8.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 217/1


VERORDENING (EG) Nr. 1195/2006 VAN DE RAAD

van 18 juli 2006

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 850/2004 (1), en met name op artikel 7, lid 4, onder a), en artikel 14, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft de toepassing van de bepalingen inzake afval van Verordening (EG) nr. 850/2004 onderzocht.

(2)

De voor bijlage IV van Verordening (EG) nr. 850/2004 voorgestelde concentratiegrenswaarden worden het meest geschikt geacht om een hoog niveau van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen met het oog op de vernietiging of onomkeerbare omzetting van de persistente organische verontreinigende stoffen.

(3)

Voor toxafeen, een mengsel van meer dan 670 stoffen, bestaat geen overeengekomen relevante analysemethode waarmee de totale concentratie kan worden bepaald. In bovengenoemd onderzoek zijn echter in de Europese Unie geen voorraden gevonden die geheel of gedeeltelijk uit toxafeen bestaan of daarmee verontreinigd zijn. Verder is uit het onderzoek gebleken dat wanneer in afval persistente organische verontreinigende bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, de concentratie daarvan doorgaans hoog is in vergelijking met de voorgestelde concentratiegrenswaarden. Voorlopig kan ervan worden uitgegaan dat de beschikbare analysemethoden voor de bepaling van toxafeen toereikend zijn voor de toepassing van deze verordening.

(4)

De concentratiegrenswaarde voor PCDD's/PCDF's wordt uitgedrukt in toxische equivalenten (TEQ) onder gebruikmaking van de toxische-equivalentiefactoren (TEF's) van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 1998. Er zijn niet voldoende gegevens om dioxineachtige PCB's in de TEQ op te nemen.

(5)

Hexachloorcyclohexaan (HCH) is de naam van een technisch mengsel van verschillende isomeren. Het zou een onevenredige inspanning vergen om die allen te analyseren. Alleen alfa-, bèta en gamma-HCH zijn toxicologisch relevant. Daarom heeft de concentratiegrenswaarde uitsluitend op die isomeren betrekking. Met de meeste in de handel verkrijgbare standaardmengsels voor het analyseren van deze klasse verbindingen kunnen alleen de genoemde isomeren worden geïdentificeerd.

(6)

Verordening (EG) nr. 850/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Het in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 850/2004 bedoelde comité, dat volgens de in artikel 17, lid 2, van die verordening vastgelegde procedure op 25 januari 2006 is geraadpleegd, heeft geen advies uitgebracht over de maatregelen die in deze verordening zijn vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7. Rectificatie in PB L 229 van 29.6.2004, blz. 5.


BIJLAGE

„BIJLAGE IV

Lijst van stoffen waarvoor de in artikel 7 vermelde bepalingen inzake afvalbeheer gelden

Stof

Cas-nr.

EG-nr.

In artikel 7, lid 4, onder a), bedoelde concentratiegrenswaarde

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chloordaan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachloor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachloorbenzeen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafeen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polychloorbifenylen (PCB's)

1336-36-3 en andere

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chloordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (PCDD's/PCDF's)

 

 

15 μg/kg (2)

Alfa-, bèta en gamma-HCH tezamen

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 en 200-401-2

50 mg/kg

Hexabroombifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Waar van toepassing wordt de berekeningsmethode van de Europese normen EN 12766-1 en 12766-2 gebruikt.

(2)  De grenswaarde wordt berekend als PCDD's en PCDF's onder gebruikmaking van de volgende toxische-equivalentiefactoren (TEF's):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001”