29.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/1


VERORDENING (EG) Nr. 953/2006 VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1673/2000, wat de verwerkingssteun voor vezelvlas en -hennep betreft, en van Verordening (EG) nr. 1782/2003, wat de voor de bedrijfstoeslagregeling in aanmerking komende hennep betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (2) dient de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een rapport over verwerkingssteun over te leggen, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen. Uit het rapport blijkt dat het raadzaam is dat de huidige regeling tot en met het verkoopseizoen 2007/2008 van kracht blijft.

(2)

De verwerkingssteun voor korte vlasvezels en voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van maximaal 7,5 % is van toepassing tot het einde van het verkoopseizoen 2005/2006. Om rekening te houden met de gunstige markttendensen voor dit soort vezel in het kader van de huidige steunregeling en om bij te dragen tot de consolidatie van innovatieve producten en de afzetmarkten ervan, verdient het aanbeveling deze steunregeling tot het verkoopseizoen 2007/2008 te verlengen.

(3)

Verordening (EG) nr. 1673/2000 voorziet in een stijging van het niveau van de verwerkingssteun voor lange vlasvezels met ingang van het verkoopseizoen 2006/2007. Aangezien de verwerkingssteun voor korte vlasvezels tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008 blijft bestaan, mag de verwerkingssteun voor lange vlasvezels tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008 niet stijgen boven het huidige niveau.

(4)

Om de productie van korte vlasvezels en van hennepvezels van een hoge kwaliteit te stimuleren, wordt de steun verleend voor vezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van maximaal 7,5 %. De lidstaten mogen evenwel van deze grenswaarde afwijken en verwerkingssteun verlenen voor korte vlasvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 15 % en voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 25 %. De geldigheidsduur van deze afwijkingsregeling — momenteel tot het einde van verkoopseizoen 2005/2006 — moet met twee verkoopseizoenen worden verlengd.

(5)

Om in elke lidstaat redelijke productieniveaus te garanderen, moet de periode waarin de gegarandeerde nationale hoeveelheden van toepassing zijn, worden verlengd.

(6)

Met het oog op de voortzetting van de traditionele vlasproductie in bepaalde gebieden in Nederland, België en Frankrijk is aanvullende steun verleend. Om de landbouwbedrijven de kans te geven hun structuur geleidelijk aan de nieuwe marktvoorwaarden aan te passen, moet deze overgangssteunregeling worden verlegd tot het einde van verkoopseizoen 2007/2008.

(7)

De Commissie dient vóór het begin van verkoopseizoen 2008/2009 een rapport aan het Europees Parlement en de Raad over te leggen en dient dit tijdig te doen zodat kan worden beoordeeld of de huidige regeling moet worden aangepast of voortgezet.

(8)

Artikel 52 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (3) bepaalt dat alleen vezelhennep in aanmerking komt voor toepassing van de bedrijfstoeslagregeling in titel III van die verordening. De teelt van hennep voor andere industriële doeleinden dient eveneens in aanmerking te komen voor toepassing van de bedrijfstoeslagregeling.

(9)

Rekening houdend met het jaarlijks beheer van de directe betalingen moeten de wijzigingen van de bedrijfstoeslagregeling per 1 januari 2007 in werking treden.

(10)

Verordening (EG) nr. 1673/2000 en Verordening (EG) nr. 1782/2003 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1673/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   Het bedrag van de verwerkingssteun, per ton vezels, wordt als volgt vastgesteld:

a)

voor lange vlasvezels:

100 euro voor het verkoopseizoen 2001/2002,

160 euro voor de verkoopseizoenen 2002/2003 tot en met 2007/2008,

200 euro met ingang van het verkoopseizoen 2008/2009;

b)

voor korte vlasvezels en voor hennepvezels met maximaal 7,5 % onzuiverheden en scheven: 90 euro voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2007/2008.

Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2007/2008 kan de lidstaat echter, op grond van de traditionele afzet, ook de volgende steun toekennen:

voor korte vlasvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 15 %,

voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 25 %.

In de in de tweede alinea bedoelde gevallen kent de lidstaat de steun toe voor een hoeveelheid die op basis van 7,5 % onzuiverheden en scheven ten hoogste gelijk is aan de geproduceerde hoeveelheid.”;

2)

in artikel 3, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

„De gegarandeerde nationale hoeveelheden voor korte vlasvezels en voor hennepvezels zijn niet meer van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2008/2009.”;

3)

in artikel 4, lid 1, wordt „2005/2006” vervangen door „2007/2008”;

4)

artikel 12 wordt geschrapt;

5)

aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

„3.   De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad tijdig een rapport over zodat de voorgestelde maatregelen in het verkoopseizoen 2008/2009 ten uitvoer kunnen worden gelegd.

In het rapport wordt beoordeeld welk effect de verwerkingssteun heeft op de producenten, de verwerkingsindustrie en de markt voor textielvezels. In het rapport wordt tevens onderzocht of de regeling inzake de verwerkingssteun voor korte vlasvezels en voor hennepvezels kan worden verlengd tot na het verkoopseizoen 2007/2008, en of deze steunregeling kan worden geïntegreerd in het algemene kader tot vaststelling van steunregelingen voor landbouwers, dat is neergelegd in Verordening (EG) nr. 1782/2003.”.

Artikel 2

Artikel 52 van Verordening (EEG) nr. 1782/2003 wordt vervangen door:

„Artikel 52

Productie van hennep

1.   In het geval van de productie van hennep mag het gehalte aan tetrahydrocannabinol van de gebruikte rassen maximaal 0,2 % bedragen. De lidstaten voeren een systeem in voor het controleren van het gehalte aan tetrahydrocannabinol van de geteelde gewassen op ten minste 30 % van de henneparealen. Indien een lidstaat voor deze teelt een systeem van voorafgaande vergunningen invoert, geldt echter een minimum van 20 %.

2.   Volgens de in artikel 144, lid 2, bedoelde procedure wordt het verlenen van betalingen afhankelijk gesteld van het gebruik van gecertificeerd zaad van bepaalde rassen.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, met uitzondering van artikel 2, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 29).

(3)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 319/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 32).