1.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 140/52


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 31 mei 2007

tot wijziging van Besluit nr. 2004/20/EG waarbij het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie wordt omgevormd tot het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie

(2007/372/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma’s worden gedelegeerd (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het kader van de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid heeft de Gemeenschap een reeks maatregelen genomen ter bevordering en ontwikkeling van het concurrentievermogen en innovatie, teneinde de groei te stimuleren en Europa aantrekkelijker te maken om er te investeren en te werken.

(2)

Een van deze maatregelen is Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) (2). Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (hierna het „KCI” genoemd) heeft tot doel het concurrentievermogen van ondernemingen, in het bijzonder van het midden- en kleinbedrijf (mkb), te stimuleren, alle vormen van innovatie met inbegrip van eco-innovatie te bevorderen, de ontwikkeling van de informatiemaatschappij te versnellen en energie-efficiëntie en nieuwe en hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd door de uitvoering van de volgende specifieke programma’s: het programma voor ondernemerschap en innovatie, het programma ter ondersteuning van het beleid inzake informatie- en communicatietechnologie en het programma Intelligente energie — Europa.

(3)

Een andere maatregel in het kader van de Lissabon-strategie is Verordening (EG) nr. 1692/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot instelling van het tweede Marco Polo-programma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoerssysteem te verbeteren (Marco Polo II) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1382/2003 (3). Dit programma heeft tot doel de congestie op de wegen te verminderen, de milieuprestaties van het vervoerssysteem te verbeteren en het intermodale vervoer te versterken, teneinde aldus bij te dragen aan een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem en aan het concurrentievermogen en de innovatie, met name van het mkb, in de Gemeenschap.

(4)

Het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie (hierna het „IEEA” genoemd) is opgericht bij Besluit nr. 2004/20/EG (4) van de Commissie voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie in het kader van het programma Intelligente energie — Europa 2003-2006 (hierna het „IEE-programma 2003-2006” genoemd), dat is vastgesteld bij Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad (5). In Besluit nr. 2004/20/EG is bepaald dat het IEEA is opgericht voor een periode die eindigt op 31 december 2008, en als doel heeft uitvoering te geven aan overeenkomsten die worden gesloten en subsidies die worden verleend in het kader van het IEE-programma 2003-2006.

(5)

Uit een kosten-batenanalyse van externe consultants is gebleken dat de meest kosteneffectieve oplossing voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe IEE-programma 2007-2013 erin zou bestaan om het bestaande agentschap deze taak te laten voortzetten.

(6)

Uit kosten-batenanalyses is ook gebleken dat het onder het KCI vallende programma voor ondernemerschap en innovatie en het tweede Marco Polo-programma efficiënter ten uitvoer kunnen worden gelegd door een uitvoerend agentschap, terwijl het algemene beheer van deze programma’s bij de Commissie blijft.

(7)

Aangezien het IEE-programma 2007-2013 in het KCI is opgenomen en teneinde samenhang in de tenuitvoerlegging van onder het KCI vallende projecten te garanderen, dient het IEEA, behalve met de uitvoering van het IEE-programma 2007-2013, ook te worden belast met bepaalde taken ter uitvoering van het programma voor ondernemerschap en innovatie, dat eveneens deel uitmaakt van het KCI. Aangezien Marco Polo II en het KCI, en met name het IEE-programma, gemeenschappelijke doelstellingen hebben, namelijk de verbetering van de energie-efficiëntie van het vervoer en de vermindering van de gevolgen van het vervoer voor het milieu, en beide programma’s profijt kunnen trekken van belangrijke synergieën, dienen ook bepaalde taken ter uitvoering van Marco Polo II aan het IEEA te worden gedelegeerd.

(8)

Om rekening te houden met deze extra taken, dient het IEEA te worden omgevormd tot het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie.

(9)

Besluit nr. 2004/20/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in dit besluit vastgestelde bepalingen stemmen overeen met het advies van het Comité voor de uitvoerende agentschappen,

BESLUIT:

Artikel 1

Besluit nr. 2004/20/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De benaming van het agentschap is „Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie”.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Duur

Het agentschap oefent zijn taken uit van 1 januari 2004 tot 31 december 2015.”.

3)

Artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Doelstellingen en taken

1.   Het agentschap wordt belast met de volgende taken ter uitvoering van het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie, ondernemerschap en innovatie met inbegrip van eco-innovatie, en duurzaam vrachtvervoer in de context van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie 2007-2013, vastgesteld bij Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) (hierna het „KCI” genoemd), en het tweede Marco Polo-programma 2007-2013, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1692/2006 van het Europees Parlement en de Raad (7):

a)

het beheren van alle fasen van de cyclus van specifieke projecten in het kader van het programma voor ondernemerschap en innovatie en het programma Intelligente energie — Europa, beide vastgesteld bij Besluit nr. 1639/2006/EG, en het tweede Marco Polo-programma, alsook het verrichten van de hiertoe noodzakelijke controles, door het nemen van de relevante beslissingen in overeenstemming met de door de Commissie verleende delegatie;

b)

het vaststellen van besluiten tot uitvoering van de begroting, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, en het verrichten, in overeenstemming met de door de Commissie verleende delegatie, van alle handelingen die vereist zijn voor het beheer van de uitvoeringsmaatregelen en met name die welke verband houden met de gunning van opdrachten en de toekenning van subsidies in het kader van het KCI en het tweede Marco Polo-programma;

c)

het verzamelen, analyseren en aan de Commissie verstrekken van alle informatie die nodig is om de uitvoering van het KCI en het tweede Marco Polo-programma te sturen en te evalueren.

2.   Het agentschap wordt ook belast met het beheer van alle fasen van de cyclus van de uitvoeringsmaatregelen die aan het agentschap zijn gedelegeerd in het kader van de volgende programma’s:

a)

Intelligente energie — Europa (2003-2006), vastgesteld bij Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad (8);

b)

Marco Polo (2003-2006), vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1382/2003 van het Europees Parlement en de Raad (9).

De rechten en verplichtingen van de Commissie in verband met de in de eerste alinea, onder b), bedoelde uitvoeringsmaatregelen worden aan het agentschap toegewezen.

3.   De Commissie kan, na advies van het bij artikel 24 van Verordening (EG) nr. 58/2003 ingestelde comité, het agentschap opdragen om in het kader van het KCI of andere communautaire programma’s in de zin van artikel 2 van die verordening op de in lid 1 genoemde gebieden soortgelijke taken uit te oefenen.

4.   In het besluit van de Commissie tot het verlenen van delegatie zijn alle aan het agentschap toevertrouwde taken nauwkeurig omschreven; dit besluit wordt aangepast wanneer extra taken aan het agentschap worden toevertrouwd. Het wordt ter informatie aan het bij artikel 24 van Verordening (EG) nr. 58/2003 ingestelde comité toegezonden.

4)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Subsidies

Het agentschap ontvangt subsidies die worden opgenomen in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en afkomstig zijn van de toewijzingen voor het KCI en het tweede Marco Polo-programma en, in voorkomende gevallen, andere communautaire programma’s of acties waarvan de uitvoering aan het agentschap is toevertrouwd ingevolge artikel 4, lid 3.”.

5)

Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Uitvoering van de huishoudelijke begroting

Het agentschap voert zijn huishoudelijke begroting uit overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie (10).

Artikel 2

Alle verwijzingen naar het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie worden met ingang van de datum van vaststelling van dit besluit gelezen als verwijzingen naar het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie.

Gedaan te Brussel, 31 mei 2007.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1.

(2)  PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15.

(3)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 1.

(4)  PB L 5 van 9.1.2004, blz. 85.

(5)  PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 787/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 12).

(6)  PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15.

(7)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 1.

(8)  PB L 176 van 15.7.2003, blz. 29.

(9)  PB L 196 van 2.8.2003, blz. 1.”.

(10)  PB L 297 van 22.9.2004, blz. 6.”.