18.9.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/41


RICHTLIJN 2007/55/EG VAN DE COMMISSIE

van 17 september 2007

tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (1), en met name op artikel 5,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen (2), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (4), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie is ervan in kennis gesteld dat de huidige MRL’s voor azinfos-methyl wellicht moeten worden herzien in verband met nieuwe informatie over toxicologie en inname door de consument. De Commissie heeft de lidstaat die optrad als rapporteur voor azinfos-methyl uit hoofde van Richtlijn 91/414/EEG (5) verzocht een voorstel voor de herziening van de communautaire MRL's te doen. Een dergelijk voorstel is bij de Commissie ingediend.

(2)

De communautaire MRL's en de door de Codex Alimentarius aanbevolen gehalten worden volgens vergelijkbare procedures vastgesteld en geëvalueerd. Voor azinfos-methyl bestaat een aantal Codex-MRL's. De op Codex-MRL's gebaseerde communautaire MRL's zijn ook door de rapporterende lidstaat geëvalueerd in het licht van de nieuwe informatie over de risico's voor de consument.

(3)

De totale blootstelling van consumenten tijdens hun leven en de kortdurende blootstelling aan azinfos-methyl via levensmiddelen is opnieuw geraamd en geëvalueerd volgens de communautaire procedures en methoden, met inachtneming van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerde richtsnoeren (6). Op grond daarvan moeten nieuwe MRL's worden vastgesteld, zodat geen onaanvaardbare blootstelling van de consument optreedt.

(4)

Om ervoor te zorgen dat de consument op adequate wijze wordt beschermd tegen blootstelling aan residuen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeten voor dergelijke combinaties van product en bestrijdingmiddel MRL's worden vastgesteld op de ondergrens van de analytische bepaling.

(5)

De in de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG opgenomen MRL's moeten daarom worden gewijzigd om te zorgen voor een degelijke bewaking van en controle op dit toepassingsverbod en om de consument te beschermen.

(6)

De handelspartners van de Gemeenschap zijn via de Wereldhandelsorganisatie in kennis gesteld van de nieuwe MRL's en met hun opmerkingen over deze gehalten zal rekening gehouden.

(7)

De Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG wordt de vermelding betreffende azinfos-methyl geschrapt.

Artikel 2

Richtlijn 86/362/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Artikel 3

Richtlijn 86/363/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 4

Richtlijn 90/642/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze richtlijn.

Artikel 5

De lidstaten dienen uiterlijk op 18 maart 2008 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 19 maart 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 6

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 september 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/8/EG van de Commissie (PB L 63 van 1.3.2007, blz. 9).

(2)  PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/27/EG van de Commissie (PB L 128 van 16.5.2007, blz. 31).

(3)  PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/28/EG van de Commissie (PB L 135 van 26.5.2007, blz. 6).

(4)  PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/39/EG van de Commissie (PB L 165 van 27.6.2007, blz. 25).

(5)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/52/EG van de Commissie (PB L 214 van 17.8.2007, blz. 3).

(6)  Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding van residuen van bestrijdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


BIJLAGE I

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt de volgende regel toegevoegd:

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Maximumgehalte in mg/kg

„Azinfos-methyl

0,05 (*)

GRANEN”


BIJLAGE II

In deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt de volgende regel toegevoegd:

 

Maximumgehalten in mg/kg (ppm)

Residuen van bestrijdingsmiddelen

van het vetgehalte van vlees, bereidingen van vlees, eetbare slachtafvallen en dierlijke vetten, vermeld in bijlage I onder de posten ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 en 1602 (1) (4)

voor rauwe koemelk en volle koemelk, vermeld in bijlage I onder post 0401; voor andere levensmiddelen onder de posten 0401, 0402, 0405 00 en 0406 overeenkomstig (2) (4)

voor verse eieren uit de schaal, voor vogeleieren en eigeel, vermeld in bijlage I onder de posten 0407 00 en 0408 (3) (4)

„Azinfos-methyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.”


BIJLAGE III

Aan deel A van bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG wordt de volgende kolom toegevoegd:

„Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn

Azinfos-methyl

1.   

Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten

i)

CITRUSVRUCHTEN

0,05 (1)

Grapefruits

 

Citroenen

 

Lemmetjes

 

Mandarijnen (inclusief clementines en andere kruisingen)

 

Sinaasappelen

 

Pomelo’s

 

Andere

 

ii)

NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,5

Amandelen

 

Paranoten

 

Cashewnoten

 

Kastanjes

 

Kokosnoten

 

Hazelnoten

 

Macadamianoten

 

Pecannoten

 

Pijnboompitten

 

Pistaches (pimpernoten)

 

Walnoten

 

Andere

 

iii)

PITVRUCHTEN

0,5 (2)

Appelen

 

Peren

 

Kweeperen

 

Andere

 

iv)

STEENVRUCHTEN

0,5 (2)

Abrikozen

 

Kersen

 

Perziken (inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

Pruimen

 

Andere

 

v)

BESVRUCHTEN EN KLEIN FRUIT

 

a)

Tafel- en wijndruiven

0,05 (1)

Tafeldruiven

 

Wijndruiven

 

b)

Aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5 (2)

c)

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

0,5 (2)

Bramen

 

Dauwbramen

 

Loganbessen

 

Frambozen

 

Andere

 

d)

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

 

Blauwe bosbessen

 

Veenbessen

0,1

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5 (2)

Kruisbessen

0,5 (2)

Andere

0,05 (1)

e)

Wilde besvruchten en wilde vruchten

0,05 (1)

vi)

DIVERSE VRUCHTEN

0,05 (1)

Avocado’s

 

Bananen

 

Dadels

 

Vijgen

 

Kiwi’s

 

Kumquats

 

Lychees

 

Mango’s

 

Olijven (tafelolijven)

 

Olijven (olieproductie)

 

Papaja’s

 

Passievruchten

 

Ananassen

 

Granaatappels

 

Andere

 

2.   

Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd

i)

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

0,05 (1)

Rode bieten

 

Wortelen

 

Cassave

 

Knolselderij

 

Mierikswortel (peperwortel)

 

Aardperen (topinamboers)

 

Pastinaken

 

Wortelpeterselie

 

Radijzen

 

Schorseneren

 

Bataten (zoete aardappelen)

 

Koolrapen

 

Rapen

 

Yams

 

Andere

 

ii)

BOLGEWASSEN

0,05 (1)

Knoflook

 

Uien

 

Sjalotten

 

Bosuien

 

Andere

 

iii)

VRUCHTGROENTEN

 

a)

Solanaceae

0,05 (1)

Tomaten

 

Pepers (paprika’s)

 

Aubergines

 

Okra’s

 

Andere

 

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

Komkommers

0,2

Augurken

 

Courgettes

 

Andere

0,05 (1)

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (1)

Meloenen

 

Pompoenen

 

Watermeloenen

 

Andere

 

d)

Suikermais

0,05 (1)

iv)

KOOLSOORTEN

0,05 (1)

a)

Bloemkoolachtigen

 

Broccoli

 

Bloemkool

 

Andere

 

b)

Sluitkoolachtigen

 

Spruitjes

 

Sluitkool

 

Andere

 

c)

Bladkoolachtigen

 

Chinese kool

 

Boerenkool

 

Andere

 

d)

Koolrabi

 

v)

BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN

0,05 (1)

a)

Sla en dergelijke

 

Tuinkers

 

Veldsla

 

Sla

 

Andijvie

 

Rucola

 

Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen

 

Andere

 

b)

Spinazie en dergelijke

 

Spinazie

 

Snijbiet

 

Andere

 

c)

Waterkers

 

d)

Witlof

 

e)

Kruiden

 

Kervel

 

Bieslook

 

Peterselie

 

Bladselderij

 

Andere

 

vi)

PEULGROENTEN (vers)

0,05 (1)

Bonen (met peul)

 

Bonen (zonder peul)

 

Erwten (met peul)

 

Erwten (zonder peul)

 

Andere

 

vii)

STENGELGROENTEN (vers)

0,05 (1)

Asperges

 

Kardoen

 

Bleekselderij

 

Knolvenkel

 

Artisjokken

 

Prei

 

Rabarber

 

Andere

 

viii)

FUNGI

0,05 (1)

a)

Gekweekte paddenstoelen

 

b)

Wilde paddestoelen

 

3.

Peulvruchten

0,05 (1)

Bonen

 

Linzen

 

Erwten

 

Lupinen

 

Andere

 

4.   

Oliehoudende zaden

Lijnzaad

 

Pinda’s

 

Papaverzaad

 

Sesamzaad

 

Zonnebloempitten

 

Kool- en raapzaad

 

Sojabonen

 

Mosterdzaad

 

Katoenzaad

0,2

Hennepzaad

 

Andere

0,05 (1)

5.

Aardappelen

0,05 (1)

Vroege aardappelen

 

Bewaaraardappelen

 

6.

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (1)


(1)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(2)  Tijdelijke MRL tot 18 september 2008. Na deze datum zal de MRL 0,05 () mg/kg bedragen, tenzij gewijzigd bij een richtlijn of een verordening.”