29.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/6


VERORDENING (EG) Nr. 735/2007 VAN DE RAAD

van 11 juni 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De bij Verordening (EG) nr. 1784/2003 vastgestelde maatregelen inzake de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (2) omvatten voor de interne markt een interventieregeling, waarvan de doelstelling met name is om de markten te stabiliseren en de landbouwbevolking in de sector granen een redelijke levensstandaard te garanderen.

(2)

In de loop van de verkoopseizoenen 2004/2005 en 2005/2006 heeft de toepassing van deze regeling tot gevolg gehad dat er zeer grote interventievoorraden maïs ontstonden, waarvan de afzet op de communautaire en de internationale markt bijzonder moeilijk blijkt te zijn, met name als gevolg van de plaats waar die voorraden zich bevinden. Maïs is bovendien een graansoort die moeilijk te bewaren is en die des te moeilijker af te zetten is naarmate de opslagtijd toeneemt als gevolg van het voortschrijdende kwaliteitsverlies.

(3)

Verder is in de loop van 2006 geconstateerd dat, op de wijze waarop de interventieregeling tijdens bovengenoemde periodes is gebruikt, de doelstellingen niet meer kunnen worden bereikt, met name wat betreft de situatie van de maïsproducenten in bepaalde gebieden in de Gemeenschap. De regeling is in deze gebieden namelijk een alternatief geworden voor de rechtstreekse afzet van de producten op de markt, en dat terwijl de prijs die de producenten daadwerkelijk voor de geoogste maïs ontvingen vaak lager lag dan de interventieprijs.

(4)

Onder deze omstandigheden moet worden geconstateerd dat de interventieregeling, wat maïs betreft, niet meer de rol van veiligheidsnet speelt waarvoor zij is ingesteld, en daardoor verhindert dat de productie op de behoeften van de markt wordt afgestemd.

(5)

De handhaving van de interventieregeling zoals die nu is, dreigt dus opnieuw tot een vergroting van de interventievoorraden maïs te leiden, zonder dat deze echter de betrokken producenten ten goede komt.

(6)

Derhalve moeten passende maatregelen worden vastgesteld met het oog op een goed functioneren van de gemeenschappelijke graanmarkt. Hiertoe lijkt de meest adequate maatregel, het stellen van een bovengrens aan de hoeveelheden die voor de interventieregeling voor maïs in aanmerking komen in de vorm van een totale maximumhoeveelheid voor de Gemeenschap, respectievelijk op 1 500 000 en 700 000 t voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009 en een vermindering van die hoeveelheid tot 0 t met ingang van het verkoopseizoen 2009/2010, rekening houdend met het bovenstaande en met de bestaande nationale en internationale afzetmarkten voor de producenten.

(7)

Verordening (EG) nr. 1784/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In afwijking van de eerste alinea zijn de door de interventiebureaus aangekochte hoeveelheden maïs beperkt tot de volgende maximale hoeveelheden:

1 500 000 t voor het verkoopseizoen 2007/2008,

700 000 t voor het verkoopseizoen 2008/2009,

0 t met ingang van het verkoopseizoen 2009/2010.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2007/2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 11 juni 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

H. SEEHOFER


(1)  Advies van 24 mei 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).