27.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 165/1


VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 723/2007 VAN DE RAAD

van 18 juni 2007

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 13,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), en met name op de artikelen 63, 64 en 65, lid 2, van het Statuut en de bijlagen VII en XI bij dat Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 en artikel 92 van deze Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat zich in Estland in de periode van juni tot en met december 2006 een aanzienlijke stijging van de kosten van levensonderhoud heeft voorgedaan, moeten derhalve de aanpassingscoëfficiënten worden gewijzigd welke van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren en andere personeelsleden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2007 bedraagt de aanpassingscoëfficiënt die krachtens artikel 64 van het Statuut van toepassing is op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in een van de hierna genoemde landen of standplaatsen:

Estland 83,4.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

F.-W. STEINMEIER


(1)  PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1895/2006 (PB L 397 van 30.12.2006, blz. 6).