14.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/1


RESOLUTIE VAN DE RAAD

van 31 mei 2007

betreffende de EU-strategie voor het consumentenbeleid (2007-2013)

(2007/C 162/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HERINNERT eraan dat, overeenkomstig artikel 153 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

a)

de Gemeenschap bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.

b)

met de eisen ter zake van consumentenbescherming rekening wordt gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden.

ERKENT de belangrijke rol van het consumentenbeleid bij het vormgeven van de interne markt en de synergie ervan met het internemarktbeleid. Consumentenvertrouwen en zakelijk vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor de goede werking van de interne markt en geven een impuls aan concurrentie, innovatie en economische ontwikkeling. Geïnformeerde en mondige consumenten die over rechten beschikken en daar vertrouwen in hebben, vormen een stuwende kracht voor economisch succes en verandering.

ERKENT dat de interne retailmarkt, die nog grotendeels langs nationale scheidslijnen is opgesplitst, potentieel voordelen te bieden heeft aan consumenten en bedrijven door de opheffing van belemmeringen, zodat de mogelijkheden voor consumenten en detailhandelaren worden uitgebreid.

ERKENT de kansen die worden geboden door nieuwe technologieën, vooral in de digitale sector, en door innovatie, doordat wordt gereageerd op de keuze van de consument en de toegang tot nieuwe markten wordt uitgebreid, alsmede de uitdagingen om ervoor te zorgen dat consumentenrechten adequaat, duidelijk, transparant en gewaarborgd zijn, en dat de mechanismen voor duurzame consumptie en het inzicht in het consumentengedrag verder worden ontwikkeld.

ONDERSTREEPT, ook indachtig het subsidiariteitsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat de Gemeenschapswetgeving van belang is om te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming en dat doeltreffende mechanismen voor wetshandhaving nodig zijn, ook met betrekking tot grensoverschrijdende consumententransacties.

IS HET ERMEE EENS dat de consumentenbelangen op alle terreinen van het Europees beleid moeten worden geïntegreerd. Dit is een voorwaarde vooraf voor een doeltreffend consumentenbeleid en een goede basis voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. Met name de zorgpunten betreffende de economische consumentenbelangen en consumentenvoorlichting houden verband met veel gespecialiseerde beleidsterreinen. De integratie van consumentenbelangen in andere beleidsterreinen, ook voor diensten van algemeen belang, vormt een gezamenlijke taak voor alle EU-instellingen en de lidstaten.

I.

IS INGENOMEN MET de ontwikkeling van een strategie voor het consumentenbeleid van de Commissie voor de jaren 2007-2013 (1) op EU-niveau die is toegespitst op optimalisering van de keuze en het vertrouwen van de consument door consumenten mondig te maken en te beschermen, werkgelegenheid en groei te bevorderen en concurrerende markten uit te breiden, en beoogt een meer geïntegreerde en doeltreffender interne retailmarkt te verwezenlijken.

II.

DOET EEN BEROEP OP DE COMMISSIE deze strategie met haar drie voornaamste doelstellingen uit te voeren en aldus vooral

1.

haar consumentenbeleid voort te zetten dat gericht is op transparantie van de markt en de versterking van het vermogen van de interne markt om aan de verwachtingen van consumenten te voldoen. Een consumentenbeleid dat zich beijvert voor efficiënte markten levert een bijdrage aan groei en werkgelegenheid en versterkt het welzijn van de consument,

2.

prioriteit te geven aan een hoog niveau van bescherming van en keuze en toegang voor de consument binnen de Gemeenschap en aldus te zorgen voor vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende aankopen of overeenkomsten, en bijzondere aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het consumentenbeleid en consumentenbeschermingsmaatregelen op het gebied van diensten,

3.

ervoor te zorgen dat de operationele doelstellingen stroken met die welke ten grondslag liggen aan Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013) (2),

4.

de consumentenbelangen bij een steeds toenemende mondialisering te bevorderen en te beschermen en deze te bevorderen in het kader van internationale betrekkingen en door middel van internationale overeenkomsten,

5.

het communautair acquis op het gebied van consumentenbescherming opnieuw te bezien met het oog op vereenvoudiging, modernisering, betere regelgeving, opheffing van de bestaande inconsistenties en eerbiediging van de eisen van nieuwe technologieën, met inachtneming van het in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgelegde subsidiariteitsbeginsel; en, waar van toepassing en rekening houdend met het resultaat van het overleg over het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis, voorstellen in te dienen voor een relevante aanpassing van het acquis, mits de desbetreffende rechten en verplichtingen voor een hoog niveau van consumentenbescherming zorgen en de werking van de interne markt verbeteren,

6.

na te gaan waar zelfregulerings- en gezamenlijke regelgevingsmechanismen de bestaande wetgevingsbepalingen zouden kunnen aanvullen,

7.

steun te verlenen aan uitvoerig consumentgericht onderzoek, met beoordeling van marktwerking, consumentenverwachtingen en consumentengedrag, voor de begeleiding en evaluatie van het consumentenbeleid consumentgerichte monitoringmechanismen in te stellen, en op basis van relevante expertise geschikte indicatoren te ontwikkelen,

8.

steun te verlenen aan de samenwerking tussen de instellingen voor de handhaving van consumentenwetgeving en wetgeving betreffende productveiligheid, hun netwerkactiviteiten te bevorderen, informatiesystemen verder te ontwikkelen en internationale overeenkomsten inzake wederzijdse administratieve samenwerking tussen de EU en derde landen uit te breiden,

9.

de efficiency van de bestaande aanbevelingen die specifieke minimumgaranties voor alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures bevatten voortdurend te bewaken en te werken aan bredere toepassing en versterking van de daarin vastgelegde beginselen, alsook te zorgen voor een betere kruisverbinding tussen de bestaande alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen en betere communicatie over bestaande informatie-instrumenten,

10.

collectieve verhaalmechanismen zorgvuldig te bestuderen en de resultaten van de lopende relevante studies mee te delen met het oog op eventuele voorstellen of maatregelen,

11.

bijzondere aandacht te besteden aan de vereiste bescherming van en keuze en gemak voor de consument bij de voltooiing van de interne markt in financiële diensten, gezien het cruciale belang van besluiten over financiële producten voor consumenten, bijv. met betrekking tot oudedagsvoorzieningen of de financiering van onroerend goed,

12.

meer aandacht te besteden aan grondige effectbeoordelingen op alle beleidsterreinen die de langetermijnbelangen van consumenten raken,

13.

de betrokken belanghebbenden bij het consumentenbeleid meer in te schakelen bij in het kader van andere communautaire beleidsterreinen georganiseerd overleg over voorstellen met belangrijke gevolgen voor consumenten.

III.

ROEPT DE COMMISSIE EN DE LIDSTATEN OP OM,

14.

te blijven pleiten voor betere coördinatie met de wensen en prioriteiten van de afzonderlijke beleidsterreinen en hun consumentenbeleid beter te laten aansluiten op ander gespecialiseerd beleid, met name economisch, vervoers-, milieu-, energie- en telecommunicatiebeleid,

15.

toe te werken naar doeltreffende consumentenbescherming en -educatie in alle lidstaten, en aldus te zorgen voor gelijkelijk actieve en mondige consumenten op de gehele interne markt, met inbegrip van voorlichting betreffende duurzame consumptie,

16.

de systemen voor wetshandhaving in de lidstaten en de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van consumentenbescherming verder te versterken en de samenwerking bij de handhaving van consumentenbeschermingswetgeving te bevorderen,

17.

de consumentenbelangen wat betreft diensten van algemeen belang te blijven beschermen en de rechten van consumenten adequaat te versterken,

18.

met consumentenbelangen rekening te houden bij normalisatie- en etiketteringsregelingen op Europees en nationaal niveau en te werken aan de bescherming van consumentenbelangen op internationaal niveau,

19.

het grote belang te erkennen van doeltreffende en representatieve consumentenorganisaties, zodat deze op communautair niveau en in de lidstaten de consumentenbelangen onafhankelijk kunnen behartigen,

20.

onverminderd steun te blijven verlenen aan het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-Net) en te zorgen voor contactpunten in alle lidstaten teneinde consumenten behulpzaam te zijn bij de doeltreffende oplossing van grensoverschrijdende geschillen.

IV.

ROEPT DE LIDSTATEN OP ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de strategie voor het consumentenbeleid ook in overweging worden genomen in het nationale beleid.

V.

ROEPT de Commissie OP

a)

de lidstaten regelmatig te raadplegen teneinde de uitvoering van de strategie te beoordelen en, zo nodig, in een tweede fase wijzigingen of aanpassingen aan te brengen, en

b)

verslag uit te brengen over de op het gebied van consumentenbeleid geboekte vooruitgang en, daarnaast, vóór maart 2011 een tussentijds verslag over de uitvoering van het consumentenbeleid en vóór december 2015 een evaluatieverslag ex post in te dienen.


(1)  Doc. 7503/07.

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 39.