27.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/1


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 1 augustus 2007

betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Gelet op Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (1),

Gelet op Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (2),

Gelet op Verordening ECB/2001/18 van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (3),

Gelet op Verordening ECB/2007/8 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (4),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (5),

Gelet op Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (6),

Gelet op Richtsnoer ECB/2002/10 van 5 december 2002 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (7),

Gelet op bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) (8),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2003/2 van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken is bij verschillende gelegenheden aanzienlijk gewijzigd. Nu het genoemde richtsnoer opnieuw wordt gewijzigd, dient het omwille van de duidelijkheid en transparantie opnieuw te worden geordend.

(2)

Voor het samenstellen van de geaggregeerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (MFI) van elk land en van het eurogebied, de geconsolideerde balans van de MFI-sector van het eurogebied en de betreffende monetaire aggregaten van het eurogebied, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een ECB-balans nodig, alsook balansen van nationale centrale banken (NCBs) en van MFI's met uitzondering van NCB's (hierna „overige MFI's”) van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna „deelnemende lidstaten”).

(3)

Verordening ECB/2007/8 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (4) bepaalt dat de standen van effecten van beleggingsfondsen met publiekelijk toegankelijke identificatiecodes effectgewijs moeten worden gerapporteerd ingevolge de gecombineerde methode. De NCB's moeten deze gegevens indelen en bijeenvoegen.

(4)

Een functionerende gecentraliseerde effectendatabase (GED) of compatibele nationale effectendatabase wordt essentieel geacht voor de indeling van statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen.

(5)

Landspecifieke en vergelijkende gegevens betreffende betalingsstatistieken en -instrumenten die gebruikt worden in lidstaten die de euro hebben aangenomen, zijn essentieel voor het identificeren en bewaken van ontwikkelingen, met inbegrip van de mate van integratie van betalingssystemen,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Dit richtsnoer legt de verplichtingen vast van NCB's om monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten aan de ECB te rapporteren.

NCB's rapporteren de in artikel 3 tot 18 bedoelde posten conform de in bijlage III uiteengezette kaders en conform de in bijlage IV bij dit richtsnoer vastgelegde elektronische rapportagenormen. Tegen september van elk jaar geeft de ECB de exacte transmissiedata door aan NCB's in de vorm van een rapportagekalender voor het volgende jaar.

Alleen voor de in artikel 3, 6, 7, 10, 11 en 13 tot 17 uiteengezette rapportages gelden rapportageverplichtingen voor historische gegevens.

(a)

Zonder afbreuk te doen aan punt (b), gelden de volgende regels in gevallen van toetreding tot de Europese Unie en/of aanname van de euro:

(i)

NCB's van lidstaten die in mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, rapporteren aan de ECB historische gegevens die ten minste de periode vanaf 2004 bestrijken;

(ii)

NCB's van lidstaten die vóór mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, maar de euro niet hebben aangenomen op de datum van inwerkingtreding van dit richtsnoer, rapporteren historische gegevens aan de ECB die ten minste de periode vanaf 1999 bestrijken en wat MFI-rentestatistieken betreft de periode vanaf 2003;

(iii)

NCB's van lidstaten die na mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, rapporteren aan de ECB historische gegevens die ten minste de voorgaande drie jaren bestrijken;

(iv)

Wat betreft posities ten opzichte van lidstaten die de euro hebben aangenomen na de inwerkingtreding van dit richtsnoer, rapporteren NCB's van deelnemende lidstaten historische gegevens aan de ECB die ten minste de periode: (1) vanaf 1999 bestrijken, indien de lidstaat vóór mei 2004 toetrad tot de EU; of (2) vanaf 2004, indien de lidstaat in mei 2004 toetrad tot de EU; of (3) de voorafgaande drie jaren, indien de lidstaat na mei 2004 toetrad tot de EU. Dit beginsel geldt alleen voor statistieken waarvoor ook gegevens worden verzameld die zijn uitgesplitst naar land van tegenpost.

(b)

De volgende regels zijn van toepassing:

(i)

voor overige financiële intermediairs (OFI's) worden aan de ECB historische kwartaalgegevens doorgegeven vanaf de eerst beschikbare referentieperiode, ten minste vanaf de gegevens voor het vierde kwartaal van 1998 als referentieperiode;

(ii)

voor effecten vangen de aan de ECB doorgegeven tijdreeksen voor uitstaande bedragen aan in december 1989 en voor stromen in januari 1990;

(iii)

voor betalingsstatistieken geldt de inspanningsverplichting dat gegevens voor vijf jaar worden gerapporteerd met inbegrip van het laatste referentiejaar.

Artikel 2

Definities

In dit richtsnoer worden de volgende definities gehanteerd:

1.

„ingezetene” heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad;

2.

„Eurosysteem”: de NCB's van deelnemende lidstaten en de ECB;

3.

„kredietinstelling” heeft dezelfde betekenis als in hoofdstuk I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13.

Artikel 3

Balanspoststatistieken betreffende monetaire financiële instellingen

(a)   Algemeen

NCB's stellen twee afzonderlijke geaggregeerde balansen samen en rapporteren deze, beide op brutobasis, conform Verordening ECB/2001/13: één geaggregeerde balans met betrekking tot de MFI-subsector „centrale bank” en één geaggregeerde balans met betrekking tot de subsector „overige MFI's”.

NCB's leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de balans van hun eigen centrale bank af uit hun boekhoudsysteem door middel van de in bijlage I bij dit richtsnoer uiteengezette concordantietabellen. Ter fine van de statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die door de NCB's uit hun eigen balans worden afgeleid.

NCB's leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de balans van overige MFI's af van de geaggregeerde balanspostgegevens die zijn verzameld van ingezeten individuele MFI's met uitzondering van de ingezeten NCB.

Deze vereisten bestrijken uitstaande bedragen aan het einde van de maand en het einde van het kwartaal (9) (standen), alsook maandelijkse en driemaandelijkse aanpassingsgegevens van stromen.

NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende balansposten conform deel 1 van bijlage III bij dit richtsnoer.

(b)   Stroomaanpassingen

NCB's rapporteren aan de ECB gegevens voor reeksen maandelijkse en driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en reeksen herindelingsaanpassingen conform bijlage V bij dit richtsnoer.

De ECB berekent stromen (10) door het verschil te nemen tussen de standen per maandultimo en vervolgens de niet van transacties afkomstige effecten te verwijderen. Ze verwijdert ontwikkelingen die geen verband houden met transacties door middel van stroomaanpassingen. Er zijn drie typen stroomaanpassingen:

herwaarderingsaanpassingen: deze geven het effect weer van afschrijvingen of afwaarderingen van leningen en van fluctuaties in de marktprijs van de uitstaande stand van aangehouden, verkochte of uitgegeven verhandelbare effecten,

herindelingen en overige aanpassingen: deze omvatten alle wijzigingen in de balansstanden die het gevolg zijn van: (i) een verandering in de statistische registratie van de MFI-populatie (11), (ii) de herindeling van activa of passiva, of (iii) rapportagefouten die in de standen alleen voor een beperkte tijdspanne zijn gecorrigeerd, en effecten van structuurveranderingen (12),

wisselkoersaanpassingen: deze omvatten iedere verandering in de standenpositie tengevolge van het effect van wisselkoerswijzigingen op in vreemde valuta luidende activa en passiva. De ECB berekent wisselkoerscorrecties met behulp van valutaverhoudingen die afgeleid worden van de uitsplitsing van activa en passiva in de belangrijkste valuta in tabel 4 in deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13.

Uiterlijk aan het einde van de vijftiende werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's en het Directoraat Interne Financiën van de ECB de maandelijkse balanspoststanden en aanpassingsgegevens aan de ECB.

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's en het Directoraat Interne Financiën van de ECB de driemaandelijkse balanspoststanden en aanpassingsgegevens aan de ECB.

Het is mogelijk dat NCB's de gegevens betreffende de laatste periode voorafgaande aan de huidige referentieperiode moeten herzien. Daarnaast kunnen ook herzieningen voorkomen die betrekking hebben op gegevens van voor de laatste periode voorafgaande aan de huidige referentieperiode die het gevolg zijn van bijv. fouten, herindelingen, verbeterde rapportageprocedures etc. De ECB kan bijzondere en gewone herzieningen tegelijkertijd verwerken of besluiten de verwerking van bijzondere herzieningen uit te stellen tot na de maandelijkse productieperiode voor monetaire aggregaten.

Het herzieningsbeleid voldoet aan de beginselen in de Money and Banking Statistics Compilation Guide  (13) van de ECB. Met het oog op de noodzaak om een goed evenwicht te verzekeren tussen de kwaliteit van monetaire statistieken en de stabiliteit ervan en om de consistentie te vergroten tussen de maandelijkse en driemaandelijkse statistieken, worden bijzondere herzieningen van de maandelijkse gegevens tegelijk met de driemaandelijkse statistieken doorgegeven.

Indien NCB's aan kleine MFI's een vrijstelling verlenen conform artikel 2, lid 2 van Verordening ECB/2001/13, voeren de NCB's een zodanige extrapolatie uit dat de betreffende MFI's voor 100 % worden bestreken door de maandelijks en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren MFI-balansgegevens.

NCB's zijn vrij in de keuze van de extrapolatieprocedure tot een dekking van 100 %, mits voldaan wordt aan de volgende minimumnormen:

(a)

indien uitsplitsingen van gegevens ontbreken, worden ramingen gemaakt door ratio's toe te passen die gebaseerd zijn op de volledige populatie van informatieplichtigen of op een deelgroep die beschouwd wordt meer representatief te zijn voor de instellingen die bij de zogenoemde cutting-off-the-tail'-procedure betrokken zijn („staartgroep”); en

(b)

indien de uitsplitsingen van de gegevens wel beschikbaar zijn, maar pas na een langere periode of op minder frequente basis, worden de gerapporteerde gegevens gekopieerd naar de ontbrekende periodes door:

(i)

de gegevens te herhalen wanneer gebleken is dat de resultaten deugdelijk zijn; of

(ii)

geëigende statistische ramingtechnieken toe te passen om rekening te houden met trends in de gegevens of seizoensafhankelijke patronen.

Bij het opstellen van de balans van de centrale bank, houden de NCB's en de ECB zich aan de geharmoniseerde bedrijfseconomische regels in Richtsnoer ECB/2002/10, behalve:

(a)

indien van de NCB's en de ECB wordt verlangd hun effectenportefeuille maandelijks in plaats van driemaandelijks te herwaarderen voor financieel administratieve doeleinden;

(b)

voor de financieel administratieve posten 9.5 „overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)” en 10.4 „overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)”, die op brutobasis worden gerapporteerd;

(c)

voor de financieel administratieve post 14 „herwaarderingsrekeningen”, die voor financieel administratieve doeleinden op brutobasis wordt gerapporteerd en voor statistische doeleinden op nettobasis;

(d)

voor niet-gerealiseerde verliezen die onder post 11 „overige activa” worden gerapporteerd.

De waarderings- en/of bedrijfseconomische regels in Verordening ECB/2001/13 zijn van toepassing op „overige MFI's”.

NCB's verschaffen een toelichting met uitleg van de redenen voor belangrijke herzieningen en voor bijzondere herzieningen.

Daarnaast verschaffen de NCB's een toelichting aan de ECB betreffende aanpassingen in „herindelingen en overige aanpassingen” conform de in deel 2 van bijlage V bij dit richtsnoer uiteengezette procedures.

Artikel 4

Consistentiebewaking

De NCB's en de ECB bewaken de consistentie van hun respectieve geaggregeerde balans per maandultimo voor statistische doeleinden zoals gerapporteerd op grond van Verordening ECB/2001/13 met hun financieel administratieve posten zoals gerapporteerd voor de weekstaat van het Eurosysteem op grond van Richtsnoer ECB/2002/10. Ze volgen de in bijlage II bij dit richtsnoer uiteengezette procedure.

De NCB's en de ECB voeren deze consistentiecontroles maandelijks uit. Ze rapporteren het resultaat ervan aan de ECB voorafgaand aan of samen met de balanspostgegevens, uiterlijk op de vijftiende werkdag na het einde van de referentieperiode conform de jaarkalender die door de ECB wordt vastgesteld en vóór eind september van elk jaar aan de NCB's wordt medegedeeld. In verslagperiodes waarin de data van hun voor statistische doeleinden opgestelde geaggregeerde balans van het Eurosysteem per de laatste dag van de maand en de financieel administratieve posten ervan zoals gerapporteerd voor de weekstaat van het Eurosysteem niet samenvallen, kunnen NCB's de statistische gegevens vergelijken met de dagbalans die op de laatste werkdag van de maand wordt opgesteld. Als de samensteller van haar eigen balans, volgt de ECB dezelfde procedure.

De NCB's en de ECB sturen de Afdeling Monetaire Statistieken en Statistieken inzake Financiële Instellingen en Markten uitleg betreffende eventuele geconstateerde afwijkingen: volledige toelichtingen en vereenvoudigde toelichtingen. Een volledige toelichting wordt slechts eens per jaar opgesteld uiterlijk op een door de ECB vastgestelde datum met de in deel 3 van bijlage II bij dit richtsnoer uiteengezette informatie. Voor de overige maanden kunnen ze volstaan met een vereenvoudigde toelichting volgens het modelformulier in deel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer. Alle NCB's en de ECB sturen op dezelfde tijd een volledige toelichting.

Artikel 5

Statistieken betreffende elektronisch geld

De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de Europese Unie (EU), de beschikbaarheid van de desbetreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden worden door de ECB in samenwerking met de NCB's jaarlijks vastgesteld en geregistreerd. NCB's rapporteren statistische informatie over door MFI's uitgegeven elektronisch geld afhankelijk van de beschikbaarheid ervan, conform de lijst van posten opgesomd in deel 2 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Maandelijkse gegeven worden ten minste twee maal per jaar aan de ECB doorgegeven, uiterlijk op de laatste werkdag van maart en september. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens bij de NCB's kunnen frequentere gegevensoverdrachten plaatsvinden uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na het einde van de referentieperiode. De referentieperiode is de laatste maand van het kwartaal of van de zes maanden waarop de post betrekking heeft. Indien bij het verstrijken van de termijn geen saldi van elektronisch geld beschikbaar zijn, kunnen NCB's de laatst beschikbare gegevens uiterlijk op de laatste werkdag van de maand rapporteren.

Artikel 6

Balansstatistieken van de centrale overheid

(a)   Algemeen

De NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende depositoverplichtingen van de centrale overheid, d.w.z. nauwe substituten voor depositoverplichtingen, en bezit aan kasmiddelen en effecten conform deel 3 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Indien het verschijnsel niet bestaat of niet significant is, is op de minimis gronden geen rapportage vereist. De post „eurobankbiljetten en munten aangehouden door de centrale overheid” wordt gerapporteerd als een pro-memoriepost van hoge prioriteit. Ramingen die zijn verkregen met behulp van beschikbare gegevens, zoals jaar- en/of kwartaalgegevens van financiële rekeningen van de Monetaire Unie, kunnen worden doorgegeven.

(b)   Stroomaanpassingen

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

De reeksen worden maandelijks en met dezelfde tijdigheid gerapporteerd als aangegeven in artikel 3, lid 2, voor de maandelijkse balanspoststatistieken.

Artikel 7

Pro-memorieposten

(a)   Algemeen

Voorzover gegevens beschikbaar zijn, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, of voorzover de betreffende activiteit vanuit monetair oogpunt van belang is, rapporteren de NCB's verdere statistische informatie conform de lijst van pro-memorieposten in deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer als aanvulling op en met dezelfde frequentie als de in artikel 3, lid 2, aangegeven balanspoststatistieken. In samenwerking met de NCB's, bepaalt en registreert de ECB de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden. Pro-memorieposten van hoge prioriteit, aangegeven als vetomrande cellen, geven informatie weer die nodig is voor de samenstelling van monetaire aggregaten van het eurogebied en financiële rekeningen van de Monetaire Unie.

Afhankelijk van overeenstemming tussen de ECB en de NCB, hoeven met een pijl () aangeduide vetomrande cellen niet door de NCB's te worden gerapporteerd indien de ECB alternatieve gegevensbronnen gebruikt.

Met betrekking tot cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, in tabel 3 en 4 in deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13, kunnen NCB's besluiten dat volledige rapportage niet is vereist, indien op een hoger niveau verzamelde cijfers aangeven dat ze niet significant zijn. In een dergelijk geval beoordelen NCB's met regelmatige tussenpozen, en ten minste eenmaal per jaar, of gegevens betreffende de cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, significant zijn of niet, en informeren ze de ECB en de MFI's over een wijziging in de rapportagevereisten betreffende de genoemde cellen. Indien gegevens betreffende cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, niet significant zijn en NCB's geen volledige rapportage vereisen, ramen zij de gegevens met behulp van bestaande informatie, overeenkomstig de hierna uiteengezette methoden, en rapporteren ze deze op kwartaalbasis als pro-memorieposten.

(b)   Stroomaanpassingen

Stroomgegevens kunnen worden geleverd afhankelijk van bilaterale overeenstemming tussen de ECB en de NCB. Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

De reeksen worden maandelijks gerapporteerd voor de posten van sectie 1 en 2 van deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer of elk kwartaal voor de posten van sectie 3 van deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer en met dezelfde tijdigheid als de verplichte maandelijkse en driemaandelijkse MFI-balansstatistieken conform Verordening ECB/2001/13.

De rapportage aan de ECB van gegevens met betrekking tot cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, van tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13, kan, wanneer de gegevens door de NCB's worden geraamd en als pro-memorieposten gerapporteerd, met een extra maand worden uitgesteld vanaf het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.

Op grond van dit artikel vereiste pro-memorieposten worden gerapporteerd volgens dezelfde waarderingsregels en bedrijfseconomische regels als de gegevens die worden gerapporteerd conform Verordening ECB/2001/13.

Onder verwijzing naar tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13 worden gegevens betreffende cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, en wier rapportage niet door de NCB's wordt vereist, geraamd overeenkomstig de hierna uiteengezette normen.

Indien NCB's de gegevens ramen met behulp van bestaande informatie, rapporteren ze deze gegevens aan de ECB als pro-memorieposten. De volgende ramingmethoden worden gebruikt tenzij anders met de ECB is overeengekomen:

de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op minder frequente basis worden gerapporteerd. De gegevens worden getransporteerd naar de ontbrekende periode(s), door ze te kopiëren of door geëigende statistische technieken toe te passen om een bepaalde trend in de gegevens of een seizoensafhankelijk patroon weer te geven,

de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op een meer geaggregeerde basis worden gerapporteerd, of op basis van specifieke uitsplitsingen die de NCB's zinvol achten,

de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van kwartaalgegevens die van grote MFI's worden verzameld die verantwoordelijk zijn voor ten minste 80 % van de zakelijke activiteiten met de landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden,

de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van alternatieve gegevensbronnen, zoals de Bank voor Internationale Betalingen of betalingsbalansgegevens, na een eventueel noodzakelijke aanpassing die vereist is vanwege afwijkende begrippen en definities die gebruikt worden in dergelijke alternatieve bronnen vergeleken met die welke gebruikt worden in monetaire en financiële statistieken, of

de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens betreffende de per 1 mei 2004 tot de EU toegetreden landen die op kwartaalbasis als één totaal door MFI's worden gerapporteerd.

Artikel 8

Statistieken betreffende de reservebasis

Maandelijkse statistieken betreffende de geaggregeerde reservebasis, uitgesplitst naar soort passiva, worden berekend als de standen per de laatste dag van de maand conform Verordening ECB/2003/9 en de categorieën uiteengezet in Verordening ECB/2001/13. Deze statistieken worden conform deel 5 van bijlage III bij dit richtsnoer afgeleid van de gegevens die reserveplichtige kredietinstellingen doorgeven aan NCB's.

De statistieken betreffende de reservebasis omvatten zes tijdreeksen voor kredietinstellingen, die betrekking hebben op de standen per de laatste dag van de maand die maandelijks uiterlijk op de werkdag van de NCB voorafgaande aan het begin van de aanhoudingsperiode via het gegevensuitwisselingsysteem van het ESCB aan de ECB moeten worden doorgegeven. Kredietinstellingen in de „staartgroep” rapporteren op kwartaalbasis een beperkte uitsplitsing aan de NCB's. Voor deze kredietinstellingen worden vereenvoudigde statistieken betreffende de reservebasis gebruikt voor de drie reserveperioden. NCB's gebruiken de kwartaalgegevens betreffende de reservebasis van deze kredietinstellingen voor de maandelijkse aan de ECB te rapporteren cijfers in de drie opeenvolgende gegevenstransmissies die worden uitgevoerd nadat de gegevens beschikbaar zijn gekomen.

Herzieningen door de rapporterende instellingen van de reservebasis en/of reserveverplichtingen die plaatsvinden nadat de aanhoudingsperiode is aangevangen, mogen geen aanleiding geven tot herzieningen in de statistieken betreffende de reservebasis en de reserveverplichtingen.

Artikel 9

Statistieken betreffende de macroratio

Met gebruikmaking van statistische informatie die kredietinstellingen conform Verordening ECB/2001/13 per maandultimo aan de NCB's verstrekken, controleert de ECB maandelijks de juistheid van de actuele forfaitaire bedragen die kredietinstellingen van de reservebasis mogen aftrekken voor de uitstaande bedragen van door hen uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd van maximaal twee jaar. De NCB's stellen de vereiste aggregaten samen conform deel 6 van bijlage III bij dit richtsnoer en rapporteren deze aan de ECB.

De drie tijdreeksen voor de kredietinstellingen, die betrekking hebben op de standen per de laatste dag van de maand, worden maandelijks uiterlijk op de laatste werkdag van de NCB voorafgaande aan het begin van de aanhoudingsperiode aan de ECB doorgegeven.

Deze reeksen worden ook ingediend indien de ermee verband houdende balansposten in de lidstaat niet van toepassing zijn.

Artikel 10

Balansstatistieken van kredietinstellingen

(a)   Algemeen

NCB's rapporteren aparte balanspostgegevens aan de ECB voor de sector kredietinstellingen volgens de tabellen 1, 2 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13 en deel 7 van bijlage III bij dit richtsnoer. Omdat gegevens betreffende de volledige MFI-sector al worden gerapporteerd volgens Verordening ECB/2001/13, gelden de in dit artikel uiteengezette vereisten alleen voor die lidstaten waarvan de populatie van informatieplichtigen van overige MFI's zowel uit kredietinstellingen als geldmarktfondsen bestaat en de invloed van de laatste statistisch significant wordt geacht omdat tegelijkertijd aan de volgende criteria is voldaan:

(i)

het verschil tussen het balanstotaal van de MFI-sector en het balanstotaal van de deelgroep van kredietinstellingen bedraagt blijvend meer dan EUR 5 miljard; en

(ii)

MFI's met uitzondering van kredietinstellingen, d.w.z. geldmarktfondsen, hebben een effect op meer dan één post aan beide zijden van de balans van de MFI-sector.

Ofschoon in sommige lidstaten een klein aantal overige instellingen als MFI's wordt ingedeeld, worden deze instellingen kwantitatief niet significant geacht.

(b)   Stroomaanpassingen

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

Gegevens worden gerapporteerd binnen 28 werkdagen na het einde van de referentieperiode.

Gegevens waarom verzocht wordt op grond van tabel 3 van deel 7 in bijlage III bij dit richtsnoer worden gerapporteerd vanaf maart 2005 als referentiemaand.

De gegevens die gerapporteerd worden met betrekking tot de balans van kredietinstellingen, bestrijken 100 % van de in deze sector ingedeelde instellingen. Indien de feitelijke rapportage minder dan 100 % bestrijkt vanwege de toepassing van het zogenaamde „cutting-off-the-tail”-beginsel, extrapoleren NCB's de verschafte gegevens om 100 % dekking te verzekeren.

Artikel 11

Structurele financiële indicatoren

(a)   Algemeen

NCB's rapporteren balanspostgegevens betreffende overige structurele financiële indicatoren conform deel 8 van bijlage III bij dit richtsnoer.

NCB's verschaffen gegevens betreffende de 18, in deel 8 van bijlage III bij dit richtsnoer gespecificeerde indicatoren conform de daar uiteengezette conceptuele en methodologische regels. De statistische beginselen die zijn toegepast bij de samenstelling van balanspoststatistieken, worden gevolgd, namelijk:

(i)

gegevens worden geaggregeerd, niet geconsolideerd; en

(ii)

het beginsel van ingezetenschap volgt de „gastlandbenadering”; en

(iii)

balansgegevens worden gerapporteerd op brutobasis.

(b)   Stroomaanpassingen

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

Gegevens voor het berekenen van structurele financiële indicatoren betreffende kredietinstellingen worden vóór eind maart gerapporteerd en hebben betrekking op het voorgaande jaar. Voor de indicator „Aantal werknemers van kredietinstellingen” worden, indien mogelijk, elk jaar vóór eind mei gegevens betreffende het voorgaande jaar verstrekt.

NCB's passen de volgende algemene beginselen toe bij het herzien van de gerapporteerde gegevens:

(a)

bij alle reguliere jaarlijkse gegevenstransmissies, worden, samen met de gegevens van het actuele jaar, voorzover noodzakelijk gewone herzieningen van de gegevens van het voorafgaande jaar en bijzondere herzieningen gestuurd; en

(b)

bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens significant verbeteren, kunnen gedurende het jaar worden gestuurd.

De verzamelde gegevens dienen 100 % van de als kredietinstellingen gedefinieerde instellingen te bestrijken conform sectie I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13. Indien de feitelijke rapportage minder dan 100 % bestrijkt vanwege de toepassing van het zogenaamde „cutting-off-the-tail”-beginsel, extrapoleren NCB's de verschafte gegevens conform artikel 3, lid 4 van dit richtsnoer om een dekking van 100 % te verzekeren.

De NCB's rapporteren aan de ECB een eventuele afwijking van de boven gegeven definities en regels om toezicht te kunnen houden op nationale praktijken. NCB's verschaffen een toelichting met de redenen voor belangrijke herzieningen.

Artikel 12

Gegevens ten behoeve van het Internationaal Monetair Fonds

Onverminderd de wettelijk verplichtingen van NCB's jegens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kunnen NCB's aanvullende statistieken betreffende MFI-balansposten via de ECB aan het IMF doorgeven overeenkomstig de volgende technische regelingen.

MFI-balansposten worden volgens deel 9 van bijlage III bij dit richtsnoer door de NCB's aan de ECB doorgegeven in het kader van de maandelijkse reguliere transmissie van balanspostgegevens. De gegevenstransmissies vallen samen met de reguliere rapportage van balansgegevens aan de ECB, die plaatsvindt uiterlijk op de vijftiende werkdag na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, conform artikel 3, lid 2 van dit richtsnoer. De in artikel 7, lid 2 van dit richtsnoer vastgelegde frequentie en tijdigheid voor pro-memorieposten van hoge prioriteit zijn eveneens van toepassing op de hier gegeven reeksen.

Artikel 13

Statistieken betreffende securitisatie en overige overdrachten van MFI-leningen die oorspronkelijk zijn verstrekt aan niet-MFI's

Afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, rapporteren NCB's statistische gegevens inzake verkopen en overdrachten van MFI-leningen aan derden conform deel 10 van bijlage III bij dit richtsnoer.

De gegevenstransmissie aan de ECB omvat: (i) bruto stromen, (ii) netto stromen van leningen die oorspronkelijk door MFI's zijn verstrekt en verkocht aan derden, indien geen gegevens betreffende bruto stromen beschikbaar zijn, en (iii) gegevens van standen, indien beschikbaar, worden in beide gevallen gerapporteerd. Voor elk van deze drie soorten gegevens worden leningen die zijn verkocht aan een lege financiële instelling, d.w.z. indien ze zijn gesecuritiseerd via een lege financiële instelling, en leningen die zijn overgedragen aan andere agenten, al dan niet met securitisatie, afzonderlijk gerapporteerd. Omdat de lening wordt geacht te zijn verkocht aan de niet-MFI-sector, is de betreffende rapportage alleen vereist voorzover de lening niet meer op de balans staat van de MFI die de lening oorspronkelijk had verstrekt aan de overige ingezeten sectoren, of op de balans van een andere MFI.

Gegevens worden doorgegeven op de 15de werkdag na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben.

Artikel 14

Statistieken betreffende overige financiële intermediairs

(a)   Algemeen

NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende OFI's conform deel 11 van bijlage III bij dit richtsnoer. Gegevens worden afzonderlijk gerapporteerd voor de volgende subcategorieën van OFI's: (i) beleggingsfondsen (behalve geldmarktfondsen); en (ii) handelaren in waardepapieren en derivaten; en (iii) financiële vennootschappen die zich bezighouden met het verstrekken van leningen (FOL's); en (iv) overige OFI's.

Gegevens betreffende OFI's worden doorgegeven op basis van actuele informatie die op nationaal niveau beschikbaar is. Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn of kunnen worden verwerkt, worden nationale ramingen verstrekt. Indien het onderliggende economische verschijnsel wel bestaat, maar niet statistisch wordt gevolgd en derhalve geen nationale ramingen kunnen worden verstrekt, kunnen NCB's kiezen de tijdreeks niet te rapporteren of te rapporteren als ontbrekend. Een tijdreeks die niet wordt gerapporteerd, zal dus worden geïnterpreteerd als „gegevens die wel bestaan, maar niet worden verzameld”, en de ECB kan aannames en ramingen maken voor het samenstellen van aggregaten voor het eurogebied. De populatie van informatieplichtigen omvat alle soorten OFI's die ingezeten zijn in de deelnemende lidstaten: instellingen die in het gebied van een land gevestigd zijn, met inbegrip van dochterondernemingen van moedermaatschappijen die buiten dat gebied zijn gevestigd, en ingezeten bijkantoren van instellingen die hun hoofdkantoor buiten dat gebied hebben.

De volgende sleutelindicatoren en aanvullende informatie worden verschaft:

sleutelindicatoren die voor de samenstelling van aggregaten van het eurogebied moeten worden doorgegeven: alle deelnemende lidstaten geven deze gedetailleerde gegevens door wanneer actuele gegevens beschikbaar zijn. Wanneer geen actuele gegevens beschikbaar zijn voor de vereiste uitsplitsingen of voor de overeengekomen frequentie, tijdigheid of tijdschaal, worden zo mogelijk ramingen verstrekt.

aanvullende informatie die in de vorm van „pro-memorieposten” moet worden doorgegeven: deze gegevens worden doorgegeven door landen die momenteel verdere details beschikbaar hebben.

(b)   Stroomaanpassingen

Stroomaanpassingen kunnen worden gerapporteerd in het geval van belangrijke breuken in standen of wanneer herindelingen en overige aanpassingen voorkomen. Met name kunnen gegevens betreffende stroomaanpassingen worden verstrekt vanwege herindelingen in verband met de invoering van het ESR 95-kader.

Indien transacties worden geraamd op basis van het verschil in de standen van twee opvolgende perioden, wordt de tijdreeks hetzij niet gerapporteerd of gerapporteerd als ontbrekend.

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

De rapportagefrequentie aan de ECB is driemaandelijks. OFI-statistieken worden aan de ECB doorgegeven uiterlijk op de laatste kalenderdag van de derde maand na het einde van de referentieperiode, of op de eraan voorafgaande werkdag van de NCB, indien de laatste kalenderdag van de maand geen werkdag van de NCB is. Tegen september van elk jaar geeft de ECB de exacte transmissiedata door aan NCB's in de vorm van een rapportagekalender voor het volgende jaar.

Het is mogelijk dat NCB's de in het voorgaande kwartaal doorgegeven gegevens moeten herzien. Bovendien is het mogelijk dat herzieningen worden doorgevoerd met betrekking tot gegevens betreffende eerdere kwartalen.

De volgende algemene beginselen zijn van toepassing:

(a)

bij alle reguliere driemaandelijkse gegevenstransmissies kunnen, naast de gegevens betreffende het meest recente kwartaal, alleen „gewone” herzieningen, d.w.z. herzieningen betreffende het vorige kwartaal verzonden gegevens, worden meegezonden; en

(b)

bijzondere herzieningen zijn beperkt en worden gerapporteerd op een andere datum dan de reguliere rapportage. Kleinere routinematige historische herzieningen van de gegevens worden alleen op jaarbasis verstrekt, samen met de transmissie van gegevens voor het vierde kwartaal; en

(c)

bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens aanzienlijk verbeteren, kunnen gedurende het jaar worden verstuurd buiten de reguliere productiecycli.

De boekhoudkundige regels die door OFI's worden toegepast bij het opstellen van hun rekeningen, voldoen in beginsel aan de nationale implementatie van Richtlijn 86/635/EEG en eventuele overige van toepassing zijnde internationale normen. Onverminderd de heersende boekhoudkundige praktijken in de lidstaten, moeten alle activa en passiva voor statistische doeleinden op een brutobasis worden gerapporteerd. De waarderingsmethoden worden aangegeven bij de desbetreffende categorieën.

NCB's verschaffen uitleg aan de ECB conform sectie 3 van deel 11 van bijlage III bij dit richtsnoer. NCB's verschaffen een toelichting bij belangrijke herzieningen.

NCB's staken de rapportage van statistische gegevens betreffende statistieken van beleggingsfondsen in het kader van OFI-statistieken zodra de Raad van bestuur, rekening houdend met het standpunt van het Comité statistieken, besluit dat de beschikbare statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen die op grond van artikel 18 van dit richtsnoer worden gerapporteerd, van publicatiekwaliteit zijn op het niveau van het eurogebied, en uiterlijk in het vierde kwartaal van 2009. NCB's kunnen de statistieken betreffende beleggingsfondsen conform deel 11 van bijlage III bij dit richtsnoer afleiden van de geëigende statistische informatie die is verzameld ten behoeve van statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen conform deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Artikel 15

Statistieken betreffende effectenemissies

NCB's rapporteren statistische informatie over alle effectenemissies door ingezetenen van het eurogebied in enigerlei valuta, zowel nationaal als internationaal, conform deel 12 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Rapportage aan de ECB is maandelijks. Statistieken betreffende effectenemissies worden uiterlijk vijf weken na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, aan de ECB doorgegeven. De ECB geeft de exacte transmissiedata van te voren door aan de NCB's in de vorm van een rapportagekalender.

NCB's verschaffen uitleg aan de ECB zoals bepaald in sectie 3 van deel 12 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Artikel 16

MFI-rentestatistieken

Ten behoeve van MFI-rentestatistieken, rapporteren NCB's maandelijkse geaggregeerde nationale statistische gegevens betreffende uitstaande bedragen en nieuwe contracten zoals uiteengezet in appendix 1 en 2 van bijlage II bij Verordening ECB/2001/18.

Deze statistische informatie wordt gerapporteerd conform de jaarlijkse kalender die door de ECB wordt vastgesteld en elk jaar tegen het einde van september aan de NCB's wordt doorgegeven.

Het is mogelijk dat NCB's de waarden uit de voorgaande referentiemaand dienen te herzien. Herzieningen van gegevens van vóór de vorige referentiemaand bijvoorbeeld naar aanleiding van fouten, herindelingen, verbeterde rapportageprocedures, etc. kunnen ook voorkomen.

De volgende algemene beginselen zijn van toepassing:

(a)

indien NCB's de gegevens herzien van de periode voorafgaande aan de vorige referentiemaand, geven zij uitleg aan de ECB; en

(b)

NCB's verschaffen ook uitleg over significante herzieningen; en

(c)

bij het doorgeven van herziene gegevens houden NCB's rekening met de tijdigheid vastgesteld voor de reguliere rapportage van MFI-rentestatistieken. Bijzondere herzieningen worden gerapporteerd buiten de maandelijkse productieperioden om.

Indien de feitelijke rapportage van MFI-rentestatistieken minder dan 100 % bestrijkt vanwege steekproeftrekking, extrapoleren NCB's de verschafte gegevens betreffende nieuwe contracten om een dekking van 100 % te verzekeren.

Artikel 17

Betalingsstatistieken

NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende betalingen conform deel 13 van bijlage III bij dit richtsnoer. Dit omvat: (i) gegevens betreffende betalingstransacties en betalingsstructuur, zoals vervat in tabel 4 tot en met 9; en (ii) verwante informatie betreffende balansposten van MFI's en kredietinstellingen en structurele informatie betreffende kredietinstellingen, zoals vervat in tabel 1 tot en met 3.

Gegevens van standen worden gerapporteerd voor alle posten in tabel 1 tot en met 4 en 7. Alle standen hebben betrekking op cijfers aan het einde van de periode, met uitzondering van de posten in tabel 2 met de aanduiding „gemiddelde voor de laatste reserveperiode”. Bruto stromen worden gerapporteerd voor posten in tabel 5, 6, 8 en 9, die bestaan uit gegevens betreffende betalingstransacties.

NCB's rapporteren historische informatie voor alle posten.

De reeksen worden jaarlijks aan de ECB gerapporteerd, ongeacht de frequentie van de gegevens. De frequentie van de gegevens is jaarlijks voor alle posten in tabel 4 tot en met 9. De MFI-balansinformatie in tabel 1 is maandelijks. De balansinformatie van kredietinstellingen in tabel 2 en 3 is driemaandelijks met uitzondering van posten die betrekking hebben op posities met de NCB en posten betreffende instellingen voor elektronisch geld, die jaarlijks zijn. Structurele informatie betreffende kredietinstellingen in tabel 3 is jaarlijks. Indien de beschikbaarheid van gegevens ernstig is beperkt, kunnen NCB's voor tabel 1 tot en met 3 een minimumset gegevens doorgeven om een tijdige en geldige publicatie te verzekeren.

De minimumset gegevens omvat:

maandelijkse reeksen: één waarneming die betrekking heeft op posities op het einde van december,

kwartaalreeksen: één waarneming die betrekking heeft op het vierde kwartaal van het jaar,

jaarlijkse reeksen: één waarneming die betrekking heeft op posities op het einde van december.

De ECB geeft aan de NCB's voor elk jaar de precieze data door voor het indienen van gegevens van elke productieronde. NCB's kunnen actuele gegevens hetzij doorgeven voorafgaande aan de eerste productieronde, afhankelijk van bevestiging door de ECB dat zij bereid is gegevens te ontvangen, of op enigerlei ander tijdstip tijdens productieronden.

Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB's waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.

De gegevensverschaffers of de NCB's kunnen gegevens herzien op basis van herberekeningen of ramingen. NCB's geven herzieningen aan de ECB door als onderdeel van de productieronden, bij voorkeur als onderdeel van de eerste productieronde.

Vóór het begin van de eerste productieronde stuurt de ECB aan NCB's de toelichting van het voorafgaande jaar in Word-formaat, ter voltooiing en/of correctie en terugzending aan de ECB. In deze toelichting geven NCB's gedetailleerd uitleg over afwijkingen van de vereisten, indien mogelijk met inbegrip van het effect op de gegevens.

Artikel 18

Statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen

(a)   Algemeen

NCB's rapporteren statistische informatie betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen conform deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer, voor elk van de volgende subsectoren: aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, onroerendgoedfondsen, hefboomfondsen (hedge fondsen), en overige fondsen d.w.z. naar de aard van de belegging, die elk weer verder worden uitgesplitst in „open-end” fondsen en „closed-end” fondsen d.w.z. naar type beleggingsfonds. Ten behoeve van de uitsplitsing van beleggingsfondsen naar de aard van de belegging, worden fondsenfondsen ingedeeld in de categorie van de fondsen waarin ze hoofdzakelijk beleggen.

Deze vereisten gelden voor standen aan het einde van de maand en het einde van het kwartaal, alsook voor maandelijkse en driemaandelijkse stroomaanpassingen (14).

(b)   Stroomaanpassingen

NCB's rapporteren aan de ECB afzonderlijke gegevens betreffende herwaarderingsaanpassingen vanwege koers- en wisselkoerswijzigingen en herindelingsaanpassingen, zoals uiteengezet in deel 14 van bijlage III en conform bijlage V bij dit richtsnoer.

Financiële transacties, en daarmee aanpassingen, worden afgeleid conform het ESR 95, waar mogelijk aangeduid als de „ESR 95-methode”. NCB's kunnen afwijken van het ESR 95 vanwege afwijkende nationale praktijken conform Verordening ECB/2007/8. Indien effectgewijze standeninformatie beschikbaar is, kunnen herwaarderingsaanpassingen worden afgeleid overeenkomstig een gemeenschappelijke Eurosysteem methode, d.w.z. de in bijlage V bij dit richtsnoer bedoelde stroomafleidingsmethode.

(c)   Aandelen aan toonder

Indien de gegevens betreffende aandelen aan toonder die conform bijlage I bij Verordening ECB/2007/8 door beleggingsfondsen, MFI's en/of OFI's met uitzondering van beleggingsfondsen worden gerapporteerd, onvolledig zijn of nog niet beschikbaar, verschaffen NCB's gegevens betreffende aandelen aan toonder op basis van de best mogelijke raming volgens de uitsplitsing naar geografisch gebied en sector in tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer.

(d)   Pro-memorieposten

Voor zover gegevens beschikbaar zijn, waaronder op basis van de best mogelijke raming, rapporteren NCB's maandelijks verdere statistische gegevens conform tabel 3 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's aan de ECB de maandelijkse standen van beleggingsfondsen en gegevens betreffende herwaarderings- en herindelingsaanpassingen. Dezelfde uiterste termijn is van toepassing op de rapportage van pro-memorieposten.

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's aan de ECB de driemaandelijkse standen van beleggingsfondsen en gegevens betreffende herwaarderings- en herindelingsaanpassingen.

De volgende algemene regels zijn van toepassing op de herzieningen van maandelijkse en driemaandelijkse gegevens:

(a)

de herzieningen worden zo uitgevoerd dat de maandelijkse en driemaandelijkse gegevens consistent zijn;

(b)

tijdens de reguliere productieperioden, d.w.z. vanaf de 28ste werkdag na het einde van de referentiemaand of het referentiekwartaal tot de dag waarop de gegevens weer aan de NCB's worden verspreid, kunnen NCB's herzieningen doorvoeren van de gegevens die betrekking hebben op het voorgaande referentiekwartaal, op de daaraan voorafgaande twee maanden, als ook op de maanden na het voorgaande referentiekwartaal;

(c)

buiten de reguliere productieperioden kunnen NCB's ook gegevens herzien die betrekking hebben op referentieperioden voorafgaande aan de twee maanden die voorafgaan aan het vorige referentiekwartaal, onder meer in het geval van fouten, herindelingen of verbeterde rapportageprocedures.

Indien NCB's aan de kleinste beleggingsfondsen een vrijstelling verlenen overeenkomstig artikel 3, lid 1 van Verordening ECB/2007/8 en teneinde de kwaliteit van de statistieken betreffende beleggingsfondsen van het eurogebied te garanderen, voeren NCB's een zodanige extrapolatie uit dat deze beleggingsfondsen voor 100 % worden bestreken in de samenstelling van de maandelijks en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren activa en passiva van beleggingsfondsen, zowel voor standen als herwaarderingsaanpassingen.

De NCB's zijn vrij in de keuze van de extrapolatieprocedure tot een dekking van 100 %, mits voldaan wordt aan de volgende minimumnormen:

(a)

indien uitsplitsingen van gegevens ontbreken, worden ramingen gemaakt door ratio's toe te passen die gebaseerd zijn op de corresponderende subsector van beleggingsfondsen, bijv. indien een „open-end” obligatiefonds tot de „staartgroep” behoort en alleen aandelen/participaties in beleggingsfondsen worden verzameld, worden de ontbrekende uitsplitsingen afgeleid door de structuur van de categorie „open-end” obligatiefondsen toe te passen;

(b)

geen subsector van beleggingsfondsen (bijv. „open-end” onroerendgoedfondsen, „closed-end” onroerendgoedfondsen etc.) wordt volledig uitgesloten.

Conform artikel 3, lid 2 van Verordening ECB/2007/8, kunnen vrijstellingen worden verleend aan beleggingsfondsen die hun activa vanwege nationale bedrijfseconomische regels minder vaak dan elk kwartaal waarderen. Ondanks een dergelijke vrijstelling, bevatten de maandelijkse en driemaandelijkse gegevens betreffende beleggingsfondsen die door NCB's aan de ECB worden gerapporteerd, altijd gegevens betreffende deze beleggingsfondsen.

Indien de gecombineerde methode wordt toegepast zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening ECB/2007/8, leiden NCB's de geaggregeerde driemaandelijkse activa en passiva van de subsectoren van beleggingsfondsen overeenkomstig tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer als volgt af:

(a)

voor effecten met publiekelijk toegankelijke identificatiecodes, identificeren de NCB's de verschafte informatie effectgewijs met de informatie die wordt afgeleid van de gecentraliseerde effectendatabase of compatibele nationale effectendatabases. De geïdentificeerde effectgewijze informatie wordt gebruikt om de waarde van activa en passiva in euro vast te stellen en de noodzakelijke uitsplitsingen af te leiden voor elk individueel effect van het beleggingsfonds. Indien de identificatiecodes van effecten niet in de gecentraliseerde effectendatabase of de compatibele nationale effectendatabases worden gevonden, of de informatie die noodzakelijk is voor de samenstelling van de activa en passiva overeenkomstig tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer, niet van de gecentraliseerde effectendatabase of compatibele nationale effectendatabases kan worden verkregen, ramen de NCB's de ontbrekende gegevens. NCB's kunnen ook effectgewijze informatie betreffende effecten verzamelen zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes door interne identificatiecodes van effecten van de NCB te gebruiken;

(b)

NCB's voegen de onder (a) afgeleide gegevens betreffende effecten samen en voegen ze bij de informatie die wordt gerapporteerd voor effecten zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes, ter vorming van aggregaten voor: (i) effecten m.u.v. aandelen, uitgesplitst naar looptijd, valuta en tegenpartij; en (ii) aandelen en overige deelnemingen, uitgesplitst naar instrument en tegenpartij; en (iii) totale aandelen/participaties in beleggingsfondsen;

(c)

NCB's leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen af door samenvoeging van de onder (b) afgeleide gegevens betreffende effecten en de activa en passiva m.u.v. van effecten die van individuele ingezeten beleggingsfondsen zijn verzameld;

(d)

NCB's voegen de activa en passiva samen van alle beleggingsfondsen die ingezeten zijn in een lidstaat en tot dezelfde subsector behoren.

Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer NCB's gegevens betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen op een maandelijkse basis verzamelen conform artikel 6, lid 3 van Verordening ECB/2007/8.

Conform artikel 6, lid 1, onder (b) van Verordening ECB/2007/8, verzamelen NCB's aandelen/participaties in beleggingsfondsen op een maandelijkse basis. Voor referentiemaanden die niet de laatste maand van een kwartaal zijn, ramen NCB's de maandelijkse gegevens betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen m.u.v. aandelen/participaties in beleggingsfondsen, op basis van de verzamelde maandelijkse en driemaandelijkse gegevens tenzij gegevens op een maandelijkse basis worden verzameld zoals uiteengezet in artikel 6, lid 3 van Verordening ECB/2007/8.

Waar mogelijk maken NCB's ramingen op het niveau van het individuele fonds. Als alternatief kan een NCB ramingen maken per subsector van beleggingsfondsen of de ECB vragen de ramingen te maken. In het laatste geval kan de ECB om aanvullende informatie verzoeken zoals fondsgewijze of effectgewijze gegevens.

De waarderings- en/of bedrijfseconomische regels in Verordening ECB/2007/8 zijn ook van toepassing wanneer de NCB's gegevens betreffende beleggingsfondsen aan de ECB rapporteren. Voor posten waarvoor rente wordt opgebouwd, gelden echter de volgende regels:

(a)

de post „effecten m.u.v. aandelen” omvat opgebouwd rente;

(b)

de posten „deposito's en leningen” en „deposito's en ontvangen leningen” zijn zonder opgebouwde rente, die wordt geregistreerd onder overige activa/passiva.

NCB's verschaffen een toelichting met de redenen voor belangrijke herzieningen. Daarnaast verschaffen de NCB's uitleg aan de ECB betreffende herindelingsaanpassingen. NCB's verschaffen ook uitleg over de in artikel 18, lid 3, onder (c) van dit richtsnoer genoemde herzieningen.

Conform artikel 5, lid 3 van Verordening ECB/2007/8, kunnen NCB's beleggingsfondsen toestaan hun activa en passiva als groep te rapporteren, op voorwaarde dat de resultaten daarvan vergelijkbaar zijn met de resultaten van de fondsgewijze rapportage. Beleggingsfondsen die als groep rapporten, behoren tot dezelfde subsector; bijvoorbeeld, „closed-end” onroerendgoedfondsen of „open-end” onroerendgoedfondsen.

NCB's verschaffen de ECB jaarlijks hetzij: (i) indicatoren ter analyse van de dekking en kwaliteit van de betreffende set effecten in de gecentraliseerde effectendatabase overeenkomstig het Procedurehandboek van de gecentraliseerde effectendatabase, of (ii) de relevante informatie die nodig is om de indicatoren voor dekking en kwaliteit af te leiden.

NCB's die zich verlaten op nationale effectendatabases, verschaffen de ECB eenmaal per jaar de geaggregeerde resultaten voor één kwartaal en voor ten minste twee statistisch significante subsectoren van beleggingsfondsen. Deze geaggregeerde resultaten verschillen niet meer dan 5 % van de resultaten die zouden zijn verkregen bij gebruik van de gecentraliseerde effectendatabase. Dit geldt voor informatie die niet door beleggingsfondsen wordt gerapporteerd.

De bovengenoemde informatie wordt elk jaar tegen het einde van februari aan de ECB doorgegeven waarbij de gegevens van eind december van het voorgaande jaar als referentie worden genomen.

Artikel 19

Lijst van MFI's voor statistische doeleinden

De variabelen die zijn verzameld voor het opstellen en bijhouden van de lijst van MFI's voor statistische doeleinden zoals bepaald in artikel 3 van Verordening ECB/2001/13, worden gespecificeerd in deel 1 van bijlage VI bij dit richtsnoer.

NCB's rapporteren bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VI bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen, hetzij wanneer er veranderingen zijn in de MFI-sector of wanneer er veranderingen zijn in eigenschappen van bestaande MFI's. Er zijn veranderingen in de MFI-sector wanneer een instelling toetreedt tot de MFI-sector (d.w.z. in het geval van oprichting van een MFI als gevolg van een fusie, oprichting van nieuwe rechtspersonen als gevolg van de splitsing van een bestaande MFI, oprichting van een nieuwe MFI, of wijziging in de status van een eerdere niet-MFI zodat het een MFI wordt) of wanneer een bestaande MFI de MFI-sector verlaat (d.w.z. in het geval van betrokkenheid van een MFI in een fusie, overname van een MFI door een andere instelling, splitsing van een MFI in afzonderlijke rechtspersonen, wijziging in de status van een MFI zodat het een niet-MFI wordt, of liquidatie van een MFI).

Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling, vullen NCB's alle verplichte variabelen in. Bij de rapportage van een instelling die de MFI-sector verlaat en geen onderdeel uitmaakt van een fusie, rapporteren NCB's ten minste de volgende informatie: het soort verzoek, d.w.z. schrappen, en de identificatiecode van de MFI, d.w.z. de „mfi_id” variabele.

NCB's wijzen MFI-identificatiecodes van geschrapte MFI's niet aan nieuwe MFI's toe. In het geval dat zulks onvermijdelijk is, verstrekken NCB's tegelijkertijd een schriftelijke toelichting aan de ECB (met behulp van het „object_request” type „mfi_req_realloc”).

Bij de rapportage van bijgewerkte versies, kunnen NCB's hun nationale tekenset gebruiken, mits ze het Romeinse alfabet gebruiken. NCB's gebruiken Unicode om alle speciale tekensets correct weer te geven bij het ontvangen van informatie van de ECB via het Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange Systeem.

Alvorens bijgewerkte versies aan de ECB door te geven, voeren NCB's de geldigheidscontroles in secties 1 tot en met 10 van deel 2 van bijlage VI bij dit richtsnoer uit.

NCB's geven waar mogelijk bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VI bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen aan de ECB door, zodra er veranderingen zijn in de MFI-sector of in de eigenschappen van bestaande MFI's.

Als dit niet mogelijk is, verschaffen NCB's een schriftelijke verklaring voor de vertraging tussen het optreden van een gebeurtenis en de rapportage ervan aan de ECB.

NCB's geven bijgewerkte gegevens door in XML-formaat, via het RIAD Data Exchange Systeem, conform het document „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Indien het RIAD Data Exchange Systeem buiten werking is, worden bijgewerkte gegevens in XML-formaat doorgegeven via N13 Cebamail. In het geval dat het Cebamail systeem buiten werking is voor de overdracht van bijgewerkte of gecorrigeerde MFI-gegevens, geven NCB's deze bestanden per e-mail door in XML-formaat, aan het volgende adres: birs@ecb.int.

Wanneer handmatige invoerprocedures worden gebruikt, dienen NCB's adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het RIAD Data Exchange Systeem gerapporteerde bijgewerkte MFI-gegevens.

Na ontvangst van de bijgewerkte gegevens, voert de ECB onmiddellijk de geldigheidscontroles uit in secties 1 tot en met 11 van deel 2 van bijlage VI bij dit richtsnoer.

De ECB stuurt de NCB's onmiddellijk: (i) een ontvangstbevestiging met summiere informatie van de bijgewerkte MFI-gegevens die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het MFI-gegevensbestand; en/of (ii) een foutmelding met gedetailleerde informatie betreffende de bijgewerkte MFI-gegevens en de geldigheidscontroles die negatief waren. Conform secties 1 tot en met 11 van deel 2 van bijlage VI bij dit richtsnoer, voert de ECB onvolledige, onjuiste of ontbrekende verzoeken tot bijwerking geheel of gedeeltelijk uit of wijst ze af.

Na ontvangst van een foutmelding ondernemen NCB's onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien correcte informatie afhankelijk is van door andere NCB's in de loop van de laatste maand verzonden bijgewerkte gegevens en dus niet beschikbaar is op de website van de ECB, nemen NCB's contact op met de ECB via N13 Cebamail, met specifieke bijzonderheden betreffende de vereiste informatie.

De ECB maakt iedere werkdag om 17:00 uur Centraal Europese Tijd (CET) een kopie van alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in de lijst van MFI's, en verspreidt die aan alle NCB's. De verspreiding omvat de volledige bijzonderheden van elk van de volgende door NCB's gerapporteerde wijzigingen: (i) nieuwe MFI's; (ii) bijgewerkte MFI's; (iii) geschrapte MFI's; (iv) hernieuwde toewijzing van MFI-identificatiecodes; (v) wijziging van MFI-identificatiecodes; en (vi) wijziging van MFI-identificatiecodes met hernieuwde toewijzing.

Elke werkdag van de ECB om 17:00 uur CET maakt de ECB een kopie van het MFI-gegevensbestand en stelt dat beschikbaar op de website van de ECB. Alle MFI-registraties worden opgenomen, ongeacht of ze al dan niet consistent zijn met de registraties van tegenpartijen voor monetaire beleidstransacties (MPEC).

Om 17:00 uur CET op de laatste werkdag van de ECB van elke kalendermaand maakt de ECB een kopie van het MFI-gegevensbestand samen met één variabele van het MPEC-gegevensbestand, d.w.z. de variabele „reserve” die aangeeft of ingezeten kredietinstellingen in het eurogebied reserveplichtig zijn of niet. Deze kopie mag geen inconsistente MFI-MPEC-registraties bevatten, d.w.z. dat een kredietinstelling van het eurogebied is opgenomen in het MFI-gegevensbestand, maar niet in het MPEC-gegevensbestand, en omgekeerd. Op de dag na het maken van de kopie stelt de ECB een lijst van MFI's en reserveplichtige instellingen beschikbaar aan het publiek. Indien de kopie wordt gemaakt om 17:00 uur CET op een vrijdag, stelt de ECB de bijgewerkte informatie beschikbaar om 12:00 uur CET op zaterdag.

Tegelijkertijd met het vrijgeven van de lijst van MFI's en reserveplichtige instellingen op haar website, stuurt de ECB de lijst naar de NCB's via het RIAD Data Exchange Systeem.

Artikel 20

Lijst van beleggingsfondsen voor statistische doeleinden

De variabelen die zijn verzameld voor het opstellen en bijhouden van de lijst van beleggingsfondsen voor statistische doeleinden zoals bepaald in artikel 4 van Verordening ECB/2007/8, worden gespecificeerd in bijlage VII bij dit richtsnoer.

NCB's rapporteren bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VII bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen, hetzij wanneer er veranderingen zijn in de sector beleggingsfondsen of wanneer er veranderingen zijn in de eigenschappen van bestaande beleggingsfondsen. Er zijn veranderingen in de sector beleggingsfondsen wanneer een instelling tot die sector toetreedt of wanneer een bestaand beleggingsfonds de sector verlaat.

NCB's leiden bijgewerkte gegevens af door hun nationale lijst van beleggingsfondsen aan het eind van twee opeenvolgende kwartalen te vergelijken, d.w.z. ze houden geen rekening met ontwikkelingen tijdens het kwartaal.

Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling, vullen NCB's alle verplichte variabelen in.

Bij de rapportage van een instelling die de sector beleggingsfondsen verlaat, rapporteren NCB's ten minste de volgende informatie: het soort verzoek, d.w.z. schrappen, en de identificatiecode van het beleggingsfonds, d.w.z. de „if_id” variabele.

Eenmaal per jaar, met als peildatum 31 december, geven NCB's een XML-bestand door om met name de intrinsieke waarde per beleggingsfonds te rapporteren. D.w.z. de intrinsieke waarde wordt verschaft afzonderlijk van wijzigingen in overige eigenschappen van beleggingsfondsen. Voor alle beleggingsfondsen wordt de volgende informatie verschaft: het soort verzoek, d.w.z. if_req_nav, de unieke identificatiecode van het beleggingsfonds, het bedrag van de intrinsieke waarde en de van toepassing zijnde datum van de intrinsieke waarde.

Voor een gegeven peildatum wordt informatie betreffende nieuwe beleggingsfondsen of wijzigingen van de identificatiecodes van bestaande beleggingsfondsen eerst aan de ECB doorgegeven, alvorens de informatie betreffende de intrinsieke waarde door te geven.

Indien mogelijk wijzen NCB's identificatiecodes van geschrapte beleggingsfondsen niet opnieuw toe aan nieuwe beleggingsfondsen. In het geval dat zulks onvermijdelijk is, verstrekken NCB's een schriftelijke toelichting aan de ECB via N13 Cebamail tegelijkertijd met de beleggingsfondsregistratie (met behulp van het „object_request” type „if_req_realloc”).

Bij de rapportage van bijgewerkte gegevens, kunnen NCB's hun nationale tekenset gebruiken, mits ze het Romeinse alfabet gebruiken. NCB's gebruiken Unicode om alle speciale tekensets correct weer te geven bij het ontvangen van informatie van de ECB via het RIAD Data Exchange Systeem.

Alvorens bijgewerkte gegevens door te geven aan de ECB, voeren NCB's de geldigheidscontroles in deel 3 van bijlage VII bij dit richtsnoer uit.

NCB's geven aan de ECB bijgewerkte gegevens van de in deel 1 van bijlage VII bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen, ten minste op kwartaalbasis, door met een tijdigheid van twee maanden na de peildatum. De variabele „intrinsieke waarde” wordt echter voor alle beleggingsfondsen op jaarbasis bijgewerkt, met een achterstand van maximaal twee maanden na de peildatum van eind december.

NCB's geven bijgewerkte gegevens door in XML-formaat via het ESCB-Net transmissiekanaal, overeenkomstig de in het document: „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System” gegeven richtlijnen. De ECB zal de gegevens vervolgens via het RIAD Data Exchange Systeem verwerken. Indien het ESCB-Net en/of het RIAD Data Exchange Systeem buiten werking zijn, worden bijgewerkte gegevens in XML-formaat doorgegeven via N13 Cebamail. In het geval dat het Cebamail systeem buiten werking is voor de overdracht van bijgewerkte of gecorrigeerde gegevens van beleggingsfondsen, geven NCB's deze bestanden per e-mail door in XML-format, aan het volgende adres: birs@ecb.int.

Wanneer handmatige invoerprocedures worden gebruikt, dienen NCB's adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het RIAD Data Exchange Systeem gerapporteerde bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen.

Na ontvangst van de bijgewerkte gegevens, voert de ECB onmiddellijk de geldigheidscontroles in deel 3 van bijlage VII bij dit richtsnoer uit.

De ECB stuurt de NCB's onmiddellijk: (i) een ontvangstbevestiging met summiere informatie van de bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het gegevensbestand van beleggingsfondsen; en/of (ii) een foutmelding met gedetailleerde informatie betreffende de bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen en de geldigheidscontroles die negatief waren. Conform deel 3 van bijlage VII, voert de ECB onvolledige, onjuiste of ontbrekende verzoeken tot bijwerking geheel of gedeeltelijk uit of wijst ze af.

Na ontvangst van een foutmelding ondernemen NCB's onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien onmiddellijke actie niet haalbaar is, hebben NCB's maximaal vier werkdagen na de vastgelegde uiterste termijn voor rapportage, d.w.z. tot 17:59 uur CET op de vierde werkdag, om gecorrigeerde informatie te rapporteren.

Om 18:00 uur CET op de vierde werkdag na de vastgestelde rapportagedatum voor het doorgeven van bijgewerkte gegevens, maakt de ECB een kopie van het gegevensbestand van beleggingsfondsen, zonder waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, en zonder de variabele „intrinsieke waarde”. De bijgewerkte informatie komt de volgende dag om 12:00 uur CET beschikbaar. Indien de kopie wordt gemaakt om 18:00 uur CET op een vrijdag, stelt de ECB de bijgewerkte informatie beschikbaar om 12:00 uur CET op zaterdag.

De ECB publiceert geen waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd.

De ECB publiceert niet de intrinsieke waarde per beleggingsfonds. In plaats daarvan stelt de ECB, op basis van de intrinsieke waarde, een reeks grootteklassen vast en de juiste grootteklasse per beleggingsfonds.

Tegelijkertijd met het vrijgeven van de lijst van beleggingsfondsen op haar website, stuurt de ECB de lijst naar de NCB's via het RIAD Data Exchange Systeem.

Artikel 21

Verificatie

Onverminderd het recht van de ECB tot verificatie zoals neergelegd in Verordening (EG) nr. 2533/98 en Verordening ECB/2001/13, houden de NCB's toezicht op en staan ze in voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van aan de ECB beschikbaar gestelde statistische informatie.

Artikel 22

Transmissienormen

Voor de elektronische transmissie van de door de ECB vereiste statistische informatie maken de NCB's gebruik van de door het ESCB verstrekte faciliteit „ESCB-Net”. Voor deze elektronische uitwisseling van statistische informatie wordt het door het Comité statistieken overeengekomen standaardformaat gebruikt. Dit neemt niet weg dat, met voorafgaande toestemming van de ECB, andere middelen kunnen worden gebruikt als noodoplossing voor het verzenden van statistische informatie.

Artikel 23

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

De directie van de ECB kan, met inachtneming van het standpunt van het Comité statistieken, technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer doorvoeren die het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast van informatieplichtigen in lidstaten.

Artikel 24

Publicatie

NCB's gaan niet over tot publicatie van de nationale bijdragen aan de maandelijkse monetaire aggregaten van het eurogebied voordat de ECB deze aggregaten heeft gepubliceerd. Indien NCB's dergelijke gegevens publiceren, komen deze overeen met de gegevens voor de laatst gepubliceerde aggregaten van het eurogebied. Indien NCB's door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij zulks accuraat.

Artikel 25

Intrekking

Richtsnoer ECB/2003/2 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 26

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt in werking op de derde dag na inwerkingtreding van Verordening ECB/2007/8.

Artikel 27

Geadresseerden

Dit richtsnoer geldt voor alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 1 augustus 2007.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1. Verordening zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2006/20 (PB L 2 van 5.1.2007, blz. 3).

(2)  PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.

(3)  PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24. Verordening zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2004/21 (PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42).

(4)  PB L 211 van 11.8.2007, blz. 8.

(5)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(6)  PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1. Richtlijn zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 224 van 16.8.2006, blz. 1).

(7)  PB L 58 van 3.3.2003, blz. 1.

(8)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

(9)  In beginsel wordt de balans opgesteld per de laatste kalenderdag van de maand/kwartaal zonder rekening te houden met plaatselijke feestdagen. In de vele gevallen waarin dit niet mogelijk is, wordt de balans opgesteld per het einde van de laatste werkdag in overeenstemming met nationale marktregels of regels van financiële verslaglegging.

(10)  D.w.z. transacties.

(11)  D.w.z. het wel of niet opnemen van MFI's indien de activiteiten uit/naar de MFI-sector zijn verplaatst.

(12)  D.w.z. fusies en overnames.

(13)  Europees Monetair Instituut, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, beschikbaar op www.ecb.int.

(14)  In beginsel worden de activa en passiva opgemaakt per de laatste kalenderdag van de maand of het kwartaal zonder rekening te houden met lokale feestdagen. In veel gevallen zal dit echter niet mogelijk zijn en zullen de activa en passiva worden opgemaakt aan het einde van de laatste werkdag in overeenstemming met nationale marktregels of regels van financiële verslaglegging.


BIJLAGE I

CONCORDANTIETABELLEN

De concordantietabellen leggen een gedetailleerd verband tussen de posten op de financieel administratieve balans en de posten die voor statistische doeleinden moeten worden gerapporteerd.

De linkerkant van de concordantietabellen vermeldt voor elke cel van tabel 1, 2, 3 en 4 van bijlage 1 bij Verordening ECB/2001/13 postnummer, beschrijving en uitsplitsing; de rechterkant van de concordantietabellen geeft voor elke financieel administratieve post het postnummer, de beschrijving en de verzochte uitsplitsing. Bepaalde balansposten van Verordening ECB/2001/13 zijn niet van toepassing op de balans van de ECB en NCB's (aangeduid als „n.v.t.”).

CONCORDANTIETABEL

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Valuta

Sector

Subsector

Looptijd

8

Geld in omloop

 

 

 

 

 

1

Bankbiljetten in omloop

 

 

 

 

 

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

MFI's

 

 

 

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

 

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

 

 

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

 

 

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

 

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

 

 

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

 

 

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

 

 

 

 

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

 

 

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

 

 

 

Naar looptijd (2 groepen)

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

 

 

 

Naar looptijd (2 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

 

 

 

 

 

Naar looptijd (2 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

Naar looptijd (2 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

 

 

Naar looptijd (2 groepen)

9e

Deposito's (euro)

Binnenland

MFI's

 

 

 

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Euro

 

 

 

9e

Deposito's (euro)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Euro

MFI's

 

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

 

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

 

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

 

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

 

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

 

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Overige financiële intermediairs

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

 

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

 

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

 

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

 

Huishoudens

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

 

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

10

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

 

 

 

 

 

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

4

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

12

Kapitaal en reserves

 

 

 

 

 

(11)

(Overige activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

 

Kapitaal en reserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Voorzieningen

 

Kapitaal en reserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Herwaarderingsrekeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapitaal en reserves

 

 

 

 

 

 

13

Overige passiva

 

 

 

 

 

10,3

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

 

Overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vereveningsposten

 

Overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

 

Overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Voorzieningen

 

Overige passiva

 

 

 

 

CB3

Tegenwaarde van bijzondere trekkingsrechten

 

 

 

 

 

9

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

 

 

 

 

 

 

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche Bundesbank


CONCORDANTIETABEL

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Doel

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsector

Doel

Looptijd/valuta

1

Kasmiddelen (alle valuta's)

 

 

 

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

Kasmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

1e

Kasmiddelen, waarvan in euro

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

2

Leningen

Binnenland

MFI's

 

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

MFI's

 

 

 

 

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

MFI's

 

 

 

 

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

 

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Rest van de wereld

 

 

 

 

 

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

 

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

 

 

 

 

 

2

Leningen

Rest van de wereld

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

 

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

 

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

 

 

 

 

tot en met 1 jaar

2

Leningen

Rest van de wereld

 

 

 

 

Langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

 

 

 

 

 

langer dan 1 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

 

 

 

 

langer dan 1 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

 

 

 

 

langer dan 1 jaar

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

 

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

 

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen) / Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen) / Euro

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

 

 

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen) / Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

 

 

 

Naar looptijd (3 groepen) / Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

 

 

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

 

 

 

 

 

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Binnenland

MFI's

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

 

 

 

 

 

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

 

 

 

 

 

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

MFI's

 

 

 

 

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Binnenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

 

 

 

 

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

 

 

 

 

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

 

 

 

 

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

 

 

 

 

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

 

 

 

 

5

Aandelen en overige deelnemingen

Rest van de wereld

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Aandelen en overige deelnemingen

 

 

 

 

 

6

Vaste activa

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

7

Overige activa

 

 

 

 

 

 

9,4

Vorderingen binnen het Eurosysteem — netto vorderingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

 

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Vereveningsposten

 

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

CB1

Goud & goudvorderingen (alleen monetair goud)

 

 

 

 

 

 

1

Goud en goudvorderingen

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Van het IMF te ontvangen posten — trekkingsrechten, bijzondere trekkingsrechten, overige vorderingen

 

 

 

 

 

 

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

 

Bijzondere trekkingsrechten

 

 

 

 

 

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche Bundesbank


CONCORDANTIETABEL

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsectoren

Looptijd

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Banken

 

 

 

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

Banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

 

 

Banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Rest van de wereld

 

Banken

 

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

 

 

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

Niet-banken

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

 

 

Niet-banken

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Rest van de wereld

 

Niet-banken

Overheid

 

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

 

 

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

 

 

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Rest van de wereld

 

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

 

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

 

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

 

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

9,3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

9,3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

 

 

 

 

 

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Lagere overheid

 

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Deelstaatoverheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

 

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Lagere overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Lagere overheid

 

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

 


CONCORDANTIETABEL

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsector

Looptijd

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Centrale overheid

 

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

 

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Centrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Centrale overheid

 

2

Leningen

Rest van de wereld

Banken

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

Leningen

Banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

Banken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Banken

 

 

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

 

 

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

 

Leningen

 

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

Leningen

Niet-banken

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

Niet-banken

Overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overheid

 

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

 

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

 

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

 

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

 

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Binnenland

Niet-MFI's

<