20.10.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/29


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2007

tot oprichting van de Deskundigengroep mensenhandel

(2007/675/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de strijd tegen mensenhandel op Europees niveau op te voeren en in aansluiting op de verklaring van Brussel (1) (2002), waarin erop werd aangedrongen dat de Commissie een groep van deskundigen op het gebied van mensenhandel zou oprichten, is bij Besluit 2003/209/EG van de Commissie een adviesgroep opgericht. Deze adviesgroep wordt „Deskundigengroep mensenhandel” genoemd (2).

(2)

De Deskundigengroep mensenhandel kreeg de opdracht te helpen bij de verdere ontwikkeling van de preventie en de bestrijding van mensenhandel, de Commissie in staat te stellen advies te vragen met het oog op initiatieven op het gebied van mensenhandel en een verslag op te stellen op basis van de aanbevelingen van de verklaring van Brussel. In december 2004 heeft de deskundigengroep het verslag ingediend, samen met een reeks aanbevelingen voor concrete voorstellen op Europees niveau.

(3)

De mededeling van de Commissie van 18 oktober 2005„Bestrijding van mensenhandel — een geïntegreerde benadering en voorstellen voor een actieplan” (3) was grotendeels gebaseerd op het verslag en de aanbevelingen van de deskundigengroep. Op 1 december 2005 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel (4), waarin een aantal suggesties uit de mededeling van de Commissie zijn terug te vinden.

(4)

Omdat de Commissie dankzij de werkzaamheden van de Deskundigengroep mensenhandel sinds 2003 haar beleid op het gebied van mensenhandel verder heeft kunnen ontwikkelen en omdat dit beleidsterrein wereldwijd steeds belangrijker wordt, dient de deskundigengroep haar werkzaamheden voort te zetten. Er is een nieuw besluit nodig om rekening te houden met de uitbreiding van de Europese Unie. De deskundigengroep dient ook breder van opzet te worden en moet over een uitgebreider scala van expertise kunnen beschikken, want het verschijnsel mensenhandel verandert voortdurend.

(5)

De deskundigengroep dient de Commissie te blijven adviseren op basis van de ontwikkelingen op Europees, nationaal en internationaal niveau. Zij dient de Commissie met name bij te staan bij de uitvoering en ontwikkeling van maatregelen uit het EU-plan inzake de beste praktijken normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel van december 2005, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan uitbuiting van arbeiders.

(6)

De groep dient 21 leden te tellen die op evenwichtige wijze overheidsorganen van EU-lidstaten, non-profitorganisaties van de Europese Unie, en Europol vertegenwoordigen. Deskundigen uit de academische sector en uit gespecialiseerde adviesbureaus in de non-profitsector dienen ook voor lidmaatschap in aanmerking te komen.

(7)

De deskundigengroep dient subgroepen te kunnen vormen die zich op één bepaald onderwerp richten, zodat de werkzaamheden eenvoudiger en sneller kunnen verlopen. De taakomschrijving van dergelijke subgroepen moet duidelijk zijn en door de gehele deskundigengroep worden vastgesteld.

(8)

Er moeten voorschriften inzake de openbaarmaking van informatie door de leden van de deskundigengroep worden vastgesteld, onverminderd de veiligheidsvoorschriften van de Commissie zoals vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (5).

(9)

Persoonsgegevens over de leden van de groep moeten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6).

(10)

De ambtstermijn van de leden dient drie jaar te zijn en moet kunnen worden verlengd.

(11)

Besluit 2003/209/EG moet worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1

De Deskundigengroep mensenhandel

Hierbij wordt de „Deskundigengroep mensenhandel” (hierna „de groep” genoemd) opgericht.

Artikel 2

Raadpleging

1.   De Commissie kan de groep om advies vragen over alle aangelegenheden die verband houden met mensenhandel.

2.   De groep heeft tot taak:

a)

op alle punten die verband houden met mensenhandel, samenwerking tot stand te brengen tussen de lidstaten, de andere in artikel 3, lid 2, onder b), genoemde partijen en de Commissie;

b)

de Commissie bij te staan met adviezen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en een coherente aanpak van deze problematiek;

c)

de Commissie te helpen de beleidsontwikkelingen op het gebied van mensenhandel op nationaal, Europees en internationaal niveau te volgen;

d)

de Commissie te helpen vaststellen welke maatregelen en acties op Europees en nationaal niveau mogelijk zijn op het gebied van de bestrijding van mensenhandel.

e)

de deskundigengroep legt op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief adviezen of verslagen aan de Commissie voor, daarbij rekening houdend met de uitvoering en verdere ontwikkeling op EU-niveau van het EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting. De groep houdt tevens rekening met het genderaspect.

3.   De voorzitter van de groep kan de Commissie adviseren de groep over een specifieke kwestie te raadplegen.

Artikel 3

Samenstelling — Benoeming

1.   De groep telt 21 leden. In het Publicatieblad en op de website van het directoraat generaal Justitie, vrijheid en veiligheid wordt een sollicitatieoproep gepubliceerd voor het lidmaatschap van de groep.

2.   De leden van de groep zijn deskundigen met ervaring met de bestrijding van mensenhandel, met name met het aspect arbeidsuitbuiting, die afkomstig zijn van:

a)

regeringen van de lidstaten (maximaal 11 leden);

b)

intergouvernementele, internationale of niet-gouvernementele organisaties die op Europees niveau actief zijn en over aantoonbare ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van mensenhandelbestrijding (maximaal 5 leden);

c)

sociale partners en werkgeversorganisaties die op Europees niveau actief zijn (maximaal 4 leden);

d)

Europol (1 lid);

e)

ook personen met ervaring met academisch onderzoek voor openbare of particuliere universiteiten of instituten van de lidstaten, kunnen lid worden van de deskundigengroep (maximaal 2 leden).

3.   De in lid 2, onder a), bedoelde leden worden op voorstel van de lidstaten door de Commissie aangewezen en benoemd. De in lid 2, onder b), c) en e), bedoelde leden worden door de Commissie benoemd uit degenen die hebben gereageerd op de sollicitatieoproep. Het in lid 2, onder d), bedoelde lid wordt benoemd door Europol.

4.   Kandidaten die wel geschikt werden geacht maar niet zijn benoemd, worden op een reservelijst geplaatst, mits zij daarmee instemmen. De Commissie zal deze lijst zo nodig gebruiken om leden van de groep te vervangen.

5.   De leden van de groep blijven in functie tot zij worden vervangen of tot hun ambtstermijn afloopt.

6.   Leden die geen effectieve bijdrage meer aan de beraadslagingen van de groep kunnen leveren, die ontslag nemen of die niet aan de voorwaarden van lid 3 of van artikel 287 van het Verdrag voldoen, kunnen voor de rest van hun ambtstermijn worden vervangen.

7.   De op persoonlijke titel benoemde leden tekenen elk jaar een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden in het algemeen belang te handelen, en een verklaring waaruit blijkt dat zij geen belangen hebben die afbreuk kunnen doen aan hun objectiviteit.

8.   De namen van de op persoonlijke titel benoemde leden worden gepubliceerd op de internetsite van het DG Justitie, vrijheid en veiligheid alsook in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C.

9.   De namen van de leden worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 4

Werkwijze

1.   De groep kiest uit zijn leden met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters.

2.   Met instemming van de Commissie kunnen binnen de groep subgroepen worden opgericht om specifieke kwesties te onderzoeken op basis van een door de groep opgestelde taakomschrijving. De subgroepen tellen maximaal negen leden en worden ontbonden zodra de taak is uitgevoerd.

3.   De bij de werkzaamheden van de groep of subgroep verkregen informatie wordt niet openbaar gemaakt als de Commissie deze als vertrouwelijk aanmerkt.

4.   De groep en haar subgroepen vergaderen in de regel in de lokalen van de Commissie overeenkomstig de procedures en het tijdschema die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie verleent secretariaatsdiensten voor de vergaderingen van de groep en de subgroepen. Vertegenwoordigers van betrokken Commissiediensten kunnen vergaderingen van de groep en de subgroepen bijwonen.

5.   De groep stelt haar reglement van orde vast op basis van het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van orde.

6.   De Commissie mag samenvattingen, conclusies, deelconclusies of werkdocumenten van de groep publiceren in de oorspronkelijke taal van het document in kwestie.

Artikel 5

Bijkomende deskundigen

1.   De Commissie kan deskundigen of waarnemers met een specifieke kwalificatie betreffende een bepaald agendapunt uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep.

2.   De Commissie kan officiële vertegenwoordigers van de lidstaten, de kandidaat landen, derde landen of van internationale, intergouvernementele of niet gouvernementele organisaties uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering van de deskundigengroep.

Artikel 6

Vergaderkosten

1.   Alle reis- en eventuele verblijfkosten die door de leden en deskundigen in het kader van de werkzaamheden van de groep worden gemaakt, worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de interne regels voor de vergoeding van onkosten van externe deskundigen.

2.   De leden, deskundigen en waarnemers worden niet betaald voor hun diensten.

3.   Vergaderkosten worden vergoed voor zover de middelen die door de verantwoordelijke diensten van de Commissie aan de groep zijn toegekend, dit toelaten.

Artikel 7

Intrekking

Besluit 2003/209/EG wordt ingetrokken.

Artikel 8

Toepassing

Dit besluit is gedurende drie jaar van toepassing.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2007.

Voor de Commissie

Franco FRATTINI

Vicevoorzitter


(1)  De verklaring van Brussel werd aangenomen op de Europese Conferentie betreffende de preventie en bestrijding van mensenhandel — een mondiale uitdaging voor de 21e eeuw (18 tot en met 20 september 2002) (PB C 137 van 12.6.2003, blz. 1).

(2)  PB L 79 van 26.3.2003, blz. 25.

(3)  COM(2005) 514 def.

(4)  PB C 311 van 9.12.2005, blz. 1.

(5)  PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/548/EG, Euratom (PB L 215 van 5.8.2006, blz. 38).

(6)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.