21.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 337/127


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2007

tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat bepaalde inrichtingen in de vleessector in Polen betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6490)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/864/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op bijlage XII, hoofdstuk 6, afdeling B, onderafdeling I, punt 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan Polen is voor bepaalde in aanhangsel B (1) van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 vermelde inrichtingen een overgangsperiode toegestaan. De mogelijkheid om een overgangsperiode voor inrichtingen voor de productie van vlees in Polen toe te staan, eindigt op 31 december 2007.

(2)

Aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 is gewijzigd bij de Beschikkingen 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3), 2004/474/EG (4), 2005/271/EG (5), 2005/591/EG (6), 2005/854/EG (7), 2006/14/EG (8), 2006/196/EG (9), 2006/404/EG (10), 2006/555/EG (11), 2006/935/EG (12), 2007/202/EG (13), 2007/443/EG (14) en 2007/555/EG (15) van de Commissie.

(3)

Uit een officiële verklaring van de bevoegde Poolse autoriteit blijkt dat bepaalde inrichtingen in de vleessector hun moderniseringsproces hebben voltooid en nu volledig aan het Gemeenschapsrecht voldoen. Bepaalde inrichtingen hebben activiteiten gestaakt waarvoor een overgangsperiode was toegestaan. Die inrichtingen moeten daarom worden geschrapt uit de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(4)

Aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is van de in deze beschikking vervatte maatregelen op de hoogte gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde inrichtingen worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB C 227 E van 23.9.2003, blz. 1392.

(2)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 52; gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 39.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 56; gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 31.

(4)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 74; gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 44.

(5)  PB L 86 E van 5.4.2005, blz. 13.

(6)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 96.

(7)  PB L 316 van 2.12.2005, blz. 17.

(8)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 66.

(9)  PB L 70 van 9.3.2006, blz. 80.

(10)  PB L 156 van 9.6.2006, blz. 16.

(11)  PB L 218 van 9.8.2006, blz. 17.

(12)  PB L 355 van 15.12.2006, blz. 105.

(13)  PB L 90 van 30.3.2007, blz. 86.

(14)  PB L 166 van 28.6.2007, blz. 24.

(15)  PB L 212 van 14.8.2007, blz. 3.


BIJLAGE

Lijst van inrichtingen die moeten worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003

Lijst van roodvleesinrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Lijst van witvleesinrichtingen

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Lijst van roodvleesinrichtingen met geringe capaciteit

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk