9.3.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/3


VERORDENING (EG) Nr. 247/2007 VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 2007

houdende wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad voor het verkoopseizoen 2007/2008

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 10, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 zijn de nationale en regionale quota vastgesteld voor de productie van suiker, isoglucose en inulinestroop. Voor het verkoopseizoen 2007/2008 moeten die quota uiterlijk eind februari 2007 worden aangepast.

(2)

Deze aanpassingen vloeien met name voort uit de toepassing van de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 318/2006 waarin is voorzien in de toekenning van extra suikerquota en van extra en aanvullende isoglucosequota. Deze aanpassingen dienen rekening te houden met de mededelingen van de lidstaten op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 952/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel (2). Deze mededelingen zijn vóór 31 januari 2007 aan de Commissie toegezonden en hebben met name betrekking op de extra en aanvullende quota die reeds zijn toegekend op de datum waarop de mededeling wordt opgesteld.

(3)

Tot en met 30 september 2007 kunnen de ondernemingen extra suikerquota vragen. De aanvullende isoglucosequota worden toegekend naargelang van de door de lidstaten vastgestelde voorschriften ter zake. De extra en aanvullende quota die worden toegekend voor het verkoopseizoen 2007/2008 maar nog niet zijn opgenomen in de vóór 31 januari 2007 toegezonden mededelingen, worden in aanmerking genomen bij de volgende aanpassing van de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 vastgestelde quota, vóór eind februari 2008.

(4)

De aanpassingen van de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 vastgestelde quota vloeien ook voort uit de toepassing van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (3), waarin is voorzien in herstructureringssteun voor ondernemingen die afstand doen van hun quotum. Derhalve moet rekening worden gehouden met de quota waarvan afstand is gedaan voor het verkoopseizoen 2007/2008 in het kader van de herstructureringsregeling.

(5)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 moet derhalve worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2011/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 1).

(2)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 39.

(3)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42.


BIJLAGE

„BIJLAGE III

NATIONALE EN REGIONALE QUOTA

Met ingang van het verkoopseizoen 2007/2008

(In ton)

Lidstaat of regio

(1)

Suiker

(2)

Isoglucose

(3)

Inulinestroop

(4)

België

862 077,0

99 796,0

0

Bulgarije

4 752,0

78 153,0

Tsjechië

367 937,8

Denemarken

420 746,0

Duitsland

3 655 455,5

49 330,2

Ierland

0

Griekenland

158 702,0

17 973,0

Spanje

887 163,7

110 111,0

Frankrijk (Europees Frankrijk)

3 640 441,9

0

Franse overzeese departementen

480 244,5

Italië

753 845,5

28 300

Letland

0

Litouwen

103 010,0

Hongarije

298 591,0

191 845,0

Nederland

876 560,0

12 683,6

0

Oostenrijk

405 812,4

Polen

1 772 477,0

37 331,0

Portugal (vasteland)

15 000,0

13 823,0

Autonome regio Azoren

9 953,0

Roemenië

109 164

13 913,0

Slovenië

0

Slowakije

140 031,0

59 308,3

Finland

90 000,0

16 548,0

Zweden

325 700,0

Verenigd Koninkrijk

1 221 474,0

37 967,0

Totaal

16 599 138,3

767 082,1

0”