30.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/48


VERORDENING (EG) Nr. 759/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2007

betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor worst van oorsprong uit IJsland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten op grond van artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (2), goedgekeurd bij Besluit 2007/138/EG van de Raad (3), is bepaald dat een jaarlijks tariefcontingent van 100 ton worst van oorsprong uit IJsland wordt geopend.

(2)

In de overeenkomst is bepaald dat het tariefcontingent op jaarbasis moet worden toegepast en dat de invoer derhalve per kalenderjaar moet worden beheerd. Aangezien de overeenkomst echter met ingang van 1 maart 2007 van toepassing is, moet de jaarlijkse hoeveelheid voor dit jaar dienovereenkomstig worden aangepast.

(3)

In de overeenkomst is bepaald dat de opening van het tariefcontingent plaatsvindt op 1 juli op basis van 9 maanden-hoeveelheden voor 2007. Daarom dient deze verordening vanaf 1 juli 2007 van toepassing te zijn.

(4)

Bij het beheer van deze contingenten wordt uitgegaan van het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld. Dit dient te gebeuren overeenkomstig de artikelen 308 bis en 308 ter en artikel 308 quater, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4).

(5)

Aangezien het bij deze verordening geopende tariefcontingent geen risico inhoudt voor een verstoring van de markt, dient het aanvankelijk niet als kritiek te worden beschouwd in de zin van artikel 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93. De douaneautoriteiten dienen derhalve te worden gemachtigd af te zien van het eisen van een zekerheid voor goederen die aanvankelijk in het kader van dit contingent worden ingevoerd overeenkomstig artikel 308 quater, lid 1, en artikel 248, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2454/93, en artikel 308 quater, leden 2 en 3, van die verordening is derhalve niet van toepassing.

(6)

Daarom moet duidelijk worden gemaakt welk soort bewijs de marktdeelnemers moeten overleggen ter staving van de oorsprong van de producten om voor de tariefcontingenten in aanmerking te komen volgens het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Er wordt een communautair tariefcontingent voor worst van GN-code 1601 van oorsprong uit IJsland (hierna „het tariefcontingent” genoemd) geopend, zoals bepaald in de Overeenkomst tussen de Gemeenschap en IJsland, die is goedgekeurd bij Besluit 2007/138/EG.

Het tariefcontingent wordt jaarlijks geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Het volgnummer van het tariefcontingent is 09.0809.

2.   De in het kader van het tariefcontingent jaarlijks in te voeren hoeveelheid worst, uitgedrukt in nettogewicht, alsmede het toepasselijk douanerecht, worden in de bijlage vastgesteld.

Voor 2007 is de beschikbare hoeveelheid 75 ton.

Artikel 2

Het tariefcontingent wordt beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis en 308 ter en artikel 308 quater, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93. Artikel 308 quater, leden 2 en 3, van die verordening zijn niet van toepassing.

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent en te worden beheerd overeenkomstig artikel 2, moet aan de douaneautoriteiten van de Gemeenschap een geldig bewijs van oorsprong worden overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten van IJsland is afgegeven, met inachtneming van alle voorschriften van de artikelen 55 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 61 van 28.2.2007, blz. 29.

(3)  PB L 61 van 28.2.2007, blz. 28.

(4)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).


BIJLAGE

WORST

Communautaire tariefcontingenten voor IJsland

GN-code

Omschrijving

Volgnummer

Jaarlijkse hoeveelheid

(in ton nettogewicht)

Invoerrecht

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

09.0809

100 ton

0