27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/34


VERORDENING (EG) Nr. 1383/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Turkije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (2), en met name op artikel 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1396/98 van de Commissie van 30 juni 1998 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (3) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd en moet thans opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1396/98 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(6)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(7)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het in bijlage I vermelde tariefcontingent wordt geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

Het tariefcontingent wordt ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De hoeveelheid producten waarvoor het in lid 1 bedoelde contingent geldt, het toepasselijke douanerecht, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen worden vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt in vier deelperioden verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft in- of uitgevoerd of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   De certificaataanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten alle GN-codes in vak 16 en de desbetreffende omschrijvingen in vak 15 van de certificaataanvraag en het certificaat worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   De certificaten verplichten tot invoer uit Turkije.

In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a)

in vak 8: de naam van het land van oorsprong en een kruisje bij de vermelding „ja”;

b)

in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilo, in totaal zijn aangevraagd.

4.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 3 bedoelde kennisgevingsperiode.

5.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilo uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilo.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilo uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten, alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Met het oog op het in het vrije verkeer brengen van de producten moet een bewijs van oorsprong worden overgelegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van Protocol nr. 3 bij Besluit 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (6).

Artikel 9

Verordening (EG) nr. 1396/98 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 113 van 15.4.1998, blz. 1

(3)  PB L 187 van 1.7.1998, blz. 41. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1961/2006 (PB L 408 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(6)  PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1


BIJLAGE I

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Douanerecht van het tariefcontingent

(EUR/t)

Jaarlijks tariefcontingent

(in t, nettogewicht)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BIJLAGE II

A.   In artikel 4, lid 3, tweede alinea, onder b), bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

Hongaars

:

1383/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   In artikel 4, lid 3, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

Spaans

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

Tsjechisch

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

Deens

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

Grieks

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

Engels

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

Frans

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

Italiaans

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

Lets

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

Litouws

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

Hongaars

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

Nederlands

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

Portugees

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

Roemeens

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

Slowaaks

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

Sloveens

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

Zweeds

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1396/98

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 3

Artikel 3, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, lid 4, eerste alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 4, lid 4, tweede alinea

Artikel 4, lid 5

Artikel 4, lid 6

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 7

Artikel 4, lid 8, eerste alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 4, lid 8, tweede alinea

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV