30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 414/26


VERORDENING (EG) Nr. 2028/2006 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 wat betreft de vergunning voor het gebruik van het tot de groep „micro-organismen” behorende preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 als toevoegingsmiddel in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedure, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Voor het tot de groep „micro-organismen” behorende preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Commisie (2) een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 1453/2004 van de Commissie (3), voor mestkalkoenen en kalveren tot drie maanden bij Verordening (EG) nr. 600/2005 van de Commissie (4) en voor mestvarkens en biggen bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie (5). Vervolgens is het toevoegingsmiddel overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag om wijziging van de vergunning voor dat preparaat ingediend om het ook te kunnen gebruiken in diervoeders voor mestkalkoenen die het toegestane coccidiostaticum maduramicine-ammonium bevatten. De krachtens artikel 7, lid 3, van die verordening vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 12 juli 2006 geconcludeerd dat de compatibiliteit van het toevoegingsmiddelpreparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 met maduramicine-ammonium vastgesteld was. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(6)

Verordening (EG) nr. 600/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 600/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29).

(3)  PB L 269 van 17.8.2004, blz. 3.

(4)  PB L 99 van 19.4.2005, blz. 5.

(5)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.


BIJLAGE

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 600/2005 worden de gegevens voor E 1700: Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 voor de diersoort mestkalkoenen vervangen door:

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximum leeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750

(in een 1/1-verhouding)

Mengsel van Bacillus licheniformis en Bacillus subtilis met minimaal 3,2 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel (1,6 × 109 van elke bacterie)

Mestkalkoenen

1,28 × 109

1,28 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Mag worden gebruikt in mengvoeders die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten:

diclazuril, halofuginone, monensin-natrium, robenidine en maduramicine-ammonium.

Geen tijdslimiet aangegeven”