:

plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

polypropyleen

polyethyleentereftalaat

acrylnitril

polyurethaan (dat geen CFK's bevat)

polyvinylalcohol

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

B3020-B3050

 

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

uit B3060:

cacaodoppen, -schillen, -vliezen en ander cacaoafval

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldavië

a)

b)

c)

d)

uit B3020:

alle andere afvalstoffen

uit B3020:

ongebleekt papier en karton of gegolfd papier en golfkarton

overig papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, niet in de massa gekleurd

papier en karton, hoofdzakelijk gemaakt van mechanisch pulp (bv. kranten, tijdschriften en soortgelijk drukwerk)

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Oman

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

alle andere

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Pakistan

a)

b)

c)

d)

uit B3060:

wijndroesem

 

 

 

B3140

 

 

 

uit GN010 ex 0502 00:

afval van haar van varkens of van wilde zwijnen

 

 

 

 

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 


Peru

a)

b)

c)

d)

 

uit B3030:

afval van wol of fijn of grof dierlijk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen

katoenafval (met inbegrip van garen en rafelingen):

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativa L.)

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels (met uitzondering van vlas, hennep en ramee)

lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van abaca (manillahennep of Musa textilis Nee)

lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige textielvezels, die niet elders zijn genoemd of opgenomen

 

uit B3030:

afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)

vlasklodden en vlasafval

afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

 

uit B3060:

dégras: residuen van de behandeling van vetstoffen of dierlijke of plantaardige was

afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd), behandeld met zuur of ontlijmd

 

uit B3060:

alle andere afvalstoffen

 

uit B3065:

afval van spijsoliën en -vetten van dierlijke oorsprong (bv. frituurolie), mits deze geen [gevaarlijk] kenmerk van bijlage III van het Verdrag van Bazel vertonen

 

uit B3065:

afval van spijsoliën en -vetten van plantaardige oorsprong (bv. frituurolie), mits deze geen [gevaarlijk] kenmerk van bijlage III van het Verdrag van Bazel vertonen

 

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006


Russische Federatie

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Seychellen

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

alle andere afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 

 


Sri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 


Thailand

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

uit B1100:

alle andere

uit B1100:

oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterijen

slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering

tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

uit B2040:

slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ijzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelijk voor de bouw en abrasieve toepassingen

kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

uit B3010:

plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (7):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

uit B3010:

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

B3020

 

 

uit B3030:

afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels

oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel van textiel

uit B3030:

alle andere

 

 

B3035

 

 

 

uit B3040:

andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zijn genoemd)

uit B3040:

afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)

 

 

 

B3050-B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Tunesië

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020-B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

uit B2040:

kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)

natrium-, kalium- of calciumchloride

carborundum (siliciumcarbide)

 

 

B2060-B2130

 

 

 

uit B3010:

het volgende afval van gefluoreerde polymeren (8):

perfluoretyleen/propyleen (FEP)

perfluoralkoxyalkaan

tetrafluorethyleen/perfluor-vinylether (PFA)

tetrafluorethyleen/perfluor-methylvinylether (MFA)

polyvinylfluoride (PVF)

polyvinylideenfluoride (PVDF)

uit B3010:

plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren

uitgehard harsafval of condensatieproducten

 

 

 

B3020

 

 

 

uit B3030:

alle andere

uit B3030:

oude kleding en andere afgedankte textielwaren

 

 

B3035-B3065

 

 

uit B3070:

gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig van de penicillineproductie dat als diervoeder wordt gebruikt

uit B3070:

afval van menselijk haar

stroafval

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Vietnam

a)

b)

c)

d)

uit B1010:

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)

tantaalschroot

kobaltschroot

bismuthschroot

germaniumschroot

vanadiumschroot

schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium

thoriumschroot

schroot van zeldzame aardmetalen

 

 

uit B1010:

ijzer- en staalschroot

koperschroot

nikkelschroot

aluminiumschroot

zinkschroot

tinschroot

wolfraamschroot

molybdeenschroot

magnesiumschroot

titaanschroot

zirconiumschroot

mangaanschroot

chroomschroot

uit B1020:

berylliumschroot

cadmiumschroot

seleniumschroot

telluriumschroot

 

 

uit B1020:

antimoonschroot

loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)

B1030-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

uit B2040:

alle andere afvalstoffen

 

 

uit B2040:

gedeeltelijk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van rookgasontzwaveling

B2060-B2130

 

 

 

 

uit B3010:

alle andere afvalstoffen dan plastic schroot van de volgende niet-gehalogeneerde polymeren en co-polymeren:

ethyleen

styreen

polypropyleen

polyethyleentereftalaat

polycarbonaten

 

B3010

 

 

 

B3020

B3030-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Zuid-Afrika

a)

b)

c)

d)

 

alle afvalstoffen, opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1013/2006

 

 


(1)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(2)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(3)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(4)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(5)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(6)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(7)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).

(8)  Zie voetnoot op bladzijde 64 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).