27.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/47


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 2007

betreffende een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Richtlijn 1999/13/EG van de Raad inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties in de periode 2008-2010

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3547)

(2007/531/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (1), en met name op artikel 11, lid 1,

Gelet op Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 1999/13/EG zijn de lidstaten verplicht verslagen over de uitvoering van de richtlijn op te stellen aan de hand van een vragenlijst of een schema, uitgewerkt door de Commissie volgens de procedure van artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG.

(2)

De lidstaten hebben verslagen opgesteld over de uitvoering van de richtlijn in de periode 1 januari 2003 tot 31 december 2004 overeenkomstig Beschikking 2002/529/EG van de Commissie (3).

(3)

De lidstaten zijn verplicht uiterlijk op 30 september 2008 verslag uit te brengen over de uitvoering van de richtlijn in de periode 1 januari 2005 tot 31 december 2007 overeenkomstig Beschikking 2006/534/EG van de Commissie (4).

(4)

Het derde verslag moet de periode 1 januari 2008 tot 31 december 2010 bestrijken.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité ex artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten gebruiken de vragenlijst in de bijlage bij deze beschikking om het verslag over de periode 1 januari 2008 tot 31 december 2010 op te stellen dat ingediend moet worden overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 1999/13/EG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2007.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 85 van 29.3.1999, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 87).

(2)  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3)  PB L 172 van 2.7.2002, blz. 57.

(4)  PB L 213 van 3.8.2006, blz. 4.


BIJLAGE

Vragenlijst over de uitvoering van Richtlijn 1999/13/EG van de Raad inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties in de periode 2008-2010

1.   Algemene beschrijving

Vermeld relevante wijzigingen in de nationale wetgeving betreffende Richtlijn 1999/13/EG die in de verslagperiode plaatvonden.

2.   Betrokken installaties

2.1.

Vermeld voor alle twintig activiteiten in bijlage II A, zowel voor de eerste (1.1.2008) als voor de laatste dag (31.12.2010) van de verslagperiode, het aantal installaties dat in onderstaande categorieën valt:

Totaal aantal installaties (1);

Totaal aantal installaties dat tevens onder Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) valt;

Totaal aantal installaties dat over een registratie/vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 1999/13/EG;

Totaal aantal installaties dat is geregistreerd/waaraan een vergunning is verleend met gebruikmaking van het reductieprogramma;

Totaal aantal installaties dat overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/13/EG een uitzondering geniet. Voeg aan de bijlage bij deze vragenlijst een lijst toe met de redenen voor alle gemaakte uitzonderingen;

Totaal aantal installaties dat overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder b), van Richtlijn 1999/13/EG een uitzondering geniet. Voeg aan de bijlage bij deze vragenlijst een lijst toe met de redenen voor alle gemaakte uitzonderingen;

2.2.

Vermeld voor alle activiteiten in bijlage II A hoeveel installaties tijdens de verslagperiode in de onderstaande categorieën vallen:

Totaal aantal nieuwe of aanzienlijk gewijzigde installaties dat over een registratie/vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 1999/13/EG;

3.   Vervanging

Vermeld voor alle twintig activiteiten in bijlage II A welke stoffen of preparaten, in Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (2) aangemerkt als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting (R45, R46, R49, R60, R61), tegen het einde van de verslagperiode (31.12.2010) nog steeds worden gebruikt en in welke (geschatte) hoeveelheden (t per jaar).

4.   Toezicht

Vermeld voor alle twintig activiteiten in bijlage II A de volgende cijfers betreffende de verslagperiode:

Aantal installaties waarover overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlijn „eenmaal per jaar” of „op verzoek” gegevens zijn verstrekt;

Aantal installaties dat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de richtlijn doorlopend wordt gecontroleerd;

5.   Naleving

Vermeld voor alle twintig activiteiten in bijlage II A de volgende cijfers betreffende de verslagperiode:

Aantal aanbieders die de voorschriften van de richtlijn hebben overtreden

a)

in verband met het niet naleven van het „eenmaal per jaar” of „op verzoek” verstrekken van gegevens;

b)

in verband met het niet naleven van andere voorschriften van de richtlijn.

Van hoeveel aanbieders hebben de bevoegde autoriteiten de vergunning opgeschort of ingetrokken in het geval van niet-naleving volgens artikel 10, onder b), van de richtlijn?

6.   Emissies

6.1.

Vermeld voor het totaal aantal installaties de geschatte hoeveelheid uitgestoten vluchtige organische stoffen (t) in 2008 en in 2010.

6.2.

Vermeld voor alle twintig activiteiten in bijlage II A de geschatte hoeveelheid uitgestoten vluchtige organische stoffen in 2008 en in 2010 (facultatief).

7.   Kosten

7.1.

Vermeld voor 2010 de totale kosten, bv. in samenhang met vergunningen, toezicht, controles, enz., van de uitvoering van Richtlijn 1999/13/EG voor alle betrokken nationale autoriteiten in euro per jaar of in mensjaren (facultatief).

7.2.

Vermeld de geschatte administratieve kosten voor deze verslaglegging in EUR en in mensmaanden (facultatief).

8.   Publicatie van verslagen van lidstaten over deze vragenlijst

Vermeld de bron, bv. het URL-adres van de website, waar het publiek direct toegang heeft tot de verslagen van de lidstaat over de antwoorden van deze vragenlijst.

9.   Verbeteringen

Welke aspecten moeten benadrukt worden in verband met:

de uitvoering/toekomstige herziening van Richtlijn 1999/13/EG;

toekomstige vragenlijsten?

10.   Overige op- of aanmerkingen


(1)  In het kader van deze vragenlijst omvat het „totaal aantal installaties” ook installaties die niet onder Richtlijn 1999/13/EG vallen, maar waarvoor krachtens de nationale wetgeving regels gelden die overeenstemmen met de bepalingen van die richtlijn. Installaties voor het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen als gedefinieerd in Richtlijn 70/156/EEG, of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen buiten de fabriek worden niet in de vragenlijst opgenomen.

(2)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.