28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/49


VERORDENING (EG) Nr. 2003/2006 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2006

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de financiering van uitgaven in verband met de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1), en met name op artikel 35, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 3, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2) is bepaald dat het ELGF de uitgaven betreffende de visserijmarkten op gecentraliseerde wijze financiert.

(2)

In artikel 35 van Verordening (EG) nr. 104/2000 zijn de soorten uitgaven van de lidstaten gespecificeerd.

(3)

Bij de financiering van deze uitgaven worden de regels van het gecentraliseerd rechtstreeks beheer tussen de Commissie en de lidstaten gevolgd.

(4)

Met het oog op een goed beheer van de communautaire geldmiddelen en de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap bevat Verordening (EG) nr. 1290/2005 een aantal verplichtingen voor de lidstaten met betrekking tot het beheer en de controle van deze geldmiddelen, en bevat zij informatie betreffende het wettelijke en administratieve kader voor het nakomen van deze verplichtingen en voor de terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen in geval van onregelmatigheden in het beheer van deze fondsen. Voorts worden de financiële belangen van de Gemeenschap met betrekking tot de uit hoofde van artikel 35 van Verordening (EG) nr. 104/2000 gefinancierde uitgaven beschermd door de relevante bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (3), Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (4), Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (5) en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (6).

(5)

Met name gezien het feit dat de lidstaten de financiële middelen ter dekking van de in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde uitgaven eerst zelf beschikbaar stellen voordat de Commissie hun uitgaven vergoedt op halfjaarlijkse basis, dient met het oog op een goed beheer van de geldstromen te worden bepaald dat de lidstaten de gegevens betreffende deze uitgaven verzamelen en tezamen met de uitgavendeclaratie aan de Commissie doen toekomen.

(6)

De Commissie vergoedt de lidstaten tweemaal per jaar op basis van deze uitgavendeclaraties en de bijbehorende stavingsdocumenten.

(7)

Met het oog op een efficiënt gebruik van deze gegevens door de Commissie, dienen zij elektronisch te worden toegezonden.

(8)

Om te vermijden dat voor aan producentenorganisaties in andere valuta dan de euro betaalde steun enerzijds en in de uitgavendeclaratie anderzijds verschillende wisselkoersen worden toegepast, dienen de lidstaten in hun uitgavendeclaraties dezelfde wisselkoers toe te passen als bij de betaling aan de begunstigden. De geldende wisselkoersen moeten worden vastgesteld overeenkomstig de ontstaansfeiten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1925/2000 van de Commissie van 11 september 2000 tot vaststelling van de ontstaansfeiten van de wisselkoersen die moeten worden toegepast voor de berekening van bepaalde bedragen die gelden in het kader van de mechanismen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (7).

(9)

Teneinde een juridische grondslag te verschaffen voor de betalingen in de eerste referentieperiode, dient deze verordening retroactief te worden toegepast met ingang van 16 oktober 2006,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor Verordening (EG) nr. 104/2000 inzake de financiering van uitgaven van de lidstaten in verband met de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF).

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

„uitgaven”: door de lidstaten verrichte uitgaven zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000.

Artikel 3

Bevoegde autoriteit

Elke lidstaat wijst zijn bevoegde autoriteit voor de tenuitvoerlegging van deze verordening aan en stelt de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 4

Uitgavendeclaraties

1.   Elke lidstaat stelt een uitgavendeclaratie op overeenkomstig het model in de bijlage. De uitgavendeclaratie bestaat uit een volgens de begrotingsnomenclatuur van de Europese Gemeenschappen en een meer gedetailleerde nomenclatuur per soort uitgaven uitgesplitste staat. Deze bevat de volgende gegevens:

a)

de uitgaven over de voorgaande referentieperiode van zes maanden,

b)

de totale uitgaven vanaf het begin van het begrotingsjaar tot het einde van de voorgaande referentieperiode van zes maanden.

2.   Elke lidstaat verzamelt alle voor de uitgavendeclaratie relevante gegevens.

3.   De referentieperiodes zijn de periodes van zes maanden van 16 oktober tot en met 15 april en van 16 april tot en met 15 oktober.

4.   De uitgavendeclaratie kan correcties op de voor de voorgaande referentieperiode gedeclareerde bedragen bevatten,

5.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zenden hun uitgavendeclaratie tezamen met de in lid 2 bedoelde gegevens uiterlijk op respectievelijk 10 mei en 10 november elektronisch aan de Commissie toe.

Artikel 5

Halfjaarlijkse betalingen

1.   De Commissie stelt de voor de financiering van de uitgaven benodigde kredieten in de vorm van halfjaarlijkse terugbetalingen (hierna „halfjaarlijkse betalingen” genoemd) ter beschikking van de lidstaten.

De bedragen van de halfjaarlijkse betalingen worden vastgesteld op basis van de door de lidstaten overeenkomstig artikel 4 ingediende uitgavendeclaratie.

2.   Halfjaarlijkse betalingen worden aan elke lidstaat overgemaakt binnen 60 dagen nadat de Commissie de volledige uitgavendeclaratie van de lidstaat heeft ontvangen. De declaratie wordt als volledig beschouwd indien de Commissie binnen 30 dagen na ontvangst ervan niet om nadere gegevens heeft verzocht.

3.   In afwachting van de uitbetaling van de halfjaarlijkse betalingen door de Commissie stellen de lidstaten de voor de uitgaven benodigde middelen beschikbaar.

Artikel 6

Toe te passen wisselkoersen

De lidstaten hanteren voor hun uitgavendeclaratie de recentste wisselkoers die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vastgesteld vóór de corresponderende ontstaansfeiten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1925/2000.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 oktober 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2006.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1759/2006 (PB L 335 van 1.12.2006, blz. 3).

(2)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

(3)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(4)  PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.

(5)  PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.

(6)  PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.

(7)  PB L 230 van 12.9.2000, blz. 7.


BIJLAGE

UITGAVENDECLARATIE

Volgens de nomenclatuur van de begroting van de Europese Gemeenschappen en per soort uitgaven uitgesplitste gegevens

Inhoud van de aan de Commissie langs elektronische weg te verzenden uitgavendeclaratie

Inleidend deel van de declaratie

Het inleidende deel van de declaratie omvat de volgende elementen:

een identificatiecode die aangeeft wat de aard van de boodschap is en welke lidstaat de gegevens toezendt (Opmerking: de code wordt met name gebruikt om te garanderen dat de gebruiker die de declaratie indient, daartoe wel degelijk door de betrokken lidstaat is gemachtigd.) Deze identificatiecode wordt u door de Commissie meegedeeld;

de uitgavenperiode waarop de declaratie betrekking heeft;

de taal van de declaratie.

Hoofddeel van de declaratie

Het hoofddeel van de declaratie omvat voor elke subpost van de ELGF-nomenclatuur:

de identificatiecode van de subpost (bv. 110201002610033);

de omschrijving van de subpost in de taal die is aangegeven in het inleidende deel van de declaratie;

het voor de betrokken periode (N) gedeclareerde bedrag en het sinds het begin van het begrotingsjaar gedeclareerde cumulatieve bedrag; alle bedragen moeten in euro's worden gedeclareerd.

Afsluitend deel

Na de lijst van alle subposten volgt het onderstaande:

het voor de betrokken periode (N) gedeclareerde totaalbedrag en het sinds het begin van het begrotingsjaar gedeclareerde cumulatieve totaalbedrag;

ruimte voor opmerkingen.

Syntaxis van de boodschap

Image

Beschrijving van de velden

Naam

Formaat

Beschrijving

Inleidend deel van de declaratie: de gegevens komen 1 maal voor

[IDENTIFICATION] *

 

Door DG FISH meegedeelde identificatiecode

[PERIOD] *

Datum (YYYYMM)

Uitgavenperiode

[LANGUAGE] *

2 karakters

ISO-code van de taal

Hoofddeel van de declaratie: de gegevens komen 1 à n maal voor

[SUBITEM] *

Cijfer (15)

Subpost

[DESCRIPTION] *

Vrije tekst (600)

Omschrijving van de subpost

[AMOUNT ] *

Cijfer (15,2)

Gedeclareerd bedrag

[AMOUNT CUMUL] *

Cijfer (15,2)

Cumulatief bedrag

Afsluitend deel: de gegevens komen 1 maal voor

[AMOUNT TOT ] *

Cijfer (15,2)

Gedeclareerd totaalbedrag

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Cijfer (15,2)

Cumulatief totaalbedrag

[COMMENT]

Vrije tekst (80)

Opmerkingen

De velden met een * moeten worden ingevuld.

Voorbeeld

Image