16.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 46/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2007

tot wijziging van Beschikking 2002/300/EG wat de gebieden betreft die zijn uitgesloten van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae erkende gebieden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 419)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/104/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2002/300/EG van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (2) bevat in de bijlage de lijst van gebieden in de Gemeenschap die als vrij van de ziekten Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens bij weekdieren worden beschouwd.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in een in juli 2006 ontvangen schrijven meegedeeld dat in Loch Sunart Bonamia ostreae is aangetroffen. Dat gebied werd tot nu toe als vrij van Bonamia ostreae beschouwd maar kan daarom niet langer als vrij van deze ziekte worden erkend.

(3)

Ierland heeft de Commissie in een in november 2006 ontvangen schrijven meegedeeld dat in Lough Swilly Bonamia ostreae is aangetroffen. Dat gebied werd tot nu toe als vrij van Bonamia ostreae beschouwd maar kan daarom niet langer als vrij van deze ziekte worden erkend.

(4)

Beschikking 2002/300/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2002/300/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 103 van 19.4.2002, blz. 24. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/559/EG (PB L 219 van 10.8.2006, blz. 28).


BIJLAGE

„BIJLAGE

TEN AANZIEN VAN BONAMIA OSTREAE EN/OF MARTEILIA REFRINGENS ERKENDE GEBIEDEN

1.A.   Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in Ierland

De gehele kustlijn, met uitzondering van de volgende acht gebieden:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle,

Lough Swilly.

1.B.   Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in Ierland

De gehele kustlijn van Ierland.

2.A.   Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië, met uitzondering van de volgende vijf gebieden:

de zuidkust van Cornwall van de Lizard tot Start Point,

het gebied rond het estuarium van de Solent, van Portland Bill tot Selsey Bill,

het gebied langs de kust in Essex, van Shoeburyness tot Landguard Point,

het gebied langs de kust in Zuid-West-Wales van Wooltack Point tot St. Govan’s Head, met inbegrip van Milford Haven en de getijdenwateren van de East en West Cleddau,

het gebied van de wateren van Loch Sunart ten oosten van een denkbeeldige lijn die in zuid-zuidoostelijke richting loopt van de noordelijke punt van Maclean’s Nose tot Auliston Point.

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van het volgende gebied:

Lough Foyle.

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van het eiland Man.

2.B.   Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië.

De gehele kustlijn van Noord-Ierland.

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

Het gebied van de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van het eiland Man.

3.   Ten aanzien van B. ostreae en M. refringens erkende gebieden in Denemarken

Limfjorden, van Thyborøn in het westen tot Hals in het oosten.”