18.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/106


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad van 21 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn

( Publicatieblad van de Europese Unie L 15 van 20 januari 2007 )

Bladzijde 26, artikel 75, tabel, titel van rechter kolom:

in plaats van:

„Totale vangst (Mt)”

te lezen:

„Totale vangst (ton)”.

Bladzijde 34, bijlage IA, Grote Zilvervis, ARU/567:

in plaats van:

„EG-wateren en internationale wateren)”

te lezen:

„EG-wateren en internationale wateren van de zones V, VI en VII”.

Bladzijde 39, bijlage IA, Haring, in Zone Vb en VIb: EG-wateren van VIaN (1):

in plaats van:

„HER/5B6AN.B.”

te lezen:

„HER/5B6ANB”.

Bladzijde 48, bijlage IA, Soort: Schartong Lepidorhombus spp., in Zone VIIIc, IX en X:

in plaats van:

„Zone: VIIIc, IX en X; CECAF 31.1.1 (EG-wateren) …”

te lezen:

„Zone: VIIIc, IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) …”.

Bladzijde 51, bijlage IA, Soort: Zeeduivel Lophiidae, in Zone VIIIc, IX en X:

in plaats van:

„Zone: VIIIc, IX en X; CECAF 31.1.1 (EG-wateren) …”

te lezen:

„Zone: VIIIc, IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) …”.

Bladzijde 57, bijlage IA, Soort: Wijting Merlangius merlangus, in Zone IX en X:

in plaats van:

„Zone: IX en X; CECAF 31.1.1 (EG-wateren) …”

te lezen:

„Zone: IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) …”.

Bladzijde 85, bijlage IA, Soort: Sprot Sprattus sprattus, in Zone VIId en VIIe:

in plaats van:

„EG

6 144

TAC

6 144”

te lezen:

„EG

6 145

TAC

6 145”.

Bladzijde 98, bijlage IB, Soort: Koolvis Pollachius virens, in Zone Vb (Faeröer-wateren):

in plaats van:

„Frankrijk

1 630”

te lezen:

„Frankrijk

1 632”.

Bladzijde 103, bijlage IB, Soort: Roodbaars Sebastes spp., in Zone Vb (Faeröer-wateren):

in plaats van:

„Duitsland

2 083”

te lezen:

„Duitsland

2 084”.

Bladzijde 121, bijlage IIA, punt 8.1, onder b):

in plaats van:

„… meer dan 70 % uit kreeft bestaan.”

te lezen:

„ … meer dan 70 % uit Noorse kreeft bestaan.”.

Bladzijde 125, bijlage IIA, punt 13, tabel I, kolom „Omschrijving”, laatste vermelding van die bladzijde:

in plaats van:

„Trawls of Deense zegennetten met een maaswijdte > 120 mm …”

te lezen:

„Trawls of Deense zegennetten met een maaswijdte ≥ 120 mm …”.

Bladzijde 126, bijlage IIA, punt 13, tabel, laatste vermelding van die bladzijde:

in plaats van:

„c.iii — 8.1.(f) Kieuwnetten en warrelnetten …”

te lezen:

„c.iv — 8.1.(f) Kieuwnetten en warrelnetten …”.

Bladzijde 156, bijlage IIIA, punt 8.2, onder b), ii):

in plaats van:

„ii)

een opbouw hebben die in overeenstemming is met de in de bijlage vermelde specificaties.”

te lezen:

„ii)

een opbouw hebben die in overeenstemming is met de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 254/2002 van de Raad van 12 februari 2002 tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) vermelde specificaties.”.

Bladzijde 157, bijlage IIIA, punt 9.8, onder b):

in plaats van:

„b)

uit de merken op de boei of de VMS-gegevens blijkt dat de eigenaar ervan gedurende meer dan 120 uur op een afstand van minder dan 100 zeemijl van het tuig is geweest;”

te lezen:

„b)

uit de merken op de boei of de VMS-gegevens blijkt dat de eigenaar ervan gedurende meer dan 120 uur niet op een afstand van minder dan 100 zeemijl van het tuig is geweest;”.