15.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 155/71


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2007

tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van potato spindle tuber viroid (aardappelspoelknolviroïde) te voorkomen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2451)

(2007/410/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name op artikel 16, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Wanneer een lidstaat van mening is dat het gevaar bestaat dat op zijn grondgebied schadelijke organismen worden binnengebracht of verspreid die niet in bijlage I of bijlage II bij Richtlijn 2000/29/EG zijn opgenomen, mag deze krachtens die richtlijn maatregelen nemen om zichzelf tegen dat gevaar te beschermen.

(2)

Als gevolg van de aanwezigheid van potato spindle tuber viroid heeft Nederland de lidstaten en de Commissie op 14 februari 2007 meegedeeld dat het op 14 februari 2007 officiële maatregelen heeft genomen om het verder binnenbrengen en verspreiden van dit schadelijke organisme op zijn grondgebied te voorkomen.

(3)

Potato spindle tuber viroid is opgenomen in bijlage I, deel A, rubriek I, bij Richtlijn 2000/29/EG als een organisme dat niet mag worden binnengebracht en verspreid in de lidstaten.

(4)

Potato spindle tuber viroid is aangetroffen op planten van Solanum jasminoides Paxton en Brugmansia Pers. spp. Wat dit schadelijke organisme betreft, bestaan er momenteel voor deze planten van oorsprong uit de Gemeenschap geen bijzondere voorschriften.

(5)

Er moeten maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het schadelijke organisme worden genomen, aangezien uit de beschikbare wetenschappelijke informatie is gebleken dat de aanwezigheid van dat organisme op die planten kan leiden tot de verdere verspreiding daarvan.

(6)

De in deze beschikking bedoelde maatregelen moeten gelden voor het binnenbrengen en de verspreiding van het schadelijke organisme en de invoer, de productie en het vervoer van de planten van het geslacht Brugmansia Pers. spp. en de soort Solanum jasminoides Paxton, bestemd voor opplant, met inbegrip van zaad, in de Gemeenschap. Bovendien moet een onderzoek ter controle op de aanwezigheid of blijvende afwezigheid van het schadelijke organisme in de lidstaten worden voorbereid.

(7)

Het is dienstig dat de resultaten van de maatregelen, met name op grond van de door de lidstaten te verstrekken informatie, worden geëvalueerd als basis voor mogelijke toekomstige maatregelen.

(8)

De lidstaten moeten hun wetgeving zo nodig aanpassen om aan deze beschikking te voldoen.

(9)

De resultaten van de genomen maatregelen moeten uiterlijk op 29 februari 2008 opnieuw worden bekeken.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Invoer van de nader omschreven planten

De planten van het geslacht Brugmansia Pers. spp. en de soort Solanum jasminoides Paxton, bestemd voor opplant, met inbegrip van zaad (hierna „de nader omschreven planten” genoemd), mogen in de Gemeenschap alleen worden binnengebracht indien:

a)

zij voldoen aan de in punt 1 van de bijlage vastgestelde voorschriften, en

b)

zij bij binnenkomst in de Gemeenschap overeenkomstig artikel 13 bis, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG door de verantwoordelijke officiële instantie worden geïnspecteerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van potato spindle tuber viroid en vrij daarvan worden bevonden.

Artikel 2

Vervoer van de nader omschreven planten binnen de Gemeenschap

De nader omschreven planten van oorsprong uit de Gemeenschap of in de Gemeenschap ingevoerd overeenkomstig artikel 1 mogen alleen binnen de Gemeenschap worden vervoerd als zij aan de voorwaarden van punt 2 van de bijlage voldoen.

Artikel 3

Onderzoeken en kennisgevingen

1.   De lidstaten voeren op hun grondgebied een officieel onderzoek uit naar en verrichten zo nodig een controle op de aanwezigheid van potato spindle tuber viroid op waardplanten of zoeken naar bewijzen van besmetting met dit schadelijke organisme.

Onverminderd artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2000/29/EG worden de Commissie en de andere lidstaten vóór 10 januari 2008 van de resultaten van die onderzoeken in kennis gesteld.

2.   Van elke vermoedelijke of bevestigde aanwezigheid van potato spindle tuber viroid wordt bij de verantwoordelijke officiële instanties onmiddellijk kennisgeving gedaan.

Artikel 4

Naleving

De lidstaten wijzigen zo nodig de maatregelen die zij hebben genomen om zich te beschermen tegen het binnenbrengen en de verspreiding van potato spindle tuber viroid op zodanige wijze dat die maatregelen voldoen aan deze beschikking. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van die maatregelen.

Artikel 5

Herziening

Deze beschikking wordt uiterlijk op 29 februari 2008 opnieuw bekeken.

Artikel 6

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/35/EG van de Commissie (PB L 88 van 25.3.2006, blz. 9).


BIJLAGE

In de artikelen 1 en 2 van deze beschikking bedoelde aanvullende maatregelen

1.   Specifieke invoervoorschriften

Onverminderd punt 13 van deel A van bijlage III bij Richtlijn 2000/29/EG gaan de nader omschreven planten van oorsprong uit derde landen vergezeld van een certificaat, als bedoeld in artikel 13, lid 1, onder ii), van die richtlijn, waarin onder de rubriek „Aanvullende verklaring” wordt verklaard dat de nader omschreven planten afkomstig zijn van en permanent zijn geteeld in een plaats van productie, als omschreven in de Internationale Norm nr. 5 van de FAO voor fytosanitaire maatregelen (1) (hierna „de plaats van productie” genoemd), die door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van oorsprong wordt geregistreerd en gecontroleerd,

a)

in landen waarvan bekend is dat potato spindle tuber viroid er niet voorkomt; of

b)

in een ziektevrij gebied zoals door de nationale plantenziektekundige dienst van het land van oorsprong is vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen. De naam van het ziektevrije gebied moet worden vermeld onder de rubriek „plaats van oorsprong”; of

c)

waar alle partijen van de nader omschreven planten vóór het vervoer op potato spindle tuber viroid zijn gecontroleerd en vrij van dit organisme zijn bevonden; of

d)

waar alle bijbehorende moederplanten van de nader omschreven planten vóór het vervoer van de nader omschreven planten op potato spindle tuber viroid zijn gecontroleerd en vrij van dit organisme zijn bevonden. Na de controle zijn de groeiomstandigheden zodanig dat de bijbehorende moederplanten en de nader omschreven planten vrij van potato spindle tuber viroid blijven totdat zij worden vervoerd.

2.   Vervoersvoorwaarden

Alle nader omschreven planten van oorsprong uit de Gemeenschap of in de Gemeenschap ingevoerd overeenkomstig artikel 1 van deze beschikking, met uitzondering van kleine hoeveelheden planten voor gebruik door de eigenaar of de ontvanger voor niet-commerciële doeleinden mits er geen risico van verspreiding van het schadelijke organisme bestaat, mogen alleen in de Gemeenschap worden vervoerd als zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort dat overeenkomstig Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie (2) is opgesteld en afgegeven en zij permanent of sinds het binnenbrengen in de Gemeenschap zijn geteeld op een plaats van productie:

a)

in een lidstaat waarvan bekend is dat potato spindle tuber viroid er niet voorkomt; of

b)

in een ziektevrij gebied zoals door de verantwoordelijke nationale instantie in een lidstaat is vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen; of

c)

waar alle partijen van de nader omschreven planten vóór het vervoer op potato spindle tuber viroid zijn gecontroleerd en vrij van dit organisme zijn bevonden; of

d)

waar alle bijbehorende moederplanten van de nader omschreven planten vóór het vervoer van de nader omschreven planten op potato spindle tuber viroid zijn gecontroleerd en vrij van dit organisme zijn bevonden. Na de controle zijn de groeiomstandigheden zodanig dat de bijbehorende moederplanten en de nader omschreven planten vrij van potato spindle tuber viroid blijven totdat zij worden vervoerd.


(1)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5, secretariaat van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten (International Plant Protection Convention), Rome.

(2)  PB L 4 van 8.1.1993, blz. 22. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2005/17/EG (PB L 57 van 3.3.2005, blz. 23).