30.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/47


VERORDENING (EG) Nr. 758/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2007

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3149/92 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van 10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de Commissie (2) is bepaald dat 70 % van de aan een lidstaat toegewezen producten vóór 1 juli van het jaar van uitvoering van het programma moet worden uitgeslagen uit de voorraden. Aangezien Roemenië, in verband met de datum van toetreding tot de Gemeenschap, slechts in een laat stadium aan het jaarprogramma 2007 heeft kunnen meewerken, moet voor deze lidstaat van deze verplichting worden afgeweken voor het betrokken programma.

(2)

Verordening (EEG) nr. 3149/92 moet derhalve worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 wordt vervangen door:

„70 % van de in artikel 2, lid 3, punt 1, onder b), bedoelde hoeveelheden moet vóór 1 juli van het jaar van uitvoering van het programma worden uitgeslagen uit de voorraden. Deze verplichting geldt evenwel niet voor de toewijzingen die betrekking hebben op hoeveelheden van maximaal 500 t. Deze verplichting geldt evenmin voor de producten die in het kader van het jaarprogramma voor 2007 zijn toegewezen aan Roemenië. De hoeveelheden die op 30 september van het jaar van uitvoering van het programma niet uit de interventievoorraden zijn uitgeslagen ten voordele van de lidstaat waaraan ze zijn toegewezen, worden in het kader van het betrokken programma niet meer aan die lidstaat toegewezen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 352 van 15.12.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2535/95 (PB L 260 van 31.10.1995, blz. 3).

(2)  PB L 313 van 30.10.1992, blz. 50. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 725/2007 (PB L 165 van 27.6.2007, blz. 4).