2.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/80


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juni 2007

tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2006/2007, van de voor een bepaald aantal hectaren geldende indicatieve financiële toewijzing voor Bulgarije en Roemenië, met het oog op de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2272)

(Slechts de teksten in de Bulgaarse en de Roemeense taal zijn authentiek)

(2007/381/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), en met name op artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De regels voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 en Verordening (EG) nr. 1227/2000 van de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel (2).

(2)

Bij de in Verordening (EG) nr. 1227/2000 vastgestelde uitvoeringsbepalingen voor de financiële planning en voor de deelneming in de financiering van de regeling voor herstructurering en omschakeling is bepaald dat de verwijzingen naar een begrotingsjaar gelden als verwijzingen naar betalingen die de lidstaten van 16 oktober tot en met 15 oktober van het daaropvolgende jaar daadwerkelijk hebben verricht.

(3)

Aangezien Bulgarije en Roemenië sinds 1 januari 2007 deel uitmaken van de Europese Unie en blijkens de Beschikkingen 2007/223/EG (3) en 2007/234/EG (4) van de Commissie bovendien voldoen aan de voorwaarde inzake het opstellen van de inventaris van het wijnproductiepotentieel, hebben beide lidstaten met ingang van die datum toegang tot de herstructurerings- en omschakelingsregeling.

(4)

Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt bij de toewijzing van de financiële middelen aan de lidstaten terdege rekening gehouden met het aandeel van de betrokken lidstaat in het wijnbouwoppervlak in de Gemeenschap.

(5)

Met het oog op de toepassing van artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is het van belang dat de financiële toewijzingen voor een bepaald aantal hectaren worden verleend.

(6)

Er dient rekening te worden gehouden met de compensatie voor het inkomstenverlies dat wijnbouwers lijden tijdens de periode waarin de wijngaarden nog niet in productie zijn.

(7)

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt de eerste toewijzing aangepast aan de werkelijke uitgaven en aan de hand van door de lidstaten ingediende herziene uitgavenramingen, waarbij rekening wordt gehouden met het doel van de regeling en met de beschikbare middelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De indicatieve financiële middelen die voor het wijnoogstjaar 2006/2007 voor een bepaald aantal hectaren aan Bulgarije en Roemenië worden toegewezen voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999, worden vastgesteld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Bulgarije en tot Roemenië.

Gedaan te Brussel, 1 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(2)  PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1216/2005 (PB L 199 van 29.7.2005, blz. 32).

(3)  PB L 95 van 5.4.2007, blz. 53.

(4)  PB L 100 van 17.4.2007, blz. 27.


BIJLAGE

Indicatieve financiële toewijzingen voor het wijnoogstjaar 2006/2007

Lidstaat

Oppervlakte (ha)

Financiële toewijzing

(EUR)

Bulgarije

2 131

6 700 516

Roemenië

1 060

8 299 484

Totaal

3 191

15 000 000